Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvoj klíčových kompetencí v jazykové výuce prostřednictvím mezinárodní spolupráce
Odborný článek

Rozvoj klíčových kompetencí v jazykové výuce prostřednictvím mezinárodní spolupráce

8. 12. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková

Anotace

Tento článek pojednává o portálu www.etwinning.net, na kterém si lze založit profil a vyhledat si partnerskou školu v největší evropské komunitě učitelů.

Cíl

ICT cíle:

 • Používání nástrojů pro videokonference
 • Komunikace v online komunitách
 • Vyhledávání informace na internetu
 • Sdílení informací pomocí aplikací
 • Práce se sdílenými dokumenty
 • Tvorba prezentací

Jazykové cíle:

 • Rozvoj komunikačních dovedností (psaní, porozumění textu, mluvení, poslech)
 • Rozvoj aktivity psaní – charakteristika osoby, vyprávění, výměna emailů, řešení společných úloh)
 • Porozumění textu v cizím jazyce – vyhledávání a zpracování informací, hry, kvízy, pracovní listy
 • Mluvení – on line konference a chatovací místnosti, komunikace v mezinárodních skupinách a týmech
 • Poslech – videa a videokonference na zadané téma, řešení specifické slovní zásoby
 • Rozšíření slovní zásoby – dle zvoleného tématu

Přínos aktivity:

atraktivní výukové prostředí, autentická komunikace, zapojení všech žáků ve třídě, bezpečné on line prostředí určené ke sdílení výstupů a komunikaci mezi žáky (Twinspace)

Rizika aktivity:

funkční internetové připojení, nutná příprava učitele a rozdělení rolí mezi žáky

Časová dotace:

flexibilní - dle zvážení a potřeb vyučujícího, možnost zapojení do hodiny, kroužek, družina, konverzační hodiny

Průběh aktivity:

Učitel prostřednictvím portálu www.etwinning.net založí profil pro sebe a svou školu a dostane možnost vyhledávat partnerskou školu v největší evropské komunitě učitelů, kteří jsou registrováni v eTwinningu. eTwinning funguje jako sociální síť pro učitele a školy.

Každý projekt získává samostatnou virtuální třídu Twinspace, která slouží ke komunikaci a sdílení výstupů a projektových aktivit. Nabízí možnost on line komunikace - https://vimeo.com/ - (chat, videokonferenci), sdílení materiálů - http://pic-collage.com/ - (dokumenty, obrázky, videa a on line obsah), nástroje pro off line komunikaci (blog, deník) a možnost sdílení webových aplikací -https://www.google.com/intl/cs_cz/forms/about/ - (Padlet, Socrative, Quizlet, ebook, Voki, googledocs and forms, atd.) Jedná se o nabídku cloudových služeb, které mohou žáci zdarma využívat pod vedením učitele.

Partnerské školy spolu vzájemně komunikují, stanoví si program, výstupy a časový harmonogram projektu a dle možností škol (technické vybavení) a vyučujících společně řeší úkoly. Výstupem projektu mohou být sdílené on line časopisy a noviny, žáci mohou vést diskusi o kulturním životě zemí (sdíleno pomocí blogu v Twinspace), žáci získávají evropský pohled na různá témata, je podpořena reálná komunikace v cizím jazyce, seznámí se s národními jazyky.

Zdroje a materiály:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

ICT technologie