Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mobilní speciálně pedagogické služby v B...

Mobilní speciálně pedagogické služby v Bavorsku

Informativní příspěvek
Autor Marcela Šnajdrová
Mobilní speciálně pedagogické služby v Bavorsku podle výzkumu Ludwig-Maxmilianovy univerzity v Mnichově.

V současném Bavorsku se v obecných základních školách nachází přes 4 000 žáků s diagnostikovanou poruchou učení. V rámci mobilních speciálně pedagogických služeb (MSD = Mobile Sonderpädagogische Dienste) jim zde pomáhají speciální školní pedagogové. Katedra pedagogiky pro žáky s poruchami učení na Ludwig-Maxmilianově univerzitě v Mnichově v letech 2002 a 2003 mapovala činnost speciálních školních pedagogů působících právě v rámci MSD.

V první fázi výzkumu byly analyzovány koncepční dokumenty MSD z bavorských správních okresů. Současně byly do přehledu zahrnuty stávající úřední školní údaje o MSD. Těžištěm druhé fáze byl písemný dotazník, který byl koncem roku 2002 rozeslán 936 bavorským speciálním školním pedagogům MSD. Do dubna 2003 se vrátilo celkem 454 dotazníků, což odpovídá 48,3% návratnosti, která je při písemném dotazování všeobecně považována za dostatečnou. Podstatou třetí fáze projektu bude zdokumentování regionálních projektů MSD, v nichž mají být ve smyslu modelů dobré praxe (best-practice) představeny obzvláště kvalitní příklady spolupráce obecných škol a škol speciálních.

MSD jsou podle dotazníkového šetření vesměs nabídkou pomoci uskutečňovanou převážně individuální formou práce s jednotlivými žáky v oddělené místnosti, mimo výuku ve třídě. Tato pomoc je zpravidla poskytována pouze jeden den v týdnu a trvá průměrně 1-2 hodiny. U většiny žáků je dle vyjádření učitelů ukončena již po 6 měsících, takže se mohou následně účastnit výuky obecné školy již bez podpory speciálních školních pedagogů.

Pedagogové MSD fungují převážně jako poradci a pomocníci. V rámci činnosti v MSD se posouvá speciálně pedagogický profil kompetencí. Zatímco vyučovací kompetenci je připisován klesající význam, poradenské, kooperační a diagnostické kompetence se rozšiřují. Mnozí speciální školní pedagogové musejí znovu získat především poradenskou kompetenci.

Nabídka pomoci MSD se v současné době podle vyjádření dotázaných učitelů zaměřuje hlavně na ty žáky, kteří jsou ještě schopni splnit vzdělávací cíle obecné školy.

V Bavorsku představuje MSD efektivní možnost integrované pomoci pro více než 10 000 žáků s potřebou speciálně pedagogické podpory. Tuto mobilní nabídku pomoci zahrnuly do spektra svých činností více než tři čtvrtiny speciálních škol v Bavorsku. Nabídka pomoci se ovšem omezuje na takové žáky, kterým může být v obecné škole pomáháno cíleně. Žáci se závažnými potížemi v učení a žáci s problémy danými mentálním vývojem jsou převážně i nadále přeřazováni do speciálních škol.

Pokud jde o speciálně pedagogické kompetence, je MSD příkladem moderního speciálně pedagogického profilu kompetencí, v němž vyučovací kompetence ztrácí své dominantní postavení a jsou postaveny na roveň kompetencím poradenským, kooperačním a intervenčním.

Použitá literatura a zdroje:

Heimlich, U., Röbe, D. - Mobile Sonderpädagogische Dienste im Förderschwerpunkt Lernen - Ergebnisse einer Lehrerbefragung. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, roč. 74, 2005, č. 2, s 163-164.

Další informace a odkazy na literaturu jsou dostupné na heimlich@spedu.unimuenchen.de nebo www.paed.uni-muenchen.de/~lkp/CONMAN/forschung.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám