Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodika hodnocení kompetence učitele v ...

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Jiří Trunda
Článek na konkrétním příkladu prezentuje vytváření metodiky hodnocení kompetence pedagogických pracovníků a s ohledem na potenciál školy a vizi jejího rozvoje zdůrazňuje význam efektivního hodnocení pedagogických pracovníků. Autor předkládá konkrétní systém hodnocení učitelů ověřený v praxi, přičemž neopomíjí celý proces jeho vzniku od základních metodických východisek až po jeho implementaci do praxe a reakce na něj.

1.      Úvod

Tento příspěvek je komentovaným popisem případu plánování a realizace hodnocení učitelů na jedné konkrétní městské základní škole.

V příspěvku jsou pracovní pozice a funkce označovány pouze tvarem v mužském rodě. Důvodem je snaha o zjednodušení a srozumitelnost textu.

Výjimkou z tohoto pravidla je označení těch pozic, ve kterých ve škole nepracuje ani jeden muž (speciální pedagožka, zástupkyně pro 1. stupeň). V popisované škole ovšem pracuje, jako ve většině českých základních škol, více žen než mužů.

2.      Charakteristika školy

 • kapacita školy je 560 žáků a je zcela naplněna, zájem o školu přesahuje její kapacitní možnosti (v posledních třech letech mohlo být do školy přijato pouze 50 % zájemců o přijetí do 1. ročníku a nelze vyhovět 50 % žádostí o přijetí žáků do vyššího ročníku)
 • ve škole existuje několikaletá tradice vedení žákovských portfolií
 • ve škole pracuje 56 pedagogických zaměstnanců (ne všichni mají plný pracovní úvazek), průměrný věk pedagogických pracovníků k 30. 6. 2010 byl 35,7 let

Struktura pedagogického sboru:

 • 16 učitelů 1. stupně
 • 19 učitelů 2. stupně
 • 2 speciální pedagožky
 • 7 asistentů pedagoga
 • 12 vychovatelů školní družiny a školního klubu

Další charakteristiky:

 • Kromě pedagogických pracovníků pracuje ve škole 10 nepedagogických (správních) zaměstnanců.
 • Ve škole je kolem 120 funkčních počítačů, které jsou propojeny sítí a jsou připojeny k internetu.
 • Až na 3 vychovatele školní družiny a školního klubu a 3 asistenty pedagoga jsou všichni pedagogičtí pracovníci vybaveni služebními notebooky.
 • Škola je dlouhodobě jasně profilována liberálními pedagogickými strategiemi, zaměřením na vzdělávání v souvislostech (integrované vyučovací předměty, projektové vyučování), snahou o efektivní inkluzivní vzdělávání a současně o funkční individualizaci, obsah i podoba vzdělávání je natolik vyhraněná, že oslovuje nejen určitý typ rodičů a zákonných zástupců žáků (liberální výchova v rodině), ale oslovuje také pedagogy podobně profesně i osobnostně orientované.
 • Ve škole funguje několik let ročníkový způsob vedení, to znamená, že učitelé jsou organizováni do ročníkových týmů, ve kterých se pravidelně minimálně jednou za 14 dní scházejí, vyhodnocují, řeší problémy konkrétních žáků, koordinují, plánují probíraná témata atd., v každém ročníku je jeden pedagog pověřen vedením týmu (garant ročníku), tento pověřený učitel je členem širšího vedení školy, které se schází rovněž ve dvoutýdenní periodě, aby projednalo a řešilo problémy, které se týkají více ročníků, plánovalo celoškolní projekty atd.

  Ředitel školy má tři zástupce:

  • zástupce statutárního, který je zároveň koordinátorem ŠVP
  • zástupce pro techniku, který má na starosti správu sítě, rozvrhy, suplování apod.
  • zástupce pro 1. stupeň

  Text celého článku naleznete v příloze.


  Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s .r. o.,
  z publikace Poradce ředitele – Strategie řízení a rozvoje školy.


  Přílohy:
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek