Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zeměpisná olympiáda 2008

Zeměpisná olympiáda 2008

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jiří Suda
Spoluautor: RNDr. Jan Kopp Ph.D.
Informace o zeměpisné olympiádě.

Zeměpisná olympiáda je dobrovolná předmětová soutěž ze zeměpisu (geografie) určená pro žáky základních a středních škol. Soutěž je zaměřena na práci s talentovanými žáky s cílem jednak podporovat a rozvíjet jejich odborný růst, jednak napomáhat k vyhledávání těchto talentů. Zeměpisná olympiáda poskytuje žákům možnost zúčastnit se náročné soutěže, řešit zeměpisné (geografické) problémy a otázky, prokázat odborné dovednosti. Tato činnost vede k popularizaci zeměpisu (geografie) a péči o talentované žáky.

Vyhlašovatelem zeměpisné olympiády je MŠMT ČR, garantem soutěže je do roku 2011 katedra geografie FPE Západočeské univerzity v Plzni.

Zeměpisná olympiáda je vyhlašována ve čtyřech kategoriích:

  • v kategorii A, která je určena pro žáky 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií
  • v kategorii B, která je určena pro žáky 7. ročníků základních škol a 2. ročníků osmiletých gymnázií
  • v kategorii C, která je určená pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií
  • v kategorii D, která je určena pro žáky 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií

Zeměpisná olympiáda probíhá ve čtyřech kolech - ve školním, okresním, krajském a ústředním (celostátním). Protože se jedná o soutěž zařazenou do nejvyšší kategorie A, vítězové v kategorii D postupují do mezinárodní soutěže pořádané IGU.

Garant soutěže připravoval soutěžní otázky pro rok 2008 podle následujících kritérií:

  1. rozvržení učiva na základních školách před zavedením RVP
  2. návaznost mezi jednotlivými tématy v následujících ročnících
  3. určitý stupeň náročnosti, protože zeměpisná olympiáda je soutěží výběrovou, úkoly proto byly mnohdy koncipovány nad rámec základního učiva

Nepředpokládáme, že výsledky soutěžících se budou pohybovat ve stoprocentní úspěšnosti.

Kolektiv garantů jednotlivých kategorií se snažil vytvořit úkoly zaměřené jednak na práci s atlasem (se všemi zdroji, které jsou uvedeny v atlase), jednak na znalosti a schopnosti řešit zeměpisné problémy a pochopitelně též na praktické dovednosti a schopnosti. Předkládané úkoly lze zcela jistě použít jako součást výuky při práci s nadanými žáky, případně jako inspiraci pro terénní cvičení či zeměpisný seminář. Obtížnost některých úkolů lze snížit tím, že postupné kroky při řešení jsou prováděny ve spolupráci s učitelem.

Snahou autorů zadání úloh zeměpisné olympiády je, aby úkoly a testy splňovaly některé obecné předpoklady, především, aby byly typologicky pestré (např. různé druhy otázek a úkolů ve vazbě na způsob řešení a odpovědí), aby postihovaly širší spektrum okruhů v rámci tematických celků a aby úlohy byly zajímavé a inspirující. Důraz je kladen na využívání tabelárních a grafických forem práce (mapky, nákresy, schémata...) a na dovednosti logického uvažování, analýzy a následné syntézy. Nedílnou součástí je práce s mapami velkých měřítek.

Mezi jednu ze tří samostatných soutěžních okruhů v každém kole zeměpisné olympiády patří praktické činnosti či projekt. V této části soutěžící řeší komplexně pojatý tematický úkol. Náročnost těchto projektů stoupá s věkem soutěžících. Při řešení projektu v kategorii D předpokládáme samostatnou schopnost zpracování a vyhodnocení dat při práci v terénu. Žáci řeší úkoly v konkrétní lokalitě s využitím kartografických podkladů, nákresů či dat. Vzhledem k vazbě těchto úloh na konkrétní lokalitu je možné chápat takové úlohy především jako inspirativní námět, který po příslušné úpravě k místním podmínkám, včetně kartografických podkladů, je možné použít i v rámci výuky (zeměpisného, přírodovědného praktika, zeměpisné vycházky apod.).

Jednotlivá zadání olympiád budeme přinášet na stránkách Metodického portálu v sekci Digitálních učebních materiálů (pozn. redakce).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám