Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Montessori: Projekt Půda

Montessori: Projekt Půda

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Kamila Randáková
Příspěvek popisuje dvouměsíční projekt Půda, realizovaný v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova. Projektové aktivity jsou rozděleny do několika témat, v rámci kterých si žáci osvojují nové vědomosti a dovednosti. Příspěvek je doplněn mnoha zajímavými přílohami.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Projekt PŮDA je připraven pro 2. a 3. ročník. Obsahuje 4 části, které můžeme použít v uvedené souvislosti, nebo každý samostatně:

 • horniny a nerosty
 • půda
 • třídění odpadu
 • uhlí a ropa

Příloha 1 - Schéma - příloha

Část Půda se dobře hodí jako úvodní část k dalšímu projektu o rostlinné říši. Část Třídění odpadu může pokračovat dalšími aktivitami a programem k informovanosti dětí o životním prostředí a jeho ochraně. Záleží na tom, kolik pozornosti chceme ekologickému námětu věnovat. V naší třídě se podařilo zavést třídění odpadu za finanční pomoci rodičů a částečně ovlivnit také třídění odpadů v domácnostech.

Jako domácí úkol jsme dětem na letní prázdniny zadali pěstování rostliny. Děti si měly o pěstování psát poznámky, rostlinu nakreslit, vyfotografovat nebo ji přinesly v květináči po prázdninách ukázat. Byli jsme se podívat na kladenské haldě, kde už čtyři roky jedna firma ze strusky vyrábí štěrk využívaný ve stavebnictví. Denně odjede z haldy 100 nákladních automobilů potřebného materiálu, který by se např. musel získat ukrajováním kopce někde, kde je třeba jinak hezká příroda. Navíc jde o důležitý způsob recyklace odpadu, který tvoří jednu z dominant našeho města.

Co nám připadá důležité u plánování výprav mimo školu - zařídit si čas tak, abychom se ještě mohli do školy vrátit a upevnit poznatky dětí (případně se k tématu vrátit hned druhý den ráno). Společně si vše připomenout a na flip sepsat informace, které děti dohromady poskládají. Potom následuje samostatná práce - napsat záznam do sešitu, použít informace na flipu, ilustrovat.

Stavba planety země

Připravit:

 • výukový videofilm a PC program k tématu
 • skládačku pro vytvoření schématu stavby planet (plynné, kamenné, Země) a Slunce (lze objednat ve třídě Montessori Kladno)
 • pracovní list k doplnění schématu stavby planet a sopky (lze objednat ve třídě Montessori Kladno)
 • encyklopedii Planeta Země
 • Jules Verne: Cesta do hlubin Země - použít ukázky z knihy podle vlastního uvážení
A. Evokace
 • opakování informací o planetách sluneční soustavy (u nás získávají informace děti o vesmíru a sluneční soustavě v 1. ročníku v rámci projektu Mé místo ve vesmíru)
 • přiřazování obrázků a názvů planet
 • plynné a kamenné planety
 • exkurze v planetáriu s programem k tématu
 • opakování skupenství - pevné, kapalné, plynné
B. Uvědomění si významu
 • výukový videofilm nebo PC program
 • skládačky ke stavbě planet a vyplnění pracovního listu
 • skládačka s průřezem sopky, práce s encyklopedií, vyplnění pracovního listu
C. Reflexe
 • VV práce - malba temperou na formát A3 na téma Co se skrývá uvnitř planety Země, Sopka (Jules Verne: Cesta do hlubin Země - použít ukázky z knihy podle vlastního uvážení)
Horniny a nerosty

Připravit:

 • děti potřebují každý 1-3 kamínky (zadáno předem, aby si mohly kamínky někde najít a vybrat)
 • formát čtvrtky A6 na štítky ke kamínkům pro každé dítě
 • výukový videofilm Horniny a nerosty
 • text na flipu
 • připravené karty s textem Horniny a nerosty
 • pracovní sešitky na dopisování textu pro každé dítě
 • dvojice stejných minerálů a hornin ze školní sbírky
 • připravené karty s obrázkem a informacemi ke každému exempláři - vyvěšeny ve třídě (nebo dostatek encyklopedií)
A. Evokace

1. Každý si vybere jeden ze svých kamínků, děti utvoří dvojice a povídají si:

 • proč jsem si vybral tento kamínek
 • kde jsem ho našel
 • čím je zvláštní

Společně představují vždy kamínek svého kamaráda (povídají před ostatními, co se o něm od kamaráda dozvěděli).

2. Brainstorming: „Čím se kameny liší, co o nich víme, jaké známe názvy kamenů..."

Všechny náměty dětí jsou zapisovány na flip.

3. Vybrat si další svůj kamínek, zvážit ho a vyplnit štítek, který má obsahovat:

 • vymyšlené jméno kamínku (podle fantazie to, co kamínek nálezci připomíná)
 • zdůvodnit vymyšlený název
 • místo nálezu
 • hmotnost v gramech (misková váha se sadou závaží, hodnoty v gramech děti musí sčítat)
 • jméno

Z kamínků se štítky můžeme uspořádat výstavu.

B. Uvědomění si významu
 • promítnout videofilm o horninách a nerostech
 • společně přečíst text Horniny a nerosty
 • doplnění textu do pracovních sešitků - samostatná práce dětí

Příloha 2 - Horniny a nerosty

C. Reflexe

1. Tvoření dvojic:

 • rozdat dětem vzorky nerostů a hornin ze sbírky
 • utvořit dvojice podle stejných dvojic vzorků

2. Práce ve dvojici - připravit písemně informace, které děti zjistí na kartách nebo v encyklopediích:

 • zjistit název vzorku
 • zda se jedná o horninu nebo nerost
 • popsat, jak vypadá (co lze poznat smysly)
 • zajímavost, kterou jsme zjistili
 • společná prezentace dvojic
Vznik hornin a nerostů

Připravit:

 • model sopky, obložený úlomky žuly a čediče (štítek s textem)
 • rozdrcené schránky živočichů (ve sklenici se štítkem)
 • písek, jílovité bahno (ve sklenici se štítkem)
 • všechno potřebné k pokusům a karty s popisem pokusu

Připravit pro každou skupinu:

 • prázdný plakát s tabulkou k doplnění
 • texty a obrázky na kartičkách k doplnění všech políček tabulky
 • učebnice s potřebnými texty o horninách a nerostech
 • kontrolní doplněný plakát
A. Evokace
 • exkurze - podle možností regionu (krápníkové jeskyně, vápencový důl, lom, pískovcové skály...)
 • povídání o tom, co vše už víme o horninách a nerostech, co víme o sopkách a jejich činnosti
B. Uvědomění si významu

1. Společně:

 • simulovat pokus se sopkou (do jícnu modelu sopky nasypat prášek do pečiva a potravinové barvivo, zalít horkou vodou)
 • vysvětlení vzniku pískovce a vápence s ukázkami ve sklenicích, přidat k ukázkám štítky

TEXTY NA ŠTÍTKY:

HORNINY USAZENÉ - vápenec:
Vápenaté schránky živočichů se rozpadly. Ve velkých vrstvách se usadily a zpevnily v dávných mořích.

HORNINY USAZENÉ - pískovec:
Zrnka písku a jílovité bahno se usadily a stmelily v pradávných mořích.

HORNINY VYVŘELÉ
Při sopečné činnosti z nitra Země vyvřely roztavené látky a ztuhly. Jsou to například: žula, čedič.

2. Individuální práce:

 • pokusy Vznik pískovce, Poznej vápenec
 • záznamy z pokusů do sešitů
C. Reflexe

Rozdělit děti do skupin, např.:

 • větu „Doplňte celou tabulku o horninách a nerostech" nakopírovat podle počtu skupin, rozstříhat na slova, děti si vylosují každý jedno slovo a utvoří skupinu tak, aby každá měla celé zadání úkolu;
 • použít jako klíč k sestavení skupin množiny kamínků, mušliček;
 • rozdat dětem obrázky, které budou potřebovat k práci s tabulkou;
 • nechat utvořit skupiny tak, aby každá měla 4 různé obrázky;

Práce pro skupiny:

 • každá skupina dostane list papíru s prázdnou tabulkou velkého formátu (A2) a všechny potřebné texty a obrázky (text do každého okénka tabulky je vždy na samostatné kartičce, stejně jsou i 4 obrázky);
 • podle informací, které se už děti dozvěděly nebo mají zaznamenané, a podle textů v učebnicích doplnit všechny sloupce a řádky v tabulce (nejdříve srovnat texty, potom porovnat s Kontrolou, dolepit);
 • reflexe dětí - jak se jim ve skupinách pracovalo, kdo se zapojil ve skupině aktivně, kdo byl pasivní, zda si informace pamatovaly a co musely hledat, co bylo nejtěžší;
Půda

Připravit:

 • pro každé dítě asi 4 malé lahvičky (domluvit s lékárnou, ordinací) nebo malé igelitové sáčky (asi 5 x 10 cm)
 • texty dopisů v zalepených obálkách (pro každé dítě)
 • sbírku známek s námětem rostlin nebo různé poštovní známky a lupu
A. Evokace

1. Dopis a úkol domů (zadat na víkend):

Příloha 3 - Text dopisu

 • každý dostane dopis v zalepené obálce, vybere si kamaráda (dvojice)
 • každý napíše na obálku jméno, příjmení a adresu svého kamaráda, nakreslí známku s námětem rostliny (nejdříve prozkoumání poštovních známek)
 • dopis mají děti přečíst doma s rodiči
 • s dopisem dostanou domů skleničky nebo sáčky

Úkol pro děti:

 • přinést různé vzorky půdy do školy a vytvořit bulletin s popisem a místem nálezu
 • zjistit a zapsat do sešitu informace o půdě, které vím nebo zjistím (úrodná a neúrodná půda, živočichové pod zemí, co ještě vím nebo jsem zjistil)

Prezentace prací dětí:

Obrázek
1. Obrázek

B. Uvědomění si významu

1. Běhací diktát (opis textu o půdě):

Příloha 4 - Text pro běhací diktát

2. Doplnění slov v textu - skupinová práce:

Příloha 5 - Text pro skupinovou práci - Zvětrávání

 • čtyřčlenné skupiny, děti dostanou stejný text, ale každému chybí jiná slova
 • vzájemně si mají chybějící slova doplnit
 • společné čtení doplněného textu

3. Pozorování vzorků půdy a složení úrodné půdy:

 • individuální práce podle postupu na kartě
 • pozorování vzorků půdy a složení úrodné půdy

Příloha 6 - Návod pro individuální práci

C. Reflexe

1. Test

Příloha 7 - Nerosty, horniny, půda - opakování

 • odpovědi a), b), c), společná kontrola, vyhodnocení sebekontrolou
 • nejdříve naučit děti pracovat s formou testu

2. VV práce „Půda a kdo v ní žije"

 • kombinovaná technika, práce ve dvojicích
 • každý nakreslí několik živočichů, kteří žijí pod zemí (pastelky, fixy, centrofixy), a obrázky vystřihne
 • ve dvojici znázorní malbou temperou „pod zemí" a „nad zemí"
 • dolepí obrázky živočichů a kousky přírodnin (dřívka, suché listy, malé kamínky, stébla rostlin)
Třídění odpadu

Připravit:

 • pomůcku pro třídění odpadu - malé popelničky z plastu s nálepkami pro jednotlivé druhy odpadu, atrapy odpadků ke třídění, velká průhledná nádoba, kam se vejde všechen odpad ke třídění
 • karty s informacemi o třídění odpadu (karty, nálepky na malé kontejnery nebo na koše ke třídění skutečného odpadu ve třídě lze objednat ve třídě Montessori Kladno)
 • pracovní list ke třídění odpadu
 • výukový videofilm nebo další filmy k tematice
 • papíry a fixy na flip
 • povídka Popelnice (z knihy Zbyněk Malinský: Dům ve Sluneční ulici)
A. Evokace

1. Přečíst příběh Popelnice:

 • co vše doma vyhazujeme do popelnice
 • kam popelářské auto veze odpad
 • kam se vozí odpad z našeho města - obce

2. Výprava za odpadem:

 • exkurze na řízenou skládku v regionu, na třídičku odpadu
 • hned po návratu si společně připomenout a zapsat na flip, co nového jsme se dozvěděli, co si děti pamatují

3. Výukový videofilm k tématu

B. Uvědomění si významu

1. Společná diskuse:

 • učili jsme se o půdě - proč se teď zabýváme odpadem?
 • proč máme třídit odpad - sepsat důvody na flip

2. Práce s pomůckou pro třídění odpadu:

 • čtení příběhu Popelnice z uvedené knihy, otázky a diskuse k příběhu
 • sepsat podle námětů dětí seznam odpadků, které doma vyhazujeme (připravené atrapy ke třídění odpadu by měly seznam zhruba zahrnovat)
 • nasypat všechen odpad do velké průhledné nádoby, aby bylo vidět množství
 • děti společně třídí do jednotlivých označených malých kontejnerů, v nádobě zbude jen to, co nelze roztřídit - upozornit na malé množství odpadu, které „zbylo"
 • kontejnery ke třídění - plast, sklo, papír, nebezpečný odpad, kompost, víčka od PET lahví, baterie, hliník, krabice od nápojů, ostatní odpad
 • Třídíme doma odpad? - náměty dětí, jak to doma dělají nebo jak by to šlo udělat
 • co se dělá s vytříděným odpadem (další námět - recyklace odpadů)

3. Další aktivity:

 • podle toho, jak dlouho a do jaké hloubky se chceme tématem třídění odpadu zabývat (lze využít programy, které jsou v regionu pro školy nabízeny domy dětí, ekologickými organizacemi apod.)

Příloha 8 - Proč třídit odpady - pracovní sešit

C. Reflexe

1. Vyplnění pracovních listů

2. Práce ve skupinách:

 • připravit informační plakát, nástěnky, letáčky pro rodiče

3. Zavést skutečné třídění odpadu ve třídě

 • třídit papír, plast, hliník, víčka, sklo...

4. Další úkoly ke zpracování ve škole nebo doma s pomocí rodičů:

 • Proč se mají třídit odpady? (opis z flipu na další list k pracovnímu sešitu).
 • Zjisti, kam se odvážejí kontejnery s odpady, které jsou u tvého bydliště (domluv se s kamarády, se kterými bydlí poblíž tebe).
 • Zjisti, co se vyrábí z recyklovaných odpadů.
 • Navrhni, jak by mohl vypadat SYMBOL pro toho, kdo třídí odpadky.
 • Najdi v tisku nějaký článek o odpadech a přines ho k přečtení do školy. Nalep na volný list a přidej k pracovnímu sešitu.
 • Promluv si s rodiči o tom, proč se třídí odpady. Domluvte se, jak budete třídit odpady doma, a vaše řešení zapiš.
Vznik a dolování uhlí

Připravit:

 • papíry na flip, fixy
 • básničku na barevných papírech (pro každou skupinu)
 • texty pro každé dítě - určování druhů vět, určování slovních druhů, sestavování vět do souvětí
 • výtvarné potřeby
 • ukázky uhlí - tři druhy kamenného a dřevěné uhlí
 • ve třídě připravit nástěnku s různými informacemi, obrázky, výstřižky z novin a encyklopediemi k tématu
A. Evokace

Co víme o uhlí:

 • děti si prohlédnou a osahají kusy uhlí
 • formou brainstormingu zapsat informace o tom, co děti budou vědět, na flip, potom přepsat a nakopírovat pro každého

Domácí úkol k textu:

 • Vyznač barevně, které informace pro tebe byly nové.
 • Zjisti a zapiš, jaké jsou druhy uhlí.
 • Zjisti a zapiš alespoň dvě další informace o uhlí.
B. Uvědomění si významu

1. Prezentace domácích úkolů dětí, záznam do sešitů:

Jsou 3 druhy uhlí:

 • hnědé uhlí - při hoření kouří a vydává málo tepla
 • černé uhlí - dává nejvíce tepla, dost špiní
 • antracit - nejlepší uhlí, je tvrdý a nešpiní; špatně se zapaluje

Velice horký plamen vydává při hoření málo kouře.

2. Skládanková básnička:

Práce ve 4 - 5 členných skupinách :

 • každá skupina dostane celý text básničky rozstříhaný na verše, bez nadpisu
 • úkol pro skupinu - sestavit verše do správného pořadí, vymyslet název, naučit se básničku společně recitovat
 • prezentace a recitace skupin, vysvětlení obsahu textu
 • výtvarné zpracování formou seriálu (kresba tuší a vodovkami na čtverce z A4, každý ve skupině ilustrace k jiné části básničky, sestavit seriál)

UHLÍ (ŠEDIVÝ, Ivo. Velké maličkosti. Praha: Albatros, 1980)

Ty stromy vyrůstaly
v paprscích slunečních.
A potom usínaly.
A teplo spalo v nich.

Sluneční stromy spaly.
Po dlouhých staletích
ze stromů byly skály.
A teplo spalo v nich.

Strom čekal v zemi ztuhlý,
černý a kamenný,
až lidé najdou v uhlí
sluneční plameny.

3. Expozice těžby uhlí (muzeum, cvičná šachta):

 • po návratu záznam informací společně na flip a potom individuálně děti do svých sešitů

Příloha 9 - Vznik a dolování uhlí - úkoly

C. Reflexe

Procvičování učiva ČJ:

 • 2. ročník - doplňování i/y v textu, určování druhů vět.
 • 3. ročník - určování slovních druhů, tvoření souvětí.
 • Neobvyklá hornina - U H L Í.
 • Čím je neobvyklá?
 • Protože vznikla z pravěkých rostlin.
 • Také hoří a vydává teplo.
 • Většina uhlí vznikla v karbonu.
 • To bylo před 360 až 286 miliony lety.
 • Obrovské stromy a rostliny padaly do bažin.
 • Pomalu hnily a měnily se v rašelinu.
 • Spodní vrstvy rašeliny byly stlačovány a vzniklo uhlí.
 • Vznik uhlí trval miliony let.
 • Další uhlí se na naší planetě už nevytvoří.
Uhlí a ropa - výhody a nebezpečí

Připravit:

 • pokus Hledání ložisek uhlí - návod k provedení, připravené pomůcky
 • šifry pro práci ve skupinách
 • krátké články o výhodách a nebezpečí při používání fosilních paliv
 • magnetická tabule a magnety
 • výukový videofilm o uhlí a ropě
A. Evokace
 • výukový videofilm o uhlí a ropě, hodnocení - co už jsme věděli, co bylo nové
B. Uvědomění si významu

1. Využití uhlí

 • rozdělit děti do tříčlenných skupin
 • každý má svůj sešit s nadpisem K čemu se používá uhlí a čísla pod sebou od 1 do 17
 • každá skupina dostane 1 šifru, vyluští, zapíše řešení k číslu do sešitu a šifru si u učitele vymění za další
 • každá skupina vyluští postupně všech 17 šifer a všichni mají doplněná hesla v sešitech

2. Hledání ložisek uhlí

Příloha 10 - Návod pro individuální práci

 • individuální práce podle návodu, záznam do sešitu

3. Výhody a nebezpečí využívání uhlí a ropy

 • jednotlivé informace z krátkých článků
 • každá skupina dostane několik kartiček s informacemi

Úkol skupiny - přečíst informaci a rozhodnout, zda jde o:

 • informaci o uhlí, nebo o ropě
 • zda jde o výhodu, nebo nebezpečí
 • připevnit informaci ke správnému nadpisu na tabuli
C. Reflexe
 • společná kontrola zařazení informací na tabuli
 • každý si vybere dvě informace o uhlí a dvě o ropě, které si přepíše do sešitu
 • společné čtení a kontrola záznamů dětí v sešitech

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám