Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Řečová výchova pro základní školy vzdělávající...

Řečová výchova pro základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Marcela Šnajdrová
Metodická podpora a praktické náměty pro výuku řečové výchovy spolu s ukázkami zpracování některých lekcí.

Řečová výchova má svou nezastupitelnou roli v rozvoji komunikačních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jednou z klíčových podmínek pro úspěšný průběh vzdělávání v rámci daného typu školy je přijetí každého žáka s určitým postižením či znevýhodněním spolužáky a zde zaujímá řečová komunikace významné místo. Úroveň řečových schopností je také jedním z důležitých indikátorů psychické a fyzické zralosti dítěte při jeho nástupu do školy.

V praxi se pedagogové a další odborníci setkávají se vzrůstajícím počtem poruch komunikace u dětí. Příčiny jsou nejen ve vlastním postižení, v nesprávném řečovém vzoru či v nižší sociokulturní úrovni rodiny, ale současná doba navíc nabízí stále širší využívání moderních technologií v oblasti komunikace, což s sebou nese výhody, ale i určité problémy. Děti dokážou dobře "technicky" komunikovat s počítačem a mobilním telefonem, ale už ne tak dobře mezi sebou, s rodiči, učiteli a širším okolím na úrovni komunikace řečové. Mnohdy si přenáší tuto neúplnou, zkratkovitou komunikaci s malou slovní zásobou do vlastního slovníku. Řečová výchova pak zde významně přispívá ke korekci nedostatečně rozvinuté či narušené řečové komunikace po stránce obsahové i formální.

Ukázky z metodických materiálů pro řečovou výchovu

Níže uvedené publikace autorek Hany Jadvidžákové, Leony Reitterové a Jany Vaňkové jsou určeny pro školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ZŠ pro žáky se smyslovým postižením, vadami řeči, ZŠ praktické, ZŠ speciální, ale i běžné ZŠ vzdělávající tyto žáky formou integrace). Každá lekce obsahuje přesný návod na zpracování jednotlivých úkolů v pracovním sešitu. Záleží pouze na úvaze učitele, která cvičení využije a v jakém sledu, protože nelze opomenout mentální úroveň žáků. Nabízí se tak odborná pomoc učitelům, zvláště pak začínajícím, a dětem v oblasti rozvoje řečových dovedností.

Řečová výchova, náměty pro hodiny řečové výchovy, 1. díl

Tato metodická příručka obsahuje 33 lekcí (každá lekce zahrnuje dvě vyučovací hodiny). V knize jsou cvičení ve formě her pro rozvoj paměti, myšlení, fantazie, rytmizace, správného dýchání, zrakového a sluchového vnímání,fonematického sluchu atd. Jsou tu zařazeny i prvky muzikoterapie, cvičení pro rozvoj motoriky a relaxační cvičení.

Tematicky je učivo zaměřeno na výslovnost všech samohlásek a některých souhlásek (m, l, v, t, s, j). Lekce jsou doplněny poslechem vybraných textů z dětské literatury, které jsou přiměřené dětskému chápání, rozvíjí slovní zásobu dětí, umožňují využití při dramatizaci a relaxaci.

Řečová výchova, pracovní sešit, 1. díl

Obsahuje 66 pracovních listů pro samostatnou práci žáků. Úkoly jsou zaměřeny na přiřazování, tvoření dvojic, dokreslování, vyhledávání shod a rozdílů, hádanky, grafomotorická cvičení, artikulační cvičení a další. Učitel by měl nejprve úkoly s žáky probrat a vysvětlit zadání.

Doporučuje se věnovat pozornost správnému držení těla při sezení, kontrole správnosti uchopování psacího náčiní a vytvoření vlídné, motivující atmosféry. Někteří žáci jsou pak schopni na úkolu pracovat i samostatně a učitel se může věnovat např. individuální nápravě řeči.

Ukázka (dostupná zde) uvádí příklad poslechu pohádky s následnou možností vypravování podle obrázků a dramatizace textu. Zde se nabízí různé způsoby práce s textem i obrázky - např. řazení obrázků podle posloupnosti děje, určování příčiny a následku atd.

Řečová výchova, náměty pro hodiny řečové výchovy, 2. díl
Řečová výchova, pracovní sešit, 2. díl

Pojetí metodické příručky a pracovního sešitu je obdobné jako u 1. dílu. Jsou probrány zbývající hlásky české abecedy. V publikaci se neuvádí další materiál pro reedukaci řeči, neboť se vychází z předpokladu, že učitel je seznámen s danou metodikou a v případě potřeby spolupracuje s logopedem a s SPC.

Ukázky dostupné zde a zde.

Řečová výchova, pracovní sešit, 3. díl

Tuto publikaci tvoří 3 části:

 • Pracovní listy pro skupinovou i samostatnou práci žáků - ukázka zde.
 • .Kineziologická cvičení - ukázka zde.
 • Zásobník her - ukázka zde.
 • Řečová výchova, pracovní sešit 4. díl

  Učivo je rozděleno do dvou částí, první má 17 lekcí a obsahuje cvičení pro rozvoj slovní zásoby, zvukové a gramatické stránky řeči, konverzaci a hry. Každá lekce začíná situačním obrázkem se slovní zásobou, kterou si žák nejprve osvojí a teprve potom ji použije při následném volném vypravování (ukázka zde).

  Druhá část obsahuje devět dramatizačních celků, které plní úkoly reedukační i terapeutické. Vedou žáky k samostatnému vyjadřování podle role, rozvíjí slovní pohotovost, správnou artikulaci a dýchání, napomáhají rozvoji paměti a myšlení. Žáci se učí používat přiměřená gesta a mimiku a procvičují se v umění vystupovat na veřejnosti. Některé dramatizace doplňují návrhy masek, které si žáci mohou vyrobit (ukázka zde).

  Publikace je možno objednat na adrese:
  Vydavatelství Compacta Brno
  Slezákova 19,
  613 00 Brno
  tel./ fax : 548 523 020

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek