Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova - konkretizace tematických...

Mediální výchova - konkretizace tematických okruhů pro 2. stupeň ZŠ

Informativní příspěvek
Autor PaedDr. Markéta Pastorová
Spoluautor: prof. PhDr. Jan Jirák Ph.D.
Nová obsahová podpora pro výuku mediální výchovy konkretizuje a aktualizuje dílčí témata a náměty tří vybraných tematických okruhů pro 2. stupeň a dává je do přímého vztahu k doporučeným očekávaným výstupům (DOV). V roce 2015 byly konkretizovány tematické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti, a předpokládá se, že konkretizování obsahu (témat a námětů) u dalších tematických okruhů bude následovat.

Konkretizace obsahu tří tematických okruhů mediální výchovy pro 2. stupeň základní školy (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti) navazuje na zpracování doporučených očekávaných výstupů, které jsou jako elektronická publikace zveřejněny na Metodickém portálu RVP.CZ.

Nová obsahová podpora rozpracovává a aktualizuje dílčí témata a náměty vybraných tematických okruhů mediální výchovy a dává je do přímého vztahu k doporučeným očekávaným výstupům. Díky tomuto kroku se podoba zpracování mediální výchovy (podobně je tomu i u dalších průřezových témat) více přibližuje zpracování vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů v RVP ZV (doporučené očekávané výstupy pro všechna průřezová témata svou formou odpovídají očekávaným výstupům vzdělávacích oborů), konkretizace obsahu tematických okruhů mediální výchovy (a dalších průřezových témat) svou formou odpovídají doporučenému učivu vzdělávacích oborů.

Cílem materiálu je, aby přispěl ke snadnější a efektivnější integraci mediální výchovy do vybraných vzdělávacích oborů, usnadnil tvorbu učebních osnov ve školních vzdělávacích programech (podpořil výuku mediální výchovy jako samostatného vyučovacího předmětu), či byl využíván jako obsahová podpora pro různé formy školních projektů.

Materiál je zpracován tak, že za názvem daného tematického okruhu následuje jeho stručná charakteristika. Jednotlivé doporučené očekávané výstupy jsou v textu vyznačeny odrážkou. Doporučená konkretizovaná témata a náměty jsou uvedeny pod jednotlivými doporučenými očekávanými výstupy a jsou podle potřeby doplněny poznámkou či komentářem.

Tematický okruh: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

2. stupeň

Charakteristika:

Tematický okruh je důležitý pro rozvíjení kritického odstupu od mediálních sdělení, schopnosti rozlišit funkce jednotlivých mediálních sdělení a osvojení si povědomí o výrazových prostředcích užívaných médii. V rámci tohoto okruhu žák získává základní představu o výrazových prostředcích používaných v jednotlivých médiích a rozvíjí kritický přístup k jejich užití. Učí se chápat rozdíly mezi jednotlivými typy mediální produkce a rozpoznávat manipulativní působení. Tematický okruh na 2. stupni zahrnuje i témata tematického okruhu Vnímání autora mediálních sdělení a současně obsahuje jednoduché produktivní činnosti z tematických okruhů Tvorba mediálních sdělení a Práce v realizačním týmu.

Doporučené očekávané výstupy a konkretizovaný obsah k tomuto tématu si můžete stáhnout v příloze.

Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

2. stupeň

Charakteristika:

Tematický okruh je důležitý především proto, že uvádí žáka do problematiky vnímání toho, co je „reálné“ v každodenním životě. Média se vztahují k „realitě“ přinejmenším dvěma způsoby: deklarují některé produkty jako „výpovědi o událostech, které se staly, a zjištění, která platí“ (zprávy, publicistika, dokument, vzdělávání a osvěta), zatímco jiné jako „fikce“. Současně sama média „jsou realitou“. Tato mediální realita je součástí života společnosti a představuje zdroj zkušeností pro její členy.

Doporučené očekávané výstupy a konkretizovaný obsah k tomuto tématu si můžete stáhnout v příloze.

Tematický okruh:  Fungování a vliv médií ve společnosti

Charakteristika:

Tematický okruh je významný pro pochopení role médií v životě současného člověka. V rámci tohoto okruhu žák proniká do souvislostí, které utvářejí mediální produkci, a osvojuje si představy o postavení a roli médií v moderních společnostech. Současně se dozvídá základní informace o jednotlivých mediálních profesích (novinář, práce s kamerou a před kamerou, psaní pro média).

Doporučené očekávané výstupy a konkretizovaný obsah k tomuto tématu si můžete stáhnout v příloze.

Přílohy:
PaedDr. Markéta Pastorová
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám