Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Tvoříme

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Autor Alžběta Palatinová
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tímto programem jsme se snažili rozvíjet kreativitu dítěte. Zaměřili jsme se na objevování samostatného tvůrčího procesu, na vyjadřování pocitů, postojů a představ, na vytváření vztahu k přírodě, a to prostřednictvím různorodých (výtvarných, pohybových aj.) aktivit.

Očekávané výstupy: Dítě umí využívat různých výtvarných technik, pohybových dovedností, svých myšlenkových schopností, aj. Využívá poznatků z přírody. Využívá přírodního materiálu k rozvíjení tvořivosti při různých aktivitách.

Časový rozsah: dlouhodobý - celoroční

Věková skupina: 4 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tímto programem jsme se snažili rozvíjet kreativitu dítěte. Zaměřili jsme se na objevování samostatného tvůrčího procesu, na vyjadřování pocitů, postojů a představ, na vytváření vztahu k přírodě, a to prostřednictvím různorodých (výtvarných, pohybových aj.) aktivit.
Očekávané výstupy: Dítě umí využívat různých výtvarných technik, pohybových dovedností, svých myšlenkových schopností, aj. Využívá poznatků z přírody. Využívá přírodního materiálu k rozvíjení tvořivosti při různých aktivitách.
Časový rozsah: dlouhodobý - celoroční
Věková skupina: 4 - 6 let


Dílčí cíle projektu:
 • rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • osvojení poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjení společenského a estetického vkusu
Očekávané výstupy z RVP PV
 • Umí soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat.
 • Pozná, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co dokázalo a zvládlo, dokončilo, co započalo.
 • Přemýšlí, vede jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, dokáže také vyjádřit.
 • Vymýšlí nová řešení, má vlastní, originální nápady, využívá svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech.
Výběr tématu

Rozvíjení tvořivosti formou integrace estetické a smyslové oblasti má velký význam pro myšlení dítěte: vizuální, auditivní a současně i logické (dítě myslí tím, že poslouchá, vidí, představuje si, pracuje a spojením všech těchto myšlenkových pochodů a proniknutím k obecným závěrům přichází samo na mnoho komplikovaných pojmů, které se snaží vyjádřit slovy). Vzdělávání formou integrace dovoluje každému dítěti uvolnit jeho nashromážděnou energii, objektivizovat jeho zážitky, představy, dát mu pocit vlastní odlišnosti, posílit jeho víru v sebe sama. Každá z činností by měla umožnit dítěti být originální, umožnit mu vlastní řešení, realizaci jeho vlastního nápadu.

Realizace

Příroda, to je ustavičně otevřená pokladnice. Člověk z ní může neustále čerpat a nikdy ji nevyprázdní. Jenom se musí umět dívat. Přinášeli jsme si do školky všelijaké drobnosti, kamínky, listy, semena, nažky, větvičky. Od sbírání těch pěkných maličkostí byl jenom krůček k výtvarným hrám.

Děti zjistily, že s šípky, kaštany, lusky, trnkami, žaludy a šiškami se dají hrát nové, zvláštní hry. Dotýkali jsme se dubové kůry, bukvic, kamínků, prohlíželi je a ony nám samy napovídaly (jejich tvar, povrchová struktura), co všechno se z nich dá udělat. Nechali jsme se vést přírodou a pod rukama nám rostly zajímavé věci.

Při výtvarných aktivitách se děti seznamovaly s materiálem, poznávaly jeho barevné a tvarové možnosti. Děti vytvářely různé geometrické sestavy, někdy je jen tak volně rozhodily po zemi a hledaly nápodobu se skutečností. Pokud jsme chtěli zesílit účinek toho, co jsme chtěli vyjádřit, pokládali jsme to na kruhovou podložku anebo do kruhu, nakresleného klacíkem do písku, hlíny. Po zkušenostech, které děti získaly při výtvarných hrách s různými druhy materiálu, jsme začali s plošným zobrazováním. Po získání určitých zkušeností začaly děti samy vytvářet prostorové kompozice.

Zážitky, které děti získávaly, byly jednoduché a snadno definovatelné. Forma přírodních předmětů, jejich barevnost, rozmístění, ovlivňovaly smysly dětí a to byl už jenom krůček k představám a fantazii.

Konkrétní příklad tvorby
Tvůrčí přístup k méně obvyklým výtvarným materiálům. Rozvíjení citlivosti pro objevování výtvarných hodnot v barvách a tvarech přírody.
Doporučení: Rozdělit děti do dvou skupin.
Místo: třída MŠ
Motivace: Když sluníčko v létě dlouho svítí, příroda začne žíznit. Tráva vysychá, stromy jsou unaveny a květiny svěsí své hlavičky a přestanou vonět. Ale po dešti jakoby se příroda opět probudila. Země se napije, květiny i tráva se narovnají a lesíček se opět zazelená a zavoní. Ta vůně! Je jí tolik, že je květiny mohou opět rozdávat. Vůně stoupá nahoru k obloze jakoby příroda chtěla mráčkům poděkovat. Ve vůni je ukryté malé kouzlo, které se může proměnit v něco zajímavého.
Program činností:
 • Děti vzpomínají, na kterých místech v lesíčku to nejvíc vonělo, co všechno voní, jakou vůni mají nejraději.
 • Děti plynulým pohybem ruky vedeným zdola nahoru a pohybem prstů znázorní stoupající vůně.
 • Nakreslit kouzlo, to není jen tak, ale když použijete bílou voskovku a tu potom zlehka přetřete vodovou barvou, samy budete překvapeny, co jste vykouzlily.
Pomůcky: přírodní materiál (větvičky, kamínky, přírodniny, vylisované plátky okvětních lístků, suché listy, které si děti nasbíraly, kruhová podložka ke tvoření); výtvarný materiál (čtvrtky, voskové pastely, štětce, vodové barvy)
Průběh činností: Jedna skupina dětí (na podlaze) tvoří na kruhové podložce sestavováním a řazením přírodního materiálu, druhá skupina dětí sedí u stolečků a kreslí. Každé dítě má k dispozici výtvarný materiál. Hotové práce si děti prohlédnou společně s druhou skupinou. Povídáme si o tom, co se nám povedlo, co je na nich zajímavé, pokoušíme se poznat nebo uhodnout, co jejich kamarádi vytvořili.

Foto

Vzdělávací nabídka
Tvůrčí přístup k méně obvyklým materiálům - výtvarné hry s přírodními materiály
Nabídka řešení: Uspořádání, shlukování, řazení prvků podle rytmu, symetrie či asymetrie, plošné a prostorové vyváření obrazců, vyhledávání zajímavých kompozic, náhodně vzniklých tvarů
Motivace: Co dělají kamínky? Co umím vymyslet? Co mi to připomíná?
Náměty: Korále, Přátelství, Kouzelný koberec
Pomůcky: kamínky, pecky, kaštany, žaludy, šípky
Místo: příroda

 

Rozvíjení smyslu pro uspořádání výtvarné formy
Nabídka řešení: Vytváření pravidelných i nepravidelných kompozic pokládáním a řazením přírodních i umělých materiálů
Motivace: Navázali jsme na vycházkou zprostředkovaný zážitek z pozorování přírody a na zkušenosti získané předchozím výtvarným cvičením. Začali jsme opět plošně. Nejprve s drobnostmi, které se dají dobře kreslit. Kreslit, ale ne jako tužkou. Kresbu jsme vytvářeli lineárním řazením.
Náměty: Sluníčko, Cestičky, Co umí podzim, Smutné hlavy, Veselé hlavy, Zvířátka
Pomůcky: pecky, zrnka, semena, větvičky, klacíky, kůra ze stromu, kaštany, žaludy; knoflíky různých velikostí a tvarů
Místo: lesopark i třída MŠ

 

Učíme se pěkně pohybovat
Nabídka řešení: Elementární pohybová a taneční průprava
Motivace: Motivaci jsme uvedli krátkým rozhovorem na téma: "Co je to pohyb, co všechno se může pohybovat?" Vycházeli jsme přitom z pozorování pohybu v přírodě, pozorování zvířat. Napodobujeme pohyb zvířat, stromů, růst květin, vítr, potůček.
Náměty: Pohyb v přírodě, Hra na zvířátka, Hra na barvy, Hledání ztracené věci, Lidová říkadla s pohybem a instrumentální hrou, Tanec "Manali".
Pomůcky: rytmické nástroje, malé rolničky, šátky
Místo: pobyt v přírodě i třída MŠ

 

Zkoumání a poznávání vlastností materiálů
Nabídka řešení: Vytváření jednoduchých i složitějších tvarů, otiskování, hnětení, válení, vytahování, uštipování, slepování
Motivace: Motivovali jsme děti připraveným materiálem a nabídnutím činností. Řídili jsme je tak, aby děti získaly vztah k plastickému materiálu a nechaly se jím inspirovat. Co všechno se dá s modelovací hmotou dělat? Dokázal bys vymyslet něco pro maminku? Mohl by v lesíčku žít i hadí král? Uměl bys ho vymodelovat?
Náměty: Zdobíme dort, Šperk pro maminku, Hadí král, Pohádkový strom
Pomůcky: modelovací hmota, skořápky od ořechů, tvořítka a vykrajovátka
Místo: třída MŠ

 

Rozvíjení představivosti a fantazie, citlivosti pro barevnou a tvarovou kompozici, kreslířských schopností
Nabídka řešení: Otiskování přírodnin a dokreslování detailů
Motivace: Navázali jsme na bohaté zážitky z procházek podzimním lesoparkem. Motivovali děti připraveným materiálem, upozornili na různý tvar a strukturu listů s využitím jejich otisků a pestrosti barev.
Náměty: Můj drak, Oblek do lesa, Barvy pro maminku, princeznu, vodníka
Pomůcky: listy ze stromů, papíry, barvy, špejle, štětce
Místo: třída MŠ

 

Tvůrčí přístup k méně obvyklým materiálům. Rozvíjení citlivosti pro objevování výtvarných hodnot v barvách a tvarech přírody
Nabídka řešení: Vytváření obrázků z přírodnin
Motivace: Připomenuli jsme dětem jejich hry s přírodními materiály, navázali na jejich zkušenosti získané pozorováním přírody, vůní květin a trávy.
Náměty: Květiny na louce, Jak stoupají vůně
Pomůcky: přírodní materiál různého druhu, vylisované květiny a listy
Místo: třída MŠ

 

Rozvíjení citlivosti pro výtvarné vnímání přírodních jevů
Nabídka řešení: Zapouštění barvy do mokrého podkladu, dotváření otisky krajky, kresba inkoustem, skládání papíru, stříhání, muchláž
Motivace: Obohatili jsme pozorování dětí ukázkou sněhové vločky vystřižené z papíru, vyprávěním o mocné čarodějce - přírodě. Seznámili je s technikou zapouštění barev, využili předchozího pozorování s kombinací dětských představ.
Náměty: Sněhové vločky, Zimní krajina, Aprílové počasí, Nebe plné hvězd, Jak se vítr honí oblohou, Jak se probouzí jaro
Pomůcky: výtvarný materiál, zbytky krajek, nůžky, papír
Místo: třída

 

Tvůrčí přístup k méně obvyklému zacházení s tradičním materiálem
Nabídka řešení: Kresba tuší na papírový sáček, kolorovaná barvou a její plastické dotvoření
Motivace: Motivovaly jsme pohybovou hrou "Běží šelma bubušelma.." a využitím zhotovení pomůcky k této hře.
Náměty: Zvířata, masky na karneval, pomůcky ke hře
Pomůcky: papírové sáčky, tuše, špejle, štětce, vodové barvy, provázky, noviny
Místo: třída MŠ

 

Podněcování obrazotvornosti pomocí rytmizované řeči
Nabídka řešení: Hry na ozvěnu
Motivace: Připomenuli jsme si ozvěnu v lesíčku, která nás motivovala k jednoduché improvizaci slovního podnětu spojeného s určitým pohybem.
Náměty: Malované děti, Velká - malá, Ano -Ne, Čarovný svět
Pomůcky: žádné
Místo: pobyt v přírodě i třída MŠ

 

Rozvíjení představivosti, fantazie, výtvarně technické tvořivosti a konstrukční dovednosti
Nabídka řešení: Kombinování různých stavebnic a různého způsobu pokládání kostek, vymýšlení jednodušších i složitějších kompozičních celků na základě fantazijních představ
Motivace: Po návštěvě rozhledny v lesoparku jsme dětem navrhli, aby zkusily postavit něco obdobného, co by chtěly a čím by chtěly přírodní prostředí obohatit. Připomenuli jsme jim, jak jsme společně stavbu pozorovali ze všech stran, všímali si detailů, dotýkali se zdí, rozhlíželi se po okolí.
Náměty: Domy, hrady, cesty, věže, můstky
Pomůcky: různé druhy stavebnic
Místo: herna v MŠ

 

Rozvíjení fantazie, podpora tvořivosti, uplatnění vlastních nápadů
Nabídka řešení: Společně s rodiči vytvořit ozdoby na vánoční stromeček
Motivace: představa blížících se vánoc, přiblížení lidových a rodinných tradic oslav
Náměty: rybička, sněhulák, ptáček, hvězdička, domeček, svícen
Pomůcky: barevné papíry, nůžky, skořápky od ořechů, lepidlo, svíčky, psací potřeby
Místo: prostory MŠ

 

Rozvíjení kreslířských schopností, fantazie, představivosti
Nabídka řešení: Kresba, obrysové utváření linií, plošné zaplňování ploch barevným tónováním, zakreslováním podrobností a detailů
Motivace: Pomocí drobných hádanek uvedením do pohádkového světa i kouzelného světa přírody.
Náměty: V zakletém království, Veselá abeceda, Jak si šneček stavěl svůj domeček, Kouzelný les
Pomůcky: čtvrtky, barvy, pastely
Místo: třída MŠ

 

Rozvíjení kreslířských schopností, výtvarné představivosti a fantazie
Nabídka řešení: Zobrazení konkrétní věci, pohádkové postavy, figurativní kresba
Motivace: Motivaci jsme uvedli krátkým rozhovorem o dárcích, pohádkových knížkách, ve kterých chybí ilustrace. Požádali jsme děti, aby pomohly dotvořit obrázky do pohádek.
Náměty: Dárky, Začarovaná zvířátka, Jak ježibaba startovala koště, Sněhová královna
Pomůcky: pastelky, fixy, papíry
Místo: třída

 

Rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti působením barvy zvuku
Nabídka řešení: Využití malých bicích nástrojů, bubínků zhotovených dětmi i melodických nástrojů
Motivace: Vyjádřit radost můžeme různým způsobem, ale nejdůležitější je dokázat se radovat doopravdy. Například i z toho, že se zelená travička, rozkvetly sasanky, které jsme pozorovali, že zavoněl les a potůček je čistý a že kolem nás je spousta krásných věcí.
Náměty: říkadla, hry se slovy o lesíčku, píseň "Otevřelo jaro zem"
Pomůcky: bubínky, činelky, triangl, ozvučná dřívka, xylofon
Místo: třída MŠ

 

Podporování tvořivého myšlení a vyjádření
Nabídka řešení: Vytváření papírového reliéfu, koláží z vystřižených částí, práce ve dvojicích
Motivace: Vycházeli jsme ze zkušeností a předchozích smyslových zážitků, dotyků kamenů a oblíbeného stromu, kterému šeptáme svá přání a tajemství, z pozorování živočichů, žijících na stromě.
Náměty: Kůra stromu, Dotýkáme se kamenů, Kam se můra nejlépe schová
Pomůcky: velké archy papíru, průklepový papír, lepidlo, nůžky, barvy, štětce
Místo: třída MŠ

 

Rozvíjení představivosti, fantazie
Nabídka řešení: Vyjádření hudby kultivovaným způsobem (výtvarně, pohybově apod.)
Motivace: Je součástí nahrávky.
Náměty: Klasika před školou, části týkající se zobrazení přírody.
Pomůcky: zvukové nahrávky

 

Rozvíjení a kultivace výtvarného myšlení
Nabídka řešení: Rozhovory o výtvarném vyjádření obsahu kresby, malby
Náměty: ukázky výtvarných děl J. Lady, O. Janečka, H. Zmatlíkové, A. Borna, K. Pacovské, J. Palečka, J. Sigmundové, J. Trnky, J. Kudláčka, E. Plickové, Dvořákové, S. Holého a dalších.

Úskalí

Úspěch vzdělávacích záměrů ohrožuje např.:

 • omezování tvořivých činností dětí;
 • nevhodné podmínky ke tvoření;
 • neúčinná motivace;
 • chudé nepodnětné prostředí;
 • omezený přístup k ilustracím;
 • nedostatek času a prostředků ke tvorbě;
 • málo příležitostí a prostoru k experimentování s přírodním materiálem;
 • nedostatek možností projevit vlastní city a prožitky tvořivým způsobem;
 • málo podnětů k prožitkům, k estetickému vnímání, málo příležitosti k činnostem, které přispívají k rozvoji estetického vztahu, k uměleckým, kulturním i přírodním hodnotám;
 • nedostatek podpory a motivace dítěte v jeho snaze o odlišný, tvořivý přístup;
 • nedostatek příležitosti vidět a vnímat pestrost přírody a okolního prostředí;
 • omezování dítěte v jeho individuálním pracovním tempu.
Evaluace

Zvolená témata byla pro děti zajímavá, vhodná pro tvořivou činnost. V nabídce byla uplatňována celá řada různých činností - výtvarných, pohybových, intelektových, manipulačních, praktických.

Hodnocení dětí

Úspěšný intelektový rozvoj podmínila i zvýšená citlivost dětí, vnímavost na různé smyslové podněty. Dokáží záměrně pozorovat, všímat si, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, řešit problémy a situace, myslet tvořivě a předkládat nápady. Projevila se u nich záliba v poznávání, bohatost výrazu v projevech činností. Svoji představivost a fantazii vyjadřují i ve slovních výpovědích. Prostřednictvím celého programu Tvoříme získaly děti nové dovednosti a schopnosti z jednotlivých činností, ale také povědomí o ochraně přírody, chovají se odpovědně s ohledem na přírodní prostředí.

Výsledky celoročního úsilí byly pro rodiče zpřístupněny formou výstavy pod názvem "Barevná zahrada", jejíž součástí byly i výtvarné práce z tohoto projektu.

Přínos projektu byl daleko širší, než jsme původně předpokládali. Děti dosáhly mnoha dalších očekávaných výstupů z RVP PV.

foto
Vytváření kompozic pokládáním přírodních materiálů

Foto
Figurativní kresba

Foto

Foto

 Foto

PROLÍNÁNÍ VZDĚLÁVACÍMI OBLASTMI

 Foto

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek