Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Měření spotřebované elektrické energie a...

Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Petr Jakeš
Prakticky zaměřená úloha, při jejímž řešení si žáci uvědomí souvislost mezi naměřenou spotřebou elektrické energie a finančními výdaji za ni, hledají efektivní možnosti úspor při provozu spotřebičů a platbách za spotřebovanou elektrickou energii.

Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se odečíst spotřebu elektrické energie na elektroměru.

Žák:

  • vyjádří náklady na spotřebu elektrické energie domácnosti vKč
  • nalezne efektivní možnosti úspor při provozu elektrických spotřebičů a platbách za elektrickou energii
  • posoudí výhodnost koupě elektrických spotřebičů zhlediska jejich úspornosti
  • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

  1. frontální práce
  2. samostatná práce - jeden žák / skupinová práce
  3. projekt - jeden žák / skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

  1. samostatný zápis do sešitu
  2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
  3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni

Praktické cvičení:
Odečtěte na elektroměru ve škole/doma spotřebu elektrické energie za určité období (za den, týden) a vyjádřete náklady na spotřebovanou elektrickou energii v Kč.

Pro jednoduchost je možno počítat bez paušálních složek v platbách za elektřinu a náklady na spotřebovanou elektřinu počítat jako součin spotřebované energie vynásobené sazbou za jednu kilowatthodinu.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

elektřina - cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

řešení

elektroměr - výchozí stav

učitel+žáci

žáci

žáci

elektroměr - konečný stav

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřebovaná elektrická energie za dané časové období

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na spotřebovanou elektrickou energii v Kč

učitel+žáci

žáci

žáci

závěr

Jak souvisí spotřeba elektrické energie s náklady na tuto dodanou energii?
Jaké jsou efektivní možnosti úspor při nákladech na elektrickou energii?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Jednoduchá úloha, kterou je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. Při řešení úlohy metodou projektu počítali žáci náklady na elektrickou energii spotřebovanou doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za elektrickou energii.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám