Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Vodní svět kouzelníka Barvínka

Ikona prakticky

Vodní svět kouzelníka Barvínka

Ikona inspiraceIkona dlouhodobe
Autor: Kamila Novotná
Anotace: Cílem projektu je pozorovat a zkoumat přírodní jevy, pozorovat a experimentovat s přírodními materiály, seznamovat děti s netradičními výtvarnými technikami při pokusech a hrách s vodou a barvami, rozvíjet estetické cítění, zapojit se do společných činností.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: přírodniny (písek, mušle, voda, kamínky, listy, šišky, kůra, větvičky, suché plody, živé květy, ledové jevy, semínka, sazenice, vajíčka)
barvy (tempery, bretony, barevné tuše, barvy na sklo, akrylové, klovatina, barvy na textil, pastelky)
chemický materiál (ocet, sůl, škrob, laboratorní sklo, želatina, akvárium, odpadový tříděný materiál)
papíry (čtvrtky, hedvábný papír, celofán, ruční papír, barevné papíry, novinový papír)
ostatní materiál (svíčky, elektrická světýlka, mašle, textil, nůžky, keramika, audio-video technika)
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Projektem děti provází postava kouzelníka Barvínka, se kterým realizují různé pokusy, prostřednictvím kterých zjišťují vlastnosti a podstatu věcí a jevů. Společně kouzlí při pokusech s vodou, barvami a přírodninami. Barvínek seznamuje děti se zákonitostmi přírody (počasí, roční období, skupenství vody, koloběh vody v přírodě).

Dílčí cíle:
 • rozvoj tvořivosti
 • vytváření prosociálních postojů
 • zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj kognitivních dovedností (řešení problémů experimentování)
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou
 • vytváření elementárního podvědomí o přírodním prostředí a jeho rozmanitostech
Očekávané výstupy:
 • umět popsat situaci
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady ve vhodně zformulovaných větách
 • mít povědomí o významu životního prostředí
 • naučit se zpaměti krátké texty písní a básní
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (všímat si změněného)
 • ovládat koordinaci ruky a oka (zacházet s pomůckami a nástroji)
 • vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech
Nabízené činnosti:
 • společné diskuse, konverzace při pokusech a hrách s barvami a vodou
 • experimenty se světlem (svícny)
 • konkrétní manipulace s materiálem (přesívání, přelévání, třídění, odhad objemu)
 • spontánní hry s barvami (rozfoukávání, barevné skvrny, batikování, zapouštění)
 • přednes, recitace, zpěv
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony předměty (stříhání, lepení, modelování, keramika)
 • četba, vyprávění, poslech pohádek, poezie (LEDVINKOVÁ V.: Pohádky z mořské hlubiny, například Z mořských hlubin, Ze života oblázků, Vodník Mihulka)
 • smyslové vnímání (prozkoumávání hmatem, pozorování zrakem, co se změnilo)
 • rozmanité hudebně pohybové činnosti, rytmizace
 • přirozené pozorování ročních období a jejich změn
 • pokusy a experimenty s vodou
 • seznamování s novými výtvarnými technikami (kašírování, batikování, práce s voskem)
 • komentování zážitků a aktivit
 • příprava a realizace společných zábav (akce s rodiči, tvoření z přírodnin, návštěva divadla Most - představení Vodníček)
 • školní výlet do Prahy - akvárium Vodní svět
  foto
  1. foto
   

   

 

ZÁŘÍ - Co přivezl Barvínek z prázdnin (voda, písek, sůl)

Experimenty
 • písečná bouře ve sklenici vody (KREKELER, H.: Pokusy a kouzla, str. 84)
 • obrazy z písku (KREKELER, H.: Pokusy a kouzla., str. 42)
 • porovnávání hustoty tekutin (ARDLEY,N.: Moje kniha pokusů. Voda, str. 12)
 • založení korálového útesu (odpařování slaného roztoku, vytvoření solného kalendáře)
Výtvarná chvilka
 • modelování ze slaného těsta
 • vytváření obrazců sypáním pískem

Grafomotorické cviky - hladina, pohyb vychází z ramenního kloubu

Pohybová hra - Mušlička (viz Kamínky, rozvoj rovnovážného cítění)

Četba - LEDVINKOVÁ V.: Pohádky z mořské hlubiny.

ŘÍJEN - Barvínkova paleta (pokusy s pískem)

Experimenty
 • pokusy s vlhkostí - pozorování reagování šišek na změnu prostředí - suché a vlhké (KREKELER, H.: Pokusy a kouzla, str. 21)
 • hod kamenem do vody - proč se vytváří kruhy na hladině
Výtvarná chvilka
 • výroba lodiček z přírodnin, jejich pouštění, pozorování vlivu vody, vzduchu a materiálu, ze kterého je loď vyrobena na její pohyb (akce na školní zahradě s rodiči - materiál kůra ze stromů a z pomerančů)
 • malba na oblázky

Grafomotorické cviky - kruhy na vodě

Pohybová hra - Čáp a žáby (Kamínky)

Poezie - ČERNÍK, M. - Ze života oblázků

LISTOPAD - Duhový svět (hry s barvami)

Experimenty
 • pozorování sání materiálu, zapouštění do vlhkého podkladu (škrob, klovatina)
 • barvení korálového útesu (solné krystaly)
 • Duho, ukaž se nám (zapouštění barev na filtračním papíru, KREKELER, H.: Pokusy a kouzla, str. 35)

Výtvarná chvilka - rozfoukávání barevné skvrny brčkem

Grafomotorické cviky - sluníčko, déšť, duha

Píseň - Dešťové kapičky (rytmizace na ozvučná dřívka)

Poezie - Paleta (Nalaďte si hlásky)

PROSINEC - světlo

Experimenty
 • želatinový svícen (ULÍKOVÁ, L; SVODOVOVÁ, B.: Kouzelná světýlka, str. 29)
 • celofánový svícen (ULÍKOVÁ, L; SVODOVOVÁ, B.: Kouzelná světýlka, str. 19)
 • motýlci, vážky - svítící řetěz (ULÍKOVÁ, L; SVODOVOVÁ, B.: Kouzelná světýlka, str. 31)
Výtvarná chvilka
 • malba barvami na sklo - kapříci
 • modelování z keramické hlíny - vánoční svícny

Grafomotorické cviky - kapří šupiny

Pohybová hra - Na rampouchy

LEDEN - co skrývá čarodějný klobouk

Experimenty
 • ledovec (pozorování tání obarvené kostky ledu, KREKELER, H.: Pokusy a kouzla, str. 13)
 • plastická ledová svíce (BLAKEYOVÁ N.: Pro šikulky bez telky, str. 67)
 • pozorování změny skupenství vody, ledové květy na skle, vločky, pára nad hrncem, srážení vody na pokličce

Grafomotorické cviky - pára nad hrncem

Hudebně pohybová hra - Jede zima, jede

Píseň - J. Nohavica - Grónská zem, poslech, nácvik, její pohybové ztvárnění

ÚNOR - S kouzelnou hůlkou (pokusy s odpadovým materiálem)

Experimenty
 • podvodní lupa (BLAKEYOVÁ N.: Pro šikulky bez telky, str. 105)
 • porovnávání objemů vody v plastových lahvích
 • pozorování vodního víru v nádobě
 • pozorování plastové lahve (co má vliv na deformaci - teplo, mráz)
Výtvarná chvilka
 • rybí akvárium v plastové lahvi, neklidné rybičky, závěsy z mušlí, ulit
 • kašírování - mořští a sladkovodní živočichové (krunýře, chobotnice, hvězdice)

Grafomotorické cviky - vodní vír

BŘEZEN - Zázraky v přírodě

Experimenty
 • výbušné rostliny (KREKELER, H.: Pokusy a kouzla, str. 107)
 • barvení bílých květů tuší, inkoustem (ARDLEY, N.: Moje kniha pokusů. Voda str. 28)
 • pozorování klíčení (různé podmínky)
 • koloběh vody v přírodě (déšť, kaluže, putování kapičky)
Výtvarná chvilka
 • práce s přírodním materiálem, čapí hnízdo z vrbového proutí (pozorování mízy v proutí)
 • koláž U rybníka (stříhání, trhání, skládání, lepení papíru)

Grafomotorické cviky - Žába skáče po blátě

Pohybová hra - Na vodníka (Kamínky)

Četba - Vodník Mihulka - LEDVINKOVÁ V.: Pohádky z mořské hlubiny

DUBEN - batikované velikonoce

Experimenty
 • gumové vajíčko (KREKELER, H.: Pokusy a kouzla., str. 105)
 • které vajíčko je uvařené (rotace)
 • efekt solného roztoku (jak se vznáší vajíčko)
 • zvonkohra na skleničky s vodou
Výtvarná chvilka
 • batikování
 • kabátek, pentle pro vodníka - batika, malba na textil
 • lekníny na vodě (volná technika)

Grafomotorické cviky - duhový deštník

Pohybová hra - Z vody do vody

Píseň - Bylo jedno paraplíčko

KVĚTEN - Hádanka od Barvínka (smyslové vnímání)

Experimenty
 • uvěznění tepla pod černou látkou (Téměř tisíc pokusů vesele i vážně, str. 93)
 • kouzelná mušle (KREKELER, H.: Pokusy a kouzla., str. 13)

Výtvarná chvilka - kresba na základě citového prožitku (ilustrace k pohádce Pohádky z mořských hlubin)

Hra na rozvoj smyslů - Na ponorku (co jsem vylovil z mořského dna, rozpoznávání předmětů hmatem)

Grafomotorické cviky - krokodýlí zuby

Píseň - Kolik je na světě moří

ČERVEN - Barvínek cestuje

Experimenty
 • poslušný potůček (KREKELER, H.: Pokusy a kouzla., str. 31)
 • vybarvování podle znaků
Výtvarná chvilka
 • planeta Země a její voda - kašírování, nalepování, kresba, malba na globu
 • výroba rámečku ozdobeného mušlemi, malba na ulity

Grafomotorické cviky - Plavu, plavu na vlnce

Školní výlet do mořského akvária v Praze
Pomůcky k jednotlivým činnostem:
 • přírodniny (písek, mušle, voda, kamínky, listy, šišky, kůra, větvičky, suché plody, živé květy, ledové jevy, semínka, sazenice, vajíčka)
 • barvy (tempery, bretony, barevné tuše, barvy na sklo, akrylové, klovatina, barvy na textil, pastelky)
 • chemický materiál (ocet, sůl, škrob, laboratorní sklo, želatina, akvárium, odpadový tříděný materiál)
 • papíry (čtvrtky, hedvábný papír, celofán, ruční papír, barevné papíry, novinový papír)
 • ostatní materiál (svíčky, elektrická světýlka, mašle, textil, nůžky, keramika, audio-video technika)
Hudební nahrávky:
 • NOHAVICA, J.: Tři čuníci (zvukový záznam). Praha: Monitor EMI, 1994.
 • UHLÍŘ, J; SVĚRÁK, Z.: 20 let písniček z pořadu Hodina zpěvu (zvukový záznam) Praha: Universal Music, 2007.

 

Citace a použitá literatura:
[1] - ARDLEY, N. Moje kniha pokusů. Bratislava : Champagne Avantgarde, 1992. ISBN 80-7150-059-3. 
[2] - BLAKEYOVÁ, N. Pro šikulky bez telky. Praha : Albatros, 2003. ISBN 80-00-01141-7. 
[3] - JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Z. Pohybové hry dětí předškolního věku. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.  
[4] - KREKELER, H. Pokusy a kouzla. Praha : Knižní klub, 2002. ISBN 80-242-0789-3. 
[5] - LEDVINKOVÁ , V. Praha : Rotag, 2001. ISBN 80-901182-7-5. 
[6] - PEISERTOVÁ, A. Za pohádkou pohádka. Praha : Sid & Nero, 2002. ISBN 80-85886-83-9.. 
[7] - ULÍKOVÁ, L. Kouzelná světýlka. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1304-3. 
[8] - Téměř tisíc pokusů vesele i vážně. Bratislava : Perfekt, 2006. ISBN 80-8046-335-2. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 03. 2008
Zobrazeno: 19041krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÁ, Kamila. Vodní svět kouzelníka Barvínka. Metodický portál: Články [online]. 20. 03. 2008, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2129/VODNI-SVET-KOUZELNIKA-BARVINKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.