Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Poznáváme a chráníme naši zem
Odborný článek

Poznáváme a chráníme naši zem

25. 9. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Ludmila Burianová

Anotace

Projekt s tematickými okruhy (země, vzduch, voda, smutný les a ekosystém louka) navazuje na společné prožitky z oslavy Dne Země. Kladem příspěvku jsou odkazy na použitou literaturu i výčet básní, říkadel a hádanek v příloze.


Charakteristika: Projekt s tematickými okruhy (země, vzduch, voda, smutný les a ekosystém louka) navazuje na společné prožitky z oslavy Dne Země. Kladem příspěvku jsou odkazy na použitou literaturu i výčet básní, říkadel a hádanek v příloze
Očekávané výstupy:

 • mít znalosti o životě ptáků, vodních živočichů, o stromech a rostlinách ve volné přírodě
 • znát vlastnosti vody, její výskyt ve volné přírodě, význam pro život
 • mít vědomosti o vlastnostech vzduchu, jeho významu v přírodě a významu pro život
 • umět soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, experimentovat
 • získat poznatky o materiálech našeho prostředí, o třídění odpadu

Časový rozsah: 1 - 2 týdny
Cílová skupina: 3 - 7 let


Poloha naší mateřské školy nedaleko lesoparku Štěpánka nabízí bezprostřední kontakt s přírodou, pozorování, poznávání, seznamování dětí s přírodními jevy. Tento projekt podporuje vytváření vztahu dětí k přírodě, která je obklopuje, možnost rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s přírodou a potřebu ji chránit. Děti se seznamují i s novými pojmy a poznatky o materiálech předmětů, které nás obklopují, učí se, jak třídit a nakládat s odpady. Projektem nás provází krtek, kterého si děti samy pojmenují. Ten bude děti učit chápat souvislosti mezi živou a neživou přírodou.

Okruhy pro plánované činnosti v ekologické výchově na sebe navazují a vzájemně se prolínají. Záleží na každé učitelce, jestli dá prostor k aktuálním podnětům a výběr přizpůsobí věku a schopnostem dětí. Děti již samy upozorňují na to, co je v přírodě zajímá, co je živé, hezké, co je škodlivé.

Hlavní cíle:

 • vytvořit u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí - aktivně chránit přírodu
 • osvojování si elementárních poznatků o přírodě
 • získávání poznatků, týkajících se vody na Zemi, významu čistoty vod a ovzduší pro život

Očekávané výstupy:

 • mít znalosti o životě ptáků, vodních živočichů, o stromech a rostlinách ve volné přírodě
 • mít vědomosti o planetě Zemi, o významu půdy pro růst rostlin
 • znát vlastnosti vody, její výskyt ve volné přírodě, význam pro život
 • mít poznatky o koloběhu vody v přírodě
 • mít vědomosti o vlastnostech vzduchu, jeho významu v přírodě a pro život
 • získat poznatky o materiálech našeho prostředí, o třídění odpadu
 • vědět, co se vyrábí ze dřeva, z papíru

Očekávané výstupy (průběžné):

 • umět soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, experimentovat
 • umět slovně i výtvarně vyjádřit své myšlenky, pocity
 • ovládat základní hudební dovednosti
 • využívat pohybovou dovednost, hrubou i jemnou motoriku
 • podílet se na ochraně životního prostředí

Témata:

 • Země
 • Vzduch
 • Voda
 • Smutný les
 • Louka jako ekosystém

Součástí tohoto projektu je i soutěž ve sběru papíru s názvem Zachraňujeme les, kterou je nutno vyhlásit v dostatečném časovém předstihu. Cílem je, aby děti a jejich rodiče začali třídit odpad. V tomto smyslu se již udělalo mnohé, nicméně stále to není ještě dostačující, a proto i mateřská škola by mohla pomoci. Do sběrové soutěže se zapojí učitelky, děti i rodiče, které je nutno oslovit, aby akce získala co nejširší podporu. Výtěžek ze sběru papíru použijeme na nákup pastelek, na zlepšení prostředí květinami a na oslavu Dne dětí.


ZEMĚ
Krtek cestovatelem

Hádejte, kdo přiletěl jednoho hezkého dne do lesa? Byla to křepelka. "Ano", oznamuje zvířátkům, "už umím krásně létat. Kdybyste věděli, kolik zemí jsem přeletěla! Vy, lesní obyvatelé, jste stále na jednom místě." "Jakže," zlobí se krtek," vždyť jsme přešli z dolního konce lesa na horní." "Ha! Ha! Nenech se vysmát! Co je to proti skvělému letu po obloze! Z Evropy do Asie a potom do Afriky! To je toho, z dolního konce na horní. To nic není." Všechna zvířátka jsou zdrcena křepelčiným pohrdáním. I lesní skřítci jsou smutni. "Neradi cestujeme," řekli lesní mužíčkové. "Zvykli jsme si na náš les a nechce se nám do nových krajů." Potom se otočili k zvířátkům a pokračovali. "A chcete cestovat vy?" "Chtěli bychom," zvolal krtek za všechny. "No, můžeme vám pomoci." "Jenže my bychom chtěli letět jako křepelky!" "Dobře," přikývli lesní mužíčci. "Uděláme to tak, že poletíte." Za několik dnů pozvali zvířátka, aby se přišli podívat, co postavili. Byl to létající balón, kterým pak krtek letěl. Bude nám vyprávět, co všechno viděl.

Práce s globusem a encyklopedií:

 • barevné rozlišování pevniny a vodstva na Zemi
 • hledání ostrovů na globusu

Poznatkové činnosti:

 • určování hlavních znaků zemského povrchu (hlína, kámen, písek), zkoumání vlastností pokusem
 • hry s kamínky - určování počtu, stavění cestiček (krátká, dlouhá)
 • vytvoření krajiny na velkém pekáči - postupné oživování (stromy, květiny, tráva)
 • hra Žiji na planetě Zemi (Školka plná zábavy, str. 108)
 • určování rozdílu mezi pevninou a vodami
 • hra Voda nebo pevnina (třídění zvířátek)
 • hra Životní prostředí (Školka plná zábavy, str. 110), Země jako domov
 • poznávání ohrožených zvířat naší planety
 • hra Mějte mě rádi, jsem ohroženo (Školka plná zábavy, str. 192)
 • hra s obrázky ohrožených zvířat (papoušek, gorila, želva, krokodýl, velryba)
 • využití filmového představení Zachraňte Williho (příběh o záchraně velryby)

Pracovní a výtvarné činnosti:

 • vyrábíme zeměkouli z plastových víček, barevných kusů látek, obarvených obalů od vajíček, z mačkaného papíru
 • doplňujeme kameny, zvířátky, loďkami

Grafomotorika:

 • uvolňování ruky (zápěstí) - vlnky loďky houpají - uvolňovací cviky
 • malování - pracovní list Poznej podle obrysů zvířátka z moře
 • malování moře (vytváření vln pomocí větvičky, dolepení lodiček)
 • vyrábění zvířátek - skládáme z papíru, lepíme z krabiček, vystřihujeme z časopisů
 • vytváření domova na Zemi - domy z krabic, dokreslení a nalepení postav
 • vytváření životního prostředí - (Školka plná zábavy, str. 110)
 • setí semínek do hlíny, péče o ně

Pohybové činnosti:

 • pohybová hra Na semínka - ztvárnění růstu
 • představování pohybem - živly Země
 • pohybová hra Voda, oheň, blesk - běh, pohotové reakce na pokyn

Rozvíjení řeči, správná výslovnost:

 • poslech příběhu Co viděl krtek, když letěl balonem (užívání přídavných jmen, ochrana přírody)
 • říkanka Má Země (Školka plná zábavy, str. 124) spojená s pohyby
 • báseň Čím mi voní hlína (viz příloha)

Hudební činnosti:

 • nácvik písní:
  • Naše Země (Nalaďte si hlásky, str. 24)
  • Co kdyby (Nalaďte si hlásky, str. 4)
 • poslech písně Kolik je na světě moří (J. Vodňanský, P. Skoumal)

VZDUCH

Poznávání:

 • jak poznáme, že je vzduch všude kolem nás (přítomnost vzduchu)

Pokusy:

 • nádech - vyfukování vzduchu do balónku, ovívání se vějířem, foukání do brček na ruku, do vody
 • zkoumání vlastností vzduchu
 • uzavřená průhledná sklenička, vzduch není vidět, proudí kolem nás
 • hry s balónkem - foukání, hra Na vítr
 • účinky a síla větru - Co všechno může vítr (vichřice) způsobit
 • pozorování čistoty vzduchu - jednu sklenici se širokým hrdlem umístíme za okno, druhou zavěsíme v lese na strom, po určité době porovnáme, co s ve sklenicích nashromáždilo

Pohybové činnosti:

 • hra Na vítr a mrak (Pohybové hry dětí předškolního věku, str. 76)
 • cvičení se šátky s hudbou

Grafomotorika:

 • vítr - procvičování uvolněného zápěstí - libovolné čmárání
 • kouř z komínů (uvolňování ruky, viz příloha)
 • stoupání balónku (příloha)

Poslech příběhu:

 • Freonová pohádka - co škodí čistému ovzduší (kniha Ekologická výchova v MŠ)

Jazykové a řečové činnosti:

 • rozhovory Kdo znečišťuje vzduch (auta, komíny, lidé, kteří kouří)
 • jak chráníme své zdraví
 • improvizace - výlet do Země zdraví - roztáčíme vrtuli letadla, (grafomotorika), potkáváme zvířátka, která nám dávají rady, abychom byli zdraví

Pracovní a výtvarné činnosti:

 • vystřihovánka Krajina bez ozónové díry (přilepení záplaty, oživení krajiny obrázky)
 • výroba papírové čepice - skládání, zdobení (chráníme si své zdraví)
 • zhotovení panáčka z nafouknutého balónku, dokreslení obličeje fixou
 • malba větru s uplatněním dětské fantazie (například na malbu vytvoříme tahy lepidlem a posypeme barevným pískem)
 • výlet balónem (Školka plná zábavy, str. 209), výroba balónu

VODA

Plánované činnosti - vycházka k potoku:

 • pozorování - jak teče voda
 • pomoc přírodě, čištění potoka (hrajeme si na studánkovou vílu)
 • pozorování života ve vodě a v okolí
 • sbírání kamínků, proutků, trávy na koláž
 • hledání rozdílů - potok, řeka, moře

Práce s mapou a encyklopedií:

 • rozlišování vod (potoky, řeky, rybníky, jezera, moře, oceány)
 • sledování toku řeky od pramene k ústí do moře
 • nejznámější mořští živočichové + ohrožené druhy (krokodýl, velryba apod.)

Pracovní činnosti:

 • ztvárnění krajiny s tokem řeky - pramen, potok, řeka, moře (Polykarpova stavebnice, stuhy, rolovaný papír apod.)
 • skládání zvířátek z papíru - ryba, žába, labuť (Skládanky z papíru, str. 82, 77)
 • zhotovování zvířátek z papírových krabiček (žába - viz příloha)
 • výrobky z pet lahví z odpadového materiálu (viz příloha)
 • vystřihování zvířátek z časopisů

Literární a poslechové činnosti:

 • poslech příběhu Co ví kapička Jára (vyprávění, jak se voda dostane do vodovodního potrubí, koloběh vody v přírodě (kniha: Ekologická výchova v mateřských školách)
 • poslech pohádky z knihy Pohádky z mořské hlubiny
 • nácvik básně
  • Lesní studánka, J. V. Sládek (viz příloha básní)
  • Žabky v dešti - Alois Mikulka (viz příloha básní)
 • Hádanky Věry Provazníkové (déšť, mraky, čáp)

Poznatkové činnosti:

 • kde všude doma vodu najdeme (práce s obrázky, přikládání k domečkům)
 • kde se bere voda z vodovodu, čistička odpadních vod
 • znečišťování vody v přírodě a jeho důsledky
 • nebezpečí vody pro člověka - síla vody, povodně, tsunami
 • objevování života živočichů a rostlin kolem vody (při pobytu venku)

Didaktické hry:

 • Kde zvířátko žije - práce s obrázky
 • Na badatele - zkoumání lupou
 • Co se skrývá pod kamínkem
 • Co do potoka patří a naopak nepatří
 • vědomostní test Život u vody (soubor otázek a odpovědí, věk 5 - 7 let)

Pokusy s vodou:

 • ukázka znečištění vody z potoka - zkouška čichem, barva, zápach, přítomnost či nepřítomnost rostlin, živých organismů
 • ukázka znečištění vody jarem - zkoumáme jeho chování ve vodě, přemýšlíme, co se děje, dostane-li se taková voda do volné přírody
 • znečištění vody olejem - děti vymýšlejí další způsoby znečištění (mytí aut apod.)
 • pokus o odstranění nečistot pomocí vatových tampónů, látky, papírového ubrousku
 • vysvětlení principu čističky odpadních vod
 • co nám voda dává (použití v továrnách, elektrárnách apod.)
 • pokus s květinou - dva květináče, jeden zaléváme, druhý ne

Vyjadřovací činnosti - besedování:

 • povídání o vodě, důležitost pro život
 • čím se může voda znečistit
 • jak člověk ubližuje vodě
 • jak se mu voda odplatila povodněmi
 • jak se žije lidem na naší planetě
 • jak se žije Zemi s lidmi

Pohybové aktivity:

 • Potůčky a řeka - pružný běh (Pohybové hry dětí předškolního věku, str. 39)
 • Rybka - cvičení s říkadlem (Pohybové hry dětí předškolního věku, str. 124)
 • Na vodníka - běh, praní šátků (Pohybové hry dětí předškolního věku, str. 231)
 • Na rybáře a ryby (Pohybové hry dětí předškolního věku, str. 233)
 • Žáby a čáp (str. 237 - říkanka s pohybem - skoky dřepmo do výšky, viz příloha)
 • Rak, Ráček (Cvičíme s malými dětmi)
 • Žába chodit neumí - říkadlo s hudbou a pohybem (viz příloha)
 • cvičení s hudbou (Kazeta pro MŠ, motivované celky Jaro, Léto)

Pantomima - dramatické improvizace:

 • změníme se na vlnky
 • vytváříme řeku
 • plyneme do moře
 • vypaříme se jako obláček
 • padáme k zemi

Grafomotorika - dokreslování:

 • řeka, cviky pro uvolnění paže, zápěstí (viz příloha)
 • déšť - svislé čáry (viz příloha)
 • žába skáče - obloučky (viz příloha)

Hudební činnosti:

 • hudební ztvárnění stoupání páry - vzestupná melodie
 • déšť - sestupná řada tónů
 • Kape, kap (Skřivánek, str. 56)
 • Mlýnek stavím na potoce (Skřivánek, str. 34)
 • Rak (Skřivánek, str. 43)
 • Žabka chlubilka (Nalaďte si hlásky, str. 1)
 • Deštík (Nalaďte si hlásky, str. 5)
 • Rybička maličká (Dětské písně)
 • Žabí koncert (viz příloha) - zpěv po skupinách i společně
 • Žába chodit neumí (viz příloha)

Pantomima:

 • ryby, kachny, žáby (viz příloha)

Hudebně poslechové činnosti:

 • poslech hučící vody v přírodě
 • poslech skladby (B. Smetana - Vltava), vyprávění o tom, co jsme slyšeli, kde je hudba veselá, strašidelná, smutná

Výtvarné činnosti:

 • malování řeky a vln temperovými barvami, zachycení znečištění vody, vytváření vlnek pomocí větvičky namočené v bílé barvě
 • kresba dřívkem do písku - Jak teče voda
 • kresba tuší a barvou - Rybky v potoce
 • koláž - Život u potoka (doplňování přírodninami)

SMUTNÝ LES

Motivační říkadla:

 • Co se stalo dnes?
 • Lidé nepořádní byli, celý les znečistili.
 • Les je celý nemocný. Kdo pomůže, kdo to ví.
  (krteček vypráví o tom, jak si poranil nožičku o starou plechovku a o dalších nebezpečích, které odpadky způsobují v lese)

Plánované činnosti - rozhovory:

 • k čemu slouží les
 • jak se chováme ke stromům
 • hra Stromy a já (Školka plná zábavy, str. 16, viz příloha)
 • co způsobuje hluk v lese
 • jak můžeme lesu pomoci
 • soutěž ve sběru papíru pod heslem Zachráníme les
 • na oslavu zachráněných stromů v lese ozdobíme stromky, projevíme cit pohlazením stromu, zazpíváme si píseň, zatančíme si apod.

Poznatkové činnosti:

 • pozorování lesa (čichem, hmatem, pozorování struktury kůry)
 • určování názvů stromů
 • lexikon stromů - pozorujeme jeden strom a shromažďujeme o něm veškeré poznatky
 • didaktická hra Co do lesa nepatří - sběr a třídění odpadků
 • didaktická hra Co všechno se dělá ze dřeva
 • pracovní list Vyber, co je vyrobeno ze dřeva (Pracovní listy Milady Přikrylové)
 • hra Stromy a já (Školka plná zábavy, str. 116)
 • poznání, že i stromy jsou živé (viz příloha)
 • vytváření skupin - hry s přírodninami, šiškami apod.
 • říkadlo Stojí, stojí strom, opakování názvů stromů, pohybové ztvárnění
 • Kimova hra a přírodní domino s využitím přírodnin
 • řešení labyrintů (vytváření cestiček s určováním směru)
Lesní škůdci

Plánované činnosti - poznávání:

 • co je kůrovec, doktor lesa - datel
 • pozorování zlámaných větví, poražených stromů
 • pozorování pařezů - letokruhy, určování stáří stromů
 • proč se kácí nemocné stromy

Pohybové aktivity:

 • PH - Zlatá brána (využíváme jména stromů)
 • cvičení s říkadlem Borovice (Pohybové hry dětí předškolního věku, str. 117)
 • hra Jak zmizel les - pohyb dle hudby, postupné ubírání kroužků až zvířátka nemají žádný domeček (viz příloha)
 • cvičení v přírodě - překážková dráha v lese, chůze v nerovném terénu
 • hod šiškou do dálky i na cíl
 • cvičení s hudbou na téma Les (cyklus Čtvero ročních období)
 • hra - dramatizace Hluboko v lese (Školka plná zábavy, str. 241)

Pantomima:

 • pohybová fantazie Na ptáky a zvířata (viz příloha)

Pracovní činnosti - hmatový test:

 • Co je to - děti si za zády podávají přírodniny a určují, co držely v ruce
 • sestavování obrázků z přírodnin (rozvíjení jemné motoriky s uplatněním fantazie)
 • vyrábění loďky z kůry

Vyjadřovací činnosti - rozhovory:

 • jak chráníme přírodu (odpadky, hluk, znečišťování potoků, rostliny, zvířata)
 • nebezpečí rozdělávání ohně ve volné přírodě
 • kde se vyskytuje oheň ve volné přírodě
 • jak slouží oheň člověku
 • jak se dá oheň uhasit
 • vymýšlíme povídky o lese

Dramatizace:

 • hrajeme lesní divadlo, zvířátka si vyprávějí o své úzkosti, když děti chtěly dělat v lese oheň
 • obyvatelé lesa protestují proti znečištění životního prostředí a opouštějí les
 • hra Na datla (dělení slov na slabiky)

Literární činnosti:

 • báseň Datel Drvoštěp (F. Hrubín, viz příloha)
 • básně:
  • Topol (J. Čarek), přednes + ztvárnění pohybem
  • Javor (J. Čarek, viz příloha)
 • poslech příběhu Krtek a žvýkačka (Zdeněk Miler) - nepořádek v přírodě
 • poslech příběhu - Krtek ve městě (Zdeněk Miler) - dopad vykácení lesa na zvířátka

Hudební a poslechové činnosti:

 • objevujeme lesní hudbu (nástroje - šišky třené o sebe, kameny, dřeva, duté části stromů, prázdné hlemýždí ulity)
 • hudebně pohybové ztvárnění Kácení lesa (na signál z kleku s podporou, leh na záda)
 • píseň Já do lesa nepojedu (upozornění, že hajný chrání les)
 • píseň Les (viz příloha)
 • rytmizace - přírodní orchestr - (ťukání kamínky, klacíky, šustění trávou, chrastění šiškami)

Výtvarné činnosti:

 • kresba na téma Kouzlo lesní vůně (citlivost pro objevování barev), kresba bílou voskovkou (zlehka přetřít vodovou barvou)
 • malování přírody přírodou (dítě má za úkol nakreslit kousek přírody něčím přírodním, čím se dá malovat)
 • kreslení, malování na téma Zdravá příroda
 • frotáž kůry (přiložením na voskový papír)
 • reliéf (otiskování přírodnin do plátků modelovací hlíny)
 • sestavování obrázků z přírodnin

Grafomotorika:

 • "čmáráme" pilku (viz příloha)
 • dokresli větve stromů (viz příloha)

LOUKA JAKO EKOSYSTÉM

Krtek žil na louce, kypřil hlínu rostlinám a nejraději si povídal s květinami. Společně s ním zde žili i skřítkové, kteří měli na starost barvy v přírodě. Všechny ty barvy uschovávali v hrníčkách v koruně obrovského dubu. Jednou se stalo, že se skřítci pošťuchovali a všechny hrníčky s barvami spadly na zem a rozbily se. Jak začalo pršet, smýval déšť barvy z listů, květin i z křídel motýlů a vše bylo smutné. Nikdo si nevěděl rady, jak to vše dopadne. Přece to nenecháme jen tak! Jak byste, děti, mohly pomoci?
(vytvoření květin, následná výstava)

Plánované činnosti:

 • vycházka na louku, poznatkové činnosti
 • pokus Jak roste tráva - prohlížíme travní semena lupou, klíčení v misce na pijavém papíru, zasypání zeminou, pozorování růstu trávy
 • pokus Vliv světla na růst trávy - talíř se zelenající se trávou přikryjeme krabicí, po týdnu zjistíme, že tráva zeslábla, zežloutla, necháme opět na světle - zezelená
 • seznamování s lučními květinami - chráněné rostliny (koniklec luční)
 • objevování krásy květin (tvarová a barevná rozmanitost)
 • didaktická hra Na květiny, odpovědi na otázky formou hry (viz příloha)

Pracovní list - Krtkovy cestičky - určování směru cesty
Pracovní list - Dokresli květ sedmikrásky

Pohybové činnosti - pantomima:

 • květina roste - protahování jednotlivých svalových oblastí
 • hudebně pohybová hra Uvíjíme věneček (Skřivánek, str. 33, viz také příloha Písně)
 • hudebně pohybová hra Louka (Pohybové hry dětí předškolního věku, str. 19)
 • taneční chůze ve vázaném rytmu

Vyjadřování, řeč, recitace, poslech textu:

 • kdo se stará o květiny v přírodě
 • jak se chováme ke květinám
 • co a koho budeme chránit

Hry se slovy:

 • rozklad slov na slabiky
 • určování počáteční i poslední hlásky ve slově
 • grafický záznam délky slabik
 • říkanka s pohybem Slunce (viz příloha)
 • poslech příběhu O bílé sedmikrásce (viz příloha)
 • básně
  • Když jsem potkal pampelišku (viz příloha)
  • Co je tráva (F.Hrubín, viz příloha)
  • Sedmikráska (viz příloha)
  • Kytky (viz příloha)

Hudební činnosti:

 • píseň Nepořádný Krtek (zpěvník Já písnička, str. 88)
 • píseň Když se jaro připraví (Nalaďte si hlásky, str. 7)
 • píseň Sedmikráska - zpěv spojený s pohybem (viz příloha)
 • píseň Kam nás nohy ponesou (hudební výchova v MŠ - Jiří Zezulka, str. 328)

Výtvarné a pracovní činnost:

 • kreslení a malování květin různými technikami

Experimentování s barvami:

 • rozfoukávání barvy brčkem
 • zapouštění barev do vlhkého podkladu, do klovatiny
 • kresba květiny černou tuší a štětcem na papír A6 (celý obrázek nalepíme na barevný podklad)
 • kresba barevnými křídami do květinové šablony přiložené na papíře

Skupinová práce na téma Co vidí sedmikráska kolem sebe:

 • kresba tuší do okvětních lístků vytvořených ze šablony
 • kresba květiny doplněná koláží (možnosti - lepíme vlnu, knoflíky, přírodniny, kousky látek)

Skupinová práce Květinoví skřítci:

 • malba louky s květinami (zvlášť dolepíme postavu skřítka, tělo ozdobené listy, vlasy z trávy)

Grafomotorika:

 • krouživý pohyb tužkou, jako když včelka létá kolem kvítku
 • každou květinu obtáhni jinou barvičkou
 • výroba krtka, který nás příběhem provázel (práce s papírem, špejlí)
 • zhotovení luční květiny (špejle jako stonek, květ řasením barevného papíru)
 • vyrábění květu tzv. "muchláží" papíru, vytvoření květu nalepením hoblin, květ z přírodnin

Práce ve dvojicích:

 • sestavování a nalepování květiny z geometrických tvarů, nastříhaných z barevného papíru nebo z barevných květinových časopisů

Použitá literatura:

Baudis, A.: Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole. Praha: Portál, 1997, ISBN 80-7178-178-9.
Bláhová, K.: Hry pro tvořivé vyučování. Praha: Strom, 1997, ISBN 80-901954-7-4.
Borová, B.: Cvičíme s malými dětmi. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-223-8.
Brychtová, H.: Skládanky z papíru. Praha: SPN, 1992, ISBN 80-04-25605-8.
Bureš, J. - Chalupová, P.: Ekologická výchova v mateřských a základních školách. Pardubice: Ekocentrum Paleta, 2002, ISBN 80-239-0386-1.
Claycombová, P.: Školka plná zábavy. Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7367-120-4.
Čarek, J.: Čarokruh. Praha: Albatros, 1984.
Dvořák, V. - Prcha, J.: Já písnička 1. Cheb: Music Cheb, 1993.
Hrubín, F.: Špalíček pohádek. Praha: Grafoprint-Neubert, 1995, ISBN 80-85785-37-4.
Jenčková, EVA.: Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Orlice, 2002, ISBN 80-903115-7-1.
Kuklíčková-Krestovská, Z.: Pohybové hry dětí předškolního. Praha: SPN, 1989, ISBN 80-04-24497-1.
Miler, Z.: Krtečkova dobrodružství. [zvukový záznam]. Praha: Supraphon, p2000.
Miler, Z.: Krtek ve městě. Praha: Albatros, 2002,ISBN 80-00-01117-4.
Nováková, D.: Ekologická výchova nejmenších a malých. Praha: Proeko, 2001, ISBN 80-903003-0-8.
Opravilová, E.: Jaro v mateřské škole. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-210-6.
Opravilová, E.: Rok v mateřské škole. Praha : Portál, 2003, ISBN 80-7178-847-3.
Provazníková, V.: Pošlem Anku pro hádanku. Praha: Knižní klub, 2004, ISBN 80-242-1197-1.
Přikrylová, M.: Hrajeme si: Barevné kamínky. Přikrylová Milada, Plus s.r.o.
Skoumal, P.: Když jde malý bobr spát [zvukový záznam]. Praha: Supraphon, p2003.
Sládek, J. V.: Zvony a zvonky. Praha: Melantrich, 1939.
Smetana, B.: Má vlast. Praha: Editio Supraphon, p1997.
Vivaldi, A.: Čtvero ročních období. Praha: Lotos, p1998.
Vodňanský, J.: Hádala se paraplata. Praha: Albatros, 1985.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
73.24 kB
PDF
Příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ludmila Burianová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí