Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Trpaslík v trávě spí - upevňování hlásek...

Trpaslík v trávě spí - upevňování hlásek R a Ř

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Irena Klimková
Kniha obsahuje jednoduché obrázky, které slouží k upevňování hlásek R a Ř. Publikace obsahuje soubor vět s hláskami R a Ř v různých pozicích ve slovech a ve větách. Kniha není návodem, jak hlásky R a Ř vyvozovat, je knihou - pomůckou pro upevňování těchto hlásek v řeči s možnostmi dalšího využití v jazykové oblasti. Každá věta je v knize doplněna obrázkem, který motivuje děti k opakování a dotváření věty a slouží k samostatnému rozvíjení vět a slovní zásoby.

Kniha obsahuje účelově sestavené věty k upevňování výslovnosti hlásek R a Ř. Vyvozování hlásek a výběr metod a technik je zcela v rukou odborníka čili klinického nebo školského logopeda s VŠ vzděláním.

Jak uvádí i D. Kutálková, kolem čtvrtého roku by mělo dítě zvládnout artikulačně jednoduché hlásky (např. P, B, M, V, F) a hlásky Ď, Ť, Ň a K. Často zůstává nesprávná výslovnost hlásek C, S, Z, Č, Š, Ž, L, R, Ř nebo některých z nich. Pokud dítě hlásky nahrazuje jinými nebo je vynechává, postupem času může na správnou výslovnost přijít samo a výslovnost se spontánně upraví. Je důležitý správný řečový vzor a podnětné prostředí. Pokud však hlásku dítě (dospělý) vytváří nesprávně, deformovaně, je zapotřebí zahájit logopedickou péči pod vedením odborníka a nedopustit, aby vlivem čekání, „až se to upraví,“ docházelo k upevňování nesprávné techniky tvoření hlásek (např. nesprávnému tvoření hlásky R v krku, vibrací obou rtů, chrčením, apod). Dodržování postupů při úpravě výslovnosti zdůrazňuje V. Lechta. Základní etapy podle V. Lechty jsou: 1. Přípravná cvičení (cvičení motoriky, fonematického sluchu – lze hodnotit s pomocí testu podle Škodové, apod.), 2. vyvození hlásky, 3. fixace hlásky čili její upevňování a 4. automatizace hlásky čili její bezděčné užívání v běžné řeči. Vždy je nutné, aby byla zvládnuta správná „technika“ tvorby hlásek (v českém prostředí podle české fonetiky).

Přípravná cvičení a vlastní nácvik hlásek R, Ř bývá někdy zdlouhavý proces a stává se, že se výslovnost těchto hlásek začne dařit nejdříve v kombinaci s určitou hláskou a v určité pozici ve slově. Vlastní upevňování (fixace), čili třetí etapa při úpravě výslovnosti hlásek podle V. Lechty probíhá většinou standardně reprodukcí slabik, slov s hláskou R či Ř, reprodukcí vět, přímým pojmenováním obrázků, samostatnou tvorbou vět, samostatným či návodným vypravováním podle dějových obrázků, rozhovorem, říkankami, hádankami a jinými způsoby podle invence odborníka a postupně i rodičů dětí nebo samotného klienta.

K nejčastějším steskům rodičů patří věty typu: „Hlásku umí, ale když normálně mluví, tak ji nepoužívá“. Lechta uvádí, že je nesprávné považovat logopedickou péči za ukončenou, je-li hláska vyvozena. Hláska musí být v řeči upevňována a poté automatizována. Zdůrazňujeme, že po pouhém a často únavném opakování dítě většinou hlásku v běžné řeči nezvládne. Nevhodné je také časté a necitlivé opravování v řeči.

Kniha je zaměřena na upevňování hlásek R, Ř, tzn. třetí etapu při úpravě výslovnosti, kdy je již zvládnuta správná technika výslovnosti. Dítě nejprve upevňuje hlásky R, Ř ve slovech, poté ve slovních spojeních a ve větách.

Zkušenosti potvrdily, že problémem dětí bývá schopnost samostatně utvořit větu. Reprodukce vět je spíše pasivní formou fixace hlásek. Přitom jedním z předpokladů rychlejší automatizace vyvozené výslovnosti je aktivní, samostatný přístup.

Z praxe také víme, že i rodičům činí potíže vytvořit větu se slovy s vibrantami (hlásky R, Ř) tak, aby si dítě procvičilo a upevnilo hlásky v různých pozicích ve slově, v souhláskových shlucích ve slově, a přitom aby věta byla jednoduchá a nezatěžovala dítě jak složitým obsahem, tak těžší artikulací jiných slov ve větě. Pozornost na vyvozené hlásky má být v období jejich fixace prioritou.

V knize jsou věty sestaveny tak, aby využily souhláskové skupiny TR, DR, FR, VR, BR, HR, GR, CHR, KR, PR, MR, CR, SR, ZR, ČR, ŠR, ŽR, R po samohlásce a před souhláskou, R mezi dvěma samohláskami, R na začátku slov, R na konci slov po samohlásce, R-R, dvě R v jednom slově. V rámci vět se mění i pozice těchto skupin hlásek. Podobně jsou sestaveny i věty se slovy s hláskou Ř. Ke každé větě patří jeden obrázek.
Jednoduché obrázky si mohou děti volně dokreslovat, a tak i tvořit věty rozvinuté (např. Trpaslík spí v trávě. Trpaslík spí ve vysoké trávě. Trpaslík spí ve vysoké trávě a slunce svítí.)

Soubor vět slouží např. k vyvozování a upevňování hlásek R a Ř i substituční metodou, a to vždy pod vedením odborníka. Slouží k rozvíjení schopnosti samostatně tvořit věty, k rozvíjení slovní zásoby, k osvojování si gramatických pravidel. Obrázky mohou být použity jako omalovánky či domalovánky (dítě může obrázek domalovávat, a tak si rozvíjet i slovní zásobu rozšiřováním věty), jako hádanky, karty, doplňovačky. Lze je využít i k dalším logopedickým cvičením, jako je např. sluchové rozlišování hlásek ve slově, jejich pozice ve slově, ke cvičením analýzy a syntézy slov, apod.

Kniha je určena klinickým a školským logopedům k vyvozování, fixaci a automatizaci hlásek R, Ř s dalším využitím. Je určena také logopedickým preventistkám, speciálním pedagogům, učitelům, klientům logopedů, ale i rodičům jako pomůcka v případě, že dítě (klient) má hlásky R a Ř správně vytvořeny nebo vyvozeny, ale nemá je ještě v řeči fixovány a automatizovány.

Příklad obrázků a vět na hlásku R

Autor díla: Edita Plicková

 Příklad obrázků a vět na hlásku Ř

Autor díla: Edita Plicková

 Náměty na práci s obrázky

  • nejprve necháme dítě popsat to, co na obrázku vidí
  • snažíme se, aby dítě použilo požadovanou hlásku ve slově, ve větách
  • dítě může obrázky použít jako omalovánku
  • při pořízení kopie, můžeme obrázky rozstříhat a hrát s dítětem pexeso a společně si povídat o tom, co se na obrázcích objevuje a děje
  • obrázek můžeme použít jako hádanku (popis daného obrázku dítěti, dítě musí uhodnout, na jaký obrázek se díváme - např. dřevák a naopak - dítě popisuje)

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Trpaslík v trávě spí.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám