Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nové hry do klubovny

Ikona prakticky

Nové hry do klubovny

Ikona inspirace
Autor: Petr Ráček a kol.
Anotace: Publikace Nové hry do klubovny z nakladatelství Portál je koncipována jako soubor her, které jsou vhodné pro hraní v místnosti.
V ukázce naleznete pět her, které nevyžadují žádnou náročnou přípravu a ke třem hrám nepotřebujete ani žádné pomůcky. Uvedené hry rozvíjejí pozornost, vnímavost, kreativní myšlení, paměť, vyjadřující schopnosti, komunikaci a rozvoj slovní zásoby.
Celý výtisk knihy obsahuje nejen mnoho dalších her, ale i krátký metodický úvod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: hry, volnočasové aktivity, školní družina, myšlení, školní třída, rozvoj kompetencí, portálkniha

Ukázka z kapitoly Hry pro rozvoj myšlení obsahuje pět her, které mohou využít ve své práci vychovatelé, pedagogové volnočasových aktivit a učitelé při posilování třídního kolektivu a pro rozvíjení uvedených kompetencí.

 

ŠAHANÁ

Kompetence: pozornost
Věk hráčů: 6–15
Potřeby: kniha, krabička (nebo nějaký jiný malý předmět)
Organizátoři: 1
Čas: 15–20 minut
Počet hráčů: 3+

Pravidla: Hráči sedí v kruhu kolem krabičky. Vedoucí čte příběh a hráči mají za úkol dotknout se krabičky vždy, když zazní určité slovo (slova se určí podle čteného textu tak, aby se pokud možno co nejčastěji opakovala). Bod získává ten, kdo se dotkne jako první. Vyhrává ten, kdo má po dočtení příběhu nejvíce bodů.

Alternativou pro starší může být dotýkání se různých předmětů pro různá slova.

 

KDO BY BYL, KDYBY BYL

Kompetence: pozornost, vnímavost, kreativní myšlení
Věk hráčů: 12+
Potřeby: žádné
Organizátoři: 1
Čas: 10 minut na kolo
Počet hráčů: 5+

Pravidla: Hráči se libovolně posadí po místnosti tak, aby na sebe viděli a slyšeli se, ale zároveň nepůsobili jako výslechová skupina. Vybere se jeden hráč, který jde z místnosti ven (mimo doslech). Ostatní si vyberou jednu přítomnou osobu, kterou budou charakterizovat. Hráč, který byl mimo doslech, se vrátí a každého z přítomných se ptá: „Co by byl, kdyby byl...?“ (např. květinou, druhem auta, stromem, dnem v týdnu apod.). Tázaný odpovídá podle pravdy, jak si dotyčného představuje. Tázající se hráč se snaží podle odpovědí zjistit, kdo je vybraným hráčem. Hra se nehodnotí. Navážeme skupinovou reflexí.

Variantou je výběr osoby v tu chvíli nepřítomné. V tom případě však musí být jisté, že všichni danou osobu znají.

 

KIMOVKA A JEJÍ VARIANTY

Kompetence: paměť, pozornost
Věk hráčů: 6–15
Potřeby: větší počet různých malých předmětů
Organizátoři: 1
Čas: 5 minut na kolo
Počet hráčů: 3+

Pravidla: V určitém časovém limitu (např. 5 minut na 15 věcí) si hráči musejí zapamatovat předložené předměty. Po uplynutí stanovené doby se předměty zakryjí a hráči musejí zpaměti vypsat, co všechno před nimi leželo. Když uběhne čas pro psaní, postupně se předměty ukazují a každý hráč si píše body za ty předměty, které si zapamatoval. Vyhrává ten, kdo si zapamatoval nejvíc věcí.

Varianty: pamatování si předmětů podél cesty, kterou se probíhá, řady čísel, kolektivní pamatování si úryvku textu…

 

PANTOMIMICKÁ TICHÁ POŠTA

Kompetence: komunikace, vyjadřovací schopnosti
Věk hráčů: 6+
Potřeby: žádné
Organizátoři: 1
Čas: 10–15 minut na kolo
Počet hráčů: 5+

Pravidla: Hráči si stoupnou čelem ke stěně nebo do jiné místnosti, než je ta, v níž se nachází vedoucí. U vedoucího zůstane pouze jeden hráč, který bude pantomimickou tichou poštu zahajovat. Vedoucí mu dá na papírku napsanou krátkou větu, kterou hráč musí pantomimicky předvést dalšímu hráči v pořadí (ostatní stojí stále otočení zády, aby se nemohli dívat). Druhý hráč si zapíše větu, kterou z pantomimy vyrozuměl a tu zase předvede dalšímu. Takto hra pokračuje, až zpráva doputuje k poslednímu. Pak se postupně odzadu čte, jak se věta v průběhu tiché pošty vyvíjela a měnila.

 

NA SULTÁNA

Kompetence: rozvoj slovní zásoby
Věk hráčů: 6+
Potřeby: žádné
Organizátoři: 1
Čas: 15 minut
Počet hráčů: 5+

Pravidla: Všichni sedí v kruhu. Vedoucí představuje sultána, hráči jeho poddané. Sultán je velmi náladový, a tak na každém začátku kola vyhlásí jedno písmeno, které se mu ten den nelíbí, a zároveň žádá, aby mu hráči doporučili jídlo, které si má dát k večeři, knihu, kterou si má přečíst, město, kam má jet…

Hráči začnou bez rozmýšlení odpovídat na sultánovu otázku po směru hodinových ručiček. Kdo bude dlouho přemýšlet, kdo nebude vědět či použije sultánem zakázané písmenko nebo zopakuje něco, co už zaznělo před ním, má trestný bod. Mladším hráčům stačí jedno kolečko odpovědí, starším se může přidat více.

V dalším kole hry si pak sultán vymyslí jiné písmenko a jinou věc, kterou chce doporučit. Vítězí hráč s nejmenším počtem trestných bodů.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Nové hry do klubovny.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 04. 2014
Zobrazeno: 9780krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
A, Ráček. Nové hry do klubovny. Metodický portál: Články [online]. 01. 04. 2014, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18529/NOVE-HRY-DO-KLUBOVNY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.