Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Ztráty vlivem kapající vody z netěsnícího...

Ikona prakticky

Ztráty vlivem kapající vody z netěsnícího kohoutku

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci spočítají množství vody zbytečně odkapané z kohoutku, určí cenu takto odkapané vody a náklady na zbytečně kapající vodu, kterou je možno jednoduše ušetřit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: vodovodní kohoutek, kalibrovaná nádoba, chronometr a podle zvolené formy pracovní listy, výpočetní technika, internet
Klíčová slova: finanční ztráty, cena za jednotku množství vody, kapající voda, množství odkapané vody
<p>Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se hledat cesty k úsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.</p> <p><em>Žák:</em></p> <ul> <li>určí množství zbytečně odkapané vody</li> <li>vyčíslí náklady na takto uniklou vodu</li> <li>uvědomí si souvislost mezi množstvím uniklé vody a náklady na ni</li> <li>nalezne efektivní možnosti úspor při platbách za vodu</li> </ul> <h5><strong>Realizace</strong></h5> <p>Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.<em><br /><br />Lze zvolit jednu ze tří základních metod:</em></p> <ol type="a"> <li>frontální práce</li> <li>samostatná práce - jeden žák/skupinová práce</li> <li>projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma</li> </ol> <p>Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.</p> <p><em>Forma zpracování:</em></p> <ol type="a"> <li>samostatný zápis do sešitu</li> <li>na předtištěnou předlohu - pracovní listy</li> <li>přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách</li> </ol> <h5>Ztráty způsobené kapající vodou z netěsnícího kohoutku</h5> <p>Praktické cvičení:<br />Změřte množství vody kapající z netěsnícího kohoutku.<br />Vyjádřete náklady na množství odkapané vody v Kč za dané časové období (den, týden, měsíc, rok).</p> <p>Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.<br />Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,<br />text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center"> <tbody> <tr> <td> <p>Zvolená metoda práce</p> </td> <td> <p>frontální práce</p> </td> <td> <p>samostatná práce</p> </td> <td> <p>projekt</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>vstupní údaje</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>voda-cena za jednotku v Kč/m<sup>3</sup></p> </td> <td> <p>učitel</p> </td> <td> <p>učitel</p> </td> <td> <p>žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>voda-cena za jednotku v Kč/l</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p><strong>Řešení</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>čas, za jaký odkape z kohoutku dané množství vody</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>množství odkapané vody v kádince</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>množství odkapané vody z kohoutku za hodinu</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na odkapanou vodu z kohoutku za hodinu</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za den</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za týden</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za měsíc</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za rok</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>závěr</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Jak významné jsou náklady na odkapanou vodu z netěsnícího kohoutku?</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h5><strong>Shrnutí a zhodnocení aktivity</strong></h5> <p>Jednoduchá úloha, kterou je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. U projektu počítali žáci náklady na odkapanou vodu doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za vodu.</p> <h5><strong>Příloha</strong></h5> <p>Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy<br />1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy<br />2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list</p> <p> </p> <p> </p>
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitxls26 kBZtráty vlivem kapající vody
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 10. 2008
Zobrazeno: 8127krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, Petr. Ztráty vlivem kapající vody z netěsnícího kohoutku. Metodický portál: Články [online]. 17. 10. 2008, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2692/ZTRATY-VLIVEM-KAPAJICI-VODY-Z-NETESNICIHO-KOHOUTKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.