Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > České muzeum výtvarných umění v Praze

Ikona teoreticky

České muzeum výtvarných umění v Praze

Ikona odbornost
Autor: České muzeum výtvarných umění v Praze
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Českého muzea výtvarného umění v Praze.
Obor příspěvku:Výtvarná výchova 2. stupeň
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

České muzeum výtvarných umění je odborným zařízením, které od roku 1963 uchovává a přibližuje především české umění 20. století v krátkodobých výstavách, kulturně vzdělávacích programech a publikační činnosti. ČMVU se nachází na Starém Městě pražském, Husova 19, Praha 1, kde také přímo ve výstavních prostorách pořádá doprovodné a edukativní programy.

Obrázek
1. Obrázek
 
Obrázek
2. Obrázek
 

Muzeum spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek českého moderního umění. Vzniklo v roce 1963 jako regionální Středočeská galerie. V roce 1971 se instituce přestěhovala do dnešního sídla v Praze - do tří pro galerii rekonstruovaných historických budov v Husově ulici na Starém Městě. Od roku 1993 užívá současný název. Výsledkem několikaleté snahy o získání náležitých prostor pro stálou expozici českého výtvarného umění 20. a 21. století bude otevření Centra umění v památkově chráněném objektu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře (UNESCO), kde bude ve stálé expozici divákům nabídnuta rozsáhlá kolekce.

Ve sbírce nechybějí skvosty od Alfonse Muchy (1860-1939), Vojtěcha Hynaise (1854-1925), Josefa Mařatky (1874-1937), Antonína Slavíčka (1870-1910), Josefa Čapka (1887-1945), Emila Filly (1882-1953), Václava Špály (1885-1946), Jana Zrzavého (1890-1977), Toyen (1902-1980), Kamila Lhotáka (1912-1990), Františka Tichého (1896-1961), Jiřího Koláře (1914-2002) a dalších předních českých výtvarníků. Jejich díla dokumentují vývoj české malby od počátku 20. století až po současnost. Jednotlivé kolekce nezřídka doplňují i vysoce ceněné soubory plastik. Základem muzejních sbírek je soubor získaný na počátku šedesátých let minulého století, kdy se sběratelské úsilí instituce soustředilo na období klasické předválečné moderny dvacátých a třicátých let 20. století.

Románské sklepení, původně kamenný románský dvorec, postavený na sklonku 12. století při staré obchodní cestě, vedoucí z Pražského hradu k brodu přes Vltavu a na Vyšehrad.

Pozdější četné přestavby a úpravy změnily gotická průčelí z části dřevěných nebo hrázděných domů a tato rozlehlá čtvercová místnost, sklenutá čtyřmi křížovými klenbami v polovině 13. století zanikla. Na její ploše vzniklo několik domů, ze kterých se do dnešní doby zachovala přízemní obytná část, která se později stala sklepem domu U klíčů.

Obrázek
3. Obrázek
 

Jezuitská kolej v Kutné Hoře

Bývalá jezuitská kolej v Kutné Hoře bude fungovat jako velkoryse koncipované kulturní centrum Centrum umění, postavené na dialogu stálých i proměnných expozic, pracujících s hmotnými artefakty, a komplexem celého spektra živých kulturních aktivit. Na jaře roku 2010 bude otevřena veřejnosti stálá sbírková expozice.

Obrázek
4. Obrázek
 

Vzdělávací nabídka pro školy

Stálé programy

Programy se snaží obohacovat a rozvíjet osobnost a estetické cítění mládeže, vzbudit teoretický zájem o výtvarné umění. Tím muzeum připravuje budoucí pravidelné a poučené návštěvníky.

Rytmus v umění

Stěžejním výchovně vzdělávacím projektem galerie je program Rytmus v umění, který aktivní formou zpřístupňuje žákům a studentům mezioborový pohled na moderní umělecké, zejména výtvarné tendence, poskytuje zážitky z bezprostředního setkávání s originálními výtvarnými díly v jedinečném prostoru galerie

Cyklus přednášek a animací, vždy na téma aktuální výstavy. Formou hry a rozpravy mezi exponáty se děti seznámí se základním principem umění. Je pro ně připraven program o tom, jak se používá rytmus v jednotlivých disciplínách umění, jako je výtvarné umění, hudba nebo tanec. Nahlédneme do toho, jak přemýšlí o umění tvůrce, divák, kamarád, a jaké prostředky vyjádření nám nabízí výtvarné umění. Program je zaměřen na reflexi zážitku a na propojení různých druhů smyslového vnímání. Děti objevují vystavená díla prostřednictvím vlastních prožitků a tvůrčích aktivit, jako jsou kreslení, rytmická cvičení, pohyb v prostoru, pantomima.

Věková kategorie: 1. a 2. stupeň
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní

Obrázek
5. Obrázek
 
Obrázek
6. Obrázek
Jak se dělá výstava

Program umožní návštěvníkovi nahlédnout do zákulisí přípravy výstavy od počáteční představy kurátora přes výběr prací, instalaci až k vernisáži. Program doprovází animace: návštěvníci najdou vlastní téma k výstavě, vyzkoušejí si možnost vytvořit její koncepci a formou diskuse zpracují výstavní prostor vlastní virtuální instalací včetně požadavků na technické zabezpečení a virtuální vernisáž. Cílem programu je představit výstavní prostory jako místo k inspiraci. Akce se koná vždy v aktuální expozici.

Pro všechny věkové kategorie
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní

Dvojí svět - program zaměřený na ergoterapii.

Doprovodný vzdělávací program pro děti a studenty zprostředkovává svět lidí s mentálním postižením. Přibližuje dětem ty, kteří žijí mezi námi, ale jejich životní prostor je zcela vzdálen našemu. Přesto se dá najít cesta, jak tomuto neznámému světu alespoň zčásti porozumět, nebo do něj nahlédnout. My se společně s dětmi vydáme na cestu porozumění pořadem připraveném odborníky.

Ekologický program

ČMVU v Praze pokračuje ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Koniklec na programech s ekologickou tematikou, které probíhají formou interaktivních her přímo ve výstavních prostorách - vždy v aktuální výstavě ČMVU v Praze.

Globální problémy

Program probíhá formou přednášky, diskuse a několika interaktivních her přímo ve výstavních prostorách a snaží se žákům přiblížit hlavní globální problémy lidstva s odkazem na kulturní civilizace a jejich specifika. Studenti se pokusí v diskusi sami najít příčinu probíraných problémů.

Věková kategorie: 2. stupeň

Místo, kde žiješ

Hlavním tématem je otázka životního prostředí, nahlížená z jedné strany očima výtvarníka a z druhé strany očima ekologa, která dětem představí a vymezí základní pojmy vlastního vztahu k místu, ve kterém žijeme a které spoluvytváříme. Formou přednášky, krátkých zábavných her, skupinové i samostatné práce s pracovními listy a hlavně interakcí s vystavenými exponáty se žáci zamyslí nad prostředím i nad ekologickými problémy s ním spojenými. Důraz je kladen na celkové ekosystémové pojetí a jeho vliv na náš život, jakož i na zpětnou vazbu otisku člověka do životního prostředí.

Důraz je kladen na celkové ekosystémové pojetí a jeho vliv na náš život.

Věková kategorie: 1. stupeň

Domácí ekologie

Formou simulačních her, samostatné práce ve skupinách, pantomimy a diskuse se žáci seznamují s tématy domácí ekologie (voda, energie, konzum, ovzduší, odpady, zahrada, strava, zdraví a sounáležitost) a dozvídají se, jak mohou sami přispět ke zlepšení životního prostředí.

Věková kategorie: 1. a 2. stupeň

Další témata z oboru ekologie je možné domluvit. Kontaktní osoba: Alice Wollerová, tel.: 732926147

Kompetence občanská
Kompetence sociální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení

Programy k aktuálním výstavám
Slohy a styly 20. století

Doprovodný program k výstavě „Byl jsem včera a znám zítřek..." Výběr ze sbírkových předmětů ČMVU.

Termín výstavy: 3. 6. - 20. 9. 2009

Žáci budou seznámeni s jednotlivými obdobími ve výtvarném umění 20. století a vlivy a souvislostmi, které je provázejí. Pokusí se proniknout do problematiky umění té doby, porozumět řeči vybraných obrazů a jejich zákonitostem a symbolice. Budou sledovat proměnu obrazů jednotlivých období, nejen posun uměleckých směrů, ale také obsahové a estetické stránky. Děti budou hledat souvislosti a odpovědi na různé otázky. Dostane se jim také vysvětlení různých výtvarných pojmů. Do projektu je zahrnuta také vlastní tvůrčí činnost, při které děti uplatní svoji fantazii. Na konci zhodnotí jednotlivá díla a obhájí vlastní výtvory.

Aktuální nabídka - doprovodný program pro školy a rodiče s dětmi k výstavě František Úprka s názvem:

Lidové umění a ornament

Chcete se dozvědět, co je to ornament? Jak ho užívají někteří umělci?  Přijďte se podívat na výstavu sochaře Franty Úprky, ke které je připraven doprovodný program pořádaný přímo ve výstavních prostorách na téma využití ornamentu v umění. Prohlédneme si společně výstavu, povíme si něco o lidovém umění a nakonec je připravena tvůrčí dílna. Na základě dojmu z výstavy nakreslí děti na předtištěném ornamentálním základu svoji vlastní představu ornamentu. Protože charakteristickým znakem ornamentu je opakování zdobného prvku podle pravidel, děti vytvoří pod vedením lektora vzorník kreseb, který by mohl sloužit jako inspirace pro umělecké dílo.

Termín výstavy: 4. 3. - 10. 5 2009

Jednorázové akce

Muzejní noc - výtvarný a taneční Site-Specific-Project. Pohybová dílna ve spolupráci se studenty kateder scénografické a taneční AMU v Praze. Za zvuků současné akuzmatické hudby probíhala ve výlohách taneční performance, která zvala diváky do výstavního prostoru, kde pokračovala v symbolickém černobílém zpracování vazby vztahu obrazu, prostoru a lidského těla jako znaková reakce na dané prostředí. Malá výstavní síň byla přetvořena na výtvarnou dílnu, kde na podlaze na bílém podkladu zachycovala tanečnice symbolicky svým tělem a barvou rytmus výstavy a vytvářela zvláštní abstraktní obrazce. V roce 2009 chystáme pokračování programu.

Obrázek
7. Obrázek
 
Obrázek
8. Obrázek
 
Obrázek
9. Obrázek
 
Obrázek
10. Obrázek
 

Den kraje

Každoročně připravujeme intermediální, hudebně-výtvarný projekt v rámci aktuální výstavy, již tradičně ve spolupráci s Českým rozhlasem, scénografickou a taneční katedrou AMU. Pořad probíhá přímo ve výstavních prostorách, kde se diváci seznámí s aktuální výstavou a spolu s kurátory a spolupracovníky se mohou aktivně zapojit do reflexe výstavy.

Obrázek
11. Obrázek
 
Obrázek
12. Obrázek
 
Obrázek
13. Obrázek
Kontaktní adresy

České muzeum výtvarných umění v Praze
Husova 19-21, Praha
www.cmvu.cz

Anotované odkazy:
České muzeum výtvarných umění v Praze Stránky Českého muzea výtvarných umění v Praze nabízejí informace o aktuálních výstavách, obrazový seznam položek ze sbírek muzea, historické údaje o muzeu a jeho přidruženém Centru umění v Kutné Hoře.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 11. 05. 2009
Zobrazeno: 4023krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
České muzeum výtvarných umění v Praze . České muzeum výtvarných umění v Praze. Metodický portál: Články [online]. 11. 05. 2009, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3094/CESKE-MUZEUM-VYTVARNYCH-UMENI-V-PRAZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.