Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Měnící se role učitele v probíhající školské...

Ikona teoreticky

Měnící se role učitele v probíhající školské reformě

Ikona odbornost
Autor: Zdeňka Pavlíčková
Anotace: Příspěvek seznamuje čtenáře se závěry z dotazníkového šetření provedeného na 1. ZŠ v Plzni zaměřeného na názory na měnící se roli učitele jako nositele zodpovědnosti ve výchovně vzdělávacím procesu.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: role učitele, školská reforma, dotazníkové šetření v inovativní škole, tvorba ŠVP
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V současné době se často diskutuje o probíhající školské reformě, o procesu tvorby ŠVP, zejména pak o jejich významu a smyslu. Proto jsem se rozhodla provést dotazníkové šetření mezi učiteli. Dotazník jsem zadala při své odborné stáži v rámci dvouletého studia KOORDINÁTOR ŠVP náhodně vybrané skupině učitelů v 1. ZŠ v Plzni, inovativní škole, kde došlo v uplynulých letech k mimořádnému pokroku ve výchovně vzdělávacím procesu. Záměrně jsem zvolila tuto školu, protože se domnívám, že právě inovativní školy předurčují budoucí vývoj základního školství.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 28 žen (93%) a 2 muži (7%). Byli osloveni příslušníci všech věkových skupin tak, aby výsledky byly co nejobjektivnější.

Nejprve jsem si stanovila výchozí předpoklady, které jsem šetřením ověřovala. Respondentům byly cíleně zadány otevřené otázky, aby měli možnost se svobodně vyjádřit. Pro účely vyhodnocení pak byly odpovědi zobecněny.

Účast v dotazníku:

28 žen = 93 % z celkového počtu
2 muži = 7 %

do 30 let věku: 13 % respondentů
30 - 40 let: 33 % respondentů
40 - 50 let: 27 % respondentů
nad 50 let: 27% respondentů

Výchozí předpoklady:
  • učitelé považují své povolání za náročné a zodpovědné
  • za základní klíčové dovednosti potřebné pro výkon povolání považují učitelé komunikativnost a trpělivost
  • učitelé si uvědomují nutnost školské reformy
  • učitelé rozumějí pojmu autoevaluace
Odpovědi a závěry (v pravé části jsou zaznamenány absolutní počty odpovědí):

1. Jaké vlastnosti vždy musel mít učitel?

Vlastnost

počet

komunikativnost

12

trpělivost

10

aktivita, kreativita

10

pracovitost, zodpovědnost, svědomitost

8

kladný vztah k dětem

8

empatie

8

odbornost (znalosti)

8

organizační schopnosti

6

spravedlivost

6

autorita

6

bezúhonnost

6

tolerance

4

důslednost

4

pečlivost

2

Výsledky šetření potvrdily výchozí předpoklad. Výše uvedené vlastnosti jsou pro učitele nesporně důležité, a tak byly uvedeny i v dotazníku u všech věkových kategorií.

2. Co musí zvládat dnešní pedagogové navíc?

Odpověď

počet

další vzdělávání

14

větší tlak ze strany rodičů, komunikace s rodiči

12

rozvoj vědy

12

nevychovanost dnešních žáků

10

různé metody a formy práce (včetně práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování)

10

Psychologie

4

nárůst administrativy

2

Poněkud překvapivě učitelé uvedli další vzdělávání pedagogických pracovníků. Naproti tomu obvykle uváděný problém nevychovanosti (nekázně) se objevil „až" na 4. místě (u 33% respondentů).

3. Jak si představujete ideální školu?

odpověď

počet

bez stresu; kam se budou žáci i učitelé těšit; se vzájemným respektem mezi učiteli a žáky

20

hodně pomůcek a materiálu

14

menší skupiny dětí

8

asistent pedagoga

4

větší volnost pro učitele

4

zodpovědnost žáků

2

U této otázky měli učitelé jasno - 66% uvedlo jako ideální školu takovou, kam se žáci i učitelé těší, kde panuje vzájemný respekt mezi učiteli a žáky a kde není místo pro stres.

4. Považujete za dobré, že každá škola vytváří svůj vlastní školní vzdělávací program? Proč?

odpověď

počet

ano

28

ne

0

nevím

2

Jako důvody pro ano bylo uvedeno např.: specifičnost a profilace školy, bilancování o změnách, regionální zaměření, větší svoboda pro školy i pro rodiče při výběru, možnost spolupodílet se, vlastní metody a formy práce.

Tuto otázku jsem považovala pro svůj dotazník za jednu ze stěžejních. Ze šetření jednoznačně vyplynulo, že naprostá většina odpověděla kladně (93%), pouze u 2 dotázaných se vyskytla odpověď nevím. Záporně neodpověděl ani jeden respondent. Pro mne byl tento závěr velmi zajímavý, protože jasně potvrdil, že učitelé ZŠ chápou nezbytnost probíhající školské reformy a aktivně k ní přistupují. Jako důvody správnosti zpracování vlastního ŠVP nejčastěji uváděli profilaci a specifičnost školy, možnost spolupodílet se na tvorbě vlastního vzdělávacího dokumentu, větší svobodu pro práci školy i pro rodiče při výběru školy. Někteří uvedli jako úskalí možné problémy při přestupu žáka z jedné školy do druhé.

5. Rozumíte pojmu autoevaluace? Je pro školu důležitá?

odpověď na 2. otázku

Počet

ano

30

Zde dotázaní sice dospěli k jednoznačné shodě - všichni (100%) autoevaluaci uvedli jako důležitou, protože vede školu ke zlepšení a poskytuje zpětnou vazbu, nepostihli však autoevaluační systém jako jeden z nejdůležitějších úkolů dnešního školství. Nejčastěji vysvětlovali pojem autoevaluace jako sebehodnocení, samohodnocení, zpětná vazba, ale vyskytla se i odpověď „vlastní ocenění výsledků". O nutnosti promyšleného autoevaluačního systému se nezmínil nikdo, ani se nikdo nepokusil nějaký (ani rámcově) navrhnout.

6. Co je podle vás ve školství již překonané?

Odpověď

počet

jeden styl výuky, frontální výuka

20

fyzické tresty

6

dogmatické učení

4

„škatulkování"

2

Dril

2

učitel pouze učí

2

Výsledek potvrdil předpoklad - 66 % dotázaných uvedlo jeden styl výuky, převážně výuku frontální.

7. Jaké sociální dovednosti musí mít učitel?

Odpověď

počet

Komunikativnost

24

spolupráce v týmu

14

Empatie

10

vztah k dětem

8

tolerance, vstřícnost

6

navázání kontaktu

6

organizační dovednosti

6

Flexibilita

4

U tohoto dotazu 80 % účastníků uvedlo komunikativnost (se žáky, rodiči) a téměř polovina (47 %) zdůraznila také týmovou spolupráci. Výsledek poněkud překvapil, protože očekávané odpovědi empatie a vztah k dětem se vyskytly jen u 33 % a 27 % dotázaných.

8. Čím se liší současné školství od stavu před 20 - 25 lety?

odpověď

počet

otevřenost

14

důraz na individualitu dítěte

10

lepší technické vybavení

10

škála metod a forem práce

8

tvořivost

6

horší kázeň žáků

6

jiný přístup k žákům

4

jiní rodiče (dravější/laxnější)

4

nemohu posoudit (mladí učitelé)

2

Nejvýraznější změny podle dotázaných nastaly v otevřenosti školy (47 %), zdůraznění individuality žáka (33 %), technickém vybavení (33 %) a rozmanitosti metod a forem práce (27 %).

9. Včem je podle vás hlavní rozdíl mezi současným a dřívějším učitelem?

Odpověď

počet

využívání jiných metod a forem práce

12

touha po sebevzdělání (osobnostní i profesní rozvoj)

10

menší autorita

8

přístupnější dětem

4

nutnost řešit závažné kázeňské problémy

2

způsob hodnocení žáků (individuální hodnocení bez srovnávání žáků)

2

více dalších povinností učitele

2

Šetření potvrdilo, že současný učitel užívá moderní metody a formy práce, což uvedlo nejvíce dotázaných (40 %). Navíc byla (překvapivě a potěšitelně) často zmíněna touha po osobnostním i profesním rozvoji (33 %).

10. Proč je povolání učitele tak psychicky i fyzicky náročné?

Odpověď

počet

řešení problémů

20

velké soustředění a pracovní nasazení

14

stres (časový...)

14

příprava na vyučování

6

další povinnosti (mimo výuku)

6

velká zodpovědnost

4

další vzdělávání

4

hlasová zátěž

2

Dotazníkové šetření potvrdilo výchozí předpoklad. V odpovědích jednoznačně převažovaly zmínky o psychické náročnosti. Nejčastěji učitelé uvedli řešení problémů (66 %), velké soustředění a pracovní nasazení (47 %) a stres (47 %).

Závěr

Učitelé mají o svém povolání přehled, jsou si vědomi jeho náročnosti i velké odpovědnosti. Za velmi pozitivní považuji jejich pochopení nutnosti školské reformy a snahy hledat další způsoby ke zlepšení své práce. To vše nepochybně vytváří správné předpoklady pro realizaci změn ve školství, které vyžaduje společenský vývoj.

Toto šetření si rozhodně nekladlo za cíl zmapovat situaci beze zbytku, k tomu by byla potřeba zapojení podstatně většího počtu škol různých typů, regionů, s různorodým složením pedagogických sborů (např. věkovým) apod. Přesto z něho vyplynul zajímavý závěr, který prokázal, že učitelé v progresivních základních školách pochopili smysl probíhající školské reformy i společenskou nezbytnost změn. Šetření se také může stát námětem, inspirací pro školy například při autoevaluaci.

Použitá literatura a zdroje:

PRŮCHA, J.: Učitel (Současné poznatky o profesi). Praha: Portál 2002. ISBN 807178-621-7
KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál 1996. ISBN 80-7178-022-7

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 09. 2008
Zobrazeno: 4011krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, . Měnící se role učitele v probíhající školské reformě. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2008, [cit. 2020-06-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2599/MENICI-SE-ROLE-UCITELE-V-PROBIHAJICI-SKOLSKE-REFORME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Irena JelenicováVloženo: 02. 03. 2010 21:53
Po přečtení Vašeho článku jsem nezjistila, kterou roli jste měla na mysli. Myslím si, že celé dotazníkové šetření nic nezjišťuje už jenom proto, že bylo dáno pouze na jedné škole a ještě ne všem pedagogům. Takže nic poučného pro naši práci.S pozdravem Jelenicová
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.