Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Dramatizace ve výuce fyziky

Ikona prakticky

Dramatizace ve výuce fyziky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ivana Hotová
Anotace: Metodu dramatizace lze zařadit do fyziky pro oživení a zpestření některých hodin jako metodu aktivního učení nebo jako prostředek k opakování látky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Zvukové děje » rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: výrobky žáků

Metodu dramatizace lze zařadit do fyziky pro oživení a zpestření některých hodin jako metodu aktivního učení nebo jako prostředek k opakování látky. Rozvíjí všechny požadované kompetence. Lze ji použít v několika formách:

1. Pantomima
Dá se používat k předvádění fyzikálních veličin (síla, hmotnost, práce, tlak, výkon aj.), fyzikálních jevů (zatmění Slunce Měsícem, Lenzův zákon, difuze, Brownův pohyb, osmóza, vlnění, stejnosměrný a střídavý proud atd.), nebo vzorců (práce, výkon, dráha aj.). Tato metoda je velmi účinná pro pochopení látky, neboť si žáci při hraní musí uvědomit všechna fakta a souvislosti daného jevu.

2. Dramatizace pokusů
Provedení fyzikálního pokusu spojí žáci s nějakým příběhem. Vytvoří si postavičky a kulisy a při předvádění pokusu zároveň hrají divadlo. Mohou použít hudbu, pracují s hlasem, po představení se třídou diskutují o provedeném fyzikálním jevu. Např. při probírání Pascalova zákona žáci sestavili loutkové divadlo, kde se postavičky pohybovaly prostřednictvím hydraulického zařízení. Nebo vymysleli příběh holčičky, která se každý večer bála, protože se v jejím pokoji nevysvětlitelně hýbaly záclony. Vysvětlení přinesla fyzika - šlo o proudění vzduchu nad ústředním topením (to bylo na scéně nahrazeno svíčkou - nutno dbát na bezpečnost, nikdy nevíte, co žáky napadne). Pokus na setrvačnost v klidu (mince, která spadne z papíru do skleničky apod.) spojili žáci s představením blešího cirkusu, kde blechy představovaly mince, se kterými se pokus provádí. Dramatizace bezpečně přitáhne pozornost všech žáků. Takto lze připravit např. hodinový program a prezentovat ho veřejnosti nebo jiným ročníkům.

3. Činohra
Pokud se naskytne vhodné téma, připraví si žáci divadelní představení. Např. po probrání Newtonových pohybových zákonů necháte žákům tři týdny na přípravu představení, kde bude co nejvíce jevů, které lze vysvětlit těmito třemi zákony. Žáci jsou rozděleni do skupin (asi po šesti), připraví si scénář, kostýmy a kulisy, představení si nacvičí. Po přehrání ostatní diskutují o tom, které scény se týkaly Newtonových zákonů. Nebo můžete úkol zadat tak, že hlavními postavami představení bude sluneční, větrná a vodní energie. Vhodné je také dramatizovat moment síly a těžiště tělesa nebo bezpečnost při práci s elektrickým proudem.

4. Hudební číslo
Při probírání akustiky si žáci vytvoří hudební skupiny, kde každý hraje na vlastnoručně vyrobený hudební nástroj. Skupina musí zahrát píseň o pěti tónech.

5. Básně
Necháte-li žáky připravit nějaký fyzikální pokus, vyzvěte je, aby na závěr přednesli „oslavnou" báseň. Je to vítané zpestření.

Dramatizace ve výuce fyziky je nesporným přínosem, rozvíjí mnohé klíčové kompetence, takže je vhodné ji zařadit do ŠVP. Udržuje pozornost žáků, zvyšuje jejich zájem o fyziku, podporuje kreativitu, schopnost verbální i nonverbální komunikace, podporuje mezipředmětové vztahy a zvyšuje sebevědomí žáků. V mnoha případech žáci pochopí probíraný jev, až když ho sami předvádí. Mé zkušenosti s touto metodou jsou veskrze kladné. Dokáže žáky motivovat k překvapivým výkonům.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 06. 2008
Zobrazeno: 8583krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOTOVÁ, . Dramatizace ve výuce fyziky. Metodický portál: Články [online]. 16. 06. 2008, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2393/DRAMATIZACE-VE-VYUCE-FYZIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.