Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve...

Ikona prakticky

Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve výuce

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Záměrem článků v jedenáctidílném seriálu je naznačit možnosti, jak lze ve výuce rozvíjet finanční gramotnost žáků 2. stupně základní školy a nižších ročníků víceletého gymnázia, a nabídnout řadu aktivit (úkolů), které k rozvíjení této gramotnosti žáků přispívají. Popsané aktivity jsou chápány jako jeden z možných prostředků, jak přiblížit výuku aktuálním životním zkušenostem žáků a jejich potřebám.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: podle zvolené formy je možno využít pracovní listy, výpočetní techniku, Internet
Klíčová slova: finanční gramotnost

Záměrem článků v tomto seriálu je naznačit možnosti, jak lze ve výuce rozvíjet finanční gramotnost žáků 2. stupně základní školy a nižších ročníků víceletého gymnázia, a nabídnout řadu aktivit (úkolů), které k rozvíjení finanční gramotnosti žáků přispívají. Popsané aktivity jsou chápány jako jeden z možných prostředků, jak přiblížit výuku aktuálním životním zkušenostem žáků a jejich potřebám.

Finanční gramotnost je spojována především se správou osobních/rodinných financí, schopností vést rozpočet, stanovovat si finanční cíle a rozhodovat o výdajích a využití finančních zdrojů. Zahrnuje rovněž schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Jde o téma velmi aktuální, které v českém prostředí nabývá na významu a je mu věnována stále větší pozornost. O významu rozvíjení finanční gramotnosti žáků svědčí zejména fakt, že MŠMT v lednu 2008 schválilo materiál Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, jehož součástí jsou Standardy finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání (viz SBFG, s. 12-14).

Seriál obsahuje 11 článků, které přispívají k rozvíjení finanční gramotnosti žáků a popisují konkrétní aktivity ve výuce. Náměty na aktivity jsou přednostně určeny pro vyučovací předmět Fyzika, lze je ale využít rovněž ve Výchově k občanství. Články pokrývají dílčí část Standardu finanční gramotnosti pro základní vzdělávání - tematický okruh Hospodaření domácnosti, výstupy „sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti", „rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů", „objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu"; učivo „rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti". Pozornost se zaměřuje především na úspory v rodinném rozpočtu a vhodné způsoby investování. Tři články se týkají výdajů za dopravu, zbývajících osm zkoumá ekonomická hlediska spotřeby energií v domácnosti s ohledem na jejich úspornost.

Důležité faktory pro vznik některých úloh byly - neustálý růst ceny ropy a následně paliv do motorů, a v důsledku toho zvyšování výdajů za dopravu v rozpočtech rodin. Proto vyvstává potřeba, aby si žáci utvořili představu, jakou část rodinného rozpočtu tvoří výdaje na dopravu, jaké jsou náklady na provoz automobilu po celou jeho používání, jak ovlivňuje průměrná spotřeba paliva motoru výši nákladů na palivo, jak lze průměrnou spotřebu ovlivnit a jaké jsou možnosti úspor v této oblasti.

Některé úkoly byly motivovány neustálým růstem cen energií a vody, které ve svém důsledku mohou vést k vytváření schodků v rozpočtech rodin. Žáci by si proto měli uvědomit souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni, naučit se hledat cesty k úsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu a optimálně se rozhodovat při nákupu elektrických spotřebičů.

Články seriálu
 1. Náklady na cestu, rozhodnutí pro použití dopravního prostředku
 2. Náklady na palivo automobilu v závislosti na spotřebě motoru
 3. Nákup nového nebo ojetého automobilu
 4. Náklady na topení
 5. Náklady na ohřev vody
 6. Ztráty za protékající vodu
 7. Ztráty za kapající vodu z netěsnícího kohoutku
 8. Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni
 9. Ekonomika provozu elektrických spotřebičů
 10. Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz
 11. Výhodnost investice do nákupu nového úspornějšího elektrického spotřebiče

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 10. 2008
Zobrazeno: 9861krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, Petr. Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve výuce. Metodický portál: Články [online]. 22. 10. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2697/ROZVIJENI-FINANCNI-GRAMOTNOSTI-U-ZAKU-VE-VYUCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.