Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Středočeská vědecká knihovna
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Na jeho území se nachází značné kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás postupně zveme. V tomto článku zavítáme do Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně poskytuje veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., ve znění zákona č.1/2005 Sb., č. 216/2006 Sb. a č. 341/2006 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Jejím zřizovatelem je Středočeský kraj.

Obrázek
1. Obrázek
Středočeská vědecká knihovna v Kladně vytváří univerzální knihovní fond. Trvale uchovává konzervační a historický fond. Součástí je speciální fond regionálních dokumentů se vztahem k Středočeskému kraji.

Vzhledem k univerzálnímu zaměření knihovního fondu, v němž jsou zastoupeny dokumenty a studijní literatura jednotlivých vědních a studijních oborů, nabízí knihovna pedagogům, studentům a žákům všech typů škol:

 • výpůjční, informační a další služby
 • informační vzdělávání - lekce pro žáky 7. - 9. tříd základních a studenty středních škol
 • speciální oborově a tematicky zaměřené lekce a oborové dny
 • přednášky a besedy
 • výstavy v Malé galerii knihovny
 • podrobná informace je vždy uvedena v tematicky odpovídajících částech prezentace
Služby knihovny

Středočeská vědecká knihovna v Kladně shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje univerzální knihovní fond, ve kterém je uloženo více než 750 000 knih, novin a časopisů, hudebnin, zvukových nosičů a elektronických zdrojů. Knihovna používá automatizovaný systém Advanced Rapid Library. Od roku 1993 je vydavatelem celostátního měsíčníku Čtenář určeného pro knihovníky i čtenáře všech typů knihoven.

Knihovna nabízí výpůjční, informační, meziknihovní a reprografické služby, bezdrátové připojení k internetu, instruktážní a výukovou činnost pro veřejnost i pro žáky základních a středních škol s pedagogickým doprovodem, pořádá i výstavy a přednášky. Bezbariérový vstup je umožněn do přízemí hlavní budovy a hudebního oddělení. Pro pohodlí návštěvníků je zde také koutek pro děti, automaty na kávu, nápoje a další občerstvení.

V rámci spolupráce se školami knihovna nabízí exkurze na pracoviště služeb spojené s výkladem a podrobným seznámením se službami knihovny tak, aby je mohli žáci od 13 let samostatně a efektivně využívat. K nabídce patří i účast knihovny na projektech zpracovávaných žáky podle zadání pedagogů, příprava a realizace oborových dnů pro jednotlivé předměty a témata i asistence při vyhledávání požadovaných informací. Exkurze a výukové činnosti pro školy jsou realizovány v prostorách knihovny, v případě potřeby i jako lektorský vstup ve vyučování ve školách.

Koordinační a metodická činnost

Středočeská vědecká knihovna v Kladně a další čtyři pověřené knihovny (v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami) poskytují na základě smlouvy  o pověření výkonem regionálních funkcí odbornou pomoc více než 800 knihovnám zřizovaných městy a obcemi realizací Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Podpora zahrnuje vzdělávání knihovníků, poradenskou a konzultační pomoc a zapůjčování knih formou výměnných souborů. Středočeská vědecká knihovna v Kladně spolupracuje i s ostatními knihovnami v kraji, především muzejními, archivními, lékařskými, školními a vysokoškolskými.

Výpůjční služby

Dokumenty lze vybírat z elektronického katalogu nebo z volné nabídky knih, novin, časopisů a CD. Ke studiu slouží příruční knihovna. Po internetu je možno vytvořit žádanky na dokumenty, zjistit stav svých výpůjček, prodloužit výpůjční dobu, rezervovat vypůjčený dokument, zrušit dosud nedrženou rezervaci, zjistit vzniklé platby, informovat se o historii svých výpůjček. Pro žáky, studenty i ostatní návštěvníky je zpřístupněn rozsáhlý fond téměř 700 000 knih, časopisů a dalších dokumentů.

Půjčovna literatury

Půjčuje absenčně (domů) a prezenčně (do studovny) české i cizojazyčné odborné knihy, učebnice, slovníky, encyklopedie, příručky, skripta, populárně naučné knihy a beletrii, průvodce, mapy, atlasy, normy. Nabízí 14 počítačů s on-line katalogem knihovny a 16 studijních míst.

Obrázek
2. Obrázek

Hudební oddělení

 

Poskytuje absenční a prezenční půjčování CD, magnetofonových kazet, gramofonových desek, videokazet a DVD, not a zpěvníků, zvukových knih. Fond obsahuje různé žánry českých a zahraničních nahrávek (klasická hudba, rock a pop, jazz, country, lidová hudba, filmová hudba, mluvené slovo). Nabízí 4 počítače s přístupem na internet a počítač s on-line katalogem. Nevidomým a zrakově postiženým nabízí zvukové knihy a počítač se speciálním vybavením. 

Obrázek
3. Obrázek

Studovna

 

Studovna s 33 místy (včetně 4 s přístupem na internet) nabízí možnost studovat půjčené i vlastní materiály, využívat prezenčně CD ROMy, databáze a volný výběr novin a časopisů. Knihovna zpřístupňuje více než 3 000 titulů novin a časopisů. Školám nabízí v rámci mediální výchovy podrobné seznámení s typologií časopisů a s jejich využitím při studiu a pro získávání informací a srovnání novin a časopisů s ostatními typy dokumentů z hlediska obsažených informací.  Studovna je využívána i v rámci exkurzí škol a výukových programů knihovny pro žáky a studenty s pedagogickým doprovodem.

Informační služby

Poskytují informace z  knihovního fondu knihovny, z vlastních databází (informace o Středočeském kraji - bibliografie, osobnosti, památky, místopis), ze zdrojů na internetu volně přístupných a některých placených databází. Odpovídají na otázky čtenářů i veřejnosti prostřednictvím internetové služby českých knihoven Ptejte se knihovny. Nabízejí 20 počítačů s připojením na internet s přístupovou rychlostí 10 Mb/s, s dalšími programy a tiskárnou. 

Obrázek
4. Obrázek

Reprografické služby

 

Knihovna kopíruje pouze dokumenty z vlastního fondu nebo z dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovních služeb.

Výukové centrum

Knihovna pořádá bezplatné instruktáže pro veřejnost - práce s počítačem, MS Word, práce s internetem, vyhledávání v elektronickém katalogu. Pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol a žáky 7. - 9. ročníků základních škol připravuje seznámení se službami knihovny a další speciální a tematicky zaměřené lekce a oborové dny. K nabídce patří i tréninky paměti pro seniory i ostatní veřejnost. Tréninky paměti s možností osvojení si základních mnemotechnik nabízí knihovna i školám jako  speciální  výukovou lekci.

Meziknihovní služby

Pokud požadovaný dokument nemá knihovna ve svém fondu, je možnost požádat o zapůjčení prostřednictvím meziknihovní služby. Ta se uskutečňuje vypůjčením dokumentu nebo zasláním jeho kopie (případně části) z jiné knihovny. Jestliže dokument nemá žádná knihovna v ČR, knihovna zajistí půjčení dokumentu prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby.

Výstavy, besedy

Přednášky a besedy zaměřené na regionální, historická a další témata jsou určeny široké veřejnosti i studentům. V Malé galerii knihovny jsou představována díla středočeských a dalších výtvarníků, umělců a spisovatelů, nechybí ani výstavy zaměřené na odborná témata se vztahem ke Kladensku a Středočeskému kraji, historické exponáty i zajímavé a unikátní dokumenty. Informace o tematickém zaměření aktuální výstavy i o době jejího trvání jsou uvedeny na webu knihovny a v kalendáriu na webu kraje.

Obrázek
5. Obrázek

Vzdělávací nabídka pro školy

 

Informační vzdělávání - lekce pro žáky 7. - 9. tříd základních škol a studenty středních škol je možné objednat telefonicky na tel. 312 813 122 nebo osobně, standardní doba trvání lekce je zpravidla 90 minut. Tematické zaměření lekce i časový rozsah je možné modifikovat podle potřeb a požadavků pedagogů.

Lekce základní
 • seznamuje se službami knihovny
 • prohlídka jednotlivých pracovišť služeb knihovny (půjčovny, studovny a informačních služeb, hudebního oddělení)
 • absenční a prezenční výpůjční služby
 • seznámení se službami internetu, s databázemi přístupnými v knihovně (EBSCO, OCLC  a další) a s dalšími informačními zdroji knihovny
 • seznámení s příručním fondem encyklopedií, slovníků a knih z různých vědních oborů
 • vyhledávání v on-line katalogu knihovny, objednávka a rezervace dokumentu, obsluha čtenářského konta
Speciální lekce přípravy uživatelů informací realizované v knihovně
 • lekce připravené podle požadavků pedagogů škol - tematické prohloubení znalostí, dovedností a návyků v práci s informaci
 • speciální jednorázové lekce zaměřené tematicky - oborové dny podle zájmu a oborového zaměření školy, vyučovaného předmětu nebo tematického zaměřené seminárních, ročníkových a dalších prací

Oborové dny jsou připravovány podle požadavků pedagogů s nejrůznějším tematickým zaměřením - informační zdroje zeměpisu, informační zdroje matematiky, ruština - nabídka knihovny v klasických i internetových zdrojích, další jsou zaměřeny na  tematiku zdraví člověka, dějin, na současnou světovou literaturu, současnou českou literaturu a na vybrané etické problémy současné medicíny a další témata. Oborové dny jsou připravovány na základě požadavků pedagogů, doporučujeme objednání cca 2 měsíce před termínem konání.  Podle požadavku školy je možné oborové dny realizovat jak v knihovně, tak i jako lektorský vstup ve vyučování.   

 • práce s  plnými texty zahraničních seriálů (EBSCO) přístupnými prostřednictvím internetu, vyhledávání v  on-line katalozích knihoven
 • pokročilé vyhledávání v online katalogu Středočeské vědecké knihovny v Kladně - získání hlubších dovedností a znalostí pro práci s on-line katalogem knihovny
 • možnost vyhledat si literaturu ke zpracování vlastního tématu seminární práce, projektu nebo k přípravě na přijímací zkoušky k dalšímu studiu
Lekce realizované jako lektorský vstup ve vyučování přímo ve škole
 • informační hygiena - seznámení s efektivními způsoby práce s informacemi, nabízí vysvětlení časového průběhu procesu zapomínání a způsobů, jak zapomínání zabránit
 • práce s on-line katalogy knihoven - porozumění základním způsobům vyhledávání v katalozích knihoven přístupných prostřednictvím internetu
 • práce s on-line katalogem Středočeské vědecké knihovny v Kladně - podrobné seznámení s jednotlivými databázemi - katalogem dokumentů SVK, databází regionální literatury a se soubory autorit (regionálních, osobností, památek a místopisu)
Pro hudební pedagogy a žáky ZŠ tematicky zaměřené hudební lekce
 • dějiny hudby od jejích počátků do současnosti, spojené s ukázkami hudby jednotlivých vývojových období se zaměřením na evropskou hudbu
 • hudební teorie a notopis, hudební formy jednotlivých historických období s hudebními a notopisnými ukázkami
 • hudební skladatelé, významní interpreti a osobnosti hudebního života v dějinách evropské a světové hudby s hudebními ukázkami
 • historie záznamu zvuku od počátků do současnosti s obrazovými a hudebními ukázkami
 • vývoj hudebních nástrojů v kontextu hudebních tradic evropské a světové hudby s obrazovými a hudebními ukázkami od počátků do 20. století
Zdroje přístupné prostřednictvím internetu

Středočeská vědecká knihovna v Kladně poskytuje přístup k některým domácím a zahraničním elektronickým zdrojům obsahujícím plnotextové nebo bibliografické informace. Přístup je možný na počítačích na pracovišti informačních služeb a na internetovém pracovišti, případně na dalších vybraných počítačích v knihovně.

Domácí licencované informační zdroje

TAM TAM - databáze firmy Anopress s plnými texty článků z více než 250 titulů českých periodik, texty z televizních pořadů, z rozhlasových zpravodajství a z vybraných internetových serverů za posledních 12 měsíců.

Zahraniční licencované informační zdroje

EBSCO - přístup k plnotextovým databázím z oblasti humanitních a společenských věd (v angličtině).
OCLC First Search - vyhledávání v celosvětovém katalogu WorldCat, referáty a informace z vědeckých konferencí, informace o článcích z periodik.
Knovel K-ESSENTIALS - zpřístupňuje informace z přírodních věd, techniky, o zdraví a hygieně, z farmacie a potravinářství.

Další využívané zdroje
 • online katalogy tuzemských a zahraničních knihoven
 • Česká národní bibliografie, Jednotná informační brána
 • oborové brány a další
Kontaktní adresy

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
Telefon: 312 813 111
www.svkkl.cz
library@svkkl.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek