Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Podzim s drakem Mrakem –...

Centra aktivit: Podzim s drakem Mrakem – geometrické tvary a logické řady

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Učitelé škol zapojených v projektu
Žáci 1. ročníku během pěti dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání, které jim přednese učitel/ka. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu rozpoznají znaky podzimu, pojmenují je, zároveň také rozeznají a pojmenují geometrické tvary. Kontrola prací dětí slouží vyučujícímu jako zpětná vazba těchto projektových dnů.

Cíl výuky

Hlavní: Osvojí si názvy základních geometrických tvarů, řadí je do různých logických řad. Rozpozná a pojmenuje znaky podzimu. Tyto své poznatky zpracuje a dále využije při hraní skupinových her. Nahlédne na hry s tvary z několika úhlů pohledu.

Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Píše přehledně a úhledně. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Označí počet prvků množiny v oboru do 10. Identifikuje základní tvary v rovině, nachází v realitě jejich reprezentaci. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti práce. Usiluje o dobré vztahy ve třídě. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Popíše roční období. Výtvarně popíše změny v přírodě. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídou a svou práci prezentovat. Slovně ocení práci svých vrstevníků.

Doporučený ročník/počet zapojených žáků: 1. ročník/5 skupin - realizováno s 29 žáky (5 skupin po 5 - 6)
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující a 1 asistentka vyučující
Časový rozsah: 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně

Příprava (pouze vyučující)

Žáci si připraví učebnice a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit[1], výtvarné pomůcky a potřeby, geometrické tvary a hru POLYFORM[2] dle zadání do center.

Den před realizací rozdělí žáky do pěti skupin (možnost rozdělit losem, cíleně nebo nechat děti si vybrat). V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu, přičemž vždy jeden den pracují v jednom centru a postupně se střídají v jednotlivých centrech. Při prezentaci si své práce představí a ohodnotí.

Průběh a vyhodnocení

Děti se ve svém centru seznámí se zadanými úkoly. Vyučující či asistentka jim vysvětlí zadanou práci. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby).

Práce v centrech, skupinová či samostatná. Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá.

Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Postupně po centrech má každý slovo, aby prezentoval svou práci a řekl, jak se mu pracovalo. Je zde prostor pro ocenění, případné další připomínky a poděkování. Vyučující každé centrum zvlášť ohodnotí.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

[2] Hru naleznete pod celým názvem iOTOBO Polyform.

Reflexe

Tyto projektové dny byly realizovány v měsíci říjnu v první třídě.

Doporučené pomůcky a informační zdroje

WILDOVÁ, R., STAUDKOVÁ, H.: Pracovní sešit k Živé abecedě. Všeň, ALTER s. r. o., 2000.

TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 1 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o 2005.

PENC, V., KŘIVÁNEK, Z., PÍSANKA 1 – Uvolňovací cviky pro 1. ročník. Všeň, ALTER s. r. o. 2000.

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ, V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka – pracovní listy. Liberec, Dialog 2007.

NEUBACHEROVÁ-FESSROVÁ, M.: 100 nápadů z papíru. Praha, Euromedia Group k. s. – Knižní klub 2003.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám