Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Distanční vzdělávání v MŠ
Odborný článek

Distanční vzdělávání v MŠ

2. 3. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc Marie Čermáková

Anotace

Článek přináší příklad toho, jakým způsobem může probíhat distanční vzdělávání na MŠ, jaké podmínky jsou v současné době pro jeho naplnění.

Cíl

Učit se ve zcela jiných a specifických podmínkách, využívat digitální technologie. Aktivně sledovat dění v MŠ prostřednictvím moderních technologií. Přejímat zodpovědnost za vzdělávání i v době distanční výuky.

V článku přináším zamyšlení i aktuální zkušenosti s distančním vzděláváním na úrovni MŠ. Jako úvod vkládám informace pro rodiče, které byly vloženy na webové stránky MŠ na začátku října 2020. 

Z níže uvedeného vyplývá, že na úrovni MŠ vznikají nové povinnosti v oblasti distančního vzdělávání směrem k dětem, které navštěvují MŠ od 5 lety výše, a to jak pro pedagogy, tak pro rodiče. 

https://www.msholysov.cz/distancni-vzdelavani//

Distanční vzdělávání v mateřské škole

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Co to tedy pro praxi v mateřských školách znamená?

  1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona, je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.
  2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.
  3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
  4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

1 § 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kurzu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.  

S distančním vzděláváním jsme měli na naší MŠ zkušenost již od března 2020, kdy byly rodičům v době uzavření MŠ zasílány úkoly k vypracování prostřednictvím webových stránek MŠ. Poté, co jsme se zpětně rodičů dotazovali, zda opravdu v tomto směru spolupracovali s MŠ, byla většina odpovědí záporná. Důvodů, které nám rodiče sdělovali, bylo více. Někteří rodiče nám odpovídali, že mají doma své pracovní listy, které s dětmi vypracovávají. Jiní zase, že nesledují tak podrobně webové stránky. Z vypozorovaného bylo zřejmé, že většina rodičů necítila povinnost zpracovat zaslané materiály a také, že společný web MŠ může být pro individuální kontakt málo osobní.

Na základě zkušeností z předešlého školního roku jsme na začátku září 2020 požádali všechny rodiče z naší třídy o e-mailovou adresu i o podpis souhlasu se zasíláním fotografií a videí z dopoledních aktivit na tento společný e-mail. Poté jsme během dopoledních činností začali fotit a natáčet krátká ilustrační videa. Obojí bylo zasíláno na e-mailové adresy rodičů s žádostí, aby si ti, co jsou omluvení aktuálně z docházky, chodili do MŠ vyzvedávat si to, co děláme s dětmi v MŠ a oni mají připraveno ve svých přihrádkách.

Již od začátku bylo viditelné, že došlo ke změně postoje rodičů. V šatně se mezi sebou rodiče začali bavit o zaslaných fotografiích i videích a většina z nich si docházela vyzvedávat úkoly do MŠ. (Na víkend vždy děti navíc dostávají víkendový úkol, který doma vypracují, a donesou jej zpět do MŠ k zařazení do individuálních portfolií.) Na začátku měsíce října se pak ještě za dodržení veškerých hygienických opatření uskutečnila informativní schůzka s rodiči. Na této schůzce byli rodiče seznámeni s obsahem výše uvedeného textu z webových stránek MŠ. Poté následovaly dotazy rodičů na téma distanční vzdělávání.

Ve druhé polovině měsíce října 2020 byla MŠ náhle uzavřena z důvodu karanténních opatření. Distanční vzdělávání v naší třídě tedy pokračovalo tak, jak začalo na začátku školního roku, jen s tou změnou, že jsou rodičům pravidelně zasílány úkoly ke splnění a probíhá úzká komunikace prostřednictví společného e-mailu mezi rodiči a učitelkami, potažmo dětmi.

Kromě níže přiložených příkladů úkolů plnily děti také úkoly z jiných oblastí, něž je oblast kognitivní. Z těch však máme jen málo fotografií, jelikož je ne vždy rodiče zaslali zpět na společný e-mail. Děti například tvořily z kaštanů, kreslily rýmy, dostávaly popis s obrázky dětské jógy, či podzimní básničky v obrázcích... Rodiče také mohli zasílat fotografie z běžných denních činností dětí v době uzavření MŠ (viz závěrečné fotografie článku).

Pokud se mám zamyslet nad tím, co komplikuje distanční vzdělávání na úrovni MŠ, pak musím zmínit chybějící pravidla společná pro všechny MŠ, kde by byl jasně vymezen obsah tohoto. Dále pak neinformovanost rodičů o tom, že předškolní vzdělávání se pro děti od pěti let stalo povinným. Směrem k nim je důležitá osvěta, co vlastně předškolní vzdělávání obnáší a v čem spočívá jeho stěžejní role. Jelikož předškolní věk má svá specifika, je nutné tyto děti vzdělávat jiným způsobem i metodami, než je tomu v ZŠ. Stěžejní pro MŠ je posilovat socializaci dítěte, navazování dalších sociálních vazeb a z toho vyplývající přijímání nových sociálních rolí.

V neposlední řadě pak technické vybavení pro potřeby učitelek MŠ v této době – tedy osobní notebooky pro práci na homeoffice apod.

Na závěr zasílám střípky z distanční výuky – tedy zaslané přílohy od rodičů.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázky č. 1–22 – přílohy zaslané na společný e-mail rodiči – plnění úkolů z distančního vzdělávání

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková

 

Autor díla: Marie Čermáková

 

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková

 

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková

 

 

Reflexe

Směrem k distančnímu vzdělávání na MŠ je nutné říci, že jde o zcela novou situaci, se kterou se učíme pracovat všichni – pedagogové i rodiče. Je nutné vytvořit technické zázemí, stejně tak jako povědomí široké (nejen) pedagogické veřejnosti o tom, že v posledním roce předškolního vzdělávání došlo ke změně. V tomto směru je důležitá osvěta o tom, co obnáší povinné předškolní vzdělávání dětí mezi 5–6 rokem. Je zapotřebí změnit náhled na funkci MŠ a uvědomit si, k jakému zlomu došlo s ohledem na výše jmenované. 

Literatura a použité zdroje

[1] – https://www.msholysov.cz/distancni-vzdelavani/. [cit. 2021-03-02].
[2] – https://www.msholysov.cz/distancni-vzdelavani/.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 3. 2021
Autorka se věnuje zcela novému tématu, které nás obklopuje v posledním roce stále častěji. Distanční vzdělávání v mateřské škole má svá specifika, která jsou z článku patrná. Neměli bychom rodiny přetěžovat, ale spíše jim být oporou, podporovat je v zapojení dětí do běžných činností. Neexistuje rovnítko mezi distančním a online vzděláváním.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení