Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > O perníkové chaloupce

Ikona prakticky

O perníkové chaloupce

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Ivana Polerecká
Anotace: Výsledkem projektu je společný výtvor všech dětí (pohádka O perníkové chaloupce) a společná výstava v šatně mateřské školy. Aby byl projekt všestranný, zařadila jsem do něj včetně pracovních a výtvarných činností také jiné další, které motivují děti k práci, rozvíjí jejich představivost, fantazii a osobnost v dalších oblastech, jako je oblast poznávací a rozumová, pohybová, hudební, jazyková, které vtáhnou děti hlouběji do děje. Cíle, záměry a očekávané výstupy jsou zaměřeny pouze na činnosti týkající se pracovní výchovy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » spolupracovat s ostatními
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: čtvrtky A2 (Jeníček, Mařenka, ježibaba), nůžky, různé barvy látek, lepidla, barevné papíry, náčrtníkové papíry na díly chaloupky, tvrdý karton, korek, šablony perníčků, temperové nebo vodové barvy, pecky, skořápky ořechů, semínka, špejle…, pastelky, fixy
Klíčová slova: Perníková chaloupka

1.   fáze přípravná:

Typ projektu:

-         Podle navrhovatele:

Projekt vznikl na základě mého nápadu. Inspirovala jsem se pohádkou O perníkové chaloupce, kterou znám ze svého dětství. Cílem je vytvořit společné dílo za spolupráce všech dětí (perníková chaloupka) motivované při práci s knihou.

-         Podle místa realizace:

Projekt je určen k realizaci uvnitř mateřské školy ve třídě.

-         Podle časové dotace:

Týdenní projekt: Doba trvání projektu je 5 dní, ale může být rozložen do více dnů podle zvládnutí činností dětmi a dle možností a organizace ve třídě.

-          Podle počtu žáků:

Projekt je určen přibližně pro 20 dětí předškolního věku.

-         Podle počtu činností:

Jedná se o projekt krátkodobý.

2.   Fáze realizační:

MOTIVACE: Postavy Jeníčka a Mařenky, četba pohádky O perníkové chaloupce

NABÍZENÉ ČINNOSTI:

PONDĚLÍ:

-         Ranní hry: organizace: skupinková u stolku

Učitelka má pro děti připravené nakreslené a vystřižené 2 postavy Jeníčka a Mařenky o velikosti A2. Děti nebudou informovány o jménech postav, což bude pro děti motivací a překvapením. Děti hádají proč?, co je to za postavy? a jak je dále využijeme?.

 • Výroba Jeníčka a Mařenky: Polepování postav z nastřihaných kousků látky:

Děti se rozdělí na 2 skupiny (chlapci x dívky). Chlapci vyrobí postavu chlapečka a dívky vyrobí postavu holčičky. Děti nepracují najednou, ale střídají se u činnosti v průběhu ranních her. Činnost je založena na spolupráci dětí. Pokud děti nestihnou vyrobit postavy během prvního dne, mohou je dokončit další den při ranních hrách nebo dle možností a organizace ve třídě.

-          Řízená činnost: organizace: v kruhu

Motivace: Četba pohádky O perníkové chaloupce, ukázka vyrobených postav Jeníčka a Mařenky:

Pohádkou by děti měly samy přijít na to, proč postavy chlapce a dívky při ranních hrách vyráběly (souvislost s pohádkou), jak se tyto postavy jmenují.

 1. Rozhovor s dětmi o tom, jak se jim postavy Jeníčka a Mařenky povedly? Jaké barvy látek použily a proč…?
 2. Rozhovor s dětmi: o průběhu a ději pohádky:

Co se v pohádce objevilo za postavy kromě Jeníčka a Mařenky? Co se jim přihodilo? Proč se děti ztratily v lese? Z čeho měly strach? Jak to všechno dopadlo? Co byste udělali vy v jejich kůži? ...

„Než se Jeniček  s Mařenkou v lese ztratili, sbírali jahody a hezky si při tom prozpěvovali“:

Seznámení s libovolnou písní, která se hodí k tématu. 

Seznámení s básní:

   Jeníček, Mařenka chodí po lese,

hledají jahody, červenají se.

Jahůdko kdepak jsi, ukaž se trošíčku,

ať si tě mohu dát do svého košíčku.

Košíček naplním pro naši maminku,

pro lásku, pro radost, aspoň na chvilinku.

ÚTERÝ:

-         Ranní hry:  organizace: skupinová u stolku

Pokud děti nestihly dokončit postavy Jeníčka a Mařenky, dokončí je v průběhu ranních her.

 • Výroba chaloupky z jednotlivých dílů (skládanka jako puzzle): Děti se rozdělí na 2 skupiny:
 1. skupina: Vystřižení jednotlivých dílů chaloupky, které učitelka předem připraví z náčrtníkového papíru (každé dítě dostane jeden díl k vystřihnutí).
 2. skupina: Sestavení jednotlivých dílů (jako puzzle) do tvaru chaloupky podle jejich předlohy (nakreslený obrys chaloupky a jednotlivých dílů na zeleném kartonu) – nalepení dílů na zelený karton papíru (na spodní straně každého dílu chaloupky, ale také na předkreslených dílcích zeleného kartonu, jsou nakreslené symboly či značky, podle kterých děti poznají, kam jednotlivý díl patří a chaloupku mohou snadněji sestavit).

-          Řízená činnost: organizace: v prostoru, v kruhu, skupinová – dvojice

Rozhovor o činnostech, kterých se děti zúčastnily při ranních hrách (co vyráběly, jak se jim to společně dařilo, ukázka hotového výrobku).

„Jeníček s Mařenkou šli lesem a najednou zabloudili. Šli už dlouho mezi stromy a najednou přišli k rozcestí. Pomysleli si, že jedna z těchto dvou cest by je mohla dovést  domů.

Cesta lesem: Jaká byla cesta Jeníčka a Mařenky? Zkusíme se do nich vžít. Jak se v této chvíli cítili?
Chlapci představují Jeníčka a dívky Mařenku. Děti udělají dvojice (Jeníček a Mařenka).

 • Učitelka vytvoří v prostoru na koberci dvě různě dlouhé a klikaté cesty z lana (krátká a dlouhá cesta) – Toto jsou dvě lesní cesty, kterými se Jeniček s Mařenkou mohli vydat. Jeníček s Mařenkou se museli domluvit a vybrat si cestu, kterou se vydají, a my si to teď také zkusíme.
  Děti se ve dvojicích domluví a vyberou si cestu, kterou se vydají:

Chůze po laně: přeskakování lana sem a tam, aj.

Rozlišování krátké a dlouhé cesty: Jsou tyto dvě cesty stejně dlouhé?
Každé z dětí si jednotlivě zkouší projít i druhou cestu, kterou před tím nešlo a pokusí se poznat, která je delší. Protože jsou to cesty vytvořené z lana, mohou délku cesty poznat na pohled.

„Ať si Jeníček s Mařenkou zvolili jakoukoli cestu (krátkou či dlouhou), obě cesty vedly k podivuhodné chaloupce, ke které došli.“ (ukázka chaloupky, kterou děti společně vyrobily).
„K jaké chaloupce Jeníček s Mařenkou přišli?“ (k perníkové).
„Co nám na té naší chaloupce chybí?“ (perníčky). „My si ty perníčky vyrobíme zítra.“

STŘEDA:

-         Ranní hry: organizace: jednotlivě u stolku

 • Výroba perníčků na chaloupku: využití korku: Děti si podle šablony obkreslí libovolný tvar perníčku na korek (srdíčko, kytička, hvězdička…), vystřihnou tvar perníčku a vodovými nebo temperovými barvami perníček dle své představy ozdobí. Děti se u stolku střídají v průběhu ranních her. Každé dítě si vyrobí jeden perníček o velikosti menší dospělé dlaně.

-          Řízená činnost: organizace: v kruhu, v prostoru

Rozhovor: Z čeho se vyrábí perník? Co se všechno do něj dává? Co se z těchto surovin musí udělat? (těsto). Pekly jste už někdy perník doma s maminkou? Při jaké příležitosti?

Seznámení s písní „Maminčin perník“ve zpěvníku Když se zamiluje kůň: zpěv

 1. „Kuchyní se vůně šíří, zázraky se ve hmoždíři, zázraky se dějí.
 2. Maminka si chystá věci, bude asi perník péci, bude to jen její. 

R:  Maminčin perník, však ho znáte.

Ten nikde jinde nepečou.

Jezte ho denně o půl páté,

Dřív než vám léta utečou.

 1. Já a moji sourozenci, řadíme se před kredencí, už jsme seřazení.
 2. Chybí tu jen bratr Franta, ten toho sní vždycky kvanta, ještě že tu není.

R:  Maminčin perník, …

…léta utečou.

Ukázka hotových výrobků: Každé dítě ukáže svůj perníček, který při ranních hrách vyrobilo a řekne, jakými dobrotami ho ozdobilo (čokoláda, oříšky, mandle, poleva, lentilky…). Rozhovor o tom, jaké dobroty mají děti ještě rády.

Říkali jsme si, že se musí nejprve udělat těsto a my si ho teď tady také uděláme:

PH Na těsto: Jedno dítě je kvásek a to stojí a mlčí. Ostatní děti dělají těsto a chodí mezi sebou se zavřenýma očima. Pokud se setkají dvě děti, jeden druhého se zeptá „Kyneš?“ Pokud mu druhý odpoví „Kynu!“, tak chodí dál. Pokud narazí na kvásek a ten mlčí, přilepí se toto dítě ke kvásku a také mlčí.  Postupně se takto připojí všechny děti a hra končí.

My si teď zkusíme chuť toho perníčku představit. Jaká je to chuť? (sladká).
Určitě se vám všem sbíhají sliny. Jaké ještě existují chutě? (slaná, kyselá, hořká).

Dekorativní zdobení papírového perníčku pro maminku: učitelka rozdá dětem předem vystřižené tvary perníčků o velikosti A4 a každé dítě si perníček libovolně ozdobí dle své fantazie např. pastelkami nebo fixy.

Tento perníček děti mohou darovat své mamince.

Moment překvapení: Na závěr každé dítě dostane jeden pravý perníček, který si může sníst.

ČTVRTEK:

-         Ranní hry: organizace: u stolku, skupinová

 • Ozdobení chaloupky: Každé dítě pomocí lepidla nalepí svůj perníček na libovolné místo na chaloupku. Dozdobení perníkové chaloupky – využití pecek jako mandlí, skořápek od pistácií či od vlašských ořechů, slunečnicových semínek, špejlí atd., které děti nalepí na chaloupku. Děti mohou využít také barevný papír, který natrhají na kousky jako želé.

-         Řízená činnost: organizace: v kruhu, u stolku

Rozhovor: Povídání o perníkové chaloupce. Čím vším jsme chaloupku ozdobili a jak se nám to povedlo.

Perníková chaloupka existuje pouze v pohádce. Jaké existují chaloupky? (domy, paneláky, ze dřeva, ze slámy, iglú…).

Kdo v té perníkové chaloupce bydlí? (ježibaba).

Jak vypadá ježibaba?

 • Výroba ježibaby: (společná práce všech dětí)

Učitelka dětem ježibabu předem nakreslí a vystřihne stejně jako předtím Jeníčka a Mařenku (velikost A2) a děti pomocí barevných papírů, které natrhají na kousky, lepidlem ježibabu polepí.

 Seznámení s písní „Havárie na koštěti“ ze zpěvníku Strašidlácký běsnění : zpěv za doprovodu piana

1.  Letí bába na koštěti,

chce vystrašit malé děti.

Před komínem přibrzdila,

dovnitř se však netrefila. 

2. Elce, pelce, do pekelce,

metá babka kotrmelce.

Po strašení bylo rázem,

spadla, chudák, přímo ne zem. 

3. Hlavou bouchla o lavici,

bouli má jak jitrnici,

a frakturu končetiny,

to má bába za své činy. 

4. Krinda pinda, krindapána,

to vám byla ale rána (tleskání). 

Doslov: Hromy, blesky, čáry, máry (pleskání o stehna)

Třesky, plesky, láry, fáry (bušení o zem pěstmi) 

PH Slepá ježibaba: Hraje se stejně jako Slepá bába. Ostatní děti představují Jeníčka (chlapci) a Mařenku (dívky).

PÁTEK:

-          Ranní hry: organizace: u stolku

 • Společné nalepení Jeníčka, Mařenky a ježibaby: na zelený karton vedle chaloupky (Jeníček a Mařenka vedle chaloupky vpravo, ježibaba vlevo).
 • Pozadí k perníkové chaloupce: Kde stojí perníková chaloupka? (Perníková chaloupka stojí v lese).
 1. Využití temperových barev – malba
 2. Využití barevných papírů – vystřihování a nalepování

Děti si z těchto dvou možností mohou vybrat. Každé dítě by mělo vytvořit alespoň jednu věc, která ho napadne v souvislosti s pohádkou nebo dle své představivosti (les, stromy, zvířátka, houby…). Děti se u chaloupky střídají postupně v průběhu ranních her.

-          Řízená činnost: organizace: v kruhu, v prostoru

Rozhovor: co kdo vytvořil a proč, celkový dojem z našeho výtvoru

Společné prohlédnutí výsledného výrobku, na kterém se podílely všechny děti v průběhu tohoto týdne.

PH Na ježibabu a děti:

Jedno dítě je ježibaba, která honí Jeníčka a Mařenku. Chlapci představují Jeníčka a dívky Mařenku, kteří před ježibabou utíkají. Koho se ježibaba dotkne, je chycen (zavřen do klece). Hra končí pochytáním všech dětí. Hra se několikrát opakuje a ježibaba se každou hru mění.

 Závěr:    Společná výstava výrobků

3.   Fáze hodnotící

Výsledkem projektu je společný výtvor všech dětí (pohádka O perníkové chaloupce) a společná výstava v šatně mateřské školy.  Aby byl projekt všestranný, zařadila jsem do něj včetně pracovních a výtvarných činností také jiné další, které motivují děti k práci, rozvíjí jejich představivost, fantazii a osobnost v dalších oblastech, jako je oblast poznávací a rozumová, pohybová, hudební, jazyková a děti tak vtáhnou hlouběji do děje. Cíle, záměry a očekávané výstupy  jsou zaměřeny pouze na činnosti týkající se pracovní výchovy. 

Každá učitelka si k činnostem může vymyslet jakékoli další aktivity a činnosti hodící se k tématu, např. pracovní listy, omalovánky atd... dle svých možností.

Článek je v těchto kolekcích:
Citace a použitá literatura:
[1] - SVĚRÁK, Zdeněk; UHLÍŘ, Jaroslav. et al. Když se zamiluje kůň. 1. vydání. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. 1 s. ISBN 80-7200-910-9. 
[2] - MAREČKOVÁ, Leona; SRNSKÁ, Pavla. et al. Strašidlácký běsnění II.. Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996. 1 s.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 02. 2013
Zobrazeno: 27293krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POLERECKÁ, Ivana. O perníkové chaloupce. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2013, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/17159/O-PERNIKOVE-CHALOUPCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 02. 2013 13:19
Příspěvek je nápaditý. Jako týdenní projekt zahrnuje roznamanité činnosti. Zvolené téma je blízké dětem PŠV. Je vhodný jako inspirace pro práci učitelek MŠ.
1.Autor: Bc. Michael NovotnýVloženo: 02. 03. 2013 20:13

Oceňuji zejména provázanost činností, které se dotýkají všech oblastí RVP PV. Autorka mi potrdila můj názor, že literární, potažmo pohádkový text, je úžasným prostředkem k aplikaci rozmanitých činností do vzdělávací nabídky v MŠ.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.