Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Desatero inspirativních metodických materiálů...

Desatero inspirativních metodických materiálů pro výuku výchovy k občanství

Informativní příspěvek
Příspěvek přináší anotované odkazy k 10 inspirativním metodickým materiálům, které lze využít při výuce výchovy k občanství.

Úvod

Počátkem roku 2010 byl Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále jen VÚP) pověřen MŠMT zmapováním současné nabídky metodických materiálů (kromě učebnic), které při výuce předmětů ze společenskovědní oblasti využívají vyučující v základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. V centru naší pozornosti proto byly metodické materiály pro vzdělávací obory dějepis a výchova k občanství.

Pracovní tým složený z interních zaměstnanců VÚP a externích spolupracovníků z řad praktikujících učitelů i odborníků z akademické sféry začal svoji práci vymezením pojmu metodické materiály. V souvislosti se zadáním byly ze zmapování vyřazeny učebnice a učební texty, na které se vztahuje udělování schvalovací doložky. Za metodické materiály rovněž nebyly považovány „soukromé“ přípravy vyučujících. U posuzovaných materiálů hrála důležitou roli jejich metodická složka, tj. zda materiál obsahoval popis toho, jak s ním při výuce zacházet, jak jej používat apod.

Základním nástrojem pro zmapování metodických materiálů ze společenskovědní oblasti bylo dotazníkové šetření mezi vyučujícími dějepisu a výchovy k občanství. Dotazníkové šetření probíhalo v létě 2010 a zúčastnilo se ho 115 respondentů. S výsledky průzkumu se můžete seznámit v příspěvku Analýza dotazníkového šetření k metodickým materiálům ze společenskovědní oblasti.

Na základě zjištěných výsledků vznikly 2 přehledy metodických materiálů, jeden pro vzdělávací obor dějepis, druhý pro vzdělávací obor výchova k občanství. Přehled používaných metodických materiálů pro výchovu k občanství zahrnuje kolem 150 položek (viz příloha). Z tohoto seznamu bylo pracovním týmem vybráno 10 materiálů určených k podrobnější anotaci. Kritériem pro výběr materiálu k anotování bylo to, zda je materiál aktuální, inspirativní a zda je snadno dostupný (například v elektronické podobě).

1. BRANDER, P. et al. KOMPAS: Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha : Česká národní agentura Mládež, 2006. ISBN 80-7203-827-3. Publikace dostupná z WWW: <http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/publikace/Kompas_manual.pdf>.

Publikace zpracovaná kolektivem autorů se zaměřuje na náměty a aktivity rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům. Výchova k lidským právům je v ní pojímána v širokém smyslu, přičemž se opírá o metody zážitkové pedagogiky a další neformální vzdělávací přístupy. Jak uvádí autorský kolektiv složený z pedagogů z různých oborů a odlišných kulturních prostředí, obsah Manuálu akcentuje učící se subjekty, prostředí, v němž žijí, a problémy, které je zajímají. Tímto přístupem vytvořil autorský kolektiv materiál, s nímž je možné pracovat v mnoha kulturně odlišných prostředích.
Publikace je rozdělena do pěti hlavních částí, které jsou dále strukturovány. Důležitou a praktickou podkapitolou je stručný průvodce pro uživatele Manuálu Jak používat Kompas. Následuje 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům, přinášející mimo jiné přehled aktivit, jejich zaměření i úroveň náročnosti. Ve třetí části Aktivní podpora lidských práv nabízí vedle dalšího jednoduché formy aktivismu se zaměřením na efektivní plánování. Poslední dvě části, čtvrtá Doplňující informace o lidských právech a pátá Doplňující informace o obecných tématech přináší některé potřebné informace, umožňující uživatelům Manuálu i poučení o rozličných tématech (např. právní ochrana lidských práv, občanství, globalizace, média apod.). Aktivní uživatelé Manuálu jistě ocení i soubor příloh, v nichž najdou četné dokumenty, jež se k probírané problematice přímo váží.

2. ČECHOVÁ, B. et al. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha : Scio, 2006. ISBN 80-86910-53-9.

Publikace je především zásobárnou rozmanitých metod aktivního učení, které lze uplatnit při výuce téměř libovolného předmětu a pro naplňování různých vzdělávacích cílů. Úvodní kapitoly seznamují se základními teoretickými východisky. Zdůvodňují nezbytnost klíčových kompetencí, popisují strategie vedoucí k jejich rozvoji a charakterizují metody aktivního učení. Teoretická část čerpá z odborných poznatků a nabízí několik srozumitelných modelů, které vysvětlují různé části procesu výuky. Hlavní část publikace tvoří 81 metod aktivního učení roztříděných do šesti kapitol podle hlavní klíčové kompetence, kterou naplňují. Každá kapitola začíná popisem příslušné kompetence podle RVP ZV a podrobněji ji vysvětluje. Jednotlivé metody jsou dále rozděleny podle jejich délky na krátké aktivity, aktivity a projekty. Ke každé metodě je uveden její popis, možnosti použití, varianty a její cíl, tedy proč ji používat. Ačkoli je popis metod dostatečně podrobný pro okamžité využití ve výuce, publikace podněcuje k tvořivému přístupu k metodám. Vyučující je vybízen k úpravám a dalšímu rozvoji jednotlivých aktivit.

3. MDG´15. Rozvojové cíle tisíciletí. Manuál pro učitele středních škol. [online]. Praha : Partners Czech, 2008 [cit. 2010-11-22]. ISBN 978-80-903767-3-1. Publikace dostupná z WWW: <http://www.partnersczech.cz/soubory/mdg_prirucka/INDEX.HTML>.

Metodická příručka je jedním z výstupů mezinárodního vzdělávacího projektu MDG’15 – Rozvojové cíle tisíciletí ve školách, který byl vytvořen na podporu rozvojového vzdělávání na středních školách. Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs – Millenium Development Goals) představují celosvětový program ke snížení chudoby ve světě. Pro každý cíl bylo zároveň stanoveno 40 ověřitelných indikátorů, které umožňují průběžně sledovat plnění cílů. Příručka se skládá ze sedmi velmi podrobně popsaných lekcí k jednotlivým cílům (jedna lekce se týká dvou cílů). V teoretické části jsou uvedena základní fakta týkající se dané oblasti, v praktické části je detailní popis lekce, včetně cílů dílčích aktivit a příloh. Materiál je připraven k okamžitému použití v hodinách, avšak může sloužit i jako inspirace pro tvorbu vlastních aktivit. Závěr publikace tvoří rozvojový slovníček vysvětlující základní pojmy.

Rozvojové cíle tisíciletí:

  • Cíl 1: Odstranit extrémní chudobu a hlad
  • Cíl 2: Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny
  • Cíl 3: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen
  • Cíl 4: Snížit dětskou úmrtnost
  • Cíl 5: Zlepšit zdraví matek
  • Cíl 6: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
  • Cíl 7: Zajistit udržitelný stav životního prostředí
  • Cíl 8: Budovat globální partnerství

4. MALÍŘOVÁ, E.; PAVLÍČKOVÁ, M.; RYCHTECKÁ, M. (eds.) et al. Svět do všech předmětů: globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. + 1 CD-ROM. Brno : Společnost pro Fair Trade ve spolupráci s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, 2009. ISBN 978-80-254-5678-1.

Publikace přináší náměty do hodin zabývajících se rozrůstající globalizací a s ní spojených problémů. Aktivity jsou zaměřeny na globální rozvojové vzdělávání, snaží se v žácích evokovat otázky na různá témata spojená s dnešním multikulturním světem a tak jim dopřát jiný pohled na svět. Text podněcuje žáky k pátrání po nových informacích a k zamyšlení, do jaké míry mohou globální problémy ovlivňovat. Aktivity jsou koncipovány tak, aby vycházely ze zkušeností žáků, jejich hlavním cílem je rozvoj postojů a hodnot. Publikace je určena pro všechny pedagogy, kteří chtějí do své výuky zařadit průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Materiál přináší soubor 34 námětů, které jsou rozděleny do šesti témat – dětská práva, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, rozvojová spolupráce, migrace a ekonomická globalizace. Příručka nabízí řadu metod aktivního učení, dále CD s přílohami a nahrávkami, potřebnými k realizaci aktivit. Na konci každé činnosti jsou uvedeny použité zdroje, infoboxy, odkazy a přílohy, které se mohou v hodinách dále využívat.

5. MALÍŘOVÁ, E. (ed.) et al. Svět v nákupním košíku (7 manuálů k programu globálního vzdělávání). Brno : Společnost pro Fair Trade, 2008.

Svět v nákupním košíku je soubor sedmi manuálů, které jsou zaměřeny na globální rozvojové vzdělávání a jejich cílem je vést žáky k odpovědnému spotřebnímu chování. Publikace slouží jako průvodce globálními souvislostmi, zaměřující se na vztah mezi naší spotřebou a životem v rozvojových zemích. Aktivity se snaží žáky vést k zamyšlení a na příkladech výrobků každodenní spotřeby (banánů, bavlněného trička, džín, kakaa či Coca-Coly) vést k odpovědnému chování jak k lidem, tak i k životnímu prostředí. Manuál každé dílny je rozdělen na metodiku dílny, pracovní listy a informační materiály, které poslouží k další diskuzi v hodinách. Dílny představují metody aktivního vyučování a využívají třífázového modelu učení E–U–R. Aktivity jsou zaměřeny spíše na práci ve skupině. Další materiály k manuálům a hodinám mohou pedagogové nalézt na internetových stránkách zaměřených na tuto problematiku – <www.svetvnakupnimkosiku.cz>.

6. MORVAYOVÁ, P.; MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. [online]. Praha : Varianty, Člověk v tísni, 2009 [cit. 2010-11-22]. ISBN 978-80-86961-86-6. Publikace dostupná z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_82.pdf>.

Dvakrát měř, jednou řež je příručka k problematice multikulturní výchovy, kterou vydal v roce 2009 vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Úvodní část publikace se věnuje podrobnému rozboru multikulturality v RVP. Druhá část materiálu důkladně popisuje 5 technik vhodných při tréninku souvisejícím s tématem diverzity. Třetí část publikace představuje 15 konkrétních aktivit, které jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Aktivity jsou založeny na práci s narací, s příběhem. U technik i aktivit můžeme nalézt podrobný metodický popis, včetně cílů, forem práce, pomůcek, postupu. Příručka Dvakrát měř, jednou řež úzce navazuje na publikaci Než začneme s multikulturní výchovou – od skupinových konceptů k osobnímu přístupu (Varianty, 2008).  Obě publikace jsou dostupné online z <www.varianty.cz>.

7. POLITEIA – Sada pracovních listů, animací a metodik. Praha : Gemini o.s., 2008.

Sada pracovních listů, metodik, komiksů a animovaných příběhů je koncipována jako ucelený výukový materiál pro podporu výchovy k občanství žáků od 12 do 15 let. Hlavní vzdělávací myšlenka materiálu POLITEIA vychází z předpokladu, že škola by měla cíleně žáky zapojovat do aktivního spolupodílení se na jejím životě a rozvoji a že by se měla stát žákům modelem demokratického společenství, v němž si prakticky osvojují potřebné znalostí a dovednosti, vedoucí k rozvoji občanských postojů v budoucím životě. Sada je rozdělena do dvou částí obsahujících pracovní listy k nakopírování, metodiku ke každému listu a úvodní animaci na DVD pro každou lekci: 1) Projektová část obsahuje materiály, které vedou žáky a vyučující krok za krokem realizací vlastního projektového záměru (určeno pro práci třídy, třídní samosprávy, žákovského parlamentu, ekotýmu školy apod.); 2) Obecná část obsahuje vzdělávací lekce zaměřené na porozumění demokratickým mechanismům a rozvoj osobnostně sociálních dovedností (určeno pro hodiny výchovy k občanství a pro třídnické hodiny). Všechny lekce jsou provázány s konkrétními výstupy RVP ZV. Sada je doplněna o sebehodnotící formulář pro žáky, který obsahuje 54 otázek zacílených na reflexi rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí. Více informací naleznete na <www.cedu.cz> a <www.politeia.cz>.

8. Příručka Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia. 3. sv. Pracovní sešit 1, Pracovní sešit 2, Manuál pro učitele. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. Pracovní sešit 1 ISBN 978-80-86960-41-8, Pracovní sešit 2 ISBN 978-80-86960-42-5, Manuál pro učitele ISBN 978-80-86960-40-1.

Komplet učebnic Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia se skládá ze 3 svazků: z Pracovního sešitu 1 a Pracovního sešitu 2, které jsou určeny žákům, a z Manuálu pro učitele. Pracovní sešity obsahují celkem 8 kapitol, ve kterých jsou nabídnuty rozmanité a nápadité aktivity např. k tématu vlastnictví, dělba práce, ekonomika, ceny, peníze, daně atd.). U většiny aktivit je volný prostor pro vyplňování. Na konci každé kapitoly je jedna strana určena pro poznámky a další pak pro opakování a sebehodnocení. Grafická podoba i ilustrativní příklady přitahují pozornost svou odlehčenou podobou. Manuál pro učitele zrcadlí stránky pracovních sešitů. Nabízí možná řešení, ale i doplňující komentáře pro učitele. Doplněny jsou též reálie české ekonomiky. Každá kapitola je uvedena přiřazením tématu k očekávaným výstupům a k učivu podle RVP ZV.

9. Varianty: vzdělávací program společnosti Člověk v tísni. [online]. Praha [cit. 2010-11-22]. Dostupná z WWW:  <www.varianty.cz>.

Jde o webový portál s metodickými materiály využitelnými mimo jiné i pro výuku výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu. Portál je přehledně strukturován a pohyb po jeho jednotlivých částech je snadný. Vedle aktuálních informací o připravovaných kurzech, nabídkách spolupráce na vzdělávacích programech, výukových materiálech a dalších aktuálních akcích a aktivitách najdou návštěvníci tohoto portálu obecné informace o Variantách, zejména i projektu Interkulturní vzdělávání (IKV) a projektu Globální rozvojové vzdělávání (GRV).
Portál kromě aktuální nabídky kurzů a workshopů nabízí také publikace vydané vzdělávacím programem Varianty na téma multikulturní a globální rozvojová výchova. Významnou součástí portálu je nabídka metodických listů – praktických návodů věnovaných tématům multikulturního vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání, jež jsou využitelné ve školním vyučování. Metodické listy představují rozsáhlý soubor materiálů, které jsou rozčleněny podle názvu, podle věku cílových skupin a podle tematických kategorií. Výhodou je, že své zkušenosti a výukové materiály sem mohou vkládat sami vyučující.

10. Metodiky osobnostní a sociální výchovy. Projekt Odyssea, o. s. [online] Praha [cit. 2010-11-22]. Dostupné z WWW: <http://www.odyssea.cz/metodiky-osv.php>

Webové stránky <www.odyssea.cz> jsou věnovány osobnostní a sociální výchově (OSV). Jejich návštěvník se dozví, co to je osobnostní a sociální výchova, co je její podstatou a jak s ní pracovat ve škole. Jsou zde konkrétní materiály, na jejichž vývoji se podíleli vyučující 15 základních a středních škol. Materiály jsou strukturovány podle 55 očekávaných výstupů, které pokrývají celé OSV. K většině z nich jsou uveřejněny lekce OSV. Každá lekce je příručka, o kterou je možné se opřít při rozvíjení vybrané osobnostní, sociální nebo etické dovednosti ve výuce. Dále v materiálech naleznete přípravy na vyučování tradičních předmětů, kombinující jejich cíle s vybranými dovednostmi OSV. Některá témata OSV jsou natolik komplexní (problematika šikany, závislostí, relaxace…), že vyžadují delší časové bloky. Proto jsou na stránkách zveřejněny odpilotované materiály školních prožitkových kurzů. Popis 11 učiteli nejčastěji používaných metod, které všemi materiály prolínají, obsahuje Zásobník metod OSV.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám