Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě

Ikona prakticky

Téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě

Ikona zkusenost
Autor: Jitka Zukalová
Anotace: Článek popisuje realizovaný výukový blok na téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě ZŠ v časovém rozsahu 5 hodin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy, interaktivní tabule a internet
Klíčová slova: ochrana přírody, integrovaná tematická výuka, zoologická zahrada, vyhledávání informací
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem výuky je upozornit žáky na tento významný den, na důvody jeho vzniku a přetrvání problémů do současné doby.

Výuka měla za cíl i upevnit a procvičit následující výstupy (či učivo) z RVP ZV:

  • Žák se seznámí s abecedou a abecedním řazením slov.
  • Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
  • Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.

Mezinárodní den zvířat byl vyhlášen jako úmluva ekologů v roce 1931 ve Florencii. Jeho smyslem bylo upozornit na situaci ohrožených druhů. V dnešní době se svátek týká již všech zvířat naší planety. Den 4. říjen byl vybrán na počest Sv. Františka z Assissi, který svůj život zasvětil mimo jiné péči o nemocná a opuštěná zvířata a v tento den zemřel.

Výukový blok jsem realizovala ve 2. třídě, kde se na začátku října v anglickém jazyce probírá lekce Zvířata (učebnice Happy House 2). Žáky to velmi baví, protože různá zvířata mají doma a rádi chodí do zoo. Z toho důvodu jsem kromě "standardního" učiva zapojila i část o záchranném programu zoologických zahrad ČR. Do bloku jsem začlenila předměty český jazyk a literatura, matematika, hudební výchova a průřezové téma Enviromentální výchova.

Úvod do výukového bloku:

Žáci jsou zvyklí na to, že každý blok začíná aktivitou, ve které se dozví téma. Tentokrát žáci sestavovali název z rozházených písmen napsaných na tabuli. Vzhledem k věku žáků hádali pouze "den zvířat" (i tak tak to bylo pro některé obtížné). Po rozluštění tématu se žáci ve dvojicích v lavici domlouvali na tom, proč by mohla zvířata mít svůj mezinárodní den (pamatovali si Den Země, takže jim to nedělalo problém).

HV:

Děti vytvořily libovolné dvojice a zapisovaly všechny písničky, ve kterých je zmíněno nějaké zvíře. Pro zvýšení motivace dvojice, která vymyslela nejvíce písní, získala samolepku zvířete. Po přečtení všech názvů písní jsme si pustili a zazpívali jejich nejoblíbenější zpracovnání písně Malé kotě z roku 1962.

ČJ:

Žáci se rozdělili náhodně do skupin podle losovátek (dle DUM Losovací kartičky) a dostali za úkol napsat abecedu tak, aby každé písmeno bylo na jednom řádku. Poté měli k co nejvíce písmenům napsat zvíře, které na dané písmeno začíná. Po určité době měli možnost se jít podívat na tabuli, kde byl zobrazen interaktivní plán Zoologické zahrady Praha s názvy zvířat (viz Mapa). Protože je mapa zaujala, trávili pak přestávky objevováním funkcí interaktivního plánu a čtením údajů o zvířatech. Sami si pak zorganizovali soutěž, kdo nejrychleji najde...

Autor díla: Jitka Zukalová

Další část bloku byla věnovaná vyhledávání údajů v textu. Nejprve jsme si společně ukázali na stránkách Zoo Praha tabulku s informacemi o době otevření a přečetli si ji. Poté jsem žákům modelovala, jak budou hledat odpovědi na otázky a několikrát jsme si to společně vyzkoušeli. Pak teprve žáci dostali list s údaji o Zoo – doba otevření, vstupné a krmení, který jsme si spolu prošli a vysvětlili, co kde najdou. Pak teprve žáci začali samostatně pracovat (většina žáků to zvládla sama bez pomoci učitele).

M:

List k matematické části obsahoval dvě slovní úlohy k vyřešení. Třetí slovní úlohu žáci zkusili formulovat sami. Kdo nemohl nic vymyslet, inspiroval se zadanou úlohou. V úlohách žáků různá zvířata většinou utíkala z výběhu.

Po zapsání úlohy si  žáci mohli vymalovat obrázek s tématem ZOO (žáci rádi vybarvují). Jedna žákyně vymyslela zajímavou slovní úlohu, kterou jsme řešili společně druhý den na tabuli pomocí grafického znázornění: V ZOO měli 5 opic. 3 opice porodily po 2 mláďatech, ale 1 uteklo. Kolik mláďat zůstalo?

EV:

Následující hodinu jsme se vrátili k úloze o koni Převalském a jeho chovu v Zoo Praha. Povídali jsme si o zvířatech, která jsou ohrožená a o úloze zoologických zahrad (viz Naše poslání a Pomáháme jim přežít). Aby si žáci lépe představili, jak probíhá návrat kriticky ohrožených druhů do volné přírody, zhlédli jsme několik videí, o kterých jsme si po skončení povídali. První bylo video o transportu koní Převalského do Mongolska, které zaujalo zejména chlapce díky zapojení Armády ČR. Další dvě byla o nosorožcích - o transportu nosorožců do Afriky ze ZOO Dvůr Králové a druhé o tom, jak se nosorožcům v Africe daří.

Reflexe:

Výukový blok splnil má očekávání. Žáci byli aktivní, téma je zaujalo. Díky webovým stránkám Zoo Praha a různým videím se žáci dozvěděli zajímavou formou o záchranných programech ohrožených zvířat a úloze zoologických zahrad.

Zpětná vazba pro žáky probíhá (pokud to lze) ihned po skončení aktivity: vyhledávání v textu, řešení slovních úloh, abeceda. Zhodnocení slovních úloh, které vymýšleli, proběhlo až druhý den.

Citace a použitá literatura:
[1] - MAIDMENT, Stella; ROBERTS, Lorena. Happy House 2 Class Book New Edition. 1. vydání. Oxford, 2009. 71 s. ISBN 9780194730259. 
[2] - Naše poslání. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.zoopraha.cz/vse-o-zoo/nase-poslani].  
[3] - Transport koně Převalského. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.youtube.com/watch?v=_8Ko6K0Co_w].  
[4] - Mapa Zoo Praha. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.zoopraha.cz/navsteva/mapa].  
[5] - Pomáháme jim přežít. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/pomahame...].  
[6] - Naši nosorožci v Ol Pejetě v srpnu 2011. 2011. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [ http://www.youtube.com/watch?v=RJMGFDlsehY].  
[7] - Poslední šance pro severní bílé nosorožce . 2010. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [ http://www.youtube.com/watch?v=UTGNEzbdJwE].  
[8] - SUCHÝ, Jiří; ŠLITR, Jiří; ŠTĚPÁNEK , Miroslav. Malé kotě. 1962. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.purpulo.cz/zabava-pro-deti/vesele-pisni...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf174 kBText Zoo Praha
Odstranitpdf119 kBSlovní úlohy
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Losovací kartičkyMgr. Jarmila Boudová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 11. 2013
Zobrazeno: 5787krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZUKALOVÁ, Jitka. Téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2013, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17955/TEMA-MEZINARODNI-DEN-ZVIRAT-VE-2-TRIDE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 11. 2013 09:25
Při propojení předmětů prostřednictvím jednoho tématu může učitel využít nejen obvyklé aktivity a činnosti z jednotlivých předmětů, ale také smysluplně rozvíjet u žáků další dovednosti a kompetence. Samozřejmě je možné se pouze nechat inspirovat jednotlivými činnostmi a jejich řazením v rámci tématu a "napasovat" je na jiné, které se více hodí k aktuální situaci (s ohledem na tematický plán a školní vzdělávací plán). Článek tak může ukázat cestu, jak pracovat s metodou tematického vyučování.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.