Odborný článek

Státní symboly

14. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Nina Štěrbová

Anotace

Jeden ze způsobů seznámení žáků se státními symboly formou skupinové práce.


Předmět: Občanská výchova
Ročník: prima
Délka vyučovací jednotky: 45 minut
Tematický celek: Naše vlast
Téma: Státní symboly
Pomůcky: CD přehrávač, CD - státní hymna, česká vlajka, státní znak, PC, interaktivní tabule, namnožené texty o státních symbolech, zvoneček

Cíle hodiny:

 • očekávané výstupy oboru RVP:
  • objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • očekávané výstupy vyučovacího předmětu ŠVP:
  • vyjmenuje státní symboly a vysvětlí jejich význam
 • rozvíjené klíčové kompetence: viz tabulka
 • učivo dle ŠVP: vlastenectví, státní symboly
 • kognitivní:
  • vyjmenuje a popíše 4 státní symboly ČR, z vlastní zkušenosti odvodí, kde se s nimi může setkat, při jakých příležitostech se využívají
 • postojový:
  • projevuje úctu ke státním symbolům
 • psychomotorický:
  • vybarví správnými barvami velký státní znak a vlajku ČR
Průběh hodiny

Evokace (10 minut)

Bez jakéhokoli uvedení hodiny učitel pustí nahrávku české státní hymny, pozoruje reakce žáků. Po doznění hudby se učitel ptá, co zaznělo v ukázce, kdy a kde ji mohou slyšet, při jakých příležitostech se používá, jak bychom se při ní měli chovat apod.

Učitel požádá žáky o uvedení dalších symbolů státu, formou brainstormingu je zaznamená na tabuli (učitel nápady žáků nehodnotí a nekomentuje). Žáci poté vyberou ty nejdůležitější.

Vhodná metoda: poslech nahrávky a řízená diskuse, skupinový brainstorming

Uvědomění si (25 minut)

Žáci se rozdělí do skupin po 5 (např. dle zasedacího pořádku), tyto pětice tak vytvoří tzv. domovské skupiny. Rozdají si čísla 1 - 5 a žáci se stejným číslem vytvoří skupinu novou - expertní, která se sejde v určené části učebny a zaměří se na konkrétní státní symbol(y). Expertní skupiny dostanou text, úkolem každého žáka je přečíst si jej, společně s ostatními členy expertní skupiny vybrat nejpodstatnější informace a ty vypsat do sešitu. Poté se člen expertní skupiny vrátí do své domovské skupiny a získané informace předá členům této skupiny.

Vhodná metoda: skládačkové učení, práce s textem

Podstata skládačkového učení

Žáci vytvoří domovské skupiny. Každý člen domovské skupiny se později stane expertem na určitou část studovaného tématu. Experti na stejné téma vytvoří skupinu expertní a společně studují zadané materiály. Poté se navrátí do svých domovských skupin, kde postupně experti informují ostatní členy a nastudované problematice.

Reflexe(10 minut)

Učitel promítne na tabuli důležité symboly státu (i nezmíněné), učitel i žáci k nim formulují vhodné otázky a kladou je ostatním žákům.

Na konci hodiny žáci dostanou pracovní listy, na nichž je zobrazen státní znak a slepá mapka ČR. Úkolem žáků je ve zbytku hodiny, či za DÚ vybarvit správnými barvami velký státní znak, podklad mapky barvami státní vlajky a do mapky dokreslit hlavní město a město, ve kterém žijí, příp. jiná významná města ČR.

Diskuze se žáky o způsobu práce (jak se jim pracovalo ve skupinách domovských, expertních, na jaké problémy narazili, jak se cítili apod.).

Vhodná metoda: kladení otázek, vybarvování státních symbolů, diskuze

Ověření výukových cílů:

 • kognitivní: písemné opakování
 • postojový: scénky - správné a nesprávné chování
 • psychomotorický: vybarvení státních znaků správnými barvami
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
35.16 kB
PDF
Pracovní list pro žáky
ppt
1.49 MB
Prezentace
Prezentace Microsoft PowerPoint
pdf
230.47 kB
PDF
Texty o státních symbolech

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Ahmed Malik
14. 9. 2022, 22:38
Komentář byl odstraněn, protože porušoval pravidla užívání Metodického portálu.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

CD přehrávač, CD - státní hymna, česká vlajka, státní znak, (PC, interaktivní tabule), namnožené texty o státních symbolech, zvoneček