Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pojetí osobnostní, sociální a zdravotní výchovy...

Pojetí osobnostní, sociální a zdravotní výchovy v britském kurikulu II

Informativní příspěvek
Autor VUP Praha
Překlad vybrané kapitoly z britského národního kurikula.


Příspěvek je překladem programu výuky Osobnostní, sociální a zdravotní výchovy ve 4. období (žáci ve věku 14 - 16 let) z britského národního kurikula.


Osobnostní, sociální a zdravotní výchova

Program studia ve 4. období (14 - 16 let)

Důležitost osobnostní, sociální a zdravotní výchovy
Osobnostní, sociální a zdravotní výchova ve 4. období pomáhá žákům vést sebejisté, zdravé a zodpovědné životy jako individuí i členů společnosti. Prostřednictvím práce během vyučování a širokého spektra aktivit v rámci kurikula i přesahující kurikulum žáci získají praktické znalosti a dovednosti, které jim pomohou žít zdravě a reagovat na morální, sociální a kulturní otázky, které před ně staví blížící se dospělost. Osobnostní, sociální a zdravotní výchova poskytuje žákům příležitosti přemýšlet o jejich zkušenostech a o tom, jak se vyvíjejí. Pomáhá jim v dospívání porozumět a zodpovědně zvládat širší rámec vztahů a prokazovat respekt k různosti lidí a k odlišnostem mezi nimi. Rozvíjí u žáků také osobní pohodu a sebeúctu, povzbuzuje víru v jejich schopnost uspět a umožňuje jim přebírat zodpovědnost za učení a za budoucí volby týkající se jejich kariéry. Osobnostní, sociální a zdravotní výchova ve 3. a 4. období staví na osobních zkušenostech žáků a na jejich práci v 1. a 2. období a doplňuje Občanství (Citizenship) v kurikulu, které řeší dilemata zásad soužití související se zdravím, právem a rodinou.

Znalosti, dovednosti a porozumění

Rozvíjení sebedůvěry a zodpovědnosti a využití maxima jejich schopností

 1. Žáci by měli být učeni1:
  1. uvědomovat si a hodnotit své osobní kvality, dovednosti, úspěchy a potenciál, aby mohli nastavovat své osobní cíle;
  2. mít smysl pro vlastní identitu a prezentovat se sebejistě v různých situacích;
  3. uvědomovat si, jak je vnímají ostatní, umět přijímat pozitivně chválu i kritiku, úspěch i neúspěch a poučit se ze zkušenosti;
  4. rozpoznávat vlivy, tlaky a zdroje pomoci a vhodně na ně reagovat;
  5. používat pro zacházení s vlastními penězi různé finanční nástroje a služby, včetně tvorby rozpočtu a spoření;
  6. o příležitostech pro šestnáctileté, včetně možností zaměstnání a dalšího vzdělávání, a o jejich finančních dopadech (pozn. překl.: jedná se o právní specifikum Velké Británie);
  7. používat kariérové služby, které by jim pomohly volit další kroky, dojednávat a plánovat své volby s rodiči a dalšími, rozvíjet dovednosti týkající se řízení vlastní kariéry a počítat s nimi ve svých osobních plánech činností.

Rozvíjení zdravého, bezpečnějšího životního stylu

 1. Žáci by měli být učeni:
  1. uvažovat o alternativách a krátkodobých a dlouhodobých důsledcích rozhodnutí, týkajících se osobního zdraví;
  2. používat dovednosti asertivity k odolávání neužitečnému nátlaku;
  3. o příčinách, příznacích a léčbě stresu a deprese a také o strategiích prevence a zvládání stresu;
  4. o vztahu mezi stravovacími návyky a vlastní image, včetně poruch příjmu potravy;
  5. o zdravotních rizicích konzumace alkoholu, používání tabáku a ostatních drog, o rizicích časné sexuální aktivity a těhotenství, o odlišných volbách potravy, o opalování a o bezpečnějších volbách, které mohou v těchto oblastech činit;
  6. v kontextu důležitosti vztahů o fungování různých forem antikoncepce, kde získat radu pro budoucí rozhodování;
  7. sebevědomě vyhledat profesionální poradenství a hledat informace o zdraví;
  8. rozpoznávat a naplňovat zdravotní a bezpečnostní požadavky a rozvíjet dovednosti pro zvládání situací ohrožení, které vyžadují první pomoc, včetně resuscitačních technik.

Rozvíjení dobrých vztahů a respektování odlišností mezi lidmi

 1. Žáci by měli být učeni:
  1. o diverzitě různých etnických skupin a síle předsudků;
  2. uvědomovat si využívání jednoho člověka druhým v mezilidských vztazích;
  3. asertivně odmítat obtěžování, předsudky, zastrašování, rasismus a diskriminaci a přebírat iniciativu v poskytování a přijímání pomoci a podpory;
  4. pracovat kooperativně s řadou lidí, kteří jsou jiní než oni samotní;
  5. být schopni hovořit o vztazích a pocitech;
  6. zacházet pozitivním způsobem s měnícími se vztahy, prokazovat ochotu ke spolupráci s ostatními a používat vhodné strategie k smířlivému řešení sporů;
  7. o charakteru a důležitosti manželství pro rodinný život a výchovu dětí;
  8. o roli a zodpovědnosti rodiče a o přednostech dobrého rodičovství a jeho hodnotách pro rodinný život;
  9. o dopadu odloučení, rozvodu a úmrtí v rodině, jak se adaptovat na měnící se okolnosti;
  10. o veřejnoprávních a dobrovolnických organizacích, které podporují vztahy v době krize;
  11. rozvíjet pracovní vztahy s řadou dospělých, včetně těch, s nimiž se setkávají během pracovních zkušeností, při personálním poradenství a komunitních aktivitách.

Šíře příležitostí

 1. Během tohoto stupně školy by měli být žáci učeni znalostem, dovednostem a porozumění prostřednictvím příležitostí k:
  1. přebírání zodpovědnosti (například představováním školy návštěvníkům a při událostech mimo školu);
  2. pozitivnímu vnímání sebe samého (například získáním uznání za roli, kterou v životě školy hrají, jako je organizování aktivit pro mladší žáky nebo práce ve školním skladu);
  3. participaci (například na iniciativě vedoucí k rozvoji jejich obce; na iniciativách aktivit zahrnujících fyzický výkon, veřejný výkon nebo organizované události mimo školu);
  4. skutečným rozhodnutím a volbám (například o vlastních prioritách, plánech a využití času; o jejich volbách po 16. roce věku, se správným zhodnocením situace a podporou);
  5. setkání s lidmi a ke spolupráci s nimi (například prostřednictvím aktivit, jako je pracovní zkušenost, a z akcí, jako jsou "průmyslové dny" (industry days) - veřejné diskuse o tématech týkajících se průmyslu; prostřednictvím zkušeností se zaměstnavatelem a s lidmi z praxe v roli instruktorů);
  6. rozvoji vztahů (například diskusí o vztazích ve skupinách chlapců / dívek i ve smíšených skupinách);
  7. uvažování o sociálních a morálních dilematech (například o mladém rodičovství, genetickém inženýrství, postojích k zákonu);
  8. nacházení informace a poskytování rady (například poskytovat poradenství vrstevníkům a dalším studentům);
  9. přípravě na změnu (například ve vztahu k postupu do dalšího vzdělávání a školení).

V průběhu 4. období žáci používají znalosti, dovednosti a porozumění, které nabyli v předchozích obdobích vzdělávání, a také vlastní zkušenosti, aby byli připraveni převzít nové a dospělejší role ve škole a v širším společenství. Rozvíjejí sebevědomí a sebedůvěru potřebnou pro život v dospělosti, pro další vzdělávání a pro práci. Mají příležitosti prokázat, že mohou přebírat zodpovědnost za své vlastní učení a kariérové volby nastavením osobních cílů a plánů na jejich dosažení. Rozvíjejí svou schopnost zvažovat alternativní směry jednání pro zachování zdraví a vytváření pohody. Získávají širší vědění a porozumění spirituálním, morálním, sociálním a kulturním otázkám prostřednictvím rozšířeného morálního zdůvodňování, prostřednictvím ujasňování si vlastních názorů a postojů v diskusi se svými kolegy a informovanými dospělými a prostřednictvím zvažování důsledků svých rozhodnutí. Učí se porozumění a hodnotě vztahů se širokou řadou lidí a získávají znalosti a dovednosti, jak hledat radu týkající se těchto a dalších osobních otázek. Učí se respektovat názory, potřeby a práva lidí každého věku.

Literatura a odkazy:
The National Curriculum, handbook for secondary teachers in England, Key stages 3 and 4, Revised 2004, Qualifications and Curriculum Autority, London 2004.
www.nc.uk.net
www.curriculumonline.gov.uk/Subjects/pshe/Subject.htm


1 Britské kurikulum používá výraz "učeni", zatímco českému prostředí je bližší výraz "vedeni".

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám