Odborný článek

Plazi

14. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Nina Štěrbová

Anotace

O plazech už něco víme, ale umíme vyhledat nové informace a porovnat je s původními?
Očekávané výstupy vyučovacího předmětu ŠVP

Žák:

 • dokáže rozlišit řády plazů - želvy, krokodýli a šupinaté (ještěry a hady)
 • chápe, proč jsou krokodýli vývojově nejdokonalejšími plazy, proč se vodní želvy přizpůsobily životu ve vodě
 • nalezne společné a odlišné znaky podřádů šupinatých (ještěrů a hadů)
 • uvede nejznámější zástupce želv, krokodýlů a šupinatých; uvede areál výskytu plazů
 • vyjádří svými slovy nutnost ochrany našich i cizokrajných plazů
 • popíše zásady poskytování první pomoci při uštknutí zmijí
Učivo dle ŠVP - výukové cíle

Kognitivní - žáci na zvolených příkladech porovnají 3 řády plazů dle vzhledu, způsobu života, obživy, chování, výskytu a ohroženosti. Naleznou společné a odlišné znaky ještěrů a hadů.

Postojový - žáci obhájí nutnost ochrany našich i cizokrajných plazů.

Psychomotorický - žáci zvolí vhodné rozměry kružnic Vennových diagramů a umístí do nich stručně formulované znaky 4 skupin plazů (podobnosti a odlišnosti).

Žáci poskytnou první pomoc spolužákovi při simulaci případu uštknutí jedovatým hadem.

Průběh hodin

Evokace - 30 minut

Evokační část slouží ke zjištění prekonceptu žáků (co již o plazech víme). S pomocí „losovátek" (kartičky, s jejichž pomocí lze rozdělit skupinu do jakkoli velkých týmů) rozdělíme žáky do 4 skupin (po 6 - 7 členech), každá skupina se přesune do 1 rohu třídy, kde visí velký papír. Úkolem každé skupiny je napsat na papír co nejvíce poznámek o uvedené skupině plazů (želvy, krokodýli, ještěři, hadi). Na práci má skupina 5 minut (použití zvukového signálu - např. zvoneček), poté se přesune k druhému listu, kde si přečte poznámky předchozí skupiny, připíše k nim otazníky (u „nevěrohodných" informací) či otázky, na které by rádi znali odpověď. Připíše další informace, které na listu chybí. Po 5 minutách se posune k dalšímu listu se stejným úkolem a poté k poslednímu. Nakonec se vrátí ke svému původnímu listu.

Vhodná metoda - 4 rohy

TIP - zajímavý a jednoduchý způsob rozlosování do skupin nabízejí „losovátka" od organizace Egredior), dají se objednat na www.egredior.cz

Obr.
1. Obr.

Uvědomění si - 15 minut
Každá skupina si pročte doplněné informace na svém původním listu papíru, zaměří se na otazníky (značka - otazník) u informací, které je třeba ověřit (v encyklopediích či na internetu). Pokusí se najít odpovědi na otázky ostatních žáků (značka - hvězdička).

Žáci si v každé skupině rozdělí role: písař, mluvčí (1 - 2 žáci), zapisovač na tabuli, hledač informací (1 - 2 žáci a tazatel) - viz příloha. Žáci mohou začít vytvářet shrnující prezentaci.

2. hodina - 45 minut

S pomocí učebnice biologie a odborné literatury připraví shrnující prezentaci o vybraném řádu (popř. podřádu) plazů dle zadaných kritérií:

 • vzhled
 • prostředí, ve kterém žije
 • způsob života
 • potrava
 • ochrana
 • zajímavosti
 • 3 otázky (otevřené i uzavřené)
 • zápis na tabuli

Podklady pro prezentaci žáci vytvoří písemně na listy papíru A4 či na počítači (Microsoft PowerPoint, Microsoft Word). Při této práci se řídí pokyny na interaktivní tabuli, kde je uvedeno, na které charakteristiky řádu (popř. podřádu) se mají žáci zaměřit, a kde jsou specifikované činnosti pro jednotlivé role, například mluvčí prezentuje zjištěné informace ostatním (viz příloha).

3. hodina - 30 minut

Mluvčí každé skupiny prezentuje v pěti minutách shrnující informace, zaměří se na otazníky (značka - otazník) a odpovědi na otázky (značka - hvězdička). Písař zapisuje důležité informace na tabuli (příp. promítne přes projektor). Na závěr mluvčí položí ostatním žákům 3 otázky týkající se informací z prezentace.

Vhodná metoda:
 • práce s textem
 • příprava prezentace
 • prezentace skupinové práce

Reflexe -15 minut

Diskuse se žáky o způsobu práce. Učitel se jich např. zeptá, jak se jim pracovalo ve skupinách, jak se cítili, jestli jim seděly přidělené role apod. Hledání společných a odlišných znaků u dvou skupin plazů, např. želva - krokodýl, krokodýl - ještěr, ještěr - had atd.

Každý žák si nakreslí podle předlohy na interaktivní tabuli (viz příloha) na list papíru formátu A4 2 Vennovy diagramy pro každou dvojici. Do průniku těchto dvou diagramů napíše společné znaky příslušné dvojice a do zbývající části kruhů charakteristické znaky jen pro danou skupinu plazů (možno i jako domácí úkol).

Dále je možné zařadit do diskuse problematiku první pomoci při uštknutí jedovatým hadem a nacvičit správný postup poskytování první pomoci (zaškrcování - zaškrcovadlo, improvizovaná náhrada, povolování zaškrcovadla; zápis času uštknutí; tísňové volání, 5T - ticho, teplo, tekutiny, tišící prostředky, transport; hadí sérum).

Vhodná metoda:
 • kladení otázek
 • Vennovy diagramy
 • diskuse
 • nácvik první pomoci
Ověření výukových cílů:

Kognitivní - Vennovy diagramy, písemné opakování

Postojový - otázky ochrany ohrožených plazů

Psychomotorický - nákres diagramů vhodné velikosti a zápis informací do nich, nácvik první pomoci při uštknutí jedovatým hadem

Příklady odborné literatury:

DIESENER, G.; REICHHOLF, J.: Obojživelníci a plazi. Praha: Ikar 1997.
ZPĚVÁK, J.: Obojživelníci a plazi. Praha: Aventinum 1995.
Kol. autorů: Velká kniha živočichů. Bratislava: Príroda 1997.

Příloha:

Podklady pro práci na interaktivní tabuli ACTIVstudio, převedeno také do prezentace Microsoft PowerPoint, zde ale není možno využít možností interaktivní tabule, např. přesunování objektů, psaní poznámek speciálním perem.

Literatura a použité zdroje

[1] – DIESENER, G.; REICHHOLF, J. Obojživelníci a plazi. Praha : Ikar, 1997.
[2] – ZPĚVÁK, J. Obojživelníci a plazi. Praha : Aventinum, 1995.
[3] – Velká kniha živočichů. Bratislava : Príroda, 1997.
[4] – Přírodopis - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2005.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
430.66 kB
Prezentace
prezentace Microsoft PowerPoint

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

4 velké listy papíru, fixy, učebnice biologie, odborná literatura, „losovátka", PC, interaktivní tabule