Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Náboženská výchova ve Velké Británii

Náboženská výchova ve Velké Británii

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Qualifications and Curriculum Authority
Článek uvádí překlad Národního nezávazného vzdělávacího rámce pro náboženskou výchovu ve Velké Británii pro 1., 2. a 3. stupeň vzdělávání

Text je překladem Národního nezávazného rámce pro náboženskou výchovu ve Velké Británii (The Non-statutory National Framework for Religious Education). Překlad zahrnuje všechny stupně anglického systému základního vzdělávání, tj. Key stage 1 (děti od 5 do 7 let), Key stage 2 (od 7 do 11 let) a Key stage 3 (od 11 do 14 let).


1. stupeň vzdělávání (Key stage 1) - vědomosti, schopnosti, porozumění

V rámci 1. stupně vzdělávání žáci získávají povědomí o křesťanském a minimálně o jednom z dalších významných náboženství. Učí se o světě kolem nich, o Bohu, o rozličných náboženských vyznáních. Setkávají se s různými náboženskými příběhy, artefakty a předměty. Učí se chápat, že přesvědčení se dá vyjádřit mnoha různými způsoby a začínají používat specifickou slovní zásobu. Začínají chápat význam a hodnotu náboženství a víry pro ně samotné i pro druhé. Žáci jsou schopni pokládat relevantní otázky a rozvíjí se u nich zájem o světové dění. Hovoří o tom, co je pro ně a pro druhé důležité, učí se cenit si sami sebe, uvědomovat si vlastní prožitky a zkušenosti, rozvíjí se jejich smysl pro sounáležitost.

Učení o náboženství

1 Žáci by měli:

 1. zkoumat různorodé náboženské příběhy a posvátné texty a pochopit jejich význam
 2. seznámit se s řadou náboženských svátků, oslav a rituálů, umět je pojmenovat a všímat si vzájemných podobností
 3. pochopit, proč je příslušnost k náboženství pro některé lidi důležitá a vnímat, jaké rozdíly jim tato příslušnost do života přináší
 4. zkoumat a hovořit o tom, jak lze prostřednictvím umění vyjádřit náboženská přesvědčení a myšlenky
 5. rozpoznat jednotlivé náboženské symboly a odvozovat jejich významy, začít využívat náboženské pojmy
1a - Propojení s jinými předměty

Téma navazuje na předmět En1/11b1, kde se žáci prostřednictvím hraného divadla dozvídají různé příběhy, a na předmět En1/2c-e2, kde se učí věcně komentovat, naslouchat reakcím ostatních a klást otázky tak, aby si ujasnili své myšlenky.

1a-b - Informační a komunikační technologie

Žáci mohou použít internet či CD-ROM k vyhledávání různých příběhů o náboženském učení v jednotlivých světových náboženstvích.

1c - Postoje

Žáci rozvíjejí svůj respekt k ostatním lidem.

Poučení z náboženství

2 Žáci by měli být vedeni k tomu, aby:

 1. přemýšleli o náboženských a spirituálních pojmech, jako jsou uctívání, zázrak, modlitba, vděk, starost o druhé, radost a smutek;
 2. se dotazovali a vynalézavě reagovali na nejasné otázky; uměli sdělovat své myšlenky;
 3. rozpoznali, co je pro ně a pro druhé významné a co je významné pro lidi s náboženskými závazky; uměli hovořit o svých dojmech;
 4. přemýšleli, jak jejich chování souvisí s duchovními a morálními hodnotami;
 5. rozpoznali, že náboženská učení a myšlenky mají odlišný vliv na jednotlivce, na rodiny či na místní komunity.
2a - Propojení s jinými předměty

S tímto tématem se dá navázat na výuku předmětu Gg1c a 3a3, kde žáci vyjadřují své názory na různá místa a prostředí, což může být spojeno s přemítáním o duchovních pojmech či zkušenostech.

2a - Postoje

Žáci mohou rozvíjet své porozumění a zájem.

2c-d - Propojení s jinými předměty

Téma staví na předmětu PSHE/Ci1a-b, 2c a 2e4, kde se žáci učí, co je a není fér, co je správné a co špatné, sdílejí své názory na to, co je pro ně podstatné. Učí se zvažovat rozhodnutí, která činí, a zjišťují, že ostatní lidé a živá příroda mají své potřeby, za které nesou i oni sami zodpovědnost.

Rozsah studia

3 V průběhu tohoto stupně by žáci měli získávat vědomosti, schopnosti a porozumění prostřednictvím následujících studijních oblastí:

Víra a náboženství
 1. křesťanství
 2. alespoň jedno z dalších významných náboženství
 3. náboženská skupina, která je v dané lokalitě významná
 4. sekulární vidění světa
 5. přesvědčení - co si lidé myslí o Bohu, lidství a přírodě
 6. příběh - jak a proč jsou některé příběhy posvátné a pro náboženství důležité
 7. oslavy - jak a proč jsou náboženské oslavy důležité
 8. symboly - proč v náboženství existují symboly a jak vyjadřují náboženský smysl
 9. vedoucí a učitelé - postavy v náboženství, které ovlivnily své okolí, zemi a měly vliv i v celosvětovém měřítku
 10. příslušnost - kam a jak se lidé zařazují, proč je podstatné někam patřit
 11. mé vlastní já - kdo jsem, v čem spočívá moje jedinečnost v rámci rodiny a komunity
 12. návštěva posvátných míst, jaká náboženská symbolika existuje, zaměření na vlastní prožitky
 13. komunikace s návštěvami z místní náboženské komunity
 14. využívání času k přemítání, zapojení všech smyslů při této činnosti
 15. využití umění, designu, hudby, tance a dramatu při rozvoji vlastní tvořivosti a talentu
 16. sdílení vlastních přesvědčení, názorů a hodnot, rozhovory o pocitech a zážitcích
 17. využití informačních a komunikačních technologií (ICT) s cílem získat zdroje informací o náboženstvích a přesvědčeních v okolí i v širším společenství
3i - Propojení s jinými předměty

Téma staví na výuce předmětu Hi6c5, kde se žáci dozvídají o životě významných osobností z historie Velké Británie a okolního světa.

3l - ICT

Žáci mohou pro získávání informací o posvátných místech využít zařízení pro digitální nahrávku.

3m - ICT příležitosti

Žáci mohou využívat digitální video, grafické programy, stolní ediční systém6 nebo multimediální výukové programy.

2. stupeň vzdělávání (Key stage 2) - vědomosti, schopnosti, porozumění

V rámci 2. stupně vzdělávání se žáci učí o křesťanství a minimálně o dalších dvou významných náboženských systémech, rozlišují dopady náboženského přesvědčení na místní, národní i celosvětové úrovni. Uvádějí do souvislostí různé aspekty rozličných náboženských prvků a zamýšlejí se nad odlišnými formami náboženského sebevyjádření. Přemýšlejí o přesvědčení, učení, způsobu života, které jsou pro to které náboženství charakteristické. Učí se o významu posvátných textů a jiných pramenů náboženského učení. Začínají rozpoznávat rozdíly a podobnosti náboženských systémů, vzájemně je srovnávají a učí se chápat význam mezináboženského dialogu. Rozšiřují a čím dál více využívají náboženskou slovní zásobu. Rozlišují mezi dobrem a zlem. Při sdělování svých názorů berou v potaz rovněž názory, hodnoty a přesvědčení druhých lidí.

Učení o náboženství

1 Žáci by měli:

 1. popsat klíčové prvky náboženských systémů, zvláště pak osoby, příběhy či tradice, které ovlivňují přesvědčení a hodnoty věřících
 2. popsat, jak z víry a učení vycházejí různorodé zvyky a životní styl jednotlivých náboženství, a porozumět tomu, jak jsou vzájemně spjaté
 3. rozpoznat a popsat podobnosti a rozdíly uvnitř a vně jednotlivých náboženských systémů
 4. zkoumat význam náboženství na místní, národní a celosvětové úrovni
 5. přemýšlet o smyslu různých forem náboženského sebevyjádření, porozumět jejich významu a vzájemným souvislostem
 6. pochopit a popsat, jak náboženství odpovídá na základní a etické otázky
 7. využívat zvláštní náboženské terminologie při sdělování vlastních znalostí
 8. být schopni interpretovat a vhodně využívat informace načerpané z různých zdrojů
1a-b - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu PSHE/Ci4b7, ve kterém se žáci učí o životě lidí na jiných místech a v jiné době i o lidech s jinými hodnotovými systémy a zvyky.

1b - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu Hi2b8, kde se žáci učí o sociálních, kulturních, náboženských a etnických rozdílnostech ve společenství Velké Británie, ale i v okolním světě.

1a-d - ICT příležitosti

Žáci mohou k vyhledávání informací k různým předmětům použít ICT a k prezentaci nalezených poznatků používat ICT nástroje.

1d - Postoje

Žáci mohou rozvíjet objektivní a věcný přístup.

1e - Propojení s jinými předměty

Téma je založeno na předmětu Mu5e9, kde žáci rozvíjejí své schopnosti prostřednictvím poslechu živé hudby a nahrávek různých kultur z rozličného období.

1g - Propojení s jinými předměty

Požadavek je založen na předmětu En2 a 5a10, kde se žáci učí poznávat smysl a možnosti využití specializovaných pojmů.

Poučení z náboženství

2 Žáci by měli být vedeni k tomu aby:

 1. přemýšleli o tom, co všechno obnáší příslušnost k určité komunitě věřících, sdělovali myšlenky své i ostatních lidí
 2. si uvědomili, co všechno obnášejí různé závazky dané rozličnou náboženskou tradicí v jejich osobním životě; porozuměli tomu, jakými způsoby může být vyjádřen závazek k náboženství
 3. diskutovali s ostatními o názorech na téma pravdy a víry, byli schopni vyjádřit vlastní názor
 4. přemítali o tom, co je dobré a špatné a co si myslí ostatní lidé
 5. přemýšleli o inspirujících věcech ve svém životě a o tom, co může být inspirací pro druhé
2d - Postoje

Žáci mohou rozvíjet uvědomování si sebe sama.

Rozsah studia

3 V průběhu této klíčové fáze by žáci měli získávat vědomosti, schopnosti a porozumění prostřednictvím následujících studijních oblastí:

 1. křesťanství
 2. alespoň jedno z dalších významných náboženství
 3. náboženská skupina, která je v dané lokalitě významná
 4. sekulární vidění světa, dle potřeby
 5. přesvědčení a otázky - jak přemítání o Bohu, o světě apod. ovlivňuje lidské životy
 6. učení a autorita - co nám posvátné texty říkají o Bohu, o světě a lidském životě
 7. bohoslužby, poutní cesty a posvátná místa - kde, jakým způsobem a proč lidé uctívají Boha, jaká existují důležitá náboženská místa
 8. život a smrt - proč jsou některé životní události pro věřící posvátné, co si lidé myslí o posmrtném životě
 9. náboženské vyjádření a symboly - jakými způsoby je vyjadřováno duchovní a náboženské přesvědčení
 10. inspirující postavy - osobnosti, u kterých mohou věřící najít inspiraci
 11. náboženství a jednotlivec - co se očekává od člověka vyznávajícího určitou víru či náboženství
 12. náboženství, rodina a společnost - jak svoji víru praktikují nábožensky zaměřené rodiny či komunity a jak toto ovlivňuje jejich okolí
 13. vliv víry ve světě - jakým způsobem reaguje náboženství a víra na problémy lidských práv, čestnosti, sociální spravedlnosti a životního prostředí
 14. návštěvy posvátných míst a různá setkání s hosty z rozličných náboženských směrů; důsledky náboženství na lokální a celosvětové úrovni
 15. diskuse náboženských a filozofických otázek, zamýšlení se nad důvody víry své a jiných lidí
 16. úvahy o lidských pocitech a zkušenostech
 17. různé pohledy na smysl, význam a vznik života na Zemi
 18. prostřednictvím umění, designu, hudby, tance, dramatu či ICT vyjadřovat rozličné pohledy na náboženství
 19. rozvíjet schopnosti v ICT, konkrétně pak v souvislosti se zvýšením povědomí o náboženství a víře v celosvětovém kontextu
3e-m - ICT příležitosti

Žáci mohou vyhledávat informace na internetu, CD-ROM či využívat e-mail ke sdílení vlastních názorů na témata lidských práv, sociální spravedlnosti a významu životního prostředí.

3l - Propojení s jinými předměty

Požadavek vychází z předmětu Gg6a-b11, kde žáci zkoumají lokalitu ve Velké Británii a v zemi, která je ekonomicky méně rozvinutá. V návaznosti na toto téma mohou přemýšlet o významu náboženství na lokální úrovni.

3. stupeň vzdělávání (Key stage 3) - vědomosti, schopnosti, porozumění

V průběhu 3. stupně vzdělávání žáci dále rozšiřují své porozumění křesťanství a minimálně dalším dvěma významným náboženstvím v místním, národním a celosvětovém kontextu. Prohlubují své porozumění významným náboženským a filozofickým systémům, pojmům a učením, otázkám pravdy a náboženské moci. Toto porozumění pak mohou aplikovat na základní otázky a etické problémy a zejména se zaměřit na budování zdravého sebevědomí, mezilidských vztahů, práv a povinností. Vytvářejí si odůvodněné a smysluplné postoje a názory na náboženská, filozofická a duchovní témata a uváženě hodnotí postoje ostatních. Vysvětlují různé filozofické, teologické a kulturní důvody podobností a rozdílů v náboženských hodnotách v rámci jednoho náboženství a mezi jednotlivými náboženskými systémy. Přemýšlejí o důsledcích víry a náboženského učení ve světě a o napětí, které existuje jak uvnitř, tak vně náboženských skupin, a v návaznosti na to začínají chápat důležitost mezináboženského dialogu. Při interpretacích posvátných textů a jiných zdrojů náboženského učení poznávají možnosti i limity jazykového projevu či ostatních forem komunikace.

Učení o náboženství

1 Žáci by měli:

 1. pochopit a vysvětlit různé dopady náboženského učení na jednotlivce, komunity a společnost
 2. zhodnotit a vysvětlit, jak se mezi lidmi předává náboženské přesvědčení, myšlenky, texty a tradice
 3. zamyslet se nad tím, proč lidé vyznávají určité náboženství a proč jsou náboženství tak různorodá
 4. při úvahách o otázkách pravdy v náboženství a filozofii umět analyzovat a srovnávat fakta a používané argumenty
 5. diskutovat a zhodnotit, jakým způsobem přispívají náboženská víra a učení k základním otázkám a etickým problémům
 6. při vyjadřování náboženského přesvědčení a náboženských myšlenek přesně a v souvislostech používat slovní zásobu z oblasti náboženství a filozofie, rozpoznat výhody a nevýhody jazykového projevu
 7. v souvislostech interpretovat a hodnotit různorodé zdroje, texty a osobnosti
 8. interpretovat různé formy náboženského a duchovního vyjádření
1a - Propojení s jinými předměty

Téma staví na předmětu Ci1b12, kde žáci rozvíjejí své znalosti o národních, regionálních, náboženských a etnických skupinách ve Velké Británii a jejich vzájemného respektu i porozumění.

1c - ICT příležitosti

Žáci mohou využít internet k návštěvě webových stránek různých náboženských skupin.

1d - Propojení s jinými předměty

Téma je založeno na předmětu En3/1i a 3m13, ve kterém se žáci učí rozvíjet logické úvahy, které podporují zřejmými argumenty, a na jejich základě formují své vlastní názory.

1e - Postoje

Žáci mohou rozvíjet otevřenost vůči okolnímu světu.

1h - Propojení s jinými předměty

Požadavek je postaven na předmětu A&D5d14, kde žáci zkoumají umění, různá řemesla a design jak v různorodých slozích a tradicích, tak v různých historických obdobích či sociálních a kulturních kontextech.

Poučení z náboženství

2 Žáci by měli:

 1. přemýšlet o vzájemných souvislostech mezi vírou, učením a základními otázkami, sdělovat své vlastní názory na základě opodstatněných argumentů
 2. hodnotit problémy a napětí vyvolané náležitostí k určitému náboženství a dopad náboženství na současnou společnost, vyjádřit své názory na tuto problematiku
 3. vyjádřit vlastní pohled na dopad náboženství a dalších světových názorů na lidské vztahy, na osobní, lokální i celosvětové úrovni
 4. vyjadřovat a hodnotit své i jiné názory na témata, jako je světový mír a konflikt, bohatství a chudoba, význam životního prostředí
 5. své vlastní přesvědčení a názory vyjádřit různými formami
2b - Postoje

Žáci rozvíjejí respekt k ostatním.

2d - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu Gg5a-b a 6i-k15, kde žáci zkoumají problémy týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje a nutnost tyto problémy hodnotit a vyjadřovat se k nim.

2e - ICT příležitosti

Žáci mohou využít prezentační software, digitální video či stolní ediční systém při vyjadřování svých názorů.

Rozsah studia

3 V průběhu této klíčové fáze by žáci měli získávat vědomosti, schopnosti a porozumění prostřednictvím následujících studijních oblastí:

 1. křesťanství
 2. alespoň jedno z dalších významných náboženství
 3. náboženská skupina, která je v dané lokalitě významná, dle potřeby
 4. sekulární vidění světa, dle potřeby
 5. přesvědčení a pojmy - klíčové názory a otázky ve víře a náboženství, rozbor témat jako jsou Bůh, pravda, svět, lidský život a život po smrti
 6. autorita - jak formují život věřících různé náboženské autority
 7. náboženství a věda - záležitosti pravdy, výkladu, smyslu a účelu
 8. duchovní interpretace - jak a proč jsou sebeporozumění a zkušenosti člověka vyjádřeny v mnoha různých formách
 9. etika a lidské vztahy - otázky a jiné vlivy, které formují etické a morální volby, jako jsou například odpuštění či témata dobra a zla
 10. práva a povinnosti - jak se náboženství a víra vyjadřují k lidským právům a povinnostem, k sociální spravedlnosti a občanství
 11. světové problémy - jak se náboženství a přesvědčení vyjadřují k tématům zdraví, bohatství, válek, práv zvířat a životního prostředí
 12. mezináboženský dialog - studium vztahů, konfliktů a spolupráce uvnitř jednotlivých náboženství a mezi nimi
 13. setkání se zástupci různých náboženských směrů, odlišných kultur a filozofických skupin, kteří mohou vyjádřit své názory na různé náboženské a etické problémy
 14. návštěva nábožensky významných míst a využívání ICT ke zvyšování porozumění dětí náboženským otázkám
 15. diskuse, dotazování se a hodnocení významných náboženských a filozofických témat, zejména pak základních otázek a etických problémů
 16. v návaznosti na náboženské vzdělání používat vyvážených argumentů při uvažování a hodnocení vlastního přesvědčení a hodnot ostatních
 17. tvořivě a smysluplně používat různé formy vyjádření (jako umění, design, hudbu, tanec, drama, psaní, ICT) při sdělování svých myšlenek
 18. zkoumat souvislosti mezi náboženským vzděláváním a ostatními předměty, jako jsou umění, humanitní vědy, literatura a věda
3e-f - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu Hi7a-b16, ve kterém se žáci učí o významných událostech, osobnostech a změnách v historii z různých hledisek, např. politického, náboženského, sociálního, kulturního a estetického.

3g - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu Sc1a-c17, kde se žáci za použití soudobých vědeckých příkladů učí empirickým důkazům a vědeckému výkladu.

3i - Propojení s jinými předměty

Téma vychází z předmětu PSHE3b-l18, ve kterém se žáci učí o povaze přátelství, různých životních stylech a vztazích, o roli a významu manželství v rodinných vztazích a o hodnotě rodinného života.

3n - ICT příležitost

Žáci mohou využít CD-ROM k virtuální návštěvě významných náboženských míst nebo videokonferenci pro pochopení jejich významu.


1 En1/11b - odkaz na výuku angličtiny pro 1. stupeň
2 En1/2c-e - odkaz na výuku angličtiny pro 1. stupeň
3 Gg1c a 3a - odkaz na výuku zeměpisu pro 1. stupeň
4 PSHE/Ci1a-b, 2c a 2e - odkaz na osobnostní, sociální a zdravotní 1 výuku spolu s výukou k občanství
5 Hi6c - odkaz na výuku dějepisu pro 1. stupeň
6 Stolní ediční systém (desktop publishing) - typ vysoce odborné práce související s výrobou litografických a elektronických podkladů
7 PSHE/Ci4b - odkaz na osobnostní, sociální a zdravotní výuku spolu s výukou k občanství
8 Hi2b - odkaz na výuku dějepisu pro 2. stupeň
9 Mu5e - odkaz na hudební výchovu pro 2. stupeň
10 En2 a 5a - odkaz na výuku angličtiny pro 2. stupeň
11 Gg6a-b - odkaz na výuku zeměpisu pro 2. stupeň
12 Ci1b - odkaz na výuku občanské výchovy pro 3. stupeň
13 En3/1i a 3m - odkaz na výuku angličtiny pro 3. stupeň
14 A&D5d - odkaz na výuku umění a designu pro 3. stupeň
15 Gg5a-b a 6i-k - odkaz na výuku zeměpisu pro 3. stupeň
16 Hi7a-b - odkaz na výuku dějepisu pro 3. stupeň
17 Sc1a-c - odkaz na výuku vědy a techniky pro 3. stupeň
18 PSHE3b-l - odkaz na osobnostní, sociální a zdravotní výuku pro 3. stupeň

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám