Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Voda na zemi

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Martina Kubešová
Spoluautor: Sdružení TEREZA
Článek představuje vyučovací hodinu zaměřenou na globální problém nedostatku pitné vody ve světě. Žáci se prostřednictvím rolové hry seznámí s tím, jaké problémy mají vybrané země světa s přístupem k pitné vodě. V závěru se pak společně pokusí navrhnout několik faktorů, které jsou k řešení tohoto problému potřeba.
POPIS HODINY

Cíl: Žáci:

  • uvědomí si závažnost nedostatku nezávadné pitné vody ve světě
  • posuzují příčiny a důsledky nedostatku nezávadné pitné vody v konkrétních zemích nebo oblastech
  • navrhují řešení problému nedostatku pitné vody ve světě
1. Rozdělení vody ve světě

Na úvod učitel položí otázku: „Myslíte, že je na Zemi vody dostatek?" a určí ve třídě úsečku (např. prostor mezi oknem a dveřmi či okraj koberce), na jejímž jednom konci je odpověď ANO na druhém NE, učitel stojí uprostřed. Každý žák si stoupne na úsečku tak, aby vyjádřil svou odpověď. Učitel se některých žáků zeptá na důvody jejich odpovědi. Dále se společně s žáky dohodne na pěti částech hydrosféry (světový oceán; ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka; povrchová voda na pevnině, podpovrchová voda a voda v atmosféře). Žáci si vylosují kartičky s názvem té které části hydrosféry a postaví se k nádobě (6x2 litrové PET láhev, v nichž jsou přehledně uvedeny jednotlivé poměry vody v hydrosféře), která má podle jejich názoru odpovídající množství vody v poměru s ostatními složkami.

Poté, co se žáci přerozdělí, následuje společné vyhodnocení, žáci konfrontují svá řešení nejdříve mezi sebou, teprve potom jim učitel řekne správné řešení (příloha č. 1), případně předloží graf. Další otázka pro žáky je: „Které části hydrosféry se běžně upravují nebo používají pro lidskou potřebu jako pitná voda?". Poté co žáci opět řeknou své návrhy, učitel k sobě postaví nádoby se složkami hydrosféry použitelné pro lidskou potřebu a nepoužitelné - je tak vidět nepatrné množství vody použitelné pro lidskou potřebu v poměru k ostatnímu. Dále se žáků zeptá, zda mají všichni lidé na světě stejný přístup k pitné vodě a zdali mají představu o tom, kde případně snadný přístup nemají. Pro další aktivitu se žáci rozdělí do skupin podle částí hydrosféry, kterou mají na své cedulce (např. jednu skupinu tvoří žáci s cedulkami světový oceán; všichni, kdo mají kromě názvu části hydrosféry na kartičce písmeno K, tvoří oddělenou skupinu tzv. komisařů).

Tip: Úvodní představení nádob s vodou lze vytvořit pouze zástupně (např. obrázky jednotlivých částí hydrosféry, přičemž by byly zachovány poměry velikostí daných zdrojů).

2. Světová konference o nedostatku nezávadné pitné vody

Nyní proběhne rolová hra, kde se žáci stanou velvyslanci pěti zemí, které mají problém s nedostatkem nezávadné pitné vody, jedna skupina dětí bude mít roli evropských komisařů. Na zasedání by mělo dojít k představení problémů spojených s nedostatkem pitné vody, jejich příčin a důsledků a možností řešení. Z předchozí aktivity jsou žáci rozděleni na velvyslance a komisaře mezinárodních organizací. Všichni se společně přemístí „letadlem" na zasedání - každá skupina velvyslanců dostane letenky jiné barvy (příloha č. 2), komisaři dostanou letenky do 1. třídy, všichni sedí. Učitel nasimuluje pomocí svých slov a zvuku letadla (učitel přehraje audio záznam nebo zvuky dělají žáci) let na zasedání, žáci mohou pro lepší představivost zavřít po dobu letu oči.

Po přistání mají skupiny velvyslanců za úkol najít v místnosti potřebné informace podle barvy své letenky: text - při větším počtu žáků může být rozstříhaný (příloha č. 3 a příloha č. 4), láhev s vodou, mapa, fotografie a informace k zemím (přílohy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10). Všechny tyto věci jsou předem připravené a barevně rozlišené (např. nalepením obrázků na barevný papír, barevným označením láhve apod.). Poté se připravují na prezentaci svého problému na zasedání, vyplňují zápis (příloha č. 11). Komisaři zatím pročítají obecné informace o problému a vybírají nejdůležitější pro jejich prezentaci na zasedání.

Po uplynutí zadaného času učitel ukončí práci skupin a uvítá účastníky na zasedání, nejlépe jsou žáci motivováni, pokud učitel po celou dobu udrží oficiální tón a bude se snažit udržet žáky v roli. Komisaři nejprve představí obecné informace o problému vody. Poté jsou vyzváni velvyslanci k prezentaci problémů v tomto pořadí:

  • představení své země a vyznačení na velké mapě
  • interpretace problému - zatím bez návrhů potřeb k řešení
  • ochutnávka vody jedním z komisařů (ostatní mohou vody ochutnat o přestávce)

Komisaři si během prezentace zapisují poznámky do zápisů (příloha č. 12), soustředí se především na příčiny a důsledky. Velvyslancům jsou rozdány pracovní listy (příloha č. 13), do kterých budou doplňovat chybějící informace při prezentacích ostatních velvyslanců (je třeba jen když žáci nedávají pozor a vzájemně se neposlouchají). Po představení všech problémových oblastí následuje shrnutí hlavních příčin a důsledků spojených s nedostatkem nezávadné pitné vody ve světě a diskuse na téma řešení těchto problémů. Cílem je společně s velvyslanci i komisaři napsat 5 bodů/věcí (na tabuli nebo na FLIP), které jsou pro řešení potřeba (můžete žákům pomoci - peníze, legislativa, schopní lidé, technologie, dohoda mezi lidmi...).

Tipy: Varianta pro žáky SŠ - každý komisař i velvyslanec má zadaný svůj úhel pohledu, např. ekonomické hledisko, humanitární hledisko atd., a snaží se v navrhovaném řešení prosadit svůj zájem.

3. Kruh postřehů

Žáci sedí při této aktivitě v kruhu. Každý žák vyjádří své pocity z předchozí aktivity. Učitel podporuje společnou reflexi kladením vhodných otázek:

  • Jak ses cítil ve své roli?
  • Co tě při této aktivitě překvapilo?
  • Slyšel jsi už někdy o těchto problémech?
  • Jaké jsou podle tebe hlavní příčiny těchto problémů a co všechno s nedostatkem nezávadné pitné vody souvisí?
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám