Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Práce s informacemi v textech a příklad úlohy...

Práce s informacemi v textech a příklad úlohy Životní cesta karety obrovské

Praktický příspěvek
inspirace
Z hlediska rozvoje čtenářských dovedností je důležité, aby žáci pracovali s autentickými neučebnicovými texty z různých tištěných i digitálních zdrojů. Jako zajímavý se jeví příspěvek, který se zaměřuje na různá vývojová období mořské želvy karety obrovské. Úloha byla převzata z publikace České školní inspekce obsahující uvolněné úlohy z šetření PIRLS 2016 a v článku slouží jako ilustrace možné práce žáků se zajímavými texty.

Úvod

Ilustrativní úloha Životní cesta karety obrovské (viz příloha) je součástí publikace s uvolněnými úlohami z šetření PIRLS, kterou vydala Česká školní inspekce (https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/PIRLS-2016-publikace-s-uvolnenymi-ulohami-ze-ctena). Úloha se zaměřuje na oblast čtenářské gramotnosti, přičemž je svým tematickým zaměřením vhodná do výuky v rámci přírodovědy a přírodopisu. Jde o odborně-popularizační text popisující životní příběh želvy karety obrovské doplněný o testové otázky zaměřené na konkrétní pasáže v textu. Cílem úlohy je ověřit schopnost žáka číst s porozuměním, získávat z textu potřebné informace a používat je při řešení testových úloh. Zmíněná publikace nabízí základní charakteristiku textu a komentáře k jednotlivým testovým otázkám. Danou úlohu v článku použiji jako východisko pro nástin další možné práce s texty, které se nezaměřují ani tak na prokazování dovedností, ale spíše na procesy učení.

Popis

Z hlediska motivace k práci s textem je důležité klást důraz na čtenářskou nezávislost žáků, která mimo jiné spočívá ve výběru textů žáky. Přitom je důležité, aby učitel žáky předem seznámil s tím, za jakým účelem si budou text volit, a žáci dostali určité hranice, ve kterých se při výběru textu budou pohybovat. Východiskem pro hledání textů může být právě život jimi vybraného živočicha (stejně jako u ilustrativní úlohy v příloze). Žáci mohou vybírat texty například z odborných časopisů (např. Vesmír, Živa), knih, on-line zdrojů (příroda.cz, Natura Bohemica, BioLib.cz apod.). Žáci se při práci s texty mohou zabývat například:

  • novými informacemi o daném živočichovi, které o něm dosud neslyšeli;
  • způsobem života daného živočicha se zobecněním toho, jaký typ prostředí jim k životu vyhovuje či nevyhovuje (možno vztáhnout k podmínkám v rámci české přírody);
  • potravními vztahy v rámci daného ekosystému a možné interpretaci vývoje populace daného živočicha při změně dostupnosti konkrétní potravy aj.

Na základě vyhledání potřebných informací v souvislém neučebnicovém textu bude dalším krokem zpracování získaných informací. Možností pro další zpracování je tvorba „karet divoké přírody“. Jedná se o aktivitu, při které mají žáci přehlednou a srozumitelnou formou popsat například vzhled vybraného živočicha (barva, velikost), ekologické nároky na prostředí (potravy, výskyt), zajímavosti o daném živočichovi. Popis toho, jak žáci při další práci s informacemi pracují, nabízí článek Deník divoké přírody (https://clanky.rvp.cz/clanek/k/ZKB/21928/DENIK-DIVOKE-PRIRODY.html/).

Autor díla: žák ZŠ Pražská

Z hlediska výuky je důležité, že se žáci učí pracovat s didakticky neupravenými texty, které jsou pro ně motivační, vyhledávají v nich potřebné informace, které dále interpretují za účelem přípravy materiálu napomáhajícímu jejich učení. Práce s digitálními technologiemi jim mohou pomoci především při nerutinní a kreativní práci při dalším zpracovávání vyhledaných informací do přehledného a vizuálně zajímavého formátu „karty“.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek