Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Charakteristika literární postavy (rozvoj...

Charakteristika literární postavy (rozvoj čtenářské gramotnosti)

Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat. Než se však dostanou k samotnému úkolu: vysvětlíme si, jak dělíme charakteristiku postavy (vnější a vnitřní), sami si vyzkoušejí ve stručnosti charakterizovat svého spolužáka a ostatní mají za úkol ho poznat. Pomocí této motivační hry a výkladu si ucelíme dané téma, abychom se mohli začíst do vlastní knihy, a následně se pokusíme charakterizovat vlastní postavu v knize.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl výuky

Cíl lekce:

Porozumění textu a interpretace:

Žák najde v textu potřebné jednoduché informace, které nejsou vyjádřeny přímo (včetně popisů postav). Tyto myšlenky zformuluje a následně je podpoří důkazy z textu.

Vztah ke čtení:

Žák si začíná vybírat samostatně knihu, který mu přináší čtenářský zážitek. Jeho čtenářská preference se často řídí doporučením od spolužáků.

Téma: Charakteristika literární postavy

Ročník: 2.–5. ročník

Rozsah vyučovací hodiny: 2–3 vyučovací hodiny

Pomůckyčtvrtka ve formátu A3 (v případě více dětí ve třídě – více čtvrtek), barevné papíry, papíry, lístečky s vlastnostmi (záporné, kladné), lístečky se jmény žáků, fixy, lepidla, knížky pro děti a mládež

Úvod:

Cíl úvodu: Žák dokáže sdělit cíl hodiny. Žák si vybere knihu k vlastní četbě pro tuto lekci.

Žáci si sednou do kruhu. Učitel žáky na hodině přivítá. Sdělí jim cíl dnešní hodiny.

„Děti, dnes se nám pokusíte charakterizovat vaši vybranou postavu v knize. Naším cílem je tedy porozumět pojmu charakteristika, umět ho vysvětlit a následně alespoň čtyřmi větami popsat vámi vybranou postavu.“

Následně učitel žáky vyzve, aby si do kruhu přinesli svou knihu (kterou si mohli přinést z domova) nebo aby si v knihovničce vybrali jakoukoli.

„O čem bys rád četl? Jaké postavy bys rád našel v knize? Chtěl bys, aby byla o zvířátkách nebo o opravdovém človíčkovi? Chtěl bys raději knihu s více obrázky? Nezaujal by tě komiks?“ aj... Žáci pomocí návazných otázek dojdou k výběru vlastní knihy.

Je nutné, aby učitel měl povědomí o knihách, které v knihovničce má, aby mohl dětem doporučit to, co hledají.

Opět si žáci sednout do kruhu a konkrétně si představí navzájem vybrané knihy. Název, název autora, proč si ji vybrali, popř. proč ji přinesli, zda ji již čtou aj.

Aktivizační část

Cíl akt. části: Žák dokáže vlastními slovy definovat pojem charakteristika.

Učitel se žáky snaží navést k vlastní formulaci tématu. „Jak si myslíš, že můžeme charakterizovat člověka? Co je to ta charakteristika? Čím se každý z nás liší? Jakými vlastnostmi? V tomto případě může dojít i k mravnímu poučení, jak se někteří chovají zle, mají tedy záporné vlastnosti, a naopak můžeme konkretizovat, které vlastnosti jsou dobré.

Žáci sami dospějí k vymezení pojmu:

Charakteristika (jaká postava je – kladné a záporné vlastnosti). 

Ukážeme si na příkladu: když postava takto jedná, je možná zlá, nebo hodná, líná, nebo pracovitá apod.

Následně učitel položí před žáky lístečky s různými vlastnostmi (zlý, hodný, lakomý, pracovitý aj.) = žáci vlastnosti rozdělí do dvou skupin: kladné a záporné. Tyto lístečky nalepíme např. na tabuli.

Motivační část:

Cíl: Žák pomocí hry charakterizuje svého spolužáka pomocí alespoň 4 vět. 

Učitel napíše na papírky jména dětí. Každé dítě si jeden vylosuje, pokusí se spolužáka charakterizovat popisnou zpětnou vazbou (způsob komunikace, který užíváme v případě, že druhému chceme sdělit, jak z našeho subjektivního pohledu vidíme jeho chování; např. kamarád, kterého jsem si vylosoval, udělal toto a toto...), aniž by se řeklo jeho jméno. Žáci se snaží přijít na to, o kterého spolužáka se jedná.

(V případě že by žáčci nechtěli svůj lísteček číst, stačí, když se učitel podívá do lístečku a zjistí, zda tématu porozuměli.)

Hlavní část:

Cíl: Žák tiše čte alespoň 20 minut.

Žák přemýšlí o tom, jaká je postava v knize, aby ji mohl charakterizovat.

Žák myšlenky zformuluje do textu.

Žák charakterizuje svou postavu v knize alespoň 4 větami.

Učitel vyzve žáky k tomu, aby se začetli do své knihy. 

Před samotným čtením učitel žákům zadá úkol: vybrat si jednu postavu v knize (jakoukoli, nejčastěji si žáčci vybírají hlavní) a pokusit se ji charakterizovat. Učitel poukáže na to, že musí tyto myšlenky najít v textu, jsou tam skryté. (Př.: Chlapeček pomohl babičce: „Jaký asi je?“, chlapeček hodil po spolužákovi jablko: „Jaký asi byl?“...)

Žáčci se začtou do své knihy, můžou si své myšlenky z četby zaznamenávat na papír bokem. Po 20 minutách je zformulují do souvislého textu. 

Při čtení si mohou žáčci najít jakékoli místo ve třídě, kde se budou cítit bezpečně a budou si tam chtít číst. My máme k dispozici i velké sedací polštáře, koberec, pracovní kouteček.

Závěrečná část

Cíl: Žák reflektuje vlastní poznatky a postřehy z hodiny.

Žák dokáže zhodnotit hodinu, vlastní práci.

Žák dokáže shrnout alespoň 2 větami, co se naučil.

Žáci se s učitelem znovu setkávají v komunitním kruhu. Vzájemně si znovu představí svou knihu, seznámí nás s postavou, kterou si vybrali (např. maminka hlavní postavy, hlavní postava, kamarád hlavní postavy aj.) a přečtou vlastní zformulovanou charakteristiku postavy. Žáci poté zhodnotí, zda se opravdu jednalo o charakteristiku. Své myšlenky mohou podložit i přímo nalezením myšlenky v textu.

Následně proběhne shrnutí celé hodiny učitelem, zhodnocení, pochvala.

Taktéž žáci se zapojí do hodnocení a sebehodnocení (co se jim povedlo). Vyjádří se, co si z dnešní hodiny odnášejí.

Reflexe

Lekce žáky zaujala, především motivační část. Bavilo je poznávat své spolužáky podle charakteristiky. Informace v textu vyhledávali většinou bez pomoci a s nadšením je sdělili ostatním. Myslím si, že i tématu velmi dobře porozuměli. Jistě takovou lekci vyzkouším ráda znovu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek