Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Bezpečná školka s pravidly
Odborný článek

Bezpečná školka s pravidly

15. 4. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Naďa Kudrnáčová

Anotace

Projekt zaměřený na osvojení pravidel bezpečného chování předškolního dítěte v různých situacích, s nimiž se dítě setkává v prostředí mateřské školy, přináší nabídku rozličných výchovných činností.

Základní cíle projektu:

 • osvojení poznatků a dovedností potřebných k podpoře zdraví a bezpečí
 • získání bezpečných životních návyků a postojů
 • osvojení a zachovávání pravidel bezpečného chování

Očekávané výstupy dítěte (dítě se naučí):

 • zvládat základní pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvíjet smyslové vnímání
 • zvládat prostorovou orientaci
 • mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
 • zachovávat důležité návyky v ochraně zdraví a bezpečí
 • zaujímat postoje předcházející vzniku nebezpečných situací
 • bezpečně zacházet s předměty denní potřeby, nástroji a dalšími pomůckami
 • chovat se tak, aby nebylo ohrožováno vlastní ani zdraví a bezpečí ani zdraví a bezpečí druhých
 • chovat se bezpečně v prostředí školy, na zahradě, v přírodě, v dopravních situacích, při setkání se zvířaty, při zacházení s léky, technickými přístroji apod.
Přehled tematických bloků

1. VE ŠKOLCE
2. NEBEZPEČÍ OKOLO NÁS
3. NA ZAHRADĚ
4. NA VÝLETĚ

Jednotlivé bloky zařazujeme podle potřeby a situace. První blok je vhodné zařadit na začátku školního roku, ostatní bloky, popř. jednotlivé činnosti, mohou být dle potřeby zařazovány v průběhu celého školního roku, při vhodných příležitostech a situacích (např. při vycházkách po okolí či do přírody, před výlety).

V rámci projektu spolupracujeme s městskou polici, s hasiči a s pracovníky lékárny.

K jednotlivým pravidlům, s nimiž pracujeme, máme vyrobené „karty" (tabulky z kartonu; na jedné straně je text, na druhé straně obrázek situace, ke které se pravidlo váže.

1. Ve školce

Příklady karet s pravidly

Příklady nabízených her a dalších činností

JEDEME AUTOBUSEM

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • uvědomění si různých předmětů a situací ve třídě vyžadujících zvláštní opatrnost
 • seznámení se s pravidly chování

Pomůcky: nebezpečné předměty a pomůcky, praporky, karty s pravidly a obrázky

Průběh činnosti
Paní učitelka řídí autobus - děti se za ni zařadí do dvojic - vyráží na projížďku po třídě. Zastávky autobusu jsou u nebezpečných „objektů" a jsou označeny praporkem, kartičkou s pravidlem. Na zastávce autobus zastaví, zatroubí a následuje seznámení s předmětem, jevem či situací. Děti s pomocí paní učitelky mají:

 • pojmenovat „objekt"
 • vysvětlit pravidlo
 • k čemu a jak se předmět správně používá, co správně udělat v dané situaci apod.

Zamáváme a přesuneme se na další zastávku. Zastavujeme postupně u okna, židle, stolu, poukážeme na louži na podlaze, ukážeme si elektrickou zásuvku, pomůcky a předměty denní potřeby (jídelní příbor, nůžky, tužky a štětce apod.)

JAK NA TO

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • cvičení správného používání některých předmětů, pomůcek, hraček, materiálů

Pomůcky: různé předměty a pomůcky

Průběh činnosti
Učitelka dětem vysvětlí, že předměty kolem nás nám přinesou radost a zábavu, pokud s nimi budeme správně zacházet. Poté děti seznámí se způsoby, jak s nimi bezpečně zacházet:

 • FIXY
  • když přestaneme fix používat, nezapomeneme zpátky nasadit čepičk
  • fixy nejsou k jídlu a neokusují s
  • při kreslení na ně zbytečně netlačíme, aby se nezkřivil hrot
 • NŮŽKY
  • břity nůžek musí být vždycky kolmo k papíru; natočíme-li ruku v zápěstí, stříhání bude obtížn
  • děti předvádí držení nůžek a pohyb prstů při stříhání
  • nůžky jsou ostré, nešermujeme jimi, nemíříme jimi proti očím

HLEDÁME STOPY

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • seznámení se s dalšími pravidly bezpečného pohybu v prostorách třídy a MŠ
 • rozvíjení orientace v prostoru
 • procvičování praktických činností a dovedností

Pomůcky: nálepky umístěné na nebezpečných místech a předmětech

Průběh činnosti
Učitelka vysvětlí dětem, že se dozví něco nového o své třídě a o své školce, předem dětem vysvětlí postup hry. Hledáme nálepky, podobně jako indián hledá stopy. Děti postupně po jednom hledají v prostorách třídy, herny, umývárny i šatny ukryté nálepky. Po objevení nálepky dítě přivolá k sobě ostatní děti (smluveným znamením, např. indiánským pokřikem). Děti se soustředí do místa, kde je nálepka objevena.

 • DVEŘE MÍSTNOSTI - třídu sami neopouštíme, bez toho, že bychom to řekli paní učitelce; paní učitelka musí vědět, kde se kdy které dítě nachází
 • UMYVADLO - zbytečně nesmíme plýtvat vodou a stříkat po zemi, hrozilo by nebezpečí uklouznutí
 • U STOLEČKU - na židli se nehoupáme, mohli bychom spadnout a ublížit si
 • HRACÍ KOUTEK -uklízíme po sobě hračky

KDE JE MOJE DOUPĚ?

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • cvičení orientace v prostoru
 • osvojování a procvičování pojmů označujících prostorové vztahy
 • rozvoj komunikace, procvičování vyjadřování

Pomůcky: žádné

Průběh činnosti
Vysvětlíme si, že každé zvířátko má někde své doupě, kde se cítí dobře a bezpečně; budeme si každý hledat svůj úkryt. Učitelka si zakryje oči a počítá pomalu do deseti. Každé dítě se schová na nějaké své oblíbené místo, do „doupěte". Děti postupně vysvětlují, kde mají „doupě" a proč si vybraly právě toto místo.

MRAVENEČCI

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • rozvoj lokomočních dovedností
 • cvičení koordinace pohybů, obratnosti a zdatnosti

Pomůcky: molitanové kostky

Průběh činnosti:
Překážková dráha: děti představují mravenečky, kteří nosí do mraveniště jehličí, klacíky apod. Děti absolvují chůzi s molitanovou kostkou v ruce. Vysvětlujeme si, že mraveneček má čtyři nohy a je v chůzi jistější (předměty drží v kusadlech) a že při chůzi po schodech je lepší a bezpečnější, když máme volné ruce a můžeme se držet zábradlí nebo když nám pomůže dospělá osoba nebo kamarád.

„HOŘÍ"

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • vyzkoušení rychlého a bezpečného přesunu ve skupině
 • seznámení s hasičskou technikou a prací hasičů

Pomůcky: technika a vybavení hasičů

Průběh činnosti
Využili jsme možnosti spolupráce s hasiči, kteří navštívili naši školku i se svojí technikou. Uspořádali jsme ukázku požárního poplachu, před níž jsme si s dětmi zopakovali pravidla, jak se v podobné situaci chovat. Měřili jsme čas, za jak dlouho se nám podaří opustit školu (dětem i všem zaměstnancům).

 • vyhlášení poplachu píšťalkou a voláním hoří - vyhlašují hasiči
 • rychlé a bezpečné opuštění třídy a budovy školy
 • děti i zaměstnanci se shromáždí na školní zahradě
  • hasiči dětem vysvětlí, že šlo o zkoušku jejich šikovnosti a chování v případě, kdyby opravdu školka hořela
  • ukázka hasicích přístrojů a hasičské techniky, stříkání vody z hasičského auta
  • prohlídka hasičského auta a jeho vybavení

2. NEBEZPEČÍ OKOLO NÁS

Příklady karet s pravidly

Příklady nabízených her a činností

JEDEME AUTOBUSEM

Obdobná hra, jako je popsána v bloku č. 1 - Ve školce

PRACOVNÍ LISTY

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • odlišování toho, s čím si mohu bezpečně hrát a co naopak je nebezpečné

Průběh činnosti:
Děti obdrží pracovní listy, kde jsou vyobrazené nejrůznější hračka a předměty denní potřeby. Postupně vyškrtávají, co není a je určeno na hraní.

NAŠI POMOCNÍCI

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • uvědomění si možného nebezpečí spojeného se zacházením s nejrůznějšími elektrickými přístroji a domácími spotřebiči
 • zopakování pravidel souvisejících s nebezpečnými jevy a předměty v našem okolí
 • uvědomění si dalších nebezpečných předmětů a jevů
 • rozvoj vyjadřovacích schopností a komunikativních dovedností

Pomůcky: obrázky elektrických přístrojů a domácích spotřebičů

Průběh činnosti
Vytvoříme komunikativní kruh a povídáme si: připomene si domácí spotřebiče, které doma máme a které nám pomáhají při práci; děti by je neměly samy zapínat a dotýkat se jich, mohly by se spálit nebo opařit. Už jsi se někdy o něco spálil? Co jsi cítil? Jak ti bylo? Co jsi měl udělat, aby se to nestalo?

Děti si vybírají jednotlivé obrázky a odpovídají na otázky - dokáží pojmenovat předmět na obrázku, k čemu slouží, kdo a jak s ním do a pracuje, dokázal by se zachovat správně, kdyby se něco stalo, dokázal by si zavolat pomoc, poskytnout první pomoc atd.?

NÁVŠTĚVA LÉKÁRNY

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • seznámení s prostředím a funkcí lékárny a prací lékárníka
 • uvědomění si možné nebezpečnosti léků, když se špatně užívají

Průběh činnosti:
Navštívíme lékárnu, hovoříme s lékárníkem o jeho práci, o lécích i možném nebezpečí při nerozumném užívání léků.


3. NA ZAHRADĚ, V PARKU A V PŘÍRODĚ

Příklady karet s pravidly

Příklady nabízených her a dalších činností

SKŘÍTEK STOPAŘ

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • seznámení s pravidly pobytu na zahradě
 • rozvoj orientace v prostoru
 • procvičování barev
 • cvičení pracovních dovedností (práce s papírem a lepidlem)

Pomůcky: stopy vyrobené z barevného papíru, praporky, dekorační materiál, obrázky pro děti, čtvrtky, lepidlo

Průběh činnosti
Na zahradě děti vidí, jak si skřítek „stopař" pěkně zařádil - své barevné stopy nechal po celé zahradě. Přemýšlíme, kam nás mají stopy dovést. Losujeme barvu stop, po kterých se vydáme. Pak jdeme po stopách, cesta končí u praporku, kde nám nechal skřítek zprávu: pravidlo. Postupně losujeme barvy a dostáváme se k průlezkám a ke stanovištím modelujícím reálnou situaci z přírody: vosí hnízdo, rostliny a houby, zvířata, hadi, části oblečení a obutí vhodné pro určité počasí či činnosti. Na každém stanovišti se děti seznamují s pravidlem a od skřítka obdrží obrázek, vztahující se k pravidlu (obrázky si později nalepí na čtvrtku, popř. odnesou domů.

OHEŇ, VODA, BLESK

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • zdokonalování své obratnosti a pohotovosti
 • zdokonalování lokomočních pohybů
 • procvičení rychlé reakce na slovní podnět

Pomůcky: zařízení školní zahrady

Průběh činnosti
Seznámení s pravidly hry:

 • na povel oheň se děti shromáždí na velké travnaté ploše
 • na povel voda děti vylezou na vyvýšenou plochu průlezky nebo kopec
 • na povel blesk děti běží k učitelce a lehnou si na zem

Mezi jednotlivými povely se děti pohybují po zahradě dohodnutým způsobem - chůze, běh, lezení, skoky. Intervaly mezi jednotlivými povely nejsou stejně dlouhé - moment překvapení.

VÝLET DO LESA

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • připomenutí pravidel pro cestu v dopravním prostředku
 • v lese různé aktivity s upozorněním na dodržování výše zmíněných pravidel

4. VÝLETY

Pravidla chování dětí vedoucí k jejich bezpečnosti

Příklady karet s pravidly

Nabízené činnosti

PROCHÁZKA PLNÁ PŘEKVAPENÍ

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • uvedení dětí do problematiky dopravy
 • procvičení lokomočních pohybů
 • koordinace pohybů, práce s nůžkami

Pomůcky: barevné papíry, fixy, nůžky

Průběh činnosti

 • Jak bychom se dostali do jiného města, kdyby nebyla auta, autobusy ani kola? Pomůžeme dětem vymyslet odpověď tím, že se podíváme na nohy.
 • Vlastní tělo nám umožňuje dostávat se z jednoho místa na druhé. Je to nejjednodušší způsob dopravy. Upozornění na slovo doprava.
 • výměna názorů - různé způsoby používání těla při přemísťování (běh, plížení, skoky, válení sudů, lezení...)
 • všechny druhy pohybu si děti vyzkouší
 • připomenutí pravidla - bezpečnost při chůzi, běhu...
 • učitelka dětem obkreslí plošky chodidel. Děti si svoje stopy vystřihnou (vybarví atd.)
 • hotové obrázky vyvěsíme na nástěnku: „Doprava po dvou"

SILNICE BÍLÁ PŘEDE MNOU

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • seznámení se způsobem dopravy
 • pracovat ve skupině
 • sledování cesty

Pomůcky: velký arch papíru, fix, nůžky, autíčka, časopis s obrázky aut

Průběh činnosti
Papírovou silnici položíme na koberec a spolu s jedním dítětem nakreslíme na jeden konec dům - bude představovat jeho domov. Dopravu používáme, když se potřebujeme dostat z jednoho místa na druhé - na opačném konci silnice si dítě nakreslí druhý dům. Dům není blízko našeho bydliště. Nemůžeme tam dojít pěšky. Kdo navštíví kamaráda? Každé dítě si pak ještě nakreslí další dům a popojíždí autíčkem od svého domu k domům kamarádů a pak se stejnou cestou vrací domů.

Při hře vysvětlíme pojmy - autodoprava, pravidla bezpečnosti. Děti si vystříhají z časopisu obrázky aut, dokreslí na arch mezi domy další silnice a vlepí vystříhaná auta. Hotovou práci vyvěsíme na nástěnku : „Autodoprava".

HRA AUTOBUS

Průběh činnosti

 • pohyb ve vázaném tvaru
  • rozvíjet souhru v kolektiv
  • nastupovat a vystupovat podle dopravních pravidel
 • děti se rozdělí na dvě skupiny: první skupina tvoří autobus - dvojice za vedoucím dítětem - řidičem autobusu, druhá skupina dětí je rozdělena do malých skupinek volně v prostoru - čekají na autobus
 • autobus se pohybuje v prostoru podle říkanky:

„Je-je-je-je, co se děje - autobus,
že to jede bez koleje - to je vůz!
A když leje, sám se meje - autobus,
zastaví se, kde si přeje - to je vůz!

 • autobus se zastaví před skupinkou dětí - podle pokynu vyučujícího některé děti vystoupí a na jejich místa nastoupí jiné děti - připomenout pravidlo při vystupování a nastupování do dopravního prostředku
EXKURZE NA STANICI MĚSTSKÉ POLICIE

Cíl (smysl činnosti pro dítě):

 • seznámení s prací městských strážníků
 • seznámení s fungováním a významem kamerového systému ve městě
 • sledování dopravního ruchu
 • spolupráce s partnery

Průběh činnosti
Děti navštíví stanici městské policie a seznámí se s jejich prací a kamerovým systémem ve městě a jeho významem. Na kamerovém systému města poznávají známé budovy a ulice ve městě. Děti sledují dopravu a další chodce a hlásí porušování pravidel - zaměřit se na přechody, přecházení ulice apod. Projdeme se městem a vyhledáme kamery, které sledují pohyb ve městě.

foto
1. foto
 

 

foto
2. foto
 

 

foto
3. foto
 

 

foto
4. foto
 

 

 

Použitá literatura:
Juklíčková - Krestovská, Z.: Pohybové hry dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1989, ISBN 80-04-24497-1.

Literatura a použité zdroje

[1] – JUKLÍČKOVÁ - KRESTOVSKÁ, Z. Pohybové hry dětí předškolního věku. Praha : SPN, 198. ISBN 80-04-24497-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
78.13 kB
PDF
Příklady karet s pravidly
pdf
61.52 kB
PDF
Příklady karet s pravidly 2
pdf
60.55 kB
PDF
Příklady karet s pravidly 3.
pdf
61.52 kB
PDF
Příklady karet s pravidly 4

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naďa Kudrnáčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída