Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Pilotní školy vzdělávají

Pilotní školy vzdělávají

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Anna Skoupá
Zkušenosti a názory účastníků vzdělávacích seminářů na pilotní škole ZŠ Lysice.

Pro pilotní školy, které se staly nositelkami změn ve vývoji základního školství, končí druhá a velmi náročná etapa práce. Před čtyřmi roky vypracovaly vlastní školní vzdělávací programy, předaly je k posouzení a připomínkovému řízení VÚP v Praze. Poté bylo 16 z nich vybráno, aby pod patronací VÚP své ŠVP ověřovaly v praxi.

V našem okrese pracovala jako pilotní Základní škola v Lysicích. Vzhledem k tomu, že pracuji v zařízení, které organizuje vzdělávání pedagogických pracovníků, organizovala a koordinovala jsem semináře na škole v Lysicích, podílela jsem se i na monitoringu hodin cizích jazyků nejen na této škole, ale i na pilotní základní škole v Kroměříži (Albertova ul.), a to ve spolupráci s VÚP v Praze. Se vší odpovědností mohu napsat, že za dobrými výsledky pilotních škol stojí stovky hodin neúnavné a tvořivé práce učitelů a jejich soustavného sebevzdělávání.

Učitelé těchto škol pomáhali svými zkušenostmi a radami. Zároveň je třeba si uvědomit, že spoustu dovedností tvoří poznatky nepřenositelné, neboť vyvstaly na základě kreativity, tvořivé práce jednotlivců, skupin i celých pedagogických sborů jako dobře fungujících týmů. Kupříkladu o školách v Lysicích, Chrudimi, Kroměříži je známo, že učitelé věnují mnoho času vlastnímu sebevzdělávání, účastní se celých vzdělávacích cyklů a seminářů již řadu let, proto také měli pro tvorbu vlastního ŠVP ty nejlepší předpoklady.

Ředitel školy v Lysicích Mgr. Zdeněk Burýšek často vyjížděl se svými učiteli na setkání PAU, posílal své kolegy na zkušenou do Chrudimi, zval a zve na školu odborníky, kteří mají učitelům co říci z vlastních zkušeností, výzkumu, zahraničních stáží apod.

Po každém semináři jsme požádali účastníky o anonymní vyplnění dotazníku s několika otázkami. Níže uváděné citace odpovědí charakterizují atmosféru seminářů, vypovídají o názorech účastníků a také sdělují, čeho jsou si učitelé vědomi a co potřebují, aby mohli naplnit to, co od nich škola, žáci i celá společnost očekávají a potřebují. Negativní názory tvořily necelá 3 %.

 1. Seznámili jste se již s RVP ZV před tímto seminářem?
  Až na výjimky učitelé odpovídali, že již s připravovaným vzdělávacím programem seznámeni byli, ale převládali ti, co se s ním seznámili jen zběžně. Těch, co ho znali podrobně, bylo málo.

 2. Jaký byl přístup lektorů po stránce odborné, metodické, jak byli připraveni?
  Až na ojedinělé výjimky byla práce lektorů hodnocena slovy:

  • Výborní, skvělí, dokázali odpovídat na každou otázku.
  • Oceňuji, že se jejich informace opírají o praxi.
  • Spousta nových nápadů.
  • Ochota nezištně a otevřeně předat vlastní zkušenost.
  • Výborný úvod, přehledný i s prezentací, lektoři na vysoké úrovni.
  • Přenášení zkušeností, upozornění na úskalí při vlastní tvorbě ŠVP, přístup lektorů vlévá nám účastníkům optimismus pro zpracování ŠVP.
  • Perfektní orientace a hlavně vynikající postřehy z praxe.
 3. Co jste si uvědomil/a na tomto semináři?

  • Konečně jsem se dozvěděla, co RVP obnáší, co obsahuje a co je jeho cílem!!!
  • Jak nesmírně důležitá bude týmová spolupráce.
  • Smysl RVP a jiný pohled na celý problém.
  • Zpracování vlastního ŠVP poskytne jak žákům, tak i učitelům správné chápání cílů vzdělávání.
  • ŠVP je hlavně o spolupráci učitelů i žáků a vzájemné motivaci obou partnerů.
  • Význam RVP pro budoucnost školství při výchově a vzdělávání.

Z citovaných názorů vyplývá, jak důležité je porozumět tomu, co je cílem ŠVP. Školní vzdělávací program nemůže být dílem jednotlivců, nýbrž výsledkem dobře fungujícího týmu (pedagogického sboru) vedeného vzdělaným a moudrým ředitelem.

Učitelé, kteří pochopili cíl ŠVP a uvědomili si, že změna je nevyhnutelná, vidí v tvorbě programu šanci rozvíjet sebe i žáky, uplatnit bohatou škálu metod a způsobů výuky i hodnocení směřujících do budoucnosti.

Vzdělávání je proces bez hranic. Umění naslouchat zde platí daleko více než jinde. Chceme-li, aby žáci byli otevření našim radám, musíme i my patřit k těm, co naslouchají, sbírají a přijímají dobré rady a zkušenosti k obohacení vlastní osobnosti, ale také proto, abychom měli co rozdávat a čemu učit.

 1. Chci si hlavně zapamatovat:

  • Učivo není cílem, ale prostředkem.
  • Důležitost role pedagog/žák, metody a formy práce, motivace žáků.
  • Návrhy pro práci s různě talentovanými žáky.
  • Nadšení a optimismus ředitele školy.
  • Výhody a význam různých mezipředmětových propojení výuky.
  • Jak tvořit ŠVP tak, aby to žáky bavilo a vše si osvojili pro ně zajímavou cestou.
  • Formy projektové výuky a způsoby práce vycházející z projektu "Tvořivé školy".
  • Že nelze opomíjet komunikaci s vyučujícími na 1. stupni, nýbrž spolupracovat a na jejich práci navázat.
  • Elán kolegů ze ZŠ Lysice, nápady pro projektové dny, množství nápadů a inspirací.
  • Samostatně se rozhodovat, volba, kreativita a nenechat se negativně ovlivnit kýmkoliv.
  • Vlastní dovednosti dítěte nade vše.
  • Že musím vycházet hlavně z toho, že žáci musí mít dovednosti a schopnosti se orientovat v životě.
  • Že je nesmírně důležitá komunikace na všech úrovních!!!
  • Učit musíme pro reálný život, ne pro kvanta vědomostí.
 2. Po této zkušenosti můžete získané informace využívat ve své vlastní práci?

  • Ano - okamžitě!!!
  • Ano, získala jsem konkrétní náměty, jak začít pracovat.
  • Mnohé věci již dělám, jsem ráda, že postupuji správně.
  • Seminář byl pro mne velkou inspirací.
  • Zcela určitě, v mnohém se mi rozsvítilo, určitě ano a díky za dobré rady!!!
  • Budu zkoušet také tak pracovat.
  • Ano, budeme začínat a konečně jsme získali představu, co máme dělat.
  • Určitě, postup práce na ŠVP mi začal být srozumitelný.
  • Vše, bylo to O.K., toto setkání bylo pro mne velmi přínosné.
 3. Co ještě doporučujete objasnit (zařadit)?

  • Způsob evaluace, hodnocení žáků.
  • Uveřejňovat zkušenosti na www.
  • Možnost konzultačních hodin.
  • Vidět na vlastní oči hodinu hlavně organizovanou jako skupinová práce.
  • Jak motivovat žáky, způsoby práce.
  • Konzultace k výběru učiva v jednotlivých ročnících na základě výstupů a postupu žáků do vyšších ročníků na SŠ.
  • Metodické semináře s praktickými ukázkami.
  • Realizace průřezových témat.
  • Další navazující semináře.
  • Další semináře cílené na předměty, výstupy práce žáků, eseje, hodnocení.
  • Další semináře k integraci předmětů.
  • Semináře k tematickým celkům.
  • To ukáže teprve praxe.
  • Téma učebnice a pracovní sešity.
  • Proměnlivost ŠVP v čase.
  • Více podobných setkání.
  • Pilotní školu znovu navštívit a celou ji "prošťourat", konzultace pro zpracování našeho plánu.
  • Další a další konzultace, tematické celky, projekty.

Na otázky odpověděly stovky učitelů. Vyjádřili se ti, kteří mají změnu realizovat ve své každodenní práci. Až na malé výjimky si všichni uvědomují, že změna je nutná.

Vlastní školní vzdělávací program neznamená učit méně, neznamená zapomínat na výchovu morálních hodnot. Věda a výzkum denně přinášejí nové poznatky. Žádná učebnice, žádný pracovní sešit nemůže být aktuální.

Pilotní školy odvedly veliký kus práce, zasloužily by si po všech stránkách větší pozornost společnosti a takové podmínky, aby měly dostatečný prostor poskytnout zázemí těm, kteří radu a pomoc potřebují. Mnohé školy pod vedením svých koordinátorů mají ŠVP připravený, některé čekají desítky a desítky hodin společné práce právě v tomto školním roce. Napsat ŠVP je počátek změny, jeho realizace je náročná a dlouhá cesta, ale potřebná a smysluplná.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek