nabídky odpovídajících činností také nabídku odpovídajících poznatkových okruhů." /> nabídky odpovídajících činností také nabídku odpovídajících poznatkových okruhů." /> nabídky odpovídajících činností také nabídku odpovídajících poznatkových okruhů." /> Základní poznatkové okruhy předškolního vzdělávání
Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Základní poznatkové okruhy předškolního ...

Základní poznatkové okruhy předškolního vzdělávání

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Kateřina Smolíková
Některé učitelky mateřských škol opakovaně vyslovují požadavek, aby RVP PV jasněji formuloval poznatkové okruhy jako "věcné učivo" vhodné pro dítě předškolního věku, neboť si často nejsou jisté vlastní volbou poznatků a informací. Příspěvek chce ukázat, že globální pojetí vzdělávacího obsahu v podobě nabízených činností a příležitostí je dostatečným podkladem k tomu, aby učitelky zajistily dětem kromě nabídky odpovídajících činností také nabídku odpovídajících poznatkových okruhů.

Současná praxe mateřských škol se ubírá směrem, kdy je vzdělávací nabídka dětem předkládána v podobě integrovaných bloků, které rozvíjejí jejich schopnosti, dovednosti, postoje i hodnoty a které rozšiřují jejich poznání. Nabízené činnosti by měly pochopitelně dětem přinášet - kromě nabývání a zdokonalování schopností a dovedností - také poznatky, a to takové, které jsou pro děti předškolního věku smysluplné a jim srozumitelné, které jim umožňují lépe chápat svět kolem sebe a rozumět jeho dění, poznatky prakticky užitečné a využitelné v běžném životě, v dalším učení a poznávání.

RVP PV však soubor takovýchto poznatků, vzhledem k integrovanému a činnostnímu pojetí vzdělávání, samostatně nevymezuje. Vyjadřuje se však k němu zprostředkovaně, pomocí činností a příležitostí. Chceme učitelkám objasnit, jaká je v RVP PV vazba mezi činnostmi a věcným obsahem učení a ukázat, jak mohou z nabídky činností vyvodit nabídku poznatků. Mělo by být zřejmé, že intelektové i praktické činnosti přirozeně přinášejí dětem také poznatky, byť různou měrou (některé činnosti jsou více formativní, jiné více informativní), a že za pomoci všech vzdělávacích oblastí je možno formulovat globální nabídku poznatkových okruhů, z nichž mohou učitelky čerpat při tvorbě integrovaných bloků a opírat se o ně při vymezení jejich věcného obsahu.

Připomínáme, že takové poznatkové okruhy jsou, stejně jako činnosti, závazné jako nabídka (jsou povinné pro pedagoga, nikoli pro dítě), že závaznost platí globálně (a tedy ne ve vztahu k jednotlivým oblastem).1

Ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo je možno vyvodit např. tyto okruhy poznatků:

 • lidské tělo a jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce, včetně pohlavních), jeho vývoj a změny (narození, růst těla a jeho proměny);
 • zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny);
 • ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí (varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, věcmi a jevy);
 • sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid);
 • věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní pomůcky, jejich užívání).

Ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika je možno vyvodit např. tyto okruhy poznatků:

 • dorozumívání mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), sdělování (knížky, film, divadlo)
 • předměty a jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiály, chutě, vůně, zvuky, funkce předmětů)
 • číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství)
 • prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i v rovině, uspořádání předmětů)
 • elementární časové pojmy a souvislosti (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok)
 • lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, dané pohlavní rozdíly)
 • každý je jiný (přirozená různost lidí)
 • (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou)

Ze vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý jde o tyto poznatky:

 • vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí)
 • rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat)
 • mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 • pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti herní pravidla)

Ze vzdělávací oblasti Dítě a společnost (svět lidí, kultury, umění, práce) je možno vyvodit např. tyto okruhy poznatků:

 • společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním)
 • pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce)
 • mravní zásady
 • práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání)
 • kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět výtvarného a dramatického umění, svět hudby, svět sportu, jak se lidé baví)
 • rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury, multikultura)

Ze vzdělávací oblasti Dítě a svět (životní prostředí, svět přírody, vědy, techniky) je možno vyvodit např. tyto okruhy poznatků:

 • prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, okolí domova, okolí školy, život a dění v obci - doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy)
 • příroda živá i neživá (rostliny, živočichové), přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě)
 • látky a jejich vlastnosti (voda a vzduch, nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály a jejich vlastnosti, umělé materiály)
 • životní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na životní prostřední, na okolní krajinu, péče o okolí a životní prostředí, ochrana přírody)
 • věda a technika (technické přístroje, se kterými se dítě setkává)
 • co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, se zdraví ohrožujícími látkami, běžné přírodní a povětrnostní jevy, situace hromadně ohrožující)
 • rozmanitost přírody i světa a jeho řád (země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír)


1 Znamená to, že uvedené okruhy představují ve svém celku globální poznatkovou základnu, která by měla být globálně zohledněna při tvorbě školních vzdělávacích programů. Konkrétní uspořádání, podoba i rozsah nabízených poznatků bude velice rozmanité, přizpůsobené konkrétním podmínkám mateřské školy, třídy i jednotlivců.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek