Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Vánoční svátky

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Autor Ladislava Plachá
V rámci logopedického programu se věnovat přípravě na vánoční svátky. Seznámit se s vánočními zvyky a tradicemi.

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: V rámci logopedického programu se věnovat přípravě na vánoční svátky. Seznámit se s vánočními zvyky a tradicemi.
Očekávané výstupy: Naučit se správně vyslovovat, umět správně dýchat, procvičovat paměť a zdokonalovat logické myšlení.
Časový rozsah: 1 měsíc
Věková skupina: Heterogenní třída (4 - 7 let)


Program speciální logopedické třídy:

 • prevence a náprava:
  • opožděného vývoje řeči;
  • vývojové poruchy řeči;
  • vývojové dysfázie - specificky narušený vývoj řeči, ztížená schopnost verbálně komunikovat;
  • dysartrie - vývojové a získané obtíže při hláskování a vyslovování vůbec;
 • učitelky - logopedické asistentky pracují denně individuálně s dětmi, pod vedením klinické logopedy 1x týdně;
 • nácvik správného dýchání denně + 1x týdně flétna;
 • pro zklidnění těla i duše - jóga 1x týdně;
 • hrubá motorika denně + 1x za 14 dní keramika;
 • grafomotorika - denně;
 • motorika mluvidel, artikulace, fonetické a sluchové hry - denně.

Program logopedické třídy je zaměřen především na získání kompetencí v oblasti jazykových a komunikativních dovedností. Má určité zásady, které je nutné v rámci individuální výuky dodržovat. Avšak na druhou stranu je nutné doplňovat individuální práci s dětmi skupinovou prací a kooperativními činnostmi. Z hlediska vzdělávací nabídky ŠVP je možné naplnit jen část stanovených cílů, které jsou uzpůsobeny potřebám logopedické třídy.

Myšlenková mapa

VÍTÁME ZIMU

Činnosti k tématu:

 • charakteristické znaky - vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu;
 • vlastnosti sněhu - přímé pozorování přírodních jevů (pobyt venku, pokusy - sníh teplem taje);
 • četba zimní pohádky (H. Ch. Andersen - Sněhová královna);
 • vystřihování sněhových vloček.

Cílem je:

 • umět popsat situaci;
 • smysluplně se vyjádřit;
 • osvojit si elementární poznatky o přírodě a přírodních jevech;
 • porozumět slyšenému - rozvoj vnímání, porozumění;
 • zvládnout opatrné zacházení s nůžkami - bezpečnost - rozvoj dovedností.

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Činnosti k tématu:

 • příchod Mikuláše;
 • seznámení s vánočními tradicemi - advent;
 • nácvik vánočních koled;
 • nácvik vánočních básniček;
 • hraní divadla;
 • seznámení s lidovou tradicí, příprava slavnosti - besídky;
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv, tanečky;
 • předčítání příběhů vánočního zvonku - František Kožík.

Cílem je:

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti;
 • přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat;
 • naučit se zpaměti krátké texty, zvládnout dramatickou úlohu;
 • rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění, prožívání.

ZVYKY A OBYČEJE U NÁS I V JINÝCH ZEMÍCH

Činnosti k tématu:

 • seznamování s lidovou tradicí (zdobení stromečků, ořechy ve vodě, jmelí, pečení cukroví, vánoční menu, Santa Claus -Amerika, Děda Mráz - Rusko atd.);
 • návštěva kostela (Nám. Míru - kostel sv. Ludmily, Nám. Jiřího z Poděbrad - Nejsvětějšího srdce panny Marie).

Cílem je:

 • vytvářet vztahy k místu a prostředí, ve kterém dítě žije;
 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě;
 • vnímat, že svět je rozmanitý;
 • citově prožívat.

VÁNOČNÍ TRHY, VÝZDOBA, DÁRKY

Činnosti k tématu:

 • vycházka na vánoční trhy (Nám. Míru, Nám. Jiřího z Poděbrad);
 • výroba dárků, výzdoba v MŠ i doma;
 • hry s novými hračkami.

Cílem je:

 • chovat se slušně a zdvořile k dospělým - vážit si jejich práce;
 • rozvíjet tvořivost;
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii prostřednictvím tvořivých výtvarných činností;
 • oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti - dělit se o hračku;
 • posilovat personální chování ve vztahu k druhém (v rodině, v MŠ).
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám