Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Francouzština a její online podpora 2
Odborný článek

Francouzština a její online podpora 2

Anotace

Tento článek je rozdělen do dvou dílů. Článek Francouzština a její online podpora 2 navazuje na článek s názvem Francouzština a její online podpora 1, který shromažďoval webové a mobilní aplikace zabývající se podporou výuky francouzského jazyka ve formálním a neformálním vzdělávání. Tento díl pojednává o webových stránkách zabývajících se gramatikou, poslechy a podcasty, slovníky a francouzskými knihami a příběhy. Cílem je vytvořit shrnutí krátkých recenzí vybraných webových stránek.

Úvod

Článek pojednává o webových stránkách zabývajících se gramatikou, poslechy a podcasty, slovníky a francouzskými knihami a příběhy, které lze využít pro podporu výuky francouzského jazyka ve formálním a neformálním vzdělávání. Cílovou skupinou jsou primárně učitelé francouzského jazyka a dospělí samouci. Samozřejmě jsou tyto materiály také vhodné pro žáky a studenty k doplnění (případně lepšímu pochopení probírané látky). Zcela jistě nesuplují klasickou výuku v plné míře.

Gramatika

V sekci Gramatika budeme postupně procházet zajímavými odkazy, které mohou ulehčit žákovo (studentovo) samostudium, případně doplnit či obohatit výuku pedagogů vyučujících francouzský jazyk. Webové stránky jsou často doplněny o praktická cvičení a aplikace, takže většina z nich není striktně gramatická. V některých případech bylo tedy velmi těžké, do kterého dílu článků Francouzština a její online podpora je zařadit.

Francouzština – Jan Paták

Velmi komplexně zpracovanou webovou stránkou zaměřenou na teorii gramatických jevů je Francouzština Jana Patáka, která je přehledně zpracovaná do mnoha témat. Počínaje členy, rody, přídavnými jmény, podstatnými jmény a konče vyjádřením jednotlivých časů minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Neobvyklé, ale trefné je již první téma Psaní francouzštiny na české klávesnici, které pojednává o tom, jak se jednotlivé speciální znaky dají pohodlně napsat na české klávesnici QWERTZ. Ohledně vyhledávání je možné využít velmi podrobně (přesto přehledně) zpracovaný obsah, případě vyhledávání na celém webu.

odkaz: https://sites.google.com/site/honzapatak/francouzstina

La conjugaison

La conjugaison (Časování) je, jak již název napovídá, primárně určen pro pomoc při časování sloves. Dále však obsahuje interaktivní cvičení, gramatická pravidla, pravidla k časování, vyhledávání synonym, interaktivní hry atd. Zajímavou částí jsou aktivity FLE – Français langue étrangère (Francouzský jazyk pro cizince), který skýtá nepřeberné množství gramatiky a interaktivních cvičení, která na sebe lekce po lekci navazují. La conjugaison podporuje chytré mobilní technologie v podobě aplikací pro iOS a Android. Jedinou nevýhodou je, že web je lokalizován pouze do francouzského jazyka.

aplikace

popis

odkazy

La conjugaison par L'OBS

časování francouzských sloves

Android, iOS

Jeu de Français

dle francouzského vzdělávacího systému vytvořený soubor testů

iOS

Odkaz: http://la-conjugaison.nouvelobs.com/

Fránina.eu

Dalším zajímavým počinem jsou stránky Fránina.eu. Tyto stránky jsou vytvořeny studentkou francouzštiny a jsou určeny studentům francouzského jazyka, případně samoukům. Lze je přepínat mezi jazyky čeština a francouzština. Web je členěn do 4 bloků: Gramatika, Cvičení, Reálie, Články. V bloku Gramatika lze nalézt témata jako subjonctif, členy, slovesa, způsoby a tázací a záporné věty. V bloku Cvičení je možné procvičovat nepravidelné slovesa, slovesa 1.–3. třídy, časy a způsoby, členy a subjonctif. V bloku Reálie můžeme procházet dějinami Francie od římské Galie po 20. století doplněné o francouzskou literaturu. Poslední blok Články skrývá tipy, jakým způsobem je možné Francii navštívit, nastavení francouzské klávesnice, testy úrovně francouzštiny a mnohé další. Celkově jsou stránky Fránina.eu podrobně zpracovanou formou interaktivní online učebnice, která neprovádí uživatele jednotlivými lekcemi, ale popisuje jednotlivé jevy zvlášť.

Odkaz: http://www.franina.eu/

S.F.E.C.H

S.F.E.C.H je zkratkou jazyků Svenska (Švédština), Français (Francouzština), English (Angličtina), Čeština a Hindi (Hindština). Poměrně zastarale vyhlížející blog obsahuje mnoho užitečných informací spojených s výše zmíněnými jazyky. My se zaměříme pouze na francouzštinu. Témata, kterým jsem se blog věnuje, jsou pouze gramatická. V obsahu lekcí můžeme objevit témata slovesa, podstatná jména, přídavná jména, předložky spojky příslovce slovní zásoba, zájmena (osobní nesamostatná, neurčitá) a časy a způsoby. Gramatické jevy jsou doplněny vhodnými obrázky pro lepší pochopení. Navíc lze pomocí blogu napsat zprávu či e-mail přímo autorce prostřednictvím stránek.

Odkaz: http://sfech.blog.cz/1307/obsah-lekci-v-rubrice-zaklady-francouzstiny

LanguageGuide.org

LanguageGuide.org je velmi dobře zpracovanou gramatickou online učebnicí, která podporuje výuku francouzštiny v českém jazyce. Obsahuje velké množství Slovní zásoby včetně audionahrávek se správnou výslovností. Témata, která zde můžete nalézt, jsou pozdravení, psaní, čísla, lidské tělo, oblečení, jídlo, zvířata, příroda, dům, barvy, škola, transport, geografie atd. Pouze v angličtině jsou dostupné i bloky Gramatika (výslovnost, časování atd.) a Předčítání (různé články, které lze poslouchat včetně transkripce).

Odkaz: http://www.languageguide.org/francouz%C5%A1tina/slovn%C3%AD-z%C3%A1soba/

La français en ligne

Na stránkách La français en ligne, které jsou lokalizované pouze do francouzského jazyka, nalezneme tyto bloky – Orthographe (Pravopis), Grammaire (Gramatika), Verbes (Slovesa), Slovní zásoba (Vocabulaire), Expression écrite (Tvůrčí psaní) a Culture générale (Kultura). Pravopis obsahuje některá pravidla francouzského pravopisu, jako jsou: jednotné a množné číslo, shoda podmětu s přísudkem, pravidla pro přídavná jména, shoda příčestí, různé slovesné tvary a homonyma. V Gramatice nalezneme, jakým způsobem se tvoří věta a logika pořadí slov v ní. Ve Slovesech můžeme nalézt různá pravidla ohledně časů a způsobů. Slovní zásoba obsahuje slovíčka dle různých kategorií (škola, zvířata, sport atd.). Tvůrčí psaní pojednává o tom, jak začít psát texty, jak dodržovat slovosled, jak volit slova na základě toho, komu je text určen atd. Posledním blokem je Kultura, která obsahuje literaturu, citace, přísloví a pořekadla, zeměpis a historii. Všechny bloky jsou navíc obohaceny o interaktivní cvičení.

Odkaz: http://w3.restena.lu/amifra/exos/

Reverso

Webové stránky Reverso se specializují na překlady, slovníky, časování, gramatiku a korekce francouzského jazyka. Bohužel není možné ani překladač, ani slovník použít v českém jazyce. Z tohoto důvodu nebude zkoumán podrobněji. Reverso pracuje tedy s jazyky angličtina, francouzština, němčina, portugalština, hebrejština, italština, japonština, ruština, čínština a arabština. Zaměříme se tedy pouze na francouzštinu, a to konkrétně na bloky Conjugaison (Časování), Grammaire (Gramatika) a Correction (Korekce). V bloku Časování lze pomocí kontextového vyhledávat slovesa v libovolném tvaru, o kterých se nám následně zobrazí všechny tvary v příslušných časech. V bloku Gramatika můžeme nalézt témata jako syntax, pravopis, neologismy, homonyma, paronyma, modely časování atd. V posledním bloku s názvem Korekce je možné si zkontrolovat správnost vámi psaného textu.

Odkaz: http://grammaire.reverso.net/

Instit.com

Instit.com je dominantně gramatickou online učebnicí ve francouzském jazyce. Primárně je tento web určen pro základní vzdělávání (konkrétně dle francouzského vzdělávacího systému pro cykly CE1, CE2, CM1, CM2). Instit.com je možné prohlížet pouze ve francouzském jazyce. Obsahuje tedy bloky časování sloves, gramatika, pravopis, diktáty, ale také matematika, hry a vtipy. Celý web je detailně propracovaný, ale zároveň velmi intuitivní. Vzhledem však k absenci českého překladu je nutné mít alespoň základní znalosti francouzštiny.

odkaz: http://www.linstit.com/

Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD)

Centre collégial de développement de matériel didactique (Univerzitní centrum pro rozvoj didaktických materiálů) – CCDMD je distributorem digitálních výukových materiálů ve frankofonním kanadské provincii Québec. Tento server obsahuje nespočetné množství didaktických materiálů zpracovaných ve formátu pdf, např. synonyma, paronyma, slovesné tvary, shoda příčestí minulého se slovesem être, předložky atd. Dále obsahuje interaktivní testy a hry, které bohužel nejsou podporovány na chytrých mobilních zařízeních. Bohužel je dostupný pouze ve francouzském jazyce, takže je spíše pro pokročilejší francouzštináře.

odkaz: https://www.ccdmd.qc.ca/fr/

Phonetique

Na Phonetique (Fonetika) můžeme nalézt různé bloky na procvičování abecedy, výslovnosti, ba dokonce je zde soubor jazykolamů. Bohužel není možné s tímto webem pracovat na chytrých zařízení, protože jsou cvičení vytvořena v programu Adobe Flash (Animate CC). K dispozici jsou rovněž poznámky pro učitele francouzštiny k jednotlivým aplikacím.

Odkaz: http://phonetique.free.fr

Video, poslechy a podcasty

V sekci Video, poslechy a podcasty se podíváme na některé zajímavé projekty, které se zabývají dominantně audio/videonahrávkami, prostřednictvím, kterých lze zpestřit vyučování či domácí přípravu žáků.

Francouzština s bílou paní

Tento edukativní projekt vznikl ze spolupráce České televize, pražské pobočky Francouzského institutu a Ústavu translatologie Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Je také podporovaný ze strany MŠMT. Francouzština s bílou paní je francouzská verze večerníčkovského seriálu Bílá paní na hlídání. Projekt obsahuje 7 videoepizod včetně českých/francouzských titulků a dabování, transkripce a poznámek pro pedagoga. Jako bonus je možné si zahrát 3 interaktivní hry Mots et images (Slova a obrázky) – hra na principu pexesa, Découvre les coulers (Objev barvy) – ve hře přiřazujeme správné barvy k černobílému obrázku, Les lettres en musique (Písmena v hudbě) – za doprovodu francouzské hudby doplňujeme slova do předem připravené křížkovky. Všechny tyto aplikace lze pohodlně používat na svém chytrém zařízení.

Odkaz: http://decko.ceskatelevize.cz/jazyky#episode1video1

Podcast français facile

Podcast français facile je webovou stránkou (pouze ve francouzštině), která pod různými tématy skrývá tzv. podcasty (neboli zvukové nebo videozáznamy, umístěné na internetu, které si uživatel může kdykoli přehrát). Tyto podcasty jsou doplněny transkripcí a pracovními listy. V základní nabídce naleznete různé bloky: Dialoges (Dialogy), Grammaire (Gramatika), Textes (Články), Phonétique (Fonetika), Verbes (Slovesa), Nombres (Čísla), Lieux (Místa), Contes (Příběhy), Vidéos (Videa), Dictées (Diktáty), Poésie (Poesie), Vocabulaire (Slovíčka) atd. Web je navíc velmi dobře přizpůsoben pro chytrá zařízení.

Odkaz: http://www.podcastfrancaisfacile.com/

Francouzské knihy a příběhy

Tato sekce pojednává o zdrojích a zajímavých odkazech ohledně francouzské literatury.

Digital Librarian

Na stránkách Digital Librarian (Digitální knihovník) v sekci French literature (Francouzská literatura) naleznete nespočtené množství zdrojů databází s francouzskou literaturou. Lze zde nalézt takové velikány, jako jsou Jean Jacquese Rousseau, Alexander Dumas, Honoré Balzac, Blais Pascal, Jules Verne atd. Ne všechny odkazy jsou však funkční, uvádím zde ty nejzajímavější a dle mého názoru nejpoužitelnější.

název (odkaz)

popis

ABU : la Bibliothèque Universelle

vyhledávání francouzských spisovatelů s kompletními knihami

Club des poets

ukázky francouzské poezie

Athena

kompletní díla frankofonních spisovatelů (švýcarská databáze)

Grande bibliothèque poetique

databáze děl francouzských básníků

Odkaz: http://www.digital-librarian.com/frenchlit.html

Il était une histoire

Il était une histoire (To byl příběh) jsou webové stránky, lokalizované pouze do francouzštiny, na kterých je možné najít velké množství materiálů jako příběhy, legendy, bajky, poezie, dětské říkanky, písně a dokumenty. Většina funkcí je přístupná až po jednoduché registraci. Poté je možné jednotlivé texty stahovat ve formátech pdf, tisknout, poslouchat ve formátu mp3, případně hrát hry, ve kterých odpovídáte na otázky z příslušného textu. Bohužel jsou cvičení vytvořena v programu Adobe Flash (Animate CC), a tedy nejsou spustitelné na chytrých zařízeních.

Odkaz: http://www.iletaitunehistoire.com/

Polar FLE

Polar FLE (Français Langue Etrangeré, Francouzština pro cizince) je webové prostředí (opět kompletně ve francouzštině) pro vylepšení vašich jazykových kompetencí pro začátečníky i pokročilé, ve kterém se pomocí cvičení (poslechy, testy) a příslušné gramatiky dozvídáte informace, které vedou k dopadení pachatele. Pro žáky je možné stáhnout připravené pracovní listy (bohužel zde není možnost stáhnout např. soubor pdf, ale musíte vkládat texty do vámi používaného textového editoru). Pozitivní zprávou však je, že všechny aktivity lze použít i na chytrých zařízeních.

Odkaz: http://www.polarfle.com/

Slovníky a překladače

Zde jsou uvedeny některé z používaných slovníků. Některé lze použít ve webovém rozhraní „Web“, případně na platformách chytrých zařízení Android, iOS, Windows Phone. 

slovník/překladač

popis

odkazy

Francouzsko-český slovník

offline slovník, CZ-FR, FR-CZ, absence členů

Android

Google překladač

online/offline překladač frází, překlad sms, překlad z fotografie, zvuku a ruční psaní, historie

Web, Android, iOS

Seznam slovník

vícevýznamový online slovník včetně členů, procvičování slovíček

Web

Lingea slovníky

vícevýznamový online slovník včetně členů, gramatika, konverzace a užití slov

Web

Slovnik.cz

online slovník včetně členů

Web

Centrum.cz slovníky

vícevýznamový online slovník včetně členů a výslovnosti

Web

Český překladač

online překladač frází

Web

Překladač vět online.cz

online překladač frází, maximálně 1000 znaků

Web

Překladač.net

online překladač frází, maximálně 1000 znaků

Web

Bing translator

online překladač frází,maximálně 5000 znaků

Web

Microsoft translator

online/offline překladač frází,překlad z fotografie

Android, iOS, Windows Phone

Překladač textu

online (slovenský) překladač frází

Web

 Co se do článků nevešlo?

Zde ještě uvádím souhrn zajímavých odkazů, na které jsem během svého hledání narazil. 

název (odkaz)

popis

Čtenářský deník Českého rozhlasu

zvukové nahrávky a přidružené texty k vybraným spisovatelům a básníkům (mezi nimi i Jean-Paul Sartre a Charles Baudelaire)

Jak se řekne (francouzsky)?

základní slovní zásoba nejpoužívanějších slovíček a frází francouzštiny

Francouzský institut v Praze

program kina s francouzskými filmy, kurzy

návštěvy pro školy, výstavy, frankofonní kavárna, knihkupectví, vědecká a univerzitní spolupráce, materiály pro výuku

French Interactive Sites (Francouzské interaktivní weby)

odkazy na zajímavé stránky pro výuku francouzštiny uspořádané ve webové aplikaci Symbaloo (ne všechny fungují)

Vyjádření pádů ve francouzštině a angličtině

vyjádření deklinace ve francouzském a anglickém jazyce  

Závěr

Výběr těchto webových stránek zabývajících se převážně gramatikou, dále poslechy a podcasty, slovníky a francouzskými knihami a příběhy v doplnění článku Francouzština a její online podpora 1 je zcela jistě využitelný v praxi jako vhodné doplnění, případně zpestření výuky. Je velmi důležité reflektovat třídu 21. století, která je plná všech technologických vymožeností, a to nejen ve vybavenosti třídy, ale také v rukou žáků samotných, s dnes již samozřejmým přístupem k síti Internet. Je také nesmírně důležité tyto technické vymoženosti vnímat jako nástroj k ulehčení transferu kompetencí vzájemně mezi žáky a učiteli. Články se snaží cestu tohoto transferu ulehčit v podobě v praxi ověřených a doporučených webů. Takže „bonne chance“ (hodně štěstí).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Karel Šimeček

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 11. 2017
Článek představuje zajímavé, známé i méně známé odkazy dobře využitelné pro výuku francouzského jazyka.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Francouzština a její online podpora.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Jazyková gramotnost