Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Muzeum Českého krasu v Berouně

Ikona teoreticky

Muzeum Českého krasu v Berouně

Ikona odbornost
Autor: Muzeum Českého krasu
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Muzea Českého krasu v Berouně.
Obor příspěvku:Výtvarná výchova 2. stupeň
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Muzeum Českého krasu v současné době sídlí v nejstarším historicky doloženém a architektonicky nejcennějším domě ve městě, v Jenštejnském domě. Tento renesanční dům, stojící na Husově náměstí, byl postaven v roce 1612 Jindřichem Čížkem z Jenštejna (císařským rychtářem v Berouně), jak je uvedeno na renesančním portálu z červeného mramoru. Latinský nápis na portálu, který je dílem berounské kamenické dílny Táborských zní: "Benedic Domine Domum istam et omnes habitantes in ea. Henricus Cžižek de Gensstein Gratae posteritati. Anno Domini 1612". (český překlad: "Požehnej pane domu tomuto a všem přebývajícím v něm. Jindřich Čížek z Jenštejna milému potomstvu. Léta Páně 1612".) 

1.
 
Přehled expozic
Etnografická expozice

Lidový interiér z 19. století. Zejména ukázky dobového nábytku a nádobí.

Mísník z 2. pol. 18. stol.
2. Mísník z 2. pol. 18. stol.
 

Berounští měšťané v portrétech 18. a 19. století

Portréty instalované v autentickém interiéru spolu s uměleckým řemeslem vytvářejí ucelenou ukázku dobového vkusu. 

Zákoutí expozice
3. Zákoutí expozice
 

Pamětní síň Jana Preislera

Základní informace o jednom z nejvýznamnějších malířů přelomu 19. a 20. století. Vystaveny jsou osobní věci, včetně mistrovy pracovny. 

Neorokokový nábytek
4. Neorokokový nábytek
 

Pamětní síň Václava Talicha

Expozice seznamuje s životem významného českého dirigenta, který žil a zemřel v Berouně, kde je také pochován.

Taktovka Václava Talicha
5. Taktovka Václava Talicha
 

Z dějin řemesel města Berouna

Expozice poskytuje informace o středověkém i novověkém Berouně, o jeho hospodářské činnosti a samosprávě. 

 Symbolická mistrovská zástěra cechu pekařů
6. Symbolická mistrovská zástěra cechu pekařů
 

Český kras – osídlení člověkem

Archeologická expozice o nejstarším osídlení Českého krasu. Pozornost je věnována fenoménu osídlení jeskyní a budování výšinných opevněných hradišť od pravěku do raného středověku.

Nálezy z jeskyně Martina
7. Nálezy z jeskyně Martina
 

Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu

Tato rozsahem malá, ale významná expozice zavede návštěvníka do tajemného podzemního světa jeskyní a propastí v Českém krasu. 

Výstroj jeskyňáře ze 70. a 80. let 20. stol.
8. Výstroj jeskyňáře ze 70. a 80. let 20. stol.
 

Geologicko-paleontologická expozice Barrandien

Dokumentuje geologický vývoj ve středních a jihozápadních Čechách od starohor přes prvohory, druhohory, třetihory až po čtvrtohory. 

Geologická expozice
9. Geologická expozice
 
Živá příroda Českého krasu

Vyšší obratlovci z různých biotopů jsou zasazeni do modelovaného prostředí ve velké panoramatické vitríně. Nechybí ani hmyzí fauna a fotografie významných chráněných rostlin. 

Ornitologické zákoutí
10. Ornitologické zákoutí
 

Geopark Barrandien

Expozice typických barrandienských hornin situovaná na dvoře Muzea Českého krasu v Berouně. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky. 

Jezírko v Geoparku
11. Jezírko v Geoparku
 

Lékárna + Konírna

V prostorách Jenštejnského domu se také nachází tzv. Lékárna. Zde se konají přednášky a koncerty. Pokud je očekávána větší návštěva z řad veřejnosti, využije se budova Konírny, což je mimo jiné také sezónní výstavní síň, která se nachází v geoparku. 

Beseda s Petrem Horou-Hořejšem (Lékárna)
12. Beseda s Petrem Horou-Hořejšem (Lékárna)
 
Koncert souboru Bonbon (Konírna)
13. Koncert souboru Bonbon (Konírna)
 

Muzejní dílna

Prostory muzejní dílny poskytují místo pro tvořivé doprovodné programy pro děti.

Nápady s odpady I.
14. Nápady s odpady I.
 
Nápady s odpady II.
15. Nápady s odpady II.
 
Vzdělávací nabídka pro školy

Muzeum Českého krasu nabízí mateřským, základním a středním školám možnost vzájemné spolupráce s cílem vytvořit dlouhodobý vztah mezi muzeem a školami. Muzeum má vedle své sbírkotvorné funkce také funkci vzdělávací a může školám nabídnout netradiční pojetí výuky a jakýsi nadstandard ke školnímu vzdělávacímu programu.

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodný program pro předškolní vzdělávání - Jak netopýrek Hugo zabloudil v muzeu - program je uzpůsoben (vyšší úrovní) i pro děti z prvního stupně základních škol. Při prohlídce muzea čeká děti u každé expozice úkol. Nezbedný netopýrek Hugo v každé expozici něco napáchal, tím vyvstávají pro děti úkoly vyřešit naskytnutý problém. Program umožňuje také rozvíjet znalosti například z biologie a etologie, neboť dítě získá mimo jiné potřebné informace o netopýrech, kteří se ve větší míře vyskytují právě na území Českého krasu.

Mezipředmětové vazby - historie, rétorika, etologie

Doprovodné programy základní ke stálým expozicím muzea a aktuálním výstavám většinou tvoří pracovní listy doplněné křížovkou či kvízem. Pro pedagogický doprovod je připraveni metodický materiál včetně řešení.
Materiály jsou kdykoliv na požádání k dispozici u průvodce, na program se není nutno objednávat předem (i když je to vzhledem ke kapacitě prostor muzea doporučováno).

Mezipředmětové vazby - historie, rétorika

Doprovodné programy typu „spolužáci spolužákům" - „Řetězové provádění I." a „Řetězové provádění II". Tento projekt je určen zejména středoškolákům. Studenti a žáci mají možnost nastudovat texty („Řetězové provádění I") k muzejním expozicím a následně převzít roli průvodců a provádět své spolužáky. Jeden student provádí výklad v jedné expozici. Texty studentům poskytne po předchozí domluvě muzeum. Při variantě „Řetězové provádění II" mají studenti k dispozici kromě textů i dialogy osobností vztahující se k muzejním tématům a sehráním krátkých scének mohou spolužákům přiblížit významné osobnosti či události regionu.

Po nastudování textů mohou studenti kontaktovat muzejního pracovníka a konzultovat s ním případné nejasnosti či doplnit zajímavosti, které nejsou uvedeny v textech či v expozicích a které by mohly jejich kolegy zajímat

Mezipředmětové vazby - historie, rétorika, český jazyk, občanská výchova

Na program je nutné se předem objednat: produkce@muzeum-beroun.cz. Kontaktní osoba Mgr. David Palivec.

Vánoční a velikonoční program

Pro školy je možné připravit přednášky o tradicích, lidových zvycích a obřadech spojených s obdobím Vánoc a Velikonoc. Na objednávku je možné dohodnout také jiné téma vážící se k lidové kultuře, obyčejům, zábavám a slavnostem pořádaných během kalendářního roku.

Mezipředmětové vazby - historie, etnografie, rétorika

Bližší dohoda na: etnograf@muzeum-beroun.cz. Kontaktní osoba Mgr. Klára Pilíková.

Promítání filmů

Prohlídku expozic je možno doplnit promítnutím následujících krátkých filmů: „Sebevědomí a pokora" (o dirigentovi Václavu Talichovi), „Po stopách Joachima Barranda" a „Barrande v Čechách" (o paleontologovi Joachimu Barrandovi) - bez objednání.

Mezipředmětové vazby - historie, geologie, paleontologie

Přednášky pro školy - společenské vědy

Na přednášky je nutné se předem objednat. V případě dohody lze uskutečnit v prostorách vaší školy. Všechny tyto přednášky jsou vhodné pro studenty, kteří se chtějí hlásit na vysokoškolské humanitní obory.

STAROVĚKÉ ŘECKO (kultura, dějiny, myšlení)

Cyklus přednášek je určen hlavně pro střední školy. Studentům se dostane komplexní náhled na kulturu starých Řeků. Jaký byl život v řecké polis? Jaký byl život v řecké armádě? Co znamená přechod od mýtu k logu? Jaké byly počátky řecké filozofie?

 1. Homér a jeho dopad na antické myšlení
 2. Fenomén polis (Sparta a Athény) a Peloponéská válka
 3. Athénská demokracie (isonomia)
 4. Přechod od mýtu k logu aneb vznik filosofického myšlení (hén kai pollá)
 5. Platonovy dialogy
 6. Aristoteles

Mezipředmětové vazby - historie, kulturní antropologie, filosofie, politologie

V případě zájmu o některou z těchto přednášek (jedna trvá 45 min.) je nutné se předem domluvit telefonicky na termínu (Mgr. David Palivec - 739 832 876 a 311/624 101) nebo emailem na produkce@muzeum-beroun.cz.

EVROPA JAKO FENOMÉN

Cyklus přednášek je určen pro stření školy. Vstupem do evropské integrace se z nás stávají nejen příslušníci dílčího státu, ale i příslušníci široké kulturně - politické kontinentální jednotky, která nějak vznikala a dále se nějak utvářela. V rámci tohoto cyklu získá student komplexní představu o fenoménu Evropy.

 1. Vznik Evropy a první snahy o její vymezení (mýtus o Europé, Hérodotos a Vergilius)
 2. Utváření evropské civilizace na troskách římské říše
 3. Mongolská expanze aneb Evropa se otevírá východu
 4. Objevení Ameriky aneb Evropa nachází západ
 5. Novověké evropské myšlení
 6. Protestantismus a katolicismus aneb věčný spor severského rytíře a jižního učence
 7. Res publica Christiana aneb Evropa jako křesťanská civilizace

Mezipředmětové vazby - historie, kulturní antropologie, filozofie

V případě zájmu o nějakou z těchto přednášek (jedna trvá 45 min.) je nutné se předem domluvit telefonicky na termínu (Mgr. David Palivec - 739 832 876 a 311/624 101 nebo emailem produkce@muzeum-beroun.cz).

RANÉ KŘESŤANSTVÍ

Tato přednáška si klade za cíl seznámit žáky zejména středních škol (případně i 2. stupně základních škol) s křesťanským fenoménem vyfiltrovaným od jakékoli teologické a dogmatické tendence. Proto se bude týkat pouze raného křesťanství a období těsně před vznikem křesťanství, kde bude kladen akcent na historickou postavu Ježíše z Nazareta a jeho působení. Pomocí kritické exegeze se dále bude snažit seznámit žáky s tzv. demytologizací a existencionální interpretací některých pasáží z Nového zákona.

Byť žijeme v sekularizované době, není dobré se zbavovat zásad křesťanské morálky jen proto, že v křesťanských dějinách bývala spojována s božskou substancí. Bůh je součástí určité symbolické imaginace, která je atributem starověkého a středověkého vědomí člověk. Vědomí raně křesťanského člověka je mimo jiné předmětem reflexe právě této přednášky.

Mezipředmětové vazby - historie, religionistika

V případě zájmu o tuto přednášku (trvá 90 min.) je nutné se předem domluvit telefonicky na termínu (Mgr. David Palivec - 739 832 876 a 311/624 101 nebo emailem produkce@muzeum-beroun.cz).

Přednášky pro školy - přírodní vědy

Na přednášky je nutné se předem objednat. V případě dohody lze uskutečnit v prostorách vaší školy.

Geologie - výuková látka pro ZŠ

Přednáška by se týkala studijní výukové látky na základě učebnic ZŠ z oboru geologie. Promovaný geolog z MČK odpřednáší základy geologie, vzniku zkamenělin, deskové tektoniky, vrásnění, sopečnou činnost, typy hornin a minerálů. Jednalo by se o přednášku zahrnutou v rámci výuky geologie na daných ZŠ.

Mezipředmětové vazby - geologie, paleontologie

Po stopách Joachima Barranda

Kdo by neznal slavného geologa Joachima Barranda? Málokdo ale zřejmě ví, že Beroun a okolí často vyhledával, přátelil se s místními skalníky, kteří pro něho shromažďovali zkameněliny ze svého okolí a dávali jim svérázná česká jména. Představíme si jednotlivé významné osobnosti včetně Martina Dusla a jiných sběratelů té doby. Přednáška obsáhne celou historii výzkumu zkamenělin naší země, studia Joachima Barranda a jeho nástupce Otomara Nováka.

Mezipředmětové vazby - geologie, paleontologie, historie

Trilobiti - vládci pravěku

Trilobiti bezesporu patří, spolu s dinosaury, mezi nejznámější pravěké obyvatele naší Země. Obývali naši planetu po dobu 300 milionů let a stali se významnými zkamenělinami a pro svou krásu jsou dodnes vyhledávanými fosíliemi. Na přednášce se seznámíme s jejich vývojem, stavbou těla, měkkými dochovanými částmi, způsoby života a celkovým významem pro výzkum paleontologie.

Mezipředmětové vazby - geologie, paleontologie

Suchou nohou po mořském dně

Přednáška je rozdělena na dvě části. V první se seznámíme s významnými nalezišti zkamenělin a geologickými fenomény v našem blízkém okolí, potopíme se na dno korálového útesu u Koněprus, projdeme vrch Děd s četnými lokalitami a navštívíme také významná naleziště v okolí Svatého Jana pod Skalou a Loděnic.

Druhá část přednášky nás provede po významných jeskyních v okolí Hostimi, Srbska a Koněprus a při toulkách čtvrtohorní krajinou potkáme obří mamuty, šavlozubé tygry, jeskynní lvy a srstnaté nosorožce.

Přednáška je zaměřena na okolí Berouna, které je významné jedinečnými nálezy čtvrtohorní fauny.

V případě zájmu o nějakou z těchto přednášek je nutné se předem domluvit telefonicky na termínu (Mgr. David Palivec - 739 832 876 a 311/624 101 nebo emailem produkce@muzeum-beroun.cz). Nebo přímo s promovaným geologem na: geolog1@muzeum-beroun.cz. Kontaktní osoba Mgr. Štěpán Rak.

Mezipředmětové vazby - geologie, paleontologie, rétorika

Geologické exkurze pro školy do okolí Berouna spojené s výkladem a sběrem zkamenělin:

1) Děd u Berouna
Trasa: Beroun - Děd - Zahořany - Králův Dvůr - Beroun
Doprava: pěšky
Seznámení s dvěma klasickými lokalitami pro český ordovik. Drabov - sběr zkamenělin, zvláště trilobitů Dalmanitina socialis. Zahořany - nálezy ostnokožců, typická lokalita zahořanského souvrství

2) Svatý Jan pod Skalou
Trasa: Beroun - Sv. Jan p. Skalou - Hostim - V Kozle - Beroun
Doprava: pěšky nebo na kolech
Prohlídka nejkrásnější scenérie v Českém krasu. Četné výchozy silurských a devonských hornin. Sběr zkamenělin na klasické Barrandově lokalitě "Elektrárna". Evropský stratotyp v travertinech holocenního stáří. Ústí jeskyně Nad Kačákem.

3) Koněprusy
Trasa: Beroun - Zlatý kůň - Kobyla - Beroun
Doprava: linkový autobus nebo na kolech
Jedno z nejbohatších nalezišť fauny devonského stáří na světě. Sběr zkamenělin, prohlídka očkovského přesmyku, těžby koněpruských a suchomastských vápenců.

Mezipředmětové vazby - geologie, paleontologie, rétorika

Exkurze pod vedením RNDr. Petry Přidalová se konají v pracovní dny po předchozí dohodě se zájemci. Minimální počet účastníků ve skupině je deset. Vhodné pro praktické doplnění učiva na školách.

Výukový program o historii Berouna

První dějiny města Berouna aneb pojďte bydlet

Program je určen pro ZŠ (6. - 9. třída). Školní program je koncipován jako vyprávění u modelu města, které postihuje deduktivní formou první dějiny města a kapitolu kolonizace Českých zemí. Odhaluje souvislosti výstavby města, struktury obyvatel a kultury každodennosti 13. - 15. stol. v regionálním měřítku. Součástí výkladu je prohlídka expozice řemesel formou materiálové identifikace a hra na principu logické skládačky, během níž se návštěvníci seznámí s obyvateli středověkého Berouna, jejich řemeslnými dílnami a živnostmi. Délka programu 45minut, počet účastníků - max. 25.

Mezipředmětové vazby - historie, rétorika, literatura

Posviťme si na osvícence

Program je určen pro ZŠ (6. třída a výše). Detektivní program inspirovaný team-buildingovými hrami je založen na poznávání regionálních osobností tzv. Národního obrození (v rozsahu 2. pol. 18. - 2. pol. 19.stol). Obsahově lze hru upravit dle požadavků na konkrétní „osvícence" (K. Kazda, L. Zvonař, bratři Nejedlí, Š. Hněvkovský, J. Jungmann aj.). Návštěvníci pracují s poskytnutou literaturou, sbírkovými předměty a mapou. Třístupňová hra vede od typování osobnosti dle indicií, přes heuristickou fázi k finálnímu krátkému projevu jednotlivých zástupců týmu o vystopované osobnosti. Délka programu 45min., počet účastníků max. 25 (připraveno od dubna 2009).

Mezipředmětové vazby - historie, rétorika, literatura

Na školní program je nutné se objednat s týdenním předstihem na : produkce@muzeum-beroun.cz. Kontaktní osoba Mgr. David Palivec.

Program k dalším historickým tématům je možné připravit na objednávku, je nutný alespoň 3 týdenní předstih. Bližší dohoda na: historik@muzeum-beroun.cz. Kontaktní osoba Mgr. Barbora Kailová.

Programy k aktuálním výstavám a interaktivní dílny

Ke krátkodobým výstavám jsou připravovány interaktivní dětské dílny. Po velmi úspěšném programu Nápady s odpady ke krátkodobé ekologické výstavě „Jak se žije ve Středočeském kraji?", jsme se rozhodli udělat z této akce cyklus. Každé tři měsíce si děti z prvních stupňů základních škol mohou ověřit svojí kreativitu v rámci různých alternativních stylů ve výtvarném umění. Lektory této akce jsou Patrik Pařízek (student Pedagogické fakulty na ZČU a externí zaměstnanec MČK) a Jan Rynda (známý regionální výtvarný umělec). Školy budou pravidelně ohledně termínů obesíláni.

Program se skládá z těchto částí:

16.
 
17.
 

1. Nejprve jsou žáci seznámeni s různými moderními výtvarnými technikami jako je asambláž, koláž, dekoláž, frotáž, ready - made a akční malbou, které představí Patrik Pařízek.

2. Jan Rynda pak představí další experimentální výtvarnou techniku. Konkrétně se jedná o abstraktní tvorbu pomocí válení kuliček přes plochy čerstvé barvy na velkém formátu. Pro první a druhý stupeň je připravena velkoformátová deska zvlášť.

3. Na základě semináře si mohou žáci vyrobit jakékoli dílo (v rámci zmíněných technik) z materiálů, které budou k dispozici (například plastové láhve, krabice od mléka apod.).

Mezipředmětové vazby - historie, výtvarná výchova, rétorika

Více informací: Mgr. David Palivec - produkce@muzeum-beroun.cz nebo Patrik Pařízek - patrik.parizek@muzeum-beroun.cz.

Kontaktní adresy

Muzeum Českého krasu v Berouně
Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
tel. /fax 311 624 101, tel. 311 621 842
e-mail: info@muzeum-beroun.cz
www.muzeum-beroun.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 05. 2009
Zobrazeno: 7448krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRASU, Českého. Muzeum Českého krasu v Berouně. Metodický portál: Články [online]. 14. 05. 2009, [cit. 2020-08-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3096/MUZEUM-CESKEHO-KRASU-V-BEROUNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.