Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Národní projekt Brána jazyků

Ikona informativni

Národní projekt Brána jazyků

Autor: Anna Kameníčková
Anotace: Článek podává stručnou informaci o projektech zaměřených na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství, především na projekt Brána jazyků.
Klíčová slova: komunikace, cizí jazyky, brána jazyků
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V listopadu 2005 zahájila z pověření Národního institutu pro další vzdělávání všechna jeho krajská pracoviště výuku v národním projektu Brána jazyků, který je v rámci podpory celoživotního vzdělávání zaměřen především na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství. Studium je hrazeno z prostředků ESF (75%) a MŠMT (25%).

Cíle projektu reagují na neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků ve školství, především s ohledem na vstup do Evropské unie. Také celková úroveň znalosti cizích jazyků pedagogických a odborných pracovníků ve školství není adekvátní požadavkům běžné komunikace v rámci Evropské unie. Chybí zde znalosti cizího jazyka (angličtiny, francouzštiny, němčiny) k získávání odborných informací z cizojazyčné literatury a internetu. Mezinárodní projekty většinou řídí učitelé cizích jazyků, kteří zároveň pomáhají ostatním vyučujícím odborných předmětů jako tlumočníci. Je důležité, aby učitel ve svém oboru s partnery v zahraničí dokázal komunikovat sám.

V říjnu 2004 skončil národní projekt JAME (jazyk a metodika), který byl určen na pomoc kvalifikovaným učitelům bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků. Absolvovalo jej 4 500 učitelů z celé České republiky, včetně učitelů 1.stupně základních škol.

Do národního projektu Brána jazyků bohužel nemohli být zařazeni učitelé 1. stupně ZŠ, kteří podporu jazykového vzdělávání naléhavě potřebují. Důvodem byla pravidla pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, která nedovolují poskytování podpory žákům mladšího školního věku ani učitelům, kteří s touto skupinou dětí pracují (pokud však učitel prvního stupně má část úvazku na stupni druhém, může být do jazykových kurzů v rámci projektu zařazen).

Z těchto důvodů MŠMT ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání připravilo rozvojový program pro učitele 1. stupně, MŠ a ZUŠ pro období 2006 - 2008 (MEJA - metodické a jazykové kurzy). Jedná se o aktivitu 6.2 Národního plánu výuky cizích jazyků, která svými cíli a obsahem navazuje na národní program JAME a současně bude v obsahu a výstupech ekvivalentní s 1. cílovou skupinou (učitelé 1. stupně ZŠ) a 3. cílovou skupinou (učitelé MŠ a ZUŠ) národního programu Brána jazyků. Zapojeni budou také učitelé ZUŠ, kteří budou využívat získané jazykové znalosti v rámci mezinárodní partnerské spolupráce. Realizátorem je ustanoven Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s krajskými úřady.

Pro nás je potěšující, že MŠMT tímto dává ucelenou podobu jazykového vzdělávání všech učitelů a že bude poskytnuta také podpora nejpotřebnější skupině, tj. učitelům 1. stupně ZŠ, kteří vytvářejí základy jazykového vzdělávání u nejmladších žáků.

Významnou skutečností je existence velmi dobrého odborného zázemí, které bylo vytvořeno již v národním projektu JAME. Je to jakýsi vyšší stupeň odborné komunikace s novými prvky ve spojení s úlohou vzdělávání v oblasti cizích jazyků v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jedná se o partnerskou spolupráci s Britskou radou a Goethe - Institutem a sdruženími AMATE (AJ) a MEDEUS (NJ), která mají původ v těchto institucích.

Pokračuje také osvědčená spolupráce s univerzitami v ČR, jejichž lektoři významně posilují lektorské týmy v krajích, které jsou odborně vedeny hlavními lektory vyškolenými mezinárodními institucemi.

Regionální manažeři projektu Brána jazyků vykonávají náročnou práci, která spočívá v organizačním zajištění velkého počtu kurzů v krajích, a zároveň spolupracují s lektorskými týmy, které tvoří odbornou součást projektu v kraji.

V celorepublikovém měřítku je projekt veden řídícím týmem za pomoci a podpory Sekce mezinárodní spolupráce a projektů a vedení Národního institutu pro další vzdělávání v Praze.

O studium cizích jazyků v projektu je u pedagogických a odborných pracovníků ve školství podstatně větší zájem, než se očekávalo. Tým hlavních lektorů spolupracuje s řídícím týmem projektu a ostatními lektory v krajích, aby byla zajištěna kvalita obsahu výuky. Podle očekávání je největší zájem o angličtinu. Němčinu a francouzštinu zvolilo podstatně menší procento učitelů. V poslední době je v naší zemi potřebnost těchto jazyků, především němčiny, nekriticky podceňována.

Od září 2007 má škola v rámci výuky povinnost nabídnout všem žákům vyučovaným podle ŠVP další cizí jazyk nejpozději od osmého ročníku základní školy. To znamená, že každá škola by měla mít (kromě učitele angličtiny) kvalitně připraveného i učitele dalšího cizího jazyka. Národní projekt Brána jazyků nabízí ke studiu angličtiny, němčiny i francouzštiny stejné podmínky. Je otázkou, jak je školami této výjimečné příležitosti využito.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 04. 2006
Zobrazeno: 4607krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KAMENÍČKOVÁ, . Národní projekt Brána jazyků. Metodický portál: Články [online]. 20. 04. 2006, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/534/NARODNI-PROJEKT-BRANA-JAZYKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.