Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cizí jazyk na prvním stupni základních škol...

Cizí jazyk na prvním stupni základních škol v Rakousku

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Dita Reimerová
Stručná informace o výuce cizích jazyků na prvním stupni rakouských základních škol.

Na prvním stupni základní školy v Rakousku je cizí jazyk nabízen v podobě tzv. povinného cvičení. V prvním a druhém ročníku má toto cvičení (probíhající v kratších časových úsecích) integrující a předměty přesahující charakter. Ve 3. a 4. ročníku se výuka cizího jazyka prodlužuje do delších časových úseků, popř. může probíhat i nadále integrovaně. Co se týče časové dotace, v prvních dvou letech povinné školní docházky je pro cizí jazyk určeno celkem 64 hodin a ve 3. a 4. ročníku je to jedna hodina týdně.

V rámci nepovinných cvičení si mohou žáci navíc zvolit i další cizí jazyk, jehož výuka podléhá stejným ustanovením jako výuka cizího jazyka v povinných (závazných) cvičeních.

Na prvním stupni základní školy je žákům nabízen výběr z následujících cizích jazyků: angličtina, francouzština, italština, chorvatština, slovinština, slovenština, čeština nebo maďarština.

Didaktická pravidla

Výuka cizího jazyka probíhá v prvních dvou letech na základní škole jako intergrovaná součást výuky v krátkých úsecích, které se odvozují od schopnosti dětí koncentrovat se. Cizí jazyk je tak zprostředkováván v rámci povinných předmětů, aniž by došlo ke zkracování vzdělávací nabídky. Doba, kdy by se mělo začít s cizojazyčnou výukou se individuálně určí v prvních měsících podle situace v konkrétní třídě.

Od třetího ročníku je cizí jazyk nabízen týdně v hodinovém povinném cvičení. Může být nabízen v delších časových úsecích, popř. integrovaně. Cizí jazyk může být využíván i jako komunikační prostředek, aniž by byla zkrácena vyučovací nabídka daného předmětu.

Formy práce orientované na žáka

V počáteční výuce cizího jazyka převažují fáze, ve kterých je učitel hlavním činitelem. Postupně se ale aktivita přenáší na žáky v podobě práce ve dvojicích nebo ve skupinkách.

Používání jediného jazyka

Také v integrované formě výuky cizího jazyka se doporučuje vyhnout se mateřskému jazyku.

Práce s médii

V jednojazyčné výuce cizího jazyka je velmi důležitá názornost příkladů. Jako média tak přicházejí v úvahu nejen plakáty, fólie, obrázkové kartičky, knihy, videokazety, magnetofonové nahrávky a CD, ale i hračky pro mladší žáky.

Opakování

Je třeba klást důraz na cílené opakování, které by mělo probíhat převážně v hudební podobě a formou hry. K opakování se hodí především jednoduché hádanky, soutěžní hry, dětské tanečky a písničky.

Poslech s porozuměním

Žáci budou nejprve více rozumět nežli umět produkovat vlastní jazykový projev. Poslech s porozuměním se rozvíjí primárně v jednojazyčné výuce cizího jazyka poslechem výrazů učitele a plněním cílených jednoduchých úkolů. Může jít o rýmy, písničky, rytmické říkanky, dialogy, skeče apod. Pro první dva ročníky by měly být úkoly na poslech s porozuměním prováděny bez vazby na dovednost čtení a psaní.

Ústní projev

Řečové dovednosti by se měly rozvíjet prostřednictvím minidialogů, her, rýmů, rytmických říkadel apod. Stupeň obtížnosti by měl být především v prvních dvou ročnících podřízen nedokonalým cizojazyčným kompetencím dětí. Také by se mělo usilovat o to, aby se žáci dostali do kontaktu s rodilými mluvčími.

Čtení a psaní

V prvních dvou ročnících se nesměřuje k osvojení si těchto dovedností. Od třetího ročníku už je ale možné seznámit děti se psanou podobou jazyka (jakmile mají vytvořen zvukový obraz řeči). Poté je tedy možné začít se čtením jednoduchých textů, jež jsou již předem známy z ústního zpracování. Také psaní je ve třetím a čtvrtém ročníku omezeno na minimum.

Pravidla výslovnosti

Nácvik výslovnosti by se neměl izolovat od ostatní výuky - měl by mít integrovanou podobu. Začíná od prvního okamžiku, kdy učitel promlouvá k žákům v cizím jazyce. Dobrým příkladem je nacvičování výslovnosti prostřednictvím krátkých rýmů a rytmických říkadel, v nichž jsou obsaženy hlásky, na které je právě kladen důraz.

Formy cvičení

Zvláštní důraz je věnován hudbě a hře. Nejvhodnější formy cvičení jsou opět rýmy, písničky, říkadla, příběhy, které žáky na prvním stupni základní školy účinně motivují.

Oprava chyb

Oprava chyb při ústním projevu by se měla provádět velmi obezřetně a šetrně, přičemž učitel by měl zastávat roli pomocníka, nikoliv korektora.

Výchovně vzdělávací úkol cizího jazyka

Úkolem cizojazyčného vyučování na základní škole v Rakousku je motivovat žáky k práci s cizím jazykem, připravit je tak, aby byli schopni komunikovat v cizím jazyce, aby přistupovali k lidem jiné kultury a jazyka otevřeně a aby se cítili být součástí většího, především evropského společenství. To má podporovat vývoj osobnosti žáka, především jeho sociální kompetence.

Cíle v oblasti dovedností

Těžištěm výuky cizího jazyka na prvním stupni základní školy je poslech s porozuměním a ústní komunikace. Čtení s porozuměním a psaní je započato teprve ve 3. nebo 4. ročníku, kdy je u žáků vytvořen jistý zvukový obraz cizího jazyka.

Na konci 4. ročníku mají být žáci schopni rozumět jednoduchým výrazům a poslechovým textům, které tematicky odpovídají probranému učivu. V rámci známého konverzačního učiva mají být schopni navazovat kontakty, podávat a přijímat informace, vyjádřit své pocity, přání a osobní mínění.

Učivo

Žáci by se měli naučit rozumět ostatním a zároveň by měli být povzbuzováni k vyjadřování vlastního záměru pomocí jednoduchých jazykových prostředků. To vše by mělo vycházet z dění ve výuce a z jednoduchých každodenních situací, zážitků a zkušeností.

Témata

Témata výuky cizího jazyka se odvíjejí od ročního plánu třídy a mají být chápána jako integrující součást vyučování. V průběhu celkové povinné školní docházky se opakují a prohlubují.

  • Já, rodina a moji přátelé
  • Já a moje škola
  • Já a můj volný čas
  • Já v průběhu roku
  • Já, moje tělo a můj zdravotní stav
  • Já a příroda
  • Já a moje okolí
  • Já a svět fantazie

S výjimkou výuky mateřského jazyka, psaní a čtení lze cizí jazyk využívat i v jiných předmětech, např. při vyjádření jednoduchých situací a pojmů.

Gramatika

V tomto období má být jazyk zprostředkováván prožitkem a zkušeností jako celek. Formální kategorizace (pojmenovávání) není přiměřená věku žáků. Proto se prozatím od gramatiky ustupuje.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek