Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Náboženská výchova ve Velké Británii

Ikona teoreticky

Náboženská výchova ve Velké Británii

Ikona odbornost
Autor: Qualifications and Curriculum Authority
Anotace: Článek uvádí překlad Národního nezávazného vzdělávacího rámce pro náboženskou výchovu ve Velké Británii pro 1., 2. a 3. stupeň vzdělávání
Téma příspěvku:Náboženství
Klíčová slova: náboženství, Velká Británie, náboženská výchova, Národní vzdělávací rámec pro náboženskou výchovu
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Text je překladem Národního nezávazného rámce pro náboženskou výchovu ve Velké Británii (The Non-statutory National Framework for Religious Education). Překlad zahrnuje všechny stupně anglického systému základního vzdělávání, tj. Key stage 1 (děti od 5 do 7 let), Key stage 2 (od 7 do 11 let) a Key stage 3 (od 11 do 14 let).


1. stupeň vzdělávání (Key stage 1) - vědomosti, schopnosti, porozumění

V rámci 1. stupně vzdělávání žáci získávají povědomí o křesťanském a minimálně o jednom z dalších významných náboženství. Učí se o světě kolem nich, o Bohu, o rozličných náboženských vyznáních. Setkávají se s různými náboženskými příběhy, artefakty a předměty. Učí se chápat, že přesvědčení se dá vyjádřit mnoha různými způsoby a začínají používat specifickou slovní zásobu. Začínají chápat význam a hodnotu náboženství a víry pro ně samotné i pro druhé. Žáci jsou schopni pokládat relevantní otázky a rozvíjí se u nich zájem o světové dění. Hovoří o tom, co je pro ně a pro druhé důležité, učí se cenit si sami sebe, uvědomovat si vlastní prožitky a zkušenosti, rozvíjí se jejich smysl pro sounáležitost.

Učení o náboženství

1 Žáci by měli:

 1. zkoumat různorodé náboženské příběhy a posvátné texty a pochopit jejich význam
 2. seznámit se s řadou náboženských svátků, oslav a rituálů, umět je pojmenovat a všímat si vzájemných podobností
 3. pochopit, proč je příslušnost k náboženství pro některé lidi důležitá a vnímat, jaké rozdíly jim tato příslušnost do života přináší
 4. zkoumat a hovořit o tom, jak lze prostřednictvím umění vyjádřit náboženská přesvědčení a myšlenky
 5. rozpoznat jednotlivé náboženské symboly a odvozovat jejich významy, začít využívat náboženské pojmy
1a - Propojení s jinými předměty

Téma navazuje na předmět En1/11b1, kde se žáci prostřednictvím hraného divadla dozvídají různé příběhy, a na předmět En1/2c-e2, kde se učí věcně komentovat, naslouchat reakcím ostatních a klást otázky tak, aby si ujasnili své myšlenky.

1a-b - Informační a komunikační technologie

Žáci mohou použít internet či CD-ROM k vyhledávání různých příběhů o náboženském učení v jednotlivých světových náboženstvích.

1c - Postoje

Žáci rozvíjejí svůj respekt k ostatním lidem.

Poučení z náboženství

2 Žáci by měli být vedeni k tomu, aby:

 1. přemýšleli o náboženských a spirituálních pojmech, jako jsou uctívání, zázrak, modlitba, vděk, starost o druhé, radost a smutek;
 2. se dotazovali a vynalézavě reagovali na nejasné otázky; uměli sdělovat své myšlenky;
 3. rozpoznali, co je pro ně a pro druhé významné a co je významné pro lidi s náboženskými závazky; uměli hovořit o svých dojmech;
 4. přemýšleli, jak jejich chování souvisí s duchovními a morálními hodnotami;
 5. rozpoznali, že náboženská učení a myšlenky mají odlišný vliv na jednotlivce, na rodiny či na místní komunity.
2a - Propojení s jinými předměty

S tímto tématem se dá navázat na výuku předmětu Gg1c a 3a3, kde žáci vyjadřují své názory na různá místa a prostředí, což může být spojeno s přemítáním o duchovních pojmech či zkušenostech.

2a - Postoje

Žáci mohou rozvíjet své porozumění a zájem.

2c-d - Propojení s jinými předměty

Téma staví na předmětu PSHE/Ci1a-b, 2c a 2e4, kde se žáci učí, co je a není fér, co je správné a co špatné, sdílejí své názory na to, co je pro ně podstatné. Učí se zvažovat rozhodnutí, která činí, a zjišťují, že ostatní lidé a živá příroda mají své potřeby, za které nesou i oni sami zodpovědnost.

Rozsah studia

3 V průběhu tohoto stupně by žáci měli získávat vědomosti, schopnosti a porozumění prostřednictvím následujících studijních oblastí:

Víra a náboženství
 1. křesťanství
 2. alespoň jedno z dalších významných náboženství
 3. náboženská skupina, která je v dané lokalitě významná
 4. sekulární vidění světa
 5. přesvědčení - co si lidé myslí o Bohu, lidství a přírodě
 6. příběh - jak a proč jsou některé příběhy posvátné a pro náboženství důležité
 7. oslavy - jak a proč jsou náboženské oslavy důležité
 8. symboly - proč v náboženství existují symboly a jak vyjadřují náboženský smysl
 9. vedoucí a učitelé - postavy v náboženství, které ovlivnily své okolí, zemi a měly vliv i v celosvětovém měřítku
 10. příslušnost - kam a jak se lidé zařazují, proč je podstatné někam patřit
 11. mé vlastní já - kdo jsem, v čem spočívá moje jedinečnost v rámci rodiny a komunity
 12. návštěva posvátných míst, jaká náboženská symbolika existuje, zaměření na vlastní prožitky
 13. komunikace s návštěvami z místní náboženské komunity
 14. využívání času k přemítání, zapojení všech smyslů při této činnosti
 15. využití umění, designu, hudby, tance a dramatu při rozvoji vlastní tvořivosti a talentu
 16. sdílení vlastních přesvědčení, názorů a hodnot, rozhovory o pocitech a zážitcích
 17. využití informačních a komunikačních technologií (ICT) s cílem získat zdroje informací o náboženstvích a přesvědčeních v okolí i v širším společenství
3i - Propojení s jinými předměty

Téma staví na výuce předmětu Hi6c5, kde se žáci dozvídají o životě významných osobností z historie Velké Británie a okolního světa.

3l - ICT

Žáci mohou pro získávání informací o posvátných místech využít zařízení pro digitální nahrávku.

3m - ICT příležitosti

Žáci mohou využívat digitální video, grafické programy, stolní ediční systém6 nebo multimediální výukové programy.

2. stupeň vzdělávání (Key stage 2) - vědomosti, schopnosti, porozumění

V rámci 2. stupně vzdělávání se žáci učí o křesťanství a minimálně o dalších dvou významných náboženských systémech, rozlišují dopady náboženského přesvědčení na místní, národní i celosvětové úrovni. Uvádějí do souvislostí různé aspekty rozličných náboženských prvků a zamýšlejí se nad odlišnými formami náboženského sebevyjádření. Přemýšlejí o přesvědčení, učení, způsobu života, které jsou pro to které náboženství charakteristické. Učí se o významu posvátných textů a jiných pramenů náboženského učení. Začínají rozpoznávat rozdíly a podobnosti náboženských systémů, vzájemně je srovnávají a učí se chápat význam mezináboženského dialogu. Rozšiřují a čím dál více využívají náboženskou slovní zásobu. Rozlišují mezi dobrem a zlem. Při sdělování svých názorů berou v potaz rovněž názory, hodnoty a přesvědčení druhých lidí.

Učení o náboženství

1 Žáci by měli:

 1. popsat klíčové prvky náboženských systémů, zvláště pak osoby, příběhy či tradice, které ovlivňují přesvědčení a hodnoty věřících
 2. popsat, jak z víry a učení vycházejí různorodé zvyky a životní styl jednotlivých náboženství, a porozumět tomu, jak jsou vzájemně spjaté
 3. rozpoznat a popsat podobnosti a rozdíly uvnitř a vně jednotlivých náboženských systémů
 4. zkoumat význam náboženství na místní, národní a celosvětové úrovni
 5. přemýšlet o smyslu různých forem náboženského sebevyjádření, porozumět jejich významu a vzájemným souvislostem
 6. pochopit a popsat, jak náboženství odpovídá na základní a etické otázky
 7. využívat zvláštní náboženské terminologie při sdělování vlastních znalostí
 8. být schopni interpretovat a vhodně využívat informace načerpané z různých zdrojů
1a-b - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu PSHE/Ci4b7, ve kterém se žáci učí o životě lidí na jiných místech a v jiné době i o lidech s jinými hodnotovými systémy a zvyky.

1b - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu Hi2b8, kde se žáci učí o sociálních, kulturních, náboženských a etnických rozdílnostech ve společenství Velké Británie, ale i v okolním světě.

1a-d - ICT příležitosti

Žáci mohou k vyhledávání informací k různým předmětům použít ICT a k prezentaci nalezených poznatků používat ICT nástroje.

1d - Postoje

Žáci mohou rozvíjet objektivní a věcný přístup.

1e - Propojení s jinými předměty

Téma je založeno na předmětu Mu5e9, kde žáci rozvíjejí své schopnosti prostřednictvím poslechu živé hudby a nahrávek různých kultur z rozličného období.

1g - Propojení s jinými předměty

Požadavek je založen na předmětu En2 a 5a10, kde se žáci učí poznávat smysl a možnosti využití specializovaných pojmů.

Poučení z náboženství

2 Žáci by měli být vedeni k tomu aby:

 1. přemýšleli o tom, co všechno obnáší příslušnost k určité komunitě věřících, sdělovali myšlenky své i ostatních lidí
 2. si uvědomili, co všechno obnášejí různé závazky dané rozličnou náboženskou tradicí v jejich osobním životě; porozuměli tomu, jakými způsoby může být vyjádřen závazek k náboženství
 3. diskutovali s ostatními o názorech na téma pravdy a víry, byli schopni vyjádřit vlastní názor
 4. přemítali o tom, co je dobré a špatné a co si myslí ostatní lidé
 5. přemýšleli o inspirujících věcech ve svém životě a o tom, co může být inspirací pro druhé
2d - Postoje

Žáci mohou rozvíjet uvědomování si sebe sama.

Rozsah studia

3 V průběhu této klíčové fáze by žáci měli získávat vědomosti, schopnosti a porozumění prostřednictvím následujících studijních oblastí:

 1. křesťanství
 2. alespoň jedno z dalších významných náboženství
 3. náboženská skupina, která je v dané lokalitě významná
 4. sekulární vidění světa, dle potřeby
 5. přesvědčení a otázky - jak přemítání o Bohu, o světě apod. ovlivňuje lidské životy
 6. učení a autorita - co nám posvátné texty říkají o Bohu, o světě a lidském životě
 7. bohoslužby, poutní cesty a posvátná místa - kde, jakým způsobem a proč lidé uctívají Boha, jaká existují důležitá náboženská místa
 8. život a smrt - proč jsou některé životní události pro věřící posvátné, co si lidé myslí o posmrtném životě
 9. náboženské vyjádření a symboly - jakými způsoby je vyjadřováno duchovní a náboženské přesvědčení
 10. inspirující postavy - osobnosti, u kterých mohou věřící najít inspiraci
 11. náboženství a jednotlivec - co se očekává od člověka vyznávajícího určitou víru či náboženství
 12. náboženství, rodina a společnost - jak svoji víru praktikují nábožensky zaměřené rodiny či komunity a jak toto ovlivňuje jejich okolí
 13. vliv víry ve světě - jakým způsobem reaguje náboženství a víra na problémy lidských práv, čestnosti, sociální spravedlnosti a životního prostředí
 14. návštěvy posvátných míst a různá setkání s hosty z rozličných náboženských směrů; důsledky náboženství na lokální a celosvětové úrovni
 15. diskuse náboženských a filozofických otázek, zamýšlení se nad důvody víry své a jiných lidí
 16. úvahy o lidských pocitech a zkušenostech
 17. různé pohledy na smysl, význam a vznik života na Zemi
 18. prostřednictvím umění, designu, hudby, tance, dramatu či ICT vyjadřovat rozličné pohledy na náboženství
 19. rozvíjet schopnosti v ICT, konkrétně pak v souvislosti se zvýšením povědomí o náboženství a víře v celosvětovém kontextu
3e-m - ICT příležitosti

Žáci mohou vyhledávat informace na internetu, CD-ROM či využívat e-mail ke sdílení vlastních názorů na témata lidských práv, sociální spravedlnosti a významu životního prostředí.

3l - Propojení s jinými předměty

Požadavek vychází z předmětu Gg6a-b11, kde žáci zkoumají lokalitu ve Velké Británii a v zemi, která je ekonomicky méně rozvinutá. V návaznosti na toto téma mohou přemýšlet o významu náboženství na lokální úrovni.

3. stupeň vzdělávání (Key stage 3) - vědomosti, schopnosti, porozumění

V průběhu 3. stupně vzdělávání žáci dále rozšiřují své porozumění křesťanství a minimálně dalším dvěma významným náboženstvím v místním, národním a celosvětovém kontextu. Prohlubují své porozumění významným náboženským a filozofickým systémům, pojmům a učením, otázkám pravdy a náboženské moci. Toto porozumění pak mohou aplikovat na základní otázky a etické problémy a zejména se zaměřit na budování zdravého sebevědomí, mezilidských vztahů, práv a povinností. Vytvářejí si odůvodněné a smysluplné postoje a názory na náboženská, filozofická a duchovní témata a uváženě hodnotí postoje ostatních. Vysvětlují různé filozofické, teologické a kulturní důvody podobností a rozdílů v náboženských hodnotách v rámci jednoho náboženství a mezi jednotlivými náboženskými systémy. Přemýšlejí o důsledcích víry a náboženského učení ve světě a o napětí, které existuje jak uvnitř, tak vně náboženských skupin, a v návaznosti na to začínají chápat důležitost mezináboženského dialogu. Při interpretacích posvátných textů a jiných zdrojů náboženského učení poznávají možnosti i limity jazykového projevu či ostatních forem komunikace.

Učení o náboženství

1 Žáci by měli:

 1. pochopit a vysvětlit různé dopady náboženského učení na jednotlivce, komunity a společnost
 2. zhodnotit a vysvětlit, jak se mezi lidmi předává náboženské přesvědčení, myšlenky, texty a tradice
 3. zamyslet se nad tím, proč lidé vyznávají určité náboženství a proč jsou náboženství tak různorodá
 4. při úvahách o otázkách pravdy v náboženství a filozofii umět analyzovat a srovnávat fakta a používané argumenty
 5. diskutovat a zhodnotit, jakým způsobem přispívají náboženská víra a učení k základním otázkám a etickým problémům
 6. při vyjadřování náboženského přesvědčení a náboženských myšlenek přesně a v souvislostech používat slovní zásobu z oblasti náboženství a filozofie, rozpoznat výhody a nevýhody jazykového projevu
 7. v souvislostech interpretovat a hodnotit různorodé zdroje, texty a osobnosti
 8. interpretovat různé formy náboženského a duchovního vyjádření
1a - Propojení s jinými předměty

Téma staví na předmětu Ci1b12, kde žáci rozvíjejí své znalosti o národních, regionálních, náboženských a etnických skupinách ve Velké Británii a jejich vzájemného respektu i porozumění.

1c - ICT příležitosti

Žáci mohou využít internet k návštěvě webových stránek různých náboženských skupin.

1d - Propojení s jinými předměty

Téma je založeno na předmětu En3/1i a 3m13, ve kterém se žáci učí rozvíjet logické úvahy, které podporují zřejmými argumenty, a na jejich základě formují své vlastní názory.

1e - Postoje

Žáci mohou rozvíjet otevřenost vůči okolnímu světu.

1h - Propojení s jinými předměty

Požadavek je postaven na předmětu A&D5d14, kde žáci zkoumají umění, různá řemesla a design jak v různorodých slozích a tradicích, tak v různých historických obdobích či sociálních a kulturních kontextech.

Poučení z náboženství

2 Žáci by měli:

 1. přemýšlet o vzájemných souvislostech mezi vírou, učením a základními otázkami, sdělovat své vlastní názory na základě opodstatněných argumentů
 2. hodnotit problémy a napětí vyvolané náležitostí k určitému náboženství a dopad náboženství na současnou společnost, vyjádřit své názory na tuto problematiku
 3. vyjádřit vlastní pohled na dopad náboženství a dalších světových názorů na lidské vztahy, na osobní, lokální i celosvětové úrovni
 4. vyjadřovat a hodnotit své i jiné názory na témata, jako je světový mír a konflikt, bohatství a chudoba, význam životního prostředí
 5. své vlastní přesvědčení a názory vyjádřit různými formami
2b - Postoje

Žáci rozvíjejí respekt k ostatním.

2d - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu Gg5a-b a 6i-k15, kde žáci zkoumají problémy týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje a nutnost tyto problémy hodnotit a vyjadřovat se k nim.

2e - ICT příležitosti

Žáci mohou využít prezentační software, digitální video či stolní ediční systém při vyjadřování svých názorů.

Rozsah studia

3 V průběhu této klíčové fáze by žáci měli získávat vědomosti, schopnosti a porozumění prostřednictvím následujících studijních oblastí:

 1. křesťanství
 2. alespoň jedno z dalších významných náboženství
 3. náboženská skupina, která je v dané lokalitě významná, dle potřeby
 4. sekulární vidění světa, dle potřeby
 5. přesvědčení a pojmy - klíčové názory a otázky ve víře a náboženství, rozbor témat jako jsou Bůh, pravda, svět, lidský život a život po smrti
 6. autorita - jak formují život věřících různé náboženské autority
 7. náboženství a věda - záležitosti pravdy, výkladu, smyslu a účelu
 8. duchovní interpretace - jak a proč jsou sebeporozumění a zkušenosti člověka vyjádřeny v mnoha různých formách
 9. etika a lidské vztahy - otázky a jiné vlivy, které formují etické a morální volby, jako jsou například odpuštění či témata dobra a zla
 10. práva a povinnosti - jak se náboženství a víra vyjadřují k lidským právům a povinnostem, k sociální spravedlnosti a občanství
 11. světové problémy - jak se náboženství a přesvědčení vyjadřují k tématům zdraví, bohatství, válek, práv zvířat a životního prostředí
 12. mezináboženský dialog - studium vztahů, konfliktů a spolupráce uvnitř jednotlivých náboženství a mezi nimi
 13. setkání se zástupci různých náboženských směrů, odlišných kultur a filozofických skupin, kteří mohou vyjádřit své názory na různé náboženské a etické problémy
 14. návštěva nábožensky významných míst a využívání ICT ke zvyšování porozumění dětí náboženským otázkám
 15. diskuse, dotazování se a hodnocení významných náboženských a filozofických témat, zejména pak základních otázek a etických problémů
 16. v návaznosti na náboženské vzdělání používat vyvážených argumentů při uvažování a hodnocení vlastního přesvědčení a hodnot ostatních
 17. tvořivě a smysluplně používat různé formy vyjádření (jako umění, design, hudbu, tanec, drama, psaní, ICT) při sdělování svých myšlenek
 18. zkoumat souvislosti mezi náboženským vzděláváním a ostatními předměty, jako jsou umění, humanitní vědy, literatura a věda
3e-f - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu Hi7a-b16, ve kterém se žáci učí o významných událostech, osobnostech a změnách v historii z různých hledisek, např. politického, náboženského, sociálního, kulturního a estetického.

3g - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu Sc1a-c17, kde se žáci za použití soudobých vědeckých příkladů učí empirickým důkazům a vědeckému výkladu.

3i - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu PSHE3b-l18, ve kterém se žáci učí o povaze přátelství, různých životních stylech a vztazích, o roli a významu manželství v rodinných vztazích a o hodnotě rodinného života.

3n - ICT příležitost

Žáci mohou využít CD-ROM k virtuální návštěvě významných náboženských míst nebo videokonferenci pro pochopení jejich významu.


1 En1/11b - odkaz na výuku angličtiny pro 1. stupeň
2 En1/2c-e - odkaz na výuku angličtiny pro 1. stupeň
3 Gg1c a 3a - odkaz na výuku zeměpisu pro 1. stupeň
4 PSHE/Ci1a-b, 2c a 2e - odkaz na osobnostní, sociální a zdravotní 1 výuku spolu s výukou k občanství
5 Hi6c - odkaz na výuku dějepisu pro 1. stupeň
6 Stolní ediční systém (desktop publishing) - typ vysoce odborné práce související s výrobou litografických a elektronických podkladů
7 PSHE/Ci4b - odkaz na osobnostní, sociální a zdravotní výuku spolu s výukou k občanství
8 Hi2b - odkaz na výuku dějepisu pro 2. stupeň
9 Mu5e - odkaz na hudební výchovu pro 2. stupeň
10 En2 a 5a - odkaz na výuku angličtiny pro 2. stupeň
11 Gg6a-b - odkaz na výuku zeměpisu pro 2. stupeň
12 Ci1b - odkaz na výuku občanské výchovy pro 3. stupeň
13 En3/1i a 3m - odkaz na výuku angličtiny pro 3. stupeň
14 A&D5d - odkaz na výuku umění a designu pro 3. stupeň
15 Gg5a-b a 6i-k - odkaz na výuku zeměpisu pro 3. stupeň
16 Hi7a-b - odkaz na výuku dějepisu pro 3. stupeň
17 Sc1a-c - odkaz na výuku vědy a techniky pro 3. stupeň
18 PSHE3b-l - odkaz na osobnostní, sociální a zdravotní výuku pro 3. stupeň

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 12. 2007
Zobrazeno: 4480krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CURRICULUM, and. Náboženská výchova ve Velké Británii. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2007, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1728/NABOZENSKA-VYCHOVA-VE-VELKE-BRITANII.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.