Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Navrhujeme internetovou stránku naší obc...

Ikona prakticky

Navrhujeme internetovou stránku naší obce

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Alena Matušková
Anotace: Praktický příspěvek je zaměřen na popis sestavení internetové stránky obce, ve které žáci bydlí. Žáci se učí pracovat s informacemi, zpracovávat je a třídit, učí se komunikovat a využívat moderní technologie a zdroje informací.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Formy participace občanů v politickém životě
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Internet, velký papír formátu A1, čtvrtky, pohlednice a obrázky obce, barevné fixy a pastelky, lepidlo
Klíčová slova: obec, internet, vyhledávání, internetové stránky, obecní zastupitelstvo, aktivní okno, zpracovávání informací
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Dílčí výstup, který plníme
 • žák se podílí na tvorbě návrhu internetové stránky obce na principu hypertextu
 • chápe smysl a význam této činnosti pro obec
 • poznává princip hypertextu a získává řadu informací o své obci
Klíčové kompetence, ke kterým směřujeme
 • kompetence komunikativní a k řešení problémů - plánování, organizování a aktivní účast při získávání informací, využívání při tom komunikativních dovedností, zpracovávání informací, jejich třídění, provádění výběru nejdůležitějších, hledání různých způsobů řešení problému, využívání informačních technologií, aktivní zapojení do práce v zájmu obce, vyjadřování se (i písemně) v kultivovaném projevu
 • kompetence k učení - plánování, organizování a řízení vlastní činnosti, při které probíhá učení, rozvoj tvůrčích činností a kritického myšlení
 • kompetence sociální a personální - diskuse, respektování různých hledisek, hledání společného výsledku, spolupráce ve skupině
 • uvědomění si svého podílu na kvalitě společné práce
 • kompetence občanské - aktivní zapojení, dle svých možností, do veřejného života
 • kompetence pracovní - získávání a zdokonalování dílčích pracovních dovedností
1. den

Motivace

Žijeme v době, které se říká doba informační společnosti. Lidé potřebují mnoho informací ke svému pracovnímu i osobnímu životu. Velké množství jich nacházejí na internetu. Své internetové stránky zde mají také obce a města. Představují se v nich, informují o své minulosti i současnosti, o aktuálních událostech. Prostřednictvím těchto stránek se mohou o naší obci dozvědět děti třeba až na druhém konci světa. Proto se pokusíme takovou stránku pro svoji obec navrhnout. Samozřejmě se budeme snažit, aby byla co nejzajímavější a podávala co nejvíce vhodně uspořádaných informací.

Práce ve skupinách v počítačové učebně:

 • hledání a event. prohlížení stránky vlastní obce
 • vyhledání stránek krajského města, jiných blízkých měst a obcí v regionu
 • vytvoření poznámek s hesly, které bude námi navržená stránka obsahovat

 

Diskuse - frontálně:

 • vhodnosti zařazení jednotlivých položek
 • grafické ztvárnění titulní a dalších stránek
 • co všechno je na stránkách různých obcí k vidění, jaký mají rozsah

 

Dobrovolný domácí úkol - přinést do školy různé obrázky, pohlednice a další materiály týkající se naší obce, které bude možno použít v další práci (nevratné).

2. den

Skupinová práce

Skupina se rozhodne, co všechno bude obsahem jejích internetových stránek o obci a členové si rozdělí jednotlivé úkoly:

 • historie obce a památky
 • příroda a zajímavosti v okolí obce
 • hospodářství v obci
 • obecní samospráva
 • novinky v obci
 • ochrana životního prostředí
 • další (podle volby žáků)

 

Samostatná práce žáků

Každý žák pak podle svého zadání připravuje jednu stránku, která se "otevře" po "zmáčknutí" příslušného aktivního okna. Někteří žáci mohou tímto způsobem pokračovat dále (např. u stránky historie vyznačit aktivní okna s názvy jednotlivých památek a na dalších čtvrtkách vytvořit informační stránky o nich).

3. den

Pokračování v práci nad stránkami. Práce s různými informačními zdroji. Vyhledávání a zpracovávání informací. Zhotovování textů.

4. den

Každá skupina má již vytvořeny podklady pro naplnění hlavní stránky i dalších, které se otevírají pomocí aktivních oken. Zároveň je předpoklad, že shromáždila dostatečné množství obrazového materiálu, nebo jej sama vytvořila.

Na velký list papíru formátu A1 (který pro ni představuje obrazovku počítače) začne umísťovat shromážděné materiály (včetně různých nadpisů a upoutávek). Materiály různě přemisťuje, žáci se dohadují o jejich umístění na hlavní straně, velikosti písma a podobně. Poté, co zavládne ve skupině shoda, materiály přilepí na podkladový list papíru.

Kompletují "aktivní okna" a další "stránky", které zpracovávali jednotliví členové skupiny.

5. den

Ze zhotovených "hlavních stran" uděláme ve třídě výstavku. Formou panelové diskuse je hodnotíme, sledujeme další obsah ukrytý na jednotlivých "dalších stránkách", zvažujeme, která stránka obce je nejzdařilejší. Zvažujeme, k čemu mohou být takové stránky pro obec užitečné. Můžeme se rozhodovat, zda tyto podklady nabídneme obecnímu úřadu, aby podle nich vznikla (pokud neexistuje) nebo byla doplněna skutečná stránka obce na internetu. Pokud se rozhodneme kladně, napíšeme příslušný dopis.

Samostatná práce žáků

Napište dopis obecnímu zastupitelstvu o vašem návrhu internetové stránky obce. Nabídněte své podklady a uveďte, v čem může být stránka na internetu pro obec přínosná.

Celou aktivitu je možné provozovat i v případě, že obec už své stránky má. Pak navrhujeme strany alternativní nebo zlepšující v nějakém pohledu současné. Při celé práci využíváme znalosti žáků o obci, které v tématu Člověk a jeho svět dlouhodobě získávají. Pokud se dostaneme k nějakým tématům, která jsou ještě neznámá, můžeme je řešit hned nebo v následujících hodinách (např. obecní zastupitelstvo, jeho složení, činnost, pravomoci, povinnosti apod.).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 03. 2005
Zobrazeno: 10859krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATUŠKOVÁ, Alena. Navrhujeme internetovou stránku naší obce. Metodický portál: Články [online]. 14. 03. 2005, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/194/NAVRHUJEME-INTERNETOVOU-STRANKU-NASI-OBCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.