Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Já a moje značka

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Autor Alžběta Palatinová
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Cílem ročního projektu je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti s využitím osobních značek, které děti v mateřské škole používají. Jednotlivé značky slouží jako zdroj témat, na jejichž základě jsou vytvářeny a postupně rozvíjeny jednotlivé integrované bloky.

Časový rozsah: denně, celý školní rok, přibližně dvě až tři témata (značky) za měsíc

Věková skupina: 3-6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Cílem ročního projektu je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti s využitím osobních značek, které děti v mateřské škole používají. Jednotlivé značky slouží jako zdroj témat, na jejichž základě jsou vytvářeny a postupně rozvíjeny jednotlivé integrované bloky.
Časový rozsah: denně, celý školní rok, přibližně dvě až tři témata (značky) za měsíc
Věková skupina: 3-6 let


Značky, jako dětem blízké symboly, mohou sloužit jako přirozený motivační zdroj rozvoje a vzdělávání dítěte. Jejich výběrem můžeme zajistit vhodné tematické okruhy i jejich naplnění činnostmi. Využíváme toho, že zvláště motivační může být pro každé dítě situace, kdy bude výchozím tématem činností právě jeho osobní značka. Ke každému symbolu (značce) si vytváříme metodické a grafomotorické listy.

Dílčí cíle projektu
 • poznávání sebe sama, rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě, uvědomění si vlastní identity
 • rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvíjení, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
 • rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvíjení tvořivosti
 • předcházení dyslexii a dysgrafii, osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní
Tematické celky

Obsahem vzdělávání byla integrovaná tematická výuka. Didakticky zaměřené činnosti byly zejména z oblasti smyslové a poznávací. Průběžně byly doplňovány činnostmi z oblasti citové a sociální, zejména interaktivními hrami rozvíjejícími sociální dovednosti dítěte. Smyslem záměrné kombinace citové a poznávací bylo zefektivnit lidský rozvoj, a vytvářet tak tvořivou osobnost. Didaktické činnosti byly dále zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. Činnosti z oblasti estetické byly zaměřeny na prožívání, tvořivé sebevyjádření a opětovné poznávání dítěte.

Foto

Jak probíhá den

Učitelka přicházející děti vyzve, aby si vybraly z košíku svou značku a daly ji na magnetickou tabuli. Ze skupiny sebraných značek pak děti vyberou tři, ke kterým učitelka na tabuli nakreslí cvik, děti pak cvičí podle nápodoby na tabuli za slovního vedení paní učitelkou.

Střídání cviků - leh na zádech, sed na paty s předklonem a předpaženými pažemi, stoj rozkročmo s výponem a vzpažením zevnitř. Pokračujeme cvičením na hudbu (zvony, motory, sudy) a zdravotními cviky (kočičí hřbet, bosá chůze po špičkách, patách, vnější hraně) apod.

Povídání o značkách, hry se značkami. Po svačině učitelka s dětmi zopakuje, jakou má každé z nich značku a po té s nimi hraje různé hry. Na magnetické tabuli využívá skupinu značek dětí přítomných ve třídě.

Hra - Která značka schází? (Děti mají zavřené oči, paní učitelka jednu schová a děti hádají, která chybí. Pak s dětmi rytmizuje tleskáním názvy značek.)

Učitelka rozhodí značky na zem tak, že jsou otočeny lícem dolu. Děti chodí okolo značek v kruhu, na název značky, která je otočená, poskakují na slabiky a vyslovují.

Děti si nakonec všechny značky na zemi prohlížejí a mají si vymyslet, kterou by chtěly mít, nepovědí to, ale nakreslí ji. Všechny nakreslené značky si děti vystaví na magnetické tabuli a sdělují, co nakreslily. Některé děti hádají, co by to mohlo být apod.

Na tyto činnosti pak navazují i další, např. didaktické hry se zaměřením na zdokonalení grafomotorických dovedností apod.

Příklad rozpracování jednoho tématu - Slepička

Očekávané výstupy, jichž mohou děti dosáhnout:
(není nutné je všechny vypisovat z RVP PV, ale pro náš příklad jsme tak učinili)

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • učit se zpaměti krátké texty
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • poznat některá písmena a slova
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehnout, všímat si změněného či chybějícího
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • chápat elementární matematické souvislosti a prostorové pojmy
 • řešit problémy a situace, myslet kreativně, předkládat "nápady"
 • respektovat potřeby jiného, domluvit se na společném řešení
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • být citlivé ve vztahu k věcem a k přírodě
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je, spolupracovat s ostatními
 • chápat, že všechny děti mají stejnou hodnotu, přestože každé je jiné
 • spolupracovat s ostatními, respektovat potřeby jiného, domluvit se na společném řešení
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně zajímavé a využitelné pro další učení a životní praxi
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Činnosti a příležitosti:

 • slovní hádanky, hry se slovy
 • vyprávění O čem přemýšlím
 • poznávání kulturních tradic
 • SH - Na slepičku a kuřátka
 • říkanka O slepičce
 • vyplňování didaktických listů
  • zaměřené na zrakové vnímáni a rozlišování
  • odhalování podstatných znaků
Metodický list k tématu Slepička

Foto

Příklad didaktického listu pro rozvoj grafomotoriky k jednotlivým značkám

Foto

Příklad didaktického listu k rozvoji grafomotorických dovedností

Foto

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek