• získat a využívat poznatky o přírodě
 • uplatňovat poznatky a zkušenosti
 • rozvíjet komunikaci a spolupráci
 • Časový rozsah: 1 den
  Věková skupina: 3 - 6 let" />
 • získat a využívat poznatky o přírodě
 • uplatňovat poznatky a zkušenosti
 • rozvíjet komunikaci a spolupráci
 • Časový rozsah: 1 den
  Věková skupina: 3 - 6 let" />
 • získat a využívat poznatky o přírodě
 • uplatňovat poznatky a zkušenosti
 • rozvíjet komunikaci a spolupráci
 • Časový rozsah: 1 den
  Věková skupina: 3 - 6 let" /> Zaťukalo jaro
  Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Zaťukalo jaro

  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Autor Jana Bartoňová
  Charakteristika integrovaného bloku: Ukázka integrovaného bloku ve ŠVP PV rozvíjí výtvarnou fantazii a tvořivost, podporuje získávání vědomostí o přírodě kolem nás i charakteristických znacích ročního období jara a rozvíjí manuální dovednost dětí.

  Očekávané výstupy:

  • získat a využívat poznatky o přírodě

  • uplatňovat poznatky a zkušenosti

  • rozvíjet komunikaci a spolupráci

  Časový rozsah: 1 den

  Věková skupina: 3 - 6 let

  Záměry integrovaného bloku

  Cílem je vést děti k lásce k přírodě, seznamovat je s novým prostředím, upevňovat jejich tělesnou zdatnost, podporovat kamarádství, toleranci, rozvíjet estetické cítění. Děti se učí vnímat přírodu, která je obklopuje, a je v nich rozvíjen pocit sounáležitosti s ní.

  Budeme se snažit rozvíjet zvídavost, zájem a radost dětí z objevovaného. Na prožitky z poznávání květin a stromů v jarní přírodě navážeme dalšími aktivitami. Nabídneme činnosti, tematicky propojené vítáním jara. Děti seznámíme s novými básněmi, říkadly, procvičíme si orientaci v prostoru, sladíme pohyb s rytmem písní o jaru. Při třídění přírodního materiálu si děti zopakují základní matematické pojmy. Prostřednictvím výtvarných a pracovních činností budeme rozvíjet jejich fantazii a tvořivost, při zacházení s nástroji zlepšíme jejich koordinaci ruky a oka. Předpokládáme, že se děti budou těšit z přírodních krás a své zážitky vyjádří slovně, výtvarně, pohybem a dramatickou improvizací.

  Hlavní cíle integrovaného bloku:

  • získávání a využívání poznatků o přírodě;
  • uplatňování poznatků a zkušeností;
  • rozvíjení komunikace a spolupráce.

  Očekávané kompetence integrovaného bloku:

  • vnímat přírodu všemi smysly;
  • všímat si změn v přírodě a umět je slovně vyjádřit;
  • seznámit se s ročním obdobím - jarem;
  • dokázat koordinovat pohyby s rytmem;
  • vnímat přírodu všemi smysly;
  • ovládat správný úchop kresebného a psacího nástroje;
  • uvědomovat si rytmus;
  • rozšířit si slovní zásobu;
  • uvědomovat si prostorovou orientaci a správně používat příslovce místa;
  • mít přiměřeně k věku rozvinutou hrubou i jemnou motoriku;
  • umět klást otázky a hledat na ně odpovědi;
  • být ohleduplný k druhému, umět spolupracovat ve skupině;
  • být tvořivý, mít rozvinutou fantazii a představivost.
  Příprava integrovaného bloku
  • vytvoření myšlenkové mapy pro plánované činnosti;
  • zajištění bezpečnosti dětí při činnostech na zahradě.
  Motivace

  Součástí záměrů tématu je i rozvíjení sociálních kompetencí sloužících k poznání toho, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou nějakým způsobem v životě znevýhodněni (např. nevidí). Proto děti sbírají květy pro dívku Andulku, která nevidí. I když je nevidomá, pozná květy dle jejich vůně, po hmatu. Nevidomou dívku - loutku naučíme, jak uplést z květů věneček.

  Vzdělávací nabídka

  Místo

  • zahrada MŠ.

  Na zahradě MŠ jsou připravena 4 stanoviště. Stanoviště jsou označena dle barev vybraných jarních květů. Děti mají samy nebo po skupinách v libovolném pořadí obejít všechna stanoviště. Ta pro ně nabízejí atraktivní činnosti. Za splnění dané činnosti děti na stanovišti získávají obrázek květu, samotný květ nebo barevnou pentli v barvě daného stanoviště. Děti nasbírají od každé barvy jednu věc (1 žlutá, červená, modrá a zelená barva).

  Stanoviště (rozdělena dle barev květů)
  • Žlutá (smetanka lékařská/pampeliška, narcis) - kresba v písku
   Zde si děti s pedagogem procvičí grafomotoriku, uvolnění zápěstí, správné držení psacího nebo kresebného nástroje. Děti si vše procvičují pomocí pohybů prstů v bedýnce s pískem. Prst dítěte nahrazuje kresebný nebo psací nástroj. Činnost postupně graduje, tedy od nejjednodušších tvarů k obtížným. Například rovná čára - vlnovka - ovál - spirála. Děti se také snaží prstem do písku zaznamenat tvar vejce. Vejce představuje symbol jara, znovuzrození. Žlutou barvu zde představuje žloutek a kuře. Děti po splnění činnosti na stanovišti získávají květ smetanky lékařské nebo její obrázek či žlutou pentli. Procvičování básně: báseň "Sluníčko".

   Podívej se, babičko, namaluji sluníčko,
   sluníčko má očka, jak nějaká kočka,
   sluníčko se usmívá a tiše si povídá:
   "Svítím, svítím na stromy, posvítím i na domy,
   svítím také kotěti, nejvíc svítím na děti."

  • Modrá (pomněnka) - chůze na chůdách
   • pohybové činnosti:
    • chůze na dětských chůdách (jejich výška musí být optimální k výšce dítěte);
    • koordinace pohybů, překonání strachu;
   • motivace:
    • přišla velká voda po jarní oblevě a my si nechceme namočit kalhoty;
   • nácvik písně:
    • lidová píseň Holka modrooká;
    • hra na Orfovy nástroje, správné držení hudebního nástroje, udržení rytmu písně;
   • výtvarné aktivity:
    • zachycení pohybu na téma "Holka modrooká, nesedávej u potoka";
    • modelování figury, vyřešení proporcionálních vztahů jednotlivých částí těla;
    • zachycení figury v kresebném seriálu, zachycení myšlenky, rozvíjení fantazie;
   • výtvarný úkol a (nebo) řešený problém:
    • při modelování v práci s materiálem snaha o uvědomění si jednotlivých částí figury, jejich velikostí;
    • zachycení a promítnutí vlastní zkušenosti a představy do kresebného seriálu "Holka modrooká, nesedávej u potoka";
   • klíčová slova:
    • zachycení figury, proporcionální cítění, pohyb, prostředí, čas, představy, vlastní zkušenost, fantazie;
   • druh(y) výtvarné činnosti:
    • modelování lidské postavy;
    • kresba seriálu "Holka modrooká, nesedávej u potoka" - proč holka neměla sedět u potoka a jak její putování dopadlo;
   • technické a realizační prostředky:
    • instrumenty - modelína, fix se silnou stopou;
    • materiály - čtvrtky formát A4.
  • Červená (planá růže)
   Procvičení smyslů čichu a hmatu - děti mají za úkol se zavřenýma očima z pytle vybrat předmět, po hmatu ho identifikovat a popsat ostatním. Děti nesmí říct název předmětu, ale popsat ho jeho vlastnostmi a užitím. Děti po hmatu vyhledávají tzv. ježky. Z pytle, dětského nafukovacího bazénku nebo jiné vhodné nádoby vyberou předmět, který mají svým spoluhráčům popsat tak, aby ho odhalili. V nádobě se nacházejí umělohmotné kuličky a kuličky na masírování dlaně, které připomínají ježka.
   Prostřednictvím frotážování pozorování struktury listu - děti frotážují nejen přírodniny od listů, přes kůru stromů, ale i předměty běžného užití.
   Kalendář přírody, herbář, sběr přírodnin a rostlin a jejich poznávání.

  • Zelená (tráva)
   • lidová píseň "Travička zelená":
    • hra na tělo;
    • hra na Orfovy nástroje, správné držení hudebního nástroje;
    • rytmus;
   • píseň "Uvíjíme věneček":
    • rytmus, rozvoj slovní zásoby, sladění pohybu s hudbou:

     Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček.
     Svážeme si do věnečku kvítek, lístek i větvičku.
     Jaké jméno máš?
     Pojď, Ty, mezi nás!

   • zaplétání věnečku pro Andulku:
    • děti představují kytičky;
    • po místnosti chodí zahradník, zpívá píseň a postupně se zastavuje u každého dítěte, které na část písně: "Které jméno máš?" odpoví název libovolné rostliny;
   • dramatizace:
    • děti si vyberou květ, který se pokusí napodobit pohybem;
   • procvičování představivosti:
    • umístění květů v místnosti, prostorová představivost, určování příslovcí místa.

  Pomůcky

  • pracovní listy - grafomotorické cvičení;
  • chůdy (optimální k výšce dětí);
  • masírující kuličky;
  • nafukovací dětský bazén nebo jiná vhodná nádoba;
  • obyčejné kuličky;
  • pentle;
  • květy živé nebo jejich obrázky.

  Zpětné hodnocení činností dětmi

  • v komunikativním kruhu, kdy děti zaplétají získané květy do věnečku, hodnotí předešlé činnosti.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek