Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Hrajeme si pohádky

Ikona aplikace
Autor: Alžběta Palatinová
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím pohádkových příběhů podněcujeme představivost, rozvíjení fantazie i řeči dítěte, vyjadřování a pociťování radosti z vlastní tvůrčí činnosti.

Časový rozsah: 3 měsíce - aktivity zařazovány průběžně, dle konkrétních okolností.

Věková skupina: 4 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím pohádkových příběhů podněcujeme představivost, rozvíjení fantazie i řeči dítěte, vyjadřování a pociťování radosti z vlastní tvůrčí činnosti.
Časový rozsah: 3 měsíce - aktivity zařazovány průběžně, dle konkrétních okolností.
Věková skupina: 4 - 6 let


Cíle

Získání schopnosti vciťování se, nahlížení na problémy, zkoumání možných řešení, rozvíjení rozhodování a jednání v běžných i méně běžných situacích. Umožnit dítěti prožitek, podporovat jeho sebedůvěru a osobité myšlení, schopnost improvizace.

Očekávané výstupy

Porozumět slyšenému, zachytit myšlenku příběhu, sledovat děj, naučit se zpaměti krátké texty. Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, úmyslně si zapamatovat a vybavit, vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim. V dramatizaci pohádek si uvědomovat své možnosti, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky.

Výběr tématu

Vycházíme z poznání, že pohádka působí na děti předškolního věku ze všech druhů literatury nejsilněji. Na umělecky ztvárněných modelových situacích v nich probouzí cit pro spravedlnost, pravdu, soucit, schopnost prožívat něco s někým, trpět i radovat se. Pohádka rozvíjí představy a fantazii, obohacuje svět dětí, je symbolem dětství.

Činnosti k tématu
 • Uvolňovací a artikulační cvičení
 • Cvičení na posilování koncentrace a záměrné pozornosti
 • Rytmus a dynamika slov a sousloví
 • Nápodoba pohybu a pozice
 • Slovní popisy ve hře Na Bystrouchého a Bystrozrakého
 • Sluchové vnímání slov
 • Lokalizace zvuku v prostoru
 • Kreslení a modelování po hmatu
 • Nápodoba činností
 • Hmatové představy a fantazie
 • Příběhy na hudbu a rytmus
 • Poslech pohádek dle přání dětí
 • Poslech pohádek vybraných učitelkou
 • Promítání diafilmu s pohádkou O Šípkové Růžence
 • Vyprávění podle obrázků
 • Kresba a malba jednotlivostí i děje (kreslení ve skupinkách po 2-3 dětech)
 • Vystřihování sněhových vloček a kytiček z papíru
 • Pokládání kostek, vymýšlení jednodušších i složitějších kompozičních celků
 • Nácvik písně a tanečku k pohádce O Šípkové Růžence
 • Hádanky a slovní hříčky
 • Hry na rozvíjení zrakové představivosti a fantazie
 • Předčítání části pohádky
 • Vypravování pohádkového příběhu s odlišným koncem
Zásobník

Velká kniha pohádek
Pohádka Sněhová královna (H. CH. Andersen)
Pohádka O Šípkové Růžence
Časopis Sluníčko

Pomůcky

Obrazový materiál
Výtvarné pomůcky

Hodnocení dětí (co se naučily, poznaly, získaly, apod.)

 1. Děti dokázaly záměrně sledovat a vyprávět příběh pohádky O Šípkové Růžence a Sněhová královna.
 2. Naučily se reprodukovat písničky, zvládly jednoduchou dramatickou úlohu (zlá víla, odvážný princ, zakletá princezna, veselá svatba).
 3. Tvořivě přistoupily k řešení problému - dokázaly se domluvit, kdo co nakreslí, nepřekážely si při práci a tvůrčím způsobem zachytily děj i zobrazily pohádkové postavy příběhu.
 4. Při řešení výtvarného problému (zachytit děj pohádky) citlivě přistupovaly k vyjádření tvaru a proporcí, užití barev i uspořádání výtvarné formy.
 5. Děti si zdokonalily své dovednosti při zacházení s papírem - skládání, stříhání a lepení, rozvíjely dovednost plastického vytváření z modelíny.
 6. Děti dokázaly vyjádřit svou představivost a fantazii v konstruktivních, výtvarných, hudebně pohybových i dramatických činnostech, byly tvořivé.
 7. Nová poznání (aplikace poznatků a zkušeností) umožnila dětem prožít situaci, podpořila jejich sebedůvěru, osobité myšlení i schopnost improvizace.
 8. Na vystoupení pro rodiče se chovaly zdvořile, spolupracovaly a spolupodílely se na vytvoření prostředí pohody.
Další náměty

Vzhledem k zájmu dětí o pohádky a příběhy jsme se rozhodli připravit a zpracovat další tematický celek pod názvem Ze zahrádky do pohádky, který by kromě klasické pohádky obsahoval i uměleckonaučnou literaturu, autorskou pohádku, bajku a povídku s dětským hrdinou.

Schéma prolínání vzdělávacími oblastmi

Foto

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 11. 2005
Zobrazeno: 23188krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Hrajeme si pohádky. Metodický portál: Články [online]. 02. 11. 2005, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/382/HRAJEME-SI-POHADKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.