Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Komunistické myšlení v dějinách

Komunistické myšlení v dějinách

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Příspěvek je zaměřen na práci s moderními dějinami. Žáci se při této aktivitě seznamují se základními tezemi komunismu.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Skupinová práce k tématu
Cíle:

Opakování dějin komunistických idejí, například jako příprava k tématu Československo ve druhé polovině 20. století. Žáci by měli pochopit, že komunismus nevznikl najednou, kdesi na Východě, ale že úvahy o vybudování „spravedlivější" společnosti jsou staré jako lidstvo samo. Jde také o to připomenout si základní teze komunismu (resp. Marxismu a leninismu). Skupinová práce může také podporovat schopnost diskutovat, zdůvodňovat řešení apod.

Popis aktivity

Úkolem 3 - 4 členné skupiny je seřadit chronologicky události od nejstarších po nejmladší (viz příloha). Dále je možné k příběhům a událostem připisovat či přiřazovat osoby.

Úloha učitele

Učitel si všímá efektivity práce ve skupinách. Klade doplňující otázky. Uzavře a zhodnotí aktivitu.

Obměny

Jakékoli obměny, podle pokročilosti žáků, například bez předtištěných událostí a osobností.

Příloha

Příloha - Seznam událostí a osob

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Komunikace, Kooperace a kompetice)
Mezioborové přesahy a vazby Výchova k občanství
Český jazyk a literatura
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda Aktivizující – diskusní
Nutné pomůcky a prostředky předtištěné a rozstříhané lístečky s popisem událostí (viz příloha)
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf71 kBPříloha - Seznam událostí a osob
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek