Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Altíkův slovník

Altíkův slovník je multimediální výukový software, který sjednocuje systémy alternativní a augmentativní komunikace (AAK) a slouží jako komplexní nástroj pro usnadnění výuky žáků s kombinovaným postižením jak pomocí forem AAK, tak i metodou globálního čtení. Program je variabilní, lze jej přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých uživatelů.

Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové je multifunkční vzdělávací zařízení, které se nachází na periferii šluknovského výběžku v Dolní Poustevně. Našimi klienty jsou žáci se SPU, ADHD, žáci s různým typem a stupněm mentálního, tělesného či smyslového postižení, popř. s kombinací vad, žáci s diagnózou autismus i žáci z řad běžné populace. Jednou z hlavních snah školy je zapomenout na kategorie a tvoření umělých skupin, vyvarovat se separování kohokoliv z procesu vzdělávání a vytvářet tak otevřený, průchodný prostor pro vzdělávání všech, nikoho nevyjímaje, a pospolu.

V naší škole je vzděláváno vysoké procento žáků s handicapem v oblasti řeči i žáků s více vadami. Z tohoto důvodu je nutné věnovat těmto žákům speciální péči, která spočívá v uplatňování metod augmentativní a alternativní komunikace (dále AAK), jako nedílné součásti všech vyučovacích předmětů. Odstraňování komunikačních bariér je jedním z hlavních předpokladů úspěšné inkluze osob s handicapem do běžného života.

AAK zahrnuje všechny doplňující formy komunikace, které rozšiřují nebo nahrazují řeč (nebo psaní) u skupin osob se závažnými poruchami v těchto oblastech. Cílem AAK je umožnit osobám s komunikačními problémy účinně komunikovat a vzájemně reagovat, a to v takovém rozsahu, aby se mohly zapojit do společnosti jako všichni ostatní (nebo alespoň v co největší možné míře).

Altíkův slovník

Důvodem pro realizaci Altíkova slovníku byla absence jednotné koncepce a vzdělávacích postupů v oblasti AAK v celorepublikovém měřítku. V rámci snahy o sjednocení systému výuky AAK jsme využili nejenom praktické zkušenosti z vyučovacího procesu v naší škole, ale i zkušenosti z naší lektorské činnosti v působnosti celé ČR, kde již několik let pořádáme akreditované semináře a přednášky na téma "Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace při práci s osobami s těžkým mentálním a tělesným postižením". Všechny tyto získané zkušenosti byly dominantním pilířem pro realizaci projektu SIPVZ, jehož cílem bylo, ve spolupráci s o. s. PETIT, vytvořit interaktivní výukový software.

Stávající výukové programy, které jsou na trhu k dispozici, lze sice prakticky využívat ve vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,ovšem buď nepostihují všechny skupiny dětí s daným typem postižení, nebo databáze nejsou kompletní a neobsahují např. dostatek běžně užívaných symbolů. V rámci projektu jsme se pokusili tyto tituly doplnit tak, aby náš výukový program bylo možno využívat pro žáky na jakémkoliv stupni vývoje, aby odpovídal v tom daném okamžiku momentálním potřebám příslušného žáka a systematicky vycházel z vývoje percepce. Víme, že nelze sestavit naprosto komplexní a univerzální titul, ale díky otevřenosti jednotlivých sad a možnostem jejich postupného doplňování dle momentálních potřeb žáků se podařilo vytvořit funkční komunikační nástroj, který slouží k usnadnění výuky alternativní a augmentativní komunikace a globální metody čtení. Vzniklý multimediální program jednoznačně přispívá k jistému sjednocení vzdělávacích metod a celého systému v rámci výuky AAK a mohou si jej bez jakýchkoli předběžných předpokladů osvojit všichni, kteří se v prostředí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pohybují.

O vzniku

Altíkův slovník je výsledkem devítiměsíční práce a úsilí řešitelského týmu, který tvořilo 9 pedagogů naší školy, 3 softwaroví odborníci, specialista na práci s videem až po švýcarskou odbornicí na znakovou řeč pro děti s mentálním postižením, paní Anitu Portmann, kterou bylo třeba oslovit a přesvědčit k týdennímu pobytu v naší republice za účelem nasnímání videosekvencí jednotlivých znaků.

Náplň programu tvoří přes 1 400 různých objektů. Každý objekt může být zobrazen v různých grafických podobách (obrázek, fotografie, piktogram, symbol) či vyjádřen formou videosekvence. Objekty jsou ozvučeny, takže žák si může spojit zvukový vjem, obrázek i text v jeden celek. Program obsahuje 13 úkolů rozdělených do tří kapitol (Obrázky a symboly, Slova, Věty) a kapitolu Hry, kde najdete tři hry. Program také obsahuje 629 videosekvencí znaků. Tato speciální znaková řeč slouží k vyjádření základního celku slov, činností a pocitů. Znakování patří k základnímu dorozumívacímu prostředku mezi rodičem (nebo pedagogem) a dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

foto

Námi dodané objekty jsou ozvučeny, takže klient si může spojit zvukový vjem, obrázek i text v jeden celek. Zvukový doprovod obrázku, stejně jako název obrázku, může pedagog změnit a založit tak novou variantu objektu, který je spojen s obrázkem. Tato možnost bude především využívána při tvorbě vět, kde lze uchovat správné gramatické tvary jednotlivých slov.

Další možností programu je vkládání vlastních objektů - například obrázků nebo fotografií, které lze následně využívat ve všech úkolech programu. Nové obrázky lze pomocí našeho programu pojmenovat i ozvučit.

I když jsou v programu všechny úkoly již naplněny několika variantami obrázků v různých grafických podobách, jedna z hlavních předností programu je možnost přizpůsobení všech úkolů jednotlivým klientům. V programu můžete měnit naplnění úkolů nejen z hlediska výběru grafických podob jednotlivých objektů, ale i z hlediska konkrétního obsahu úkolu. Do úkolů tak můžete zařadit jen ty objekty, u nichž víte, že s nimi bude klient pracovat, nebo je chcete klientovi přiblížit tak, aby se je naučil a pochopil. Takto lze program udržovat v mnoha nezávislých variantách pro více klientů. Všechna nastavení programu se ukládají do počítače a lze je kdykoli zpětně vyvolat.

Ukázky z programu

foto
Prohlížení více podob obrázku

V tomto úkolu si můžete prohlédnout až šest různých grafických podob jednoho objektu, včetně videosekvencí. Smysl úkolu spočívá ve srovnání různých grafických podob jednoho objektu.

foto
Přiřazení více podob obrázku

K předloze se doplňují 3 obrázky stejného objektu v různých grafických podobách.

foto
Skupina podřazených obrázků

V tomto úkolu klient vybírá postupně tři objekty, které se hodí k zobrazenému vzoru.

 

foto
Přeházené hlásky

V tomto úkolu má klient za úkol vybrat správně napsané slovo k zobrazenému objektu. U nabídnutých slov jsou přeházena jednotlivá písmena, přičemž jen jedno z nabídnutých slov je napsáno správně.

foto
Skládání vět

Tento úkol slouží k nácviku skládání jednoduchých vět podle vzoru.

Projekt byl financován MŠMT ČR na základě dotačního programu PROJEKTY SIPVZ, metodický pokyn č.j. 28885/2004-551 ze dne 17. prosince 2004.

Zástupci Školy GP a o.s. Petit, ve spolupráci se vzdělávací agenturou Pragoversa v Praze, uspořádají na podzim 2006 odbornou přednášku a školení k používání programu pro zájemce ze speciálních škol a ÚSP.

Odkazy:
Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové, Horní Poustevna - www.skolygp.cz
Občanské sdružení PETIT, Olomouc - www.petit.netstudio.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek