Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Zážitkový kurz

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Michaela Rybářová
Spoluautor: Mgr. Marta Stuchlíková
Charakteristika zážitkového kurzu a realizace OSV v programu Zážitkového kurzu.
Cíle kurzu

Zážitkový kurz je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Burešova v Praze 8. Jedná se o týdenní výjezdy žáků druhého stupně, které jsou zaměřeny na posílení vztahů v třídním kolektivu, na rozvoj osobnosti žáka, posílení jeho pozitivních vlastností, na prevenci sociálně patologických jevů. Cílů se snažíme dosáhnout psychologickými, situačními či modelovými hrami.

Cílová skupina

Zážitkový kurz byl původně zamýšlen pro všechny žáky druhého stupně. Na základě zkušeností z výjezdu ve školním roce 2005/2006 a projednání dalších výjezdových akcí bylo rozhodnuto, že v příštích letech se zážitkového kurzu zúčastní vždy žáci šestého, sedmého a devátého ročníku. Žáci osmého ročníku budou tento zážitkový "týden" absolvovat ve škole, aby nedocházelo k vícenásobnému finančnímu zatížení rodičů (pro tento ročník máme totiž naplánovaný i lyžařský kurz).

Hodnocení efektivity kurzu

Ve školním roce 2005/2006 se kurzu zúčastnilo 143 z celkového počtu 189 žáků ze sedmých, osmých a devátých tříd. (Pozn.: z organizačních důvodů ve školním roce 2005/2006 absolvovali kurz výjimečně žáci osmého ročníku a ne žáci šestého ročníku.) Efektivitu kurzu jsme hodnotili podle ohlasů dětí, rodičů a učitelů. Většinou šlo o kladné hodnocení, v záznamech z kurzu (které si pořizovali sami žáci) se objevily i záznamy týkající se zlepšení postavení konkrétního žáka ve třídě. Někteří vyučující pozitivně vnímali, že se o žácích dozvěděli více, než mohou stihnout během třídnických hodin či vyučovacích dnů. Zaznamenali jsme také, že někteří problémoví žáci se na kurzu daleko intenzivněji zapojili i do činností vedených učiteli. Po návratu jsme se všech nově získaných informací snažili využít při výuce.

Kurz organizovaný ve školním roce 2006/2007 je po dohodě s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou hodnocen v rámci jejich sociometrického šetření. Dotazníky dostanou vždy šesté a osmé ročníky, u sedmých a devátých ročníků se sociometrické šetření provádí systematicky.

Osobnostní a sociální výchova v programu Zážitkového kurzu

Obecným cílem kurzu je posílit vztahy ve třídě i vztahy žáků k třídnímu učiteli, nezapomínáme ani na celkový rozvoj osobnosti žáků. Vytýčili jsme několik oblastí, jimž se budeme věnovat dle věku žáků a také podle individuálních potřeb každé třídy:

  • rozvoj osobnosti - sebepoznávání, uvědomění si vlastní osobnosti, zodpovědnost za svou budoucnost, své zdraví
  • formování vztahů uvnitř skupiny - tolerance, respekt a zodpovědnost (snaha zabránit vzniku šikany, popř. odhalit její náznaky)
  • posílení sebedůvěry, resp. korekce přemrštěného sebevědomí
  • spolupráce v týmu - být oporou a naslouchat druhému, umět se prosadit
  • rozvoj komunikace
  • poznání svých spolužáků a navázání hlubšího kontaktu s učiteli (především třídními)
  • získání nových zkušeností a zážitků
  • upevnění a rozvoj kultivovaného vystupování, důraz na dodržování pravidel kulturního chování

Po zkušenostech v loňském školním roce, kdy měli žáci všech ročníků (kromě šestých, které se nezúčastnily) totožný program, jsme se rozhodli vytvořit pro každý ročník odlišnou náplň dopoledních aktivit.

Pro šesté ročníky je cílem především hlubší seznámení se v kolektivu (šesté třídy většinou vznikají spojením žáků pátých tříd, z nichž odcházejí někteří žáci na víceletá gymnázia) i s novým třídním učitelem, upevnění vazeb a především usnadnění přechodu z prvního na druhý stupeň.

V sedmém ročníku se zaměříme především na prevenci šikany, zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy), neúctu k hodnotám.

Pro osmé ročníky bude připraven program zaměřený na posílení vazeb ve třídě, mezigeneračních vztahů, rozvoj správného sexuálního chování, na pozitivní přístup k hodnotám (duševním i materiálním). Pozn.: kurz bude realizován ve škole.

V devátém ročníku se kurz bude zabývat mezilidskými vztahy (včetně mezigeneračních), prevencí kriminality, protidrogovou prevencí. Jedná se o problémy, které jsou podle našeho mínění pro dané věkové kategorie nejzávažnější a nejčastěji je řešíme.

Z uvedeného je patrné, že obsah zážitkového kurzu koresponduje s prioritou našeho školního vzdělávacího programu - osobnostní a sociální výchovou.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek