Odborný článek

Brouci

26. 10. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Zdeňka Benešová

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Pozorování drobných živočichů - hmyz (brouci), rozvoj řečových schopností, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Charakteristika integrovaného bloku: Pozorování drobných živočichů - hmyz (brouci), rozvoj řečových schopností, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Očekávané výstupy:

 • Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno.
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči.
 • Naučit se zpaměti krátké texty, sledovat a vyprávět příběh.
 • Mít povědomí, že svět přírody má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat přírodu a živé tvory.
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat, porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky.

Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: Všechny věkové skupiny


Projekt vznikl s příchodem jara, kdy děti zaujal život v trávě rozkvetlé zahrady mateřské školy. Našim cílem bylo vytvořit u dětí pozitivní vztah k přírodě. Společně jsme pozorovali drobný hmyz a postupně se seznamovali s jeho životem. V průběhu projektu jsme pořádali vycházky do okolí mateřské školy, převážně do blízkého lesoparku. Děti tak mohly pozorovat hmyz žijící v různém prostředí.

Návrhy činností
 • Seznamování se způsobem života brouků prostřednictvím encyklopedií, leporel, obrázkových materiálů a médií. Doporučujeme publikaci Tajemství, záhady, rekordy v přírodě, nakladatelství Svojtka & Co. S dětmi jsme se nejvíce zaměřili na pozorování 4 druhů hmyzu – slunéčka sedmitečného, cvrčka, světlušky a roháče.
 • Brouků je 400 000 popsaných druhů, rozčleněných do 160 čeledí. Stále jsou objevovány nové druhy. Na území ČR se vyskytuje přibližně 6 000 druhů hmyzu rozdělených do 110 čeledí.
 • Brouk se od ostatních druhů hmyzu odlišuje svými horními křídly, která tvoří pevné krovky. Ty chrání blanitá křídla, schovaná pod nimi. Některé druhy brouků spodní blanitá křídla nemají. Přední část těla brouka neboli předohruď je zvětšená a poměrně pohyblivá a zadní část - zadohruď je obvykle pevně spojena se zadečkem a zakryta krovkami. Ústní ústrojí je kousací.

Slunéčko sedmitečné (lidově nazývané beruška, berunka nebo sluníčko)

 • Říše – živočichové, kmen – členovci, podkmen – šestinozí, třída – hmyz, podtřída – křídlatí, řád – brouci, podřád – všežraví, čeleď – slunéčkovití, rod – slunéčko.
 • Slunéčko sedmitečné je asi 7 mm dlouhé, tvar jeho těla je polokulovitý. Jeho krovky jsou zbarvené červeně se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Slunéčko sedmitečné je velmi rozšířený druh, vyskytuje se tam, kde žijí mšice a červi. Těmito škůdci se živí jak larvy slunéčka sedmitečného, tak i dospělí jedinci. Na podzim se slunéčka sedmitečná shromažďují a společně přezimují pod odchlíplou kůrou nebo ve spadaném listí.
 • Jejich červená barva je varováním pro ptáky a další živočichy. Slunéčka sedmitečná při nebezpečí bezvládně padají na zem. Pokud s nimi někdo manipuluje, vylučují oranžovou šťávu, která na ně útočícím predátorům nechutná. Takto jsou jedovaté i larvy a jejich kukly.

Cvrček (spadá do skupiny hmyzu - rovnokřídlí)

 • Říše – živočichové, kmen – členovci, podkmen – šestinozí, třída – hmyz, podtřída – křídlatí, řád – rovnokřídlí.
 • Rovnokřídlí jsou luční, většinou teplomilní živočichové (kobylka), ale někteří žijí i pod zemí (cvrčci). V ČR žije asi 90 druhů rovnokřídlých. Jsou často draví, živí se jiným hmyzem, někteří jsou rostlinožraví, například (saranče). Cvrček domácí žije v blízkosti lidských příbytků, kde je teplejší klima. Má kousací ústní ústrojí a skákací zadní nohy. Samci vyluzují třením okrajů předního páru křídel cvrčivé zvuky, kterým vábí samičky.

Světluška větší (lidově nazývaná svatojánská muška)

 • Říše – živočichové, kmen – členovci, třída – hmyz, řád – brouci, podřád – všežraví, čeleď – světluškovití, rod – světluška.
 • Světluška je druh brouka, který patří do čeledi světluškovitých. Název byl odvozen od jejich schopnosti vyzařovat ze zvláštních orgánů na spodní straně svého těla zelenkavé světlo. Světlo vydávají pouze samičky, ty mohou toto světlo kdykoliv zapnout a vypnout. Samičky svítí pouze v letních měsících. Světlušky jsou aktivní v noci. Létají pouze samečci, kteří hledají v trávě samičky. Samečci svítí slabě, samičky naopak velmi výrazně. Světelné signály u světlušky znamenají připravenost k páření. To probíhá na zemi, oba jedinci po páření během pár dnů uhynou.

Roháč obecný (je největším broukem Evropy a zároveň v ČR patří mezi ohrožené druhy brouků)

 • Říše – živočichové, kmen – členovci, podkmen – šestinozí, třída – hmyz, podtřída – pterygota, řád – brouci, podřád – všežraví, čeleď – roháčovití, rod – roháč.
 • Brouk podlouhlého těla, největší jedinci dosahují až 8 cm. Samci se od samiček odlišují velkými kusadly a zvětšenou hlavou. Samičky jsou menšího vzrůstu a mají menší kusadla. Hlava a hruď tmavé, kusadla a krovky kaštanově hnědé.
Činnosti
 • Pozorování brouků v přírodě - okem a pod lupou.
 • Prohlubování poznatků o broucích (druhy, způsob života, stavba těla).
 • Výtvarné ztvárnění - Brouk - velebrouk, Dům pro brouka (využití přírodního materiálu).
 • Četba na pokračování (J. Karafiát – Broučci, O. Sekora – Ferda mravenec, Brouk Pytlík), poslech CD (Broučci, Včelí medvídci), sledování DVD (Příběhy cvrčka a štěňátka - Z. Miler), vyprávění příběhu.
 • Seznamování s číselnou řadou v rozsahu první desítky, porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla – počítání počtu puntíků na křídlech berušky, porovnávání brouků dle velikostí, dle vlastností, vytváření skupin dle určitých pravidel.
 • Naučit se zpaměti krátké texty.
 • Řešit, přemýšlet, vést jednoduché úvahy – hádanky.

Parádnice mezi brouky, nejkrásnější z celé louky.
Červené šatičky s malými puntíčky.
Na zvonku rosa, létá si bosa.
Pohoupá se na kvítečku, hledá totiž sedmou tečku. [beruška]

Má housličky, tenké strunky. Třebaže je nepatrný,
když svůj koncert rozehrává, sluníčko mu přitakává. [cvrček]

(Kopecká, Z.: Hádanky od srdíčka. Brno: CENTA, 2003, ISBN 80-903327-6-5.)

 • Grafomotorické cvičení - uvolnění zápěstí, motivace beruška na houpačce.
 • Grafomotorické cvičení – správné držení psacího či kresebného nástroje, vhodné držení těla při psaní a kreslení, vedení ruky dle rytmu básně - křídou na tabulku, psacím nástrojem se silnou stopou na papír.
 • Seznamování s novými říkadly, básněmi, rytmizace - hra na tělo, Orffovy nástroje.
 • Chápat slovní vtip a humor, vysvětlení.

Beruška
Sedm teček na kabátku,
každá černá jako noc.
Beruška je na oplátku
nosí ráda - a to moc!

(Kopecká, Z.: Básničky od srdíčka. Brno: CENTA, 2003, ISBN 80-903327-4-9.)

Beruška čeká
Na placatém kamínku čeká na svou maminku.
Jak ji pozná? ptá se křeček.
Přece podle sedmi teček.
Po mateřském znamínku.

(Balík, J.: Kolik váží motýl. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989, s. 13, ISBN 80-7057-012-1.)

Co je jarní louka
Řeknu to každému, kdo by snad chtěl
- louka je cukrárna brouků a včel.
Jsem o tom přesvědčen docela pevně,
život si osladí všichni. A levně.

(Balík, J.: Kolik váží motýl. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989, s. 10, ISBN 80-7057-012-1.)

Brouk se loučí s létem
Sbohem léto
tak se měj
třeba se mým slzám směj
ztratím v tobě kamaráda
kdo mi bude hřát teď záda?

Sbohem léto
tak se měj
jdu si mechem vystlat skrýš

Tebe jsem měl nejraděj
a proč brečím
teď už víš...

(Balík, J.: Kolik váží motýl. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989, s. 76, ISBN 80-7057-012-1.)

 • Tělovýchovná chvilka - správné držení těla, zvládnout základní pohybovou a prostorovou orientaci, koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru.
Motivační cvičení s básněmi a písněmi

Brouččí trápení
Copak broučky nejvíc mučí a kdy je jim nejhůře?
- Když musejí bez papučí běhat v zimě po kůře.

Cvičení s překážkami – např. lavičky (překonávání laviček v rázném tempu, vystoupit na lavičku, sestoupit a pokračovat dále, překročit lavičku odrazem jednonož a pokračovat dále, chůze po lavičce, pravou vystupovat na lavičku, levou stále došlapovat na zem, po docvičení vystřídat, slalom mezi lavičkami v mírném běžeckém tempu, slalom mezi lavičkami, běh pravým bokem, po docvičení levým bokem, opičí dráha – využití laviček, žíněnek, obručí, švédské bedny, strachového pytle apod., přelézání, podlézání, prolézání.

Brouk    
Leze, leze brouk, vítr do něj fouk´,   (lezení ve vzporu podřepmo v rytmu říkadla)
leze, leze brouk, vítr do něj fouk´,    
roztočil ho dokola, zavolejte doktora.   (děti se ve vzporu podřepmo točí na místě po směru hodinových ručiček a naopak)
Převalil se brouk, převalil se brouk.   (leh, uvolnění všech končetin protřepáním)

 

Broučkova procházka    
Probudil se brouček malý: „Jejku, to je krásný svět!   (vzpor dřepmo – dramatizace probouzení)
Maminko, když dovolíš mi, na procházku šel bych hned.
Maminka mu dovolila, říkala, ať pozor dá,
aby chodil pomaloučku, jinak spadne na záda.
   
Brouček na tu radu nedbal, rozběhl se ze všech sil,   (lezení, zrychlování)
zakopl a už to bylo, na záda se překulil.
Záda dole, nožky vzhůru, nemůže se ani hnout,
teď jen jestli má tu sílu pořádně se vyšvihnout.
Sebral sílu, vyšvihl se a to bylo příliš snad.
Otočil se jednou, dvakrát, ale na záda zas spad´.
Dlouho se tak popřevracel: „To je bída, achich, ách!“
Pak to zkusil opatrně... konečně je na nožkách.
  (leh, další pohyby podle textu)
 • Relaxace – leh, postupné uvolnění celého těla, soustředění se na plynulé, pomalé dýchaní.

Brouček
Spinky, spinky, spinkylinky,
usnul brouček u maminky.
U maminky, u tatínka,
s nimi se mu nejlíp spinká.

 • Pohybová hra - Berušky, honem domů – rozlišování barev, postřeh, orientace v prostoru, přiřazování, třídění, koordinace pohybů - děti představují berušky hledající květy. V místnosti jsou na zemi rozmístěné papírové květy (velikost A3) různých barev, děti se pohybují po místnosti v mírném běžeckém tempu, na předem domluvený signál a zvolání určité barvy musí vyhledat květ dané barvy a stoupnout si na něj, na jednom květu může stát pouze jedno dítě, květy jsou postupně odebírány.
 • Beruška ztratila čepičku – hra zaměřená na rozlišování barev, přiřazování, obdoba hry Čáp ztratil čepičku.

Koukání na parádní klobouk

Deset krásných
pestrých brouků
měla paní na klobouku.

Jestli běhat uměli?

Kdepak –
byli umělí!

(Balík, J.: Kolik váží motýl. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989, s. 50, ISBN 80-7057-012-1.)

 • Hudební chvilka - seznamování s novou písní.

CVRČEK

Obrázek

Praví cvrček cvrčku, že ho bolí v krčku,
Těší cvrček cvrčka, vezmi si kus brčka.
A tím brčkem, cvrčku, polechtej se v krčku,
Cvrky, cvrky, cvrk, cvrk, uzdravíš si krk, krk.

- Hra na tělo, dodržení rytmu a melodie písně
- Hra na Orffovy hudební nástroje
- Pohybové ztvárnění písně

 • Výtvarná chvilka – malba temperovými barvami – Král broučků, Můj brouk – děti vymýšlejí názvy svým brouků, podle jejich specifických vlastností.
 • Skořápkový brouk - půlku ořechové skořápky barvíme černou nebo libovolnou barvou, brouka dotvoříme přírodním materiálem nebo barevným papírem, na tykadla můžeme využít papírový provázek nebo štětečkový drátek.
 • Brouk – sestavování brouka z různých geometrických tvarů, základní geometrické tvary a jejich správné pojmenování nebo sestavení a pojmenování základních částí těla brouka.
 • Beruška z papíru - rozvoj jemné motoriky a upevňování příslovcí místa, správné držení nůžek, seznámení se základními geometrickými tvary. Výroba křídel z papíru pro berušku. Vzniklá křídla dle návodu nalepíme na zelený papír, který představuje louku, a pomocí barevného papíru, nůžek a lepidla, dokončíme berušku.
Obrázek
Závěr

Dětem se připravené činnosti velmi líbily. Společně jsme pozorovali rozmanité druhy hmyzu, dozvěděli se o nich nové informace. Děti porovnávaly jednotlivé druhy mezi sebou. Nenásilnou formou jsme se u dětí snažili vytvořit pozitivní vztah k přírodě.

Obrázek Obrázek

Literatura a použité zdroje

[1] – BALÍK, J. Kolik váží motýl. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989. ISBN 80-7057-012-1.
[2] – KOPECKÁ, Z. Básničky od srdíčka. Brno : CENTA, 2003. ISBN 80-903327-4-9..
[3] – KOPECKÁ, Z. Hádanky od srdíčka. Brno : CENTA, 2003. ISBN 80-903327-6-5.
[4] – NAYER, J. Hmyz na dosah ruky. New York : McClanahan book company, 1993.
[5] – SMÍTKOVÁ, Z. Špalíček zhudebněných říkadel a cvičení pro malé děti. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-156-9.
[6] – et al. Tajemství, záhady, rekordy v přírodě. Praha, 2000. ISBN 80-7237-332-3.
[7] – et al. Znáš zvířata? Zajímavosti ze světa zvířat. Praha, 2006. ISBN 80-7352-449-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňka Benešová

Hodnocení od uživatelů

Marcela Zajícová
27. 3. 2011, 20:03
Moc hekzké nápady. Líbí se mi hlavně Motivační cvičení s básněmi a písněmi
:-D

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Enviromentální výchova