• zdokonalovat manipulační dovednosti;
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
 • všímat si změn a dění v přírodě;
 • mít povědomí o širším společenském prostředí i jeho dění;
 • umět klást otázky, odpovídat a slovně na ně reagovat;
 • sledovat děj pohádky, samostatně se vyjadřovat, zopakovat děj ve správných větách, zformulovat přání;
 • zapojit se do dramatizace, uplatnit gesta;
 • spolupracovat ve skupině, kreativně řešit situaci v konstruktivních a námětových hrách.
 • Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 3 - 7 let" />
 • zdokonalovat manipulační dovednosti;
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
 • všímat si změn a dění v přírodě;
 • mít povědomí o širším společenském prostředí i jeho dění;
 • umět klást otázky, odpovídat a slovně na ně reagovat;
 • sledovat děj pohádky, samostatně se vyjadřovat, zopakovat děj ve správných větách, zformulovat přání;
 • zapojit se do dramatizace, uplatnit gesta;
 • spolupracovat ve skupině, kreativně řešit situaci v konstruktivních a námětových hrách.
 • Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 3 - 7 let" /> Výlov rybníka
  Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Výlov rybníka

  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Autor Lidmila Vyhlasová


  Charakteristika integrovaného bloku: Mateřská škola Březina představuje tematický blok ze školního vzdělávacího programu - Výlov rybníka. Prostřednictvím tohoto bloku se u dětí snažíme vytvářet pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijí. Posilovat u dětí povědomí o širším společenském prostředí a jeho dění. Významnou událostí se pro naši mateřskou školu stal výlov rybníka, která nás vždy inspiruje k dalším tematicky propojeným činnostem, při nichž mohou děti uplatnit své poznatky a zkušenosti.
  Očekávané výstupy:

  • zdokonalovat manipulační dovednosti;
  • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
  • všímat si změn a dění v přírodě;
  • mít povědomí o širším společenském prostředí i jeho dění;
  • umět klást otázky, odpovídat a slovně na ně reagovat;
  • sledovat děj pohádky, samostatně se vyjadřovat, zopakovat děj ve správných větách, zformulovat přání;
  • zapojit se do dramatizace, uplatnit gesta;
  • spolupracovat ve skupině, kreativně řešit situaci v konstruktivních a námětových hrách.

  Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 3 - 7 let


  Mateřská škola Březina leží v malé obci uprostřed Českého ráje. Pedagogové mateřské školy se snaží dětem zajímavou, zábavnou formou, prostřednictvím přímých zážitků pomoci získat nové poznatky o okolním prostředí.

  Nedaleko mateřské školy se nachází rybník, jehož výlov se stal pro děti každoroční událostí. Proto je ve vzdělávacím obsahu Školního vzdělávacího programu zakotven i tematický blok Výlov rybníka.

  Činnosti byly nabídnuty všem dětem od tří do sedmi let. Při realizaci pedagogové respektují věkové a individuální potřeby dětí.

  Vzdělávací nabídka

  Chytání rybiček:

  • papírové rybky s kancelářskou sponkou, prut, na jehož konci je zavěšen magnet;
  • koordinace oka a ruky;
  • koordinace pohybů;
  • základní číselné a matematické pojmy (třídění, přiřazování, porovnávání, orientace v elementárním počtu v rozsahu první desítky).

  Počítání rybiček v rybníčku (do deseti):

  • přiřazení číslice odpovídajícímu počtu rybiček.

  Naše vesnice s rybníkem:

  • spolupráce ve skupině;
  • kreativní řešení situací při konstruktivních a námětových hrách (např. zahrajeme si na výlov rybníka).

  Dramatizace pohádky "O zlaté rybce":

  • vysvětlení děje;
  • rozdělení rolí;
  • správná a zřetelná artikulace.

  Výtvarná chvilka:

  • zhotovení si doplňků (kulis) k dramatizaci pohádky, k námětové hře (dle vlastní fantazie a potřeby), z rozličného materiálu;
  • stříhání, trhání, překládání, provlékání, malování, kreslení (např. výtvarné ztvárnění rybiček dle fantazie dětí).

  Vycházka k rybníku:

  • pozorování rostlin a drobných živočichů na souši i ve vodě;
  • práce s lupou, zvětšovacím sklem;
  • pozorování pohybu vody;
  • naslouchání šumění rákosí;
  • sbírání rostlin a přírodnin.

  Zdravotně preventivní cviky:

  • využití netradiční pomůcky;
  • cvičení s papírovou rybkou, obručí;
  • správné provedení cviků.

  Pohybová hra "Na rybičky a rybáře":

  • honička s pravidly.

  Poslech pohádky "O zlaté rybce":

  • sledování děje pohádky, její reprodukce;
  • samostatné vyjadřování myšlenky, nápadu, pocitů, mínění, úsudků ve vhodně zformulovaných větách.

  Zformulovat přání pro Zlatou rybku:

  • nebo jej výtvarně ztvárnit.

  Dramatizace pohádky "O zlaté rybce":

  • domluva slovy, gesty;
  • improvizace;
  • zvládnutí jednoduché dramatické úlohy;
  • dramatizace pohádky, vypravěč učitelka, děti se v rolích postupně střídají.

  Píseň s pohybem:

  • pohybová improvizace na předem známou píseň;
  • seznámení s novou písní (předchází poslech);
  • koordinace pohybů;
  • dodržení rytmu, tempa;
  • využití hry na hudební hračky - přírodniny.

  Píseň - "Rybička maličká":

  • rytmizace s využitím oblázků;
  • píseň "Už se ten Tálinskej rybník nahání" - vysvětlení neznámých slov.

  Vycházka - rozhovor o životě v rybníce (živočichové, rostliny, voda atd.):

  • pozorování nasbíraných předmětů a rostlin pod lupou;
  • vypravování starších dětí o předchozím výlovu.

  Pozorování výlovu:

  • podpora projevů citlivého vztahu k přírodě.

  Výtvarná chvilka:

  • seriál "Jak to vypadá před výlovem (rybáři se chystají), při výlovu a na konci";
  • fix se silnou stopou pro rychlé zachycení myšlenek.

  Výtvarná chvilka:

  • kreslení dojmů z výlovu;
  • seznámení s výzbrojí rybářů k chytání ryb a k výlovu.

  Práce s knihou:

  • samostatné vyhledávání informací (encyklopedie, obrázkové publikace s tematikou rybníka a života v něm, výlov rybníka, voda ve všech skupenstvích, vodní živočichové, fotografie, diapozitivy atd.);
  • prohlížení atlasu ryb, fotografií, které si děti přinesly z domova.

  Poznáváme vodní živočichy:

  • druhy ryb, jejich život pod vodou - diapozitivy, encyklopedie atd.

  Experiment:

  • skupenství vody - voda, led, sníh;
  • vypařování vody z nádoby, která je umístěna v teplé místnosti (vanička s vodou, misky).

  Výlov rybníka:

  • pozorování práce dospělých, techniky, výzbroje, ulovených ryb.

  Rozhovor:

  • vysvětlení důvodu výlovu;
  • zdůraznění šetrnosti k přírodě;
  • rybáři zodpoví dotazy dětí.

  Pomůcky:

  • výtvarný a pracovní materiál (fixy, pastely, barvy, štětce, přírodniny - např. šišky, různé druhy papíru, lepidlo, motouzy atd.).
  Závěr

  Výlov rybníka se pro naši mateřskou školu stal každoroční tradicí. Děti velmi kladně přijaly námi nabízené činnosti a se zájmem očekávaly stále nové aktivity. Činnosti plnily s radostí a nadšením, upevnily si znalosti nejen o výlovu rybníka, ale i životě živočichů žijících ve vodě nebo v blízkosti vody. Děti se nezalekly dramatizace pohádky "O zlaté rybce" a bez ostychu spolupracovaly ve skupině.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám