Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně

Informativní příspěvek
Autor Regionální muzeum v Kolíně
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás postupně zveme. V tomto článku zavítáme do Regionálního muzea v Kolíně.

Regionální muzeum v Kolíně se nachází 60 km východně od hlavního města Prahy. Kromě samotného kolínského muzea sdružuje ještě pobočky v Českém Brodě a v Kouřimi. Kouřimské muzeum přibližuje návštěvníkům slovanské osídlení v této oblasti a středověkou Kouřim. K Regionálnímu muzeu v Kolíně taktéž patří kouřimský skanzen, kam jsou přeneseny lidové stavby z celých Čech. V Českém Brodě se nachází expozice věnovaná husitství, zejména bitvě u Lipan z roku 1434. V Kolíně stojí za zmínění hlavně expozice pravěkého osídlení tohoto regionu a ukázka zařízení měšťanského domu. Za zmínění stojí i to, že pobočky muzea se nacházejí ve městech, které mají zachován svůj středověký ráz (dispozice ulic, zbytky městského opevnění) a mají velkou urbanistickou hodnotu.

Podrobné informace o muzeu se nacházejí na níže uvedených stránkách. Nebo na internetovém odkazu www.kolin.cz/muzeum/

Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku

kol
Muzeum pravěku se nachází vedle děkanského chrámu sv. Bartoloměje v jednopatrové renesanční budově vzniklé roku 1612 přestavbou gotické hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího z roku 1401 pro tzv. Novou farní školu (jako škola budova sloužila až do roku 1860). V roce 1913 byl objekt městem věnován pro muzejníúčely, a stal se tak prvním stálým sídlem kolínského muzea, od roku 1966 cele patří archeologii.

Základem expozice je unikátní pravěká sbírka MUDr. Františka Dvořáka. V přízemí nepřehlédněte známou zásobní nádobu z mladší doby kamenné - najdete na ní jedno z nejstarších znázornění lidské postavy. Svoji zručnost si můžete vyzkoušet na primitivním tkalcovském stavu. Z doby bronzové upozorňujeme na trepanovanou lebku - doklad úspěšné operace, zoomorfní nádobku či nádobu ve tvaru boty a řadu dalších zajímavostí. Nezapomeňte také vstoupit do chaty, jaké si stavěli dávní Keltové, můžete tam i ulehnout na prosté lože s kožešinami.

kol

V expozici najdete i nezbytné „kostry" doplněné pochopitelně tím, co jim bylo přiděleno na onen svět. Nejznámějším nálezem z Kolína je bezesporu legendární kolínský velmožský hrob z 9. století s velkolepou výbavou, kterou zde naleznete v kopiích, originály vlastní Národní muzeum v Praze.

Pro školy jsou zde připraveny pracovní listy ke stálé expozici a v patře se nachází malý sál pro krátkodobé výstavy. K vybraným výstavám probíhají artefiletické dílny a další doprovodné programy.

Kontaktní adresy

Brandlova čp. 35, Kolín
Tel.: 321 722 988
E-mail: archeologie.muzeum@kolin.cz

Budova Brandlova čp. 27
Měšťanský dům:
 • část „ Královské město Kolín ve středověku"
 • II. část „Měšťanská domácnost 19. století"
 • III. část „Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí"

Regionální muzeum v Kolíně otevřelo 28. října 2007, na den Středočeského kraje, novou stálou expozici "Měšťanský dům".

kol

První část expozice s názvem "Královské město Kolín ve středověku" je instalována ve dvou sklepních prostorách domu a mapuje nejstarší historii města Kolína. Základem druhé a zároveň nejrozsáhlejší části "Měšťanská domácnost 19. století" jsou stylizované obytné pokoje bohatého měšťana žijícího na konci 19. století, které pomohou u návštěvníka navodit poučnou i zábavnou formou atmosféru doby a představit hlavní trendy v bydlení a stylu života středních vrstev 19. století. Aby expozice nebyla pouhým statickým prostorem s instalovaným nábytkem, je oživena zajímavým audiovizuálním programem. Třetí částí expozice je návštěvnicky atraktivní téma "Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí". Vedle hygienických potřeb, zejména z 19. století (toalety, nočníky, mycí soupravy, umyvadla, hřebeny, flakóny na voňavky atd.), nechybějí ani doprovodné texty, které návštěvníkům osvětlí například historický vývoj záchodů, toaletního papíru, mýdla a další zajímavosti. I zde jsou pro školy připraveny pracovní listy ke stálé expozici, v přízemí se nachází velký výstavní sál a v patře malý výstavní sál pro krátkodobé výstavy. K vybraným výstavám probíhají artefiletické dílny a další doprovodné programy.

Kontaktní adresy

Brandlova čp. 27, Kolín
Tel.: 321 723 841
E - mail: nekolova.muzeum@kolin.cz

Stará škola
 • Macharova knihovna
 • Bitva u Kolína 18. 6. 1757

Expozice jsou umístěny v budově tzv. staré farní školy stojící v areálu chrámu sv. Bartoloměje. Její existence je v písemných pramenech poprvé doložena již k roku 1378. Jednu z obvodových zdí stavby tvoří raně gotická městská hradba s půlválcovou baštou, pocházející ze třetí čtvrtiny 13. století. Dnes je objekt zapsán na seznamu národních kulturních památek.

V expozici Macharova knihovna je vystaven sbírkový fond knihovny básníka Josefa Svatopluka Machara (1864 - 1942), kolínského rodáka a svého času velmi populární osobnosti.

Expozice Bitva u Kolína návštěvníka seznamuje s průběhem a významem bitvy, jednoho z milníků sedmileté války (1756 - 1763).

Kontaktní adresy

Brandlova čp. 24, Kolín
Tel.: 321 723 841
E-mail: nekolova.muzeum@kolin.cz

Muzeum Kouřimska v Kouřimi
 • Slovanská Kouřim
 • Středověká Kouřim a Kouřimsko
 • Historická Kouřim a kouřimský kraj

Muzeum Kouřimska sídlí v budově Staré radnice, která je jednou z hlavních dominant kouřimského náměstí. Jedná se o původní radní budovu ze 14. století, která byla až do roku 1850 střediskem městské samosprávy.

kol

V přízemí se nachází první část stálé expozice, která je zaměřena na prezentování unikátních archeologických nálezů ze slovanského hradiště Stará Kouřim. Návštěvník se zde může pomocí trojrozměrných modelů seznámit s vývojem hradiště, k vidění jsou hrobové nálezy vyzvednuté na knížecím pohřebišti, keramika a především zbraně a šperky.

Expozice „Historická Kouřim a kouřimský kraj" se zabývá dějinami kraje a města od 16. do poloviny 19. století. Její autoři se pokusili výstavní formou zobrazit a popsat v obecnější i konkrétnější rovině historický vývoj regionu v různých společenských vrstvách (město, církev, šlechta) a pomocí architektonických a výtvarných prvků podtrhnout dojem z vnímání interiérů. Velký důraz je kladen především na exponáty, které pocházejí výhradně ze sbírek RMK a jeho poboček. Tematicky, chronologicky i prostorově se člení na tři části - renesanci, baroko až 1. pol. 19. století. Mimo tuto posloupnost stojí unikátní instalace „pohřebního koutu" stylizovaného do doby vrcholného baroka, jenž je doprovázena cyklem osmi barokních mariánských obrazů.

V patře se nachází výstavní sál pro krátkodobé výstavy a k vybraným výstavám jsou zde připraveny doprovodné programy.

kol

Kontaktní adresy

Mírové náměstí 1, Kouřim
Tel.: 321 717 345; 321 783 380
E-mail: muzeum.kourim@kolin.cz

Muzeum lidových staveb

Muzeum v přírodě, shromažďující základní regionální typy lidové architektury z oblasti Čech a prezentující sociální i výtvarnou mnohotvarost a bohatost venkovského stavitelství.

kol
Stavby, které v areálu muzea najdete:

Roubená polygonální stodola z Durdic (Benešovsko) - uvnitř objektu se nachází expozice větších hospodářských strojů, fukarů a mlátiček a je zde rovněž uloženo celodřevěné vybavení strojní truhlárny z Malých Svatoňovic.

Roubený špýchar z Hrádku (Kutnohorsko) - vnitřní expozice ukazuje předměty a drobné náčiní, které bylo potřebné při domácím zpracování mléka a mléčných výrobků (másla, sýra apod.); uvnitř objektu je také zajímavá vestavěná dřevěná pumpa na vodu.

Poloroubený špýchar z Budče (Havlíčkobrodsko) - objekt má dva prostory, v jednom návštěvníci naleznou jakýsi otevřený depozitář drobného hospodářského nářadí a náčiní (cepy, rýče, hrabice apod.).

Chalupa s roubeným špýcharem z Budče (Havlíčkobrodsko) - interiér chalupy představuje typické zařízení chalupy v období přibližně druhé poloviny 19. století včetně černé kuchyně, chléva a stodůlky; v přilehlém špýcharu je expozice malé venkovské truhlářské dílny.

kol
Roubený statek z Týřovic (Rakovnicko) - v objektu se nachází stylové občerstvení „Na Hrázce".

Roubená polygonální stodola ze Želejova (Jičínsko) - uvnitř stodoly jsou hospodářské stroje, zemědělské nářadí a náčiní.

Roubená kovárna ze Starého Bydžova (Královéhradecko) - vnitřní vybavení kovářské dílny je plně funkční a představuje podobu venkovské kovárny na přelomu 19. a 20. století; zadní místnost, která původně sloužila jako skladiště uhlí a starého železa, je nyní upravena do podoby provizorního bydlení.

Roubená rychta z Bradlecké Lhoty (Semilsko) - v interiéru jsou zpřístupněny velká a malá světnice. Jejich vybavení nás přenáší do období těsně po roce 1850; oběma světnicím vévodí velká chlebová pec, velké potom kachlový sporák, té menší tkalcovský stav.

Polohrázděný dům z Jílového (Děčínsko) - celý dům (přízemí i patro) je zařízen ve stylu bydlení z dvacátých a třicátých let minulého století s typickým kuchyňským nábytkem a také s místností, kam jezdili městští lidé za čerstvým vzduchem; půda domu byla změněna na výstavní prostor, kde je každoročně uspořádáno několik výstav (cyklus o dokumentární kresbě lidového stavitelství, velikonoce, vánoce apod.).

kol

Dále zde naleznete Boží muka z Kostelce nad Černými lesy (Kolínsko), rumpálovou studnu z Kozojed u Ratají nad Sázavou (Kutnohorsko), sochu sv. Donáta ze Svatbína (Kolínsko), dřevěnou pumpu ze Zalán u Rožmitálu pod Třemšínem (Příbramsko), obecní zvoničku z Býchor (Kolínsko), dřevěný kříž s plechovým tělem Krista z Němčic (Kolínsko), vjezdová vrata a vrátka z Kubšovky (Kolínsko), lomenice chalupy z Krchleb (Nymbursko).

Kontaktní adresy

Ruská ul., Areál „Na Hrázce", Kouřim
Tel.: 321 783 249, 321 723 922
E-mail: muzeum@kolin.cz
hobl.muzeum@kolin.cz

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
 • Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách
 • Antické starožitnosti Josefa Zounka
 • Slovanská hradiště v Pošembeří

kol

Navzdory veškerým problémům, doprovázejících vznik budovy Podlipanského muzea, se podařilo vytvořit pozoruhodné architektonické dílo, které si zaslouží důkladnější prohlídku. Již samotná průčelí stavby jsou malou galerií uměleckých památek. Nad vchodem se nachází plastický znak města Českého Brodu, který je dokonalou štukatérskou prací z doby vzniku stavby, hlavním výzdobným prvkem jihozápadní fasády je však reliéf „Uvítání Mistra Jana Husa v Českém Brodě roku 1409" - dílo sochaře Josefa Škody. K realizaci byl doporučen návrh českobrodského rodáka - známého architekta Antonína Balšánka, autora Obecního domu v Praze. Svou vnější formou měla stavba připomínat jakýsi „chrám kultury", tvořící jednu z nových dominant města.

Expozice „Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách"

Lipanská bitva (30. května 1434) byla chápána jako memento i trauma českých dějin a představuje významnou událost české historie. Nová expozice se zaměřuje na přípravu a průběh bitvy samotné, avšak zachyceny jsou i širší souvislosti tohoto důležitého mezníku husitského hnutí. Seznamuje tak se základními událostmi, osobnostmi a dalšími stránkami husitství. Projekt je založen na spojení tradičních přístupů s moderní audiovizuální technikou. Jeho didaktické cíle podporují neobvyklá řešení, inscenace působení obrazů, překvapení i hry. Návštěvníka uchvátí útok těžké jízdy na vozovou hradbu, může vést „dialog" s obrazem Jiříka z Poděbrad nebo si hledat informace na dotykových obrazovkách. Součástí expozice jsou repliky i originály zbraní, další historické i umělecké exponáty. Expozice, která vznikla díky finanční podpoře Středočeského kraje je bránou poznání husitského období pro všechny návštěvníky. Školákům poutavě doplňuje výklad z učebních osnov a všem ostatním poskytuje nové informace podpořené prožitkem bitevní vřavy.

Malá expozice "Antické starožitnosti Josefa Zounka"

Exponáty z unikátní sbírky statkáře a cestovatele Josefa Zounka z Mrzek. Egyptologické předměty, sošky bůžků, ukázky antického skla, keramických lampiček a fotografie míst, která J. Zounek navštívil.

Malá expozice "Slovanská hradiště v Pošembeří"

Expozice ve vstupních prostorách muzea prezentující archeologické průzkumy slovanských hradišť Klučova, Tismic, Doubravčic a Přistoupimi.

Pro školy jsou zde připraveny pracovní listy ke stálé expozici, v přízemí a v patře se nachází výstavní sály pro krátkodobé výstavy. K vybraným výstavám probíhají artefiletické dílny a další doprovodné programy.

Kontaktní adresy

Žitomířská 761, Český Brod
Tel.: 321 622 330
Více informací na: www.kolin.cz/muzeum/

Vzdělávací nabídka pro školy
Stálé programy

V Regionálním muzeu v Kolíně jsou k dispozici pro základní a střední školy tzv. pracovní listy, které zábavnou formou přibližují tematiku stálých expozic. Ty jsou prostředníkem mezi exponáty a žáky. Děti je dostávají při každé návštěvě. Listy s informacemi, otázkami a úkoly jsou však pouze inspirační - tím nejdůležitějším je bezprostřední a intenzivní seznámení se s expozicí a zde vystavenými sbírkami. Mohou si vyplnit jednoduchou evidenční kartu a lépe se seznámit s prácí muzejních pracovníků. Cílem je umožnit žákům zblízka poznat a pochopit různost a bohatství muzejních sbírek, vest je k citlivému vnímání krásy uměleckořemeslných děl, naučit je obdivovat um a technickou vynalézavost našich předků, chránit naši přírodu a její křehkou rovnováhu, vzbudit v nich zájem o muzejnictví, a tím si vychovávat budoucí, pravidelné a poučené návštěvníky, případně příští kolegy.

kol

Přednášky

K vybraným výstavám a na objednávku je připravena stálá nabídka přednášek pro základní a střední školy. Okruhy v základní nabídce mohou být rozšiřovány podle zájmu a potřeb školy. Přednášky k výstavám jsou zaměřeny zvláště na výstavy z vlastní muzejní tvorby.

Programy k aktuálním výstavám

Regionální muzeum v Kolíně již několik let připravuje každoročně k vybraným výstavám doprovodné programy pro školy a artefiletické dílny. Programy zahrnují úvodní uvítací řeč, ve které lektor žáky seznámí s tematikou výstavy, dále následuje komentovaná prohlídka výstavy, poté mohou žáci vést s lektorem dialog a zeptat se na vše co je z tohoto oboru zajímá nebo co je zaujalo a proč, mohou zde vyjádřit své pocity z výstavy a podělit se o ně s ostatními. Potom lektor rozdá pracovní listy, které obsahují vzdělávací, vyhledávací a jiné hry, soutěže i aktivní tvůrčí činnost. Artefiletické dílny se zaměřují na nejrůznější výtvarné techniky. Jejich smyslem je naučit děti dívat se na obraz jinýma očima a odstranit nechuť k - pro děti většinou nezáživným - výtvarným výstavám. Doprovodné akce a artefiletické dílny probíhají vždy v prostorách výstavy. Protože nemáme pro tyto aktivity vhodný prostor, tak jsou naše možnosti v oboru této činnosti dosti omezené.

Skanzenové aktivity

Již pošesté je v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi pořádán „Pohádkový týden". Jedná se o speciální nabídku především pro mateřské školky a I. stupeň základních škol. Každoročně se zde představuje jedna divadelní společnost. Letos to bude Klemprdovo kočovné divadlo z Kolína. Současně s pohádkovým týdnem zde probíhají řemeslné dílničky pro nejmenší. Na podzim je připraven - tentokrát pro žáky II. stupně základních škol - program „Hrajeme si s dějepisem". Představí se kníže Václav a jiné postavy z naší historie a legendy o nich v podání křivoklátského lidového divadla Tereza. I tento pořad bude doplněn řemeslnými dílnami a videoprojekcí o tradičních lidových řemeslech. Cílem těchto aktivit je vzbudit v dětech zájem o lidovou kulturu a řemesla.

Akce pro rodiče a děti

V areálu muzea lidových staveb v Kouřimi proběhne letos druhým rokem letní dřevíčkování. V letních měsících je v prostorách skanzenu pro děti připravena Dřevíčkova dílníčka výtvarníka Marka Pilnáčka.

Z předpřipravených polotovarů si zde děti mohou pod dozorem odborného pracovníka vyrobit svou vlastní hračku a poté si ji odnesou i domů. Řemeslné dílny budou dětem k dispozici i při velikonočních a vánočních akcích a ve spolupráci s OS Posázavský Pacifik budou vypraveny v rámci pořadů v areálu MLS dvakrát motorové vlaky (Country vlak a Mikulášský vlak). Během roku se uskuteční i několik doprovodných programů pro rodiče a děti k vybraným výstavám a jiným akcím mezinárodního a celostátního charakteru. Jedná se například o Den památek a sídel, Muzejní noci, Dny evropského dědictví a Den Středočeského kraje.

kol

Informační zdroje

Regionální muzeum v Kolíně nabízí - webové stránky www.kolin.cz/muzeum/, Informační bulletin, Kalendář akcí Muzea lidových staveb v Kouřimi, Archiv každoročních nabídek školám a jejich vyhodnocení, doprovodné programy, pracovní listy a mnoho dalšího.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám