Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Co se může stát ve škole

Ikona prakticky

Co se může stát ve škole

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: PhDr. Marek Mičienka
Anotace: Lekce umožňuje žákům zamyslet se nad porušováním lidských práv v našem každodenním životě. Dále jim bude nabídnuta možnost podílet se na řešení situací tak, aby k porušování lidských práv nedocházelo, díky čemuž zjistí, že sami jsou schopni řadu věcí ve svém nejbližším okolí ovlivnit a změnit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list
Klíčová slova: Člověk a společnost, Výchova k občanství, Úmluva o právech dítěte, Komunikace, konflikty, řešení konfliktů

Lekce Co se může stát ve škole umožňuje žákům zamyslet se nad porušováním lidských práv v našem každodenním životě. Dále jim bude nabídnuta možnost podílet se na řešení situací tak, aby k porušování lidských práv nedocházelo. Díky tomu žáci zjistí, že sami jsou schopni řadu věcí ve svém nejbližším okolí ovlivnit a změnit.

Cíle:

 • zamyslet se nad vztahy ve společenství (ve třídě, škole, společnosti);
 • pokusit se navrhnout taková řešení, aby v konkrétních situacích nedocházelo k porušování lidských práv;
 • seznámit se s možnostmi, jak se lze domáhat svých práv v případě jejich ohrožování a porušování.

Pomůcky:

 • pracovní list Skutečné události (1 pro 4 - 5 žáků nebo pro každého žáka);
 • výtisk Úmluvy o právech dítěte (1 pro 4 - 5 žáků);
 • papíry na zpracování myšlenkové mapy (1 pro 4 - 5 žáků);
 • cedule s nápisy ANO a NE pro označení hodnotící škály.

Průběh lekce

 1. Seznámení s cíli lekce. Lekce vychází ze skutečných událostí v různých školách. Je zaměřena na lidská práva v našem nejbližším okolí, ale i na evropských školách. Podle potřeby žákům připomeneme pravidla komunikace.
 2. Učitel přečte dvě ukázky z pracovního listu Skutečné události (např. č. 4 a č. 6) a nechá žáky vyjádřit svou odpověď na otázku: Považuješ tuto událost za hodně nepříjemnou nebo ponižující? Prostřednictvím metody škálování, kdy na opačných koncích třídy jsou umístěny cedule s nápisem ANO a NE, necháme žáky stručně vyjádřit svůj názor (rozhodnutí) svým rozestavením v prostoru mezi oběma nápisy.
  • VARIANTA 1: Do pracovního listu můžete doplnit situace, o kterých s žáky chcete mluvit, či takové, které sami považujete za zajímavé k diskusi.
  • VARIANTA 2: Žáci mohou ze seznamu vybrat ty události, které by se mohly stát u nás, promýšlet jejich možná řešení a diskutovat o tom, jak se v takových situacích může poškozená osoba domáhat svých práv.
  • VARIANTA 3: Seznam skutečných událostí mohou vytvořit samotní žáci. Aby mohly být jejich případné skutečnosti či reálné příběhy anonymní, můžete je týden před touto hodinou požádat, aby na lístečky napsali nepříjemné situace, které se jim ve škole staly (příp. o kterých by si chtěli povídat s ostatními či se kterými si oni sami nedokázali poradit).
 3. Učitel rozdělí žáky do 4 - 5členných skupin. Ve skupinách si žáci přečtou pracovní list Skutečné události a formou brainstormingu sepíší dojmy, které v nich přečtené události vyvolaly.
 4. Každá skupina dostane výtisk Úmluvy OSN o právech dítěte (ke stažení na www.stopdetskepraci.cz/...), vybere jeden příběh a zjistí, která práva v nich byla porušena.
 5. Vybraný příběh skupina graficky zpracuje formou myšlenkové mapy - navrhne, co by se muselo stát, aby k této situaci příště nedošlo, kdo a jak by se na tom měl podílet (žáci, učitelé, rodiče, úřady, média apod.).
 6. Skupina prezentuje své řešení a pokusí se o jeho jednoduchou dramatizaci. Poté následuje krátká diskuse s ostatními žáky.
 7. Závěr - Napište odpovědi na tyto otázky: Co jste se dnes naučili? Co si myslíte, že jsem se dnes naučil já jako učitel?


Citace a použitá literatura:
[1] - AUGER, Marie-Thérése; BOUCHARLAT, Ch. Učitel a problémový žák. Praha : Portál, 2005.  
[2] - CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, 2006.  
[3] - FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 29. 12. 2008
Zobrazeno: 9642krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MIČIENKA, Marek. Co se může stát ve škole. Metodický portál: Články [online]. 29. 12. 2008, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1873/CO-SE-MUZE-STAT-VE-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.